Uredba o načinu i bližim kriterijumima za utvrđivanje statusa profesionalnih investitora za određena pravna lica

Na osnovu člana 11. st. 2. i 4. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS”, broj 47/06) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU I BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANjE STATUSA PROFESIONALNIH INVESTITORA ZA ODREĐENA PRAVNA LICA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se način i bliži kriterijumi za utvrđivanje statusa profesionalnih investitora za banke, osiguravajuća društva, brokersko-dilerska društva, društva za upravljanje investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima i investicione i penzijske fondove sa sedištem u državama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (u daljem tekstu: OECD), državama članicama Evropske unije (u daljem tekstu: EU) i druga pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji ili u državama članicama OECD i EU, koja svoja novčana sredstva ulažu u hartije od vrednosti radi ostvarenja dobiti na osnovu razlike u ceni ili radi zaštite finansijske imovine od tržišnih rizika, odnosno radi ostvarivanja prava iz hartija od vrednosti.

Član 2.

Pravno lice iz člana 1. ove uredbe zahtev za utvrđivanje statusa profesionalnih investitora podnosi Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa ovom uredbom i aktima Komisije.

Član 3.

Zahtev iz člana 2. ove uredbe podnosi se na obrascu koji utvrđuje Komisija za hartije od vrednosti.

Član 4.

Komisija za hartije od vrednosti odobrava status profesionalnog investitora pravnom licu iz člana 1. ove uredbe ukoliko to lice ispunjava sledeće kriterijume, odnosno uslove:

1) da bilansna aktiva u dinarskoj protivvrednosti iznosi najmanje 2.000.000 evra prema poslednjem usvojenom godišnjem finansijskom izveštaju za prethodnu poslovnu godinu;

2) da je visina osnovnog kapitala u dinarskoj protivvrednosti najmanje 200.000 evra;

3) da je poslovalo na finansijskom tržištu u periodu koji ne može biti kraći od 12 meseci pre podnošenja zahteva;

4) da je obavljalo najmanje 10 transakcija tromesečno na finansijskom tržištu u prethodnih 12 meseci, s tim što ukupna vrednost tako obavljenih transakcija tromesečno ne može biti manja od 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Komisija za hartije od vrednosti odobrava status profesionalnog investitora i drugom pravnom licu iz člana 1. ove uredbe koje ne ispunjava uslov iz stava 1. tačka 4. ovog člana, ali ispunjava sledeće uslove:

1) da bilansna aktiva u dinarskoj protivvrednosti iznosi najmanje 5.000.000 evra prema poslednjem usvojenom godišnjem finansijskom izveštaju za prethodnu poslovnu godinu;

2) da je visina osnovnog kapitala u dinarskoj protivvrednosti najmanje 500.000 evra;

3) da je poslovalo u delatnosti koja je istovrsna delatnosti privrednog društva u čije se hartije od vrednosti ulaže, i to u periodu koji ne može biti kraći od tri godine.

Odobrenje Komisije za hartije od vrednosti iz stava 2. ovog člana važi samo za jedno ulaganje drugog pravnog lica iz člana 1. ove uredbe u određeno privredno društvo, a za svako naredno ulaganje mora se tražiti novo odobrenje.

Odobrenje Komisije za hartije od vrednosti iz stava 2. ovog člana može se izdati samo uz prethodnu pismenu saglasnost privrednog društva u koje namerava da uloži drugo pravno lice iz člana 1. ove uredbe.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: /2007

U Beogradu, 16. februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 11. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS”, broj 47/06 – u daljem tekstu: Zakon).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Odredbama člana 17. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05), predviđeno je, između ostalog, da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove čije je donošenje vezano za zakonski rok. Donošenje ove uredbe je od značaja za primenu Zakona koja je počela 10. decembra 2006. godine, a samim tim i za razvoj finansijskog tržišta. U skladu sa navedenom uredbom Komisija za hartije od vrednosti treba da donese odgovarajući podzakonski akt. Naime, odredbom člana 11. stav 4. Zakona propisano je da bliže kriterijume za utvrđivanje pomenutog statusa propisuje Vlada, i to na osnovu obima trgovanja hartijama od vrednosti koje obavi to pravno lice u određenom periodu i na osnovu broja tako obavljenih transakcija. Upravo se ovom uredbom i propisuju navedeni kriterijumi.

Sledeći korak je na Komisiji za hartije od vrednosti koja, u skladu sa odredbom člana 11. stav 3. Zakona propisuje formu i sadržinu zahteva za utvrđivanje statusa profesionalnih investitora.

Takođe, odredbom člana 11. stav 2. propisano je da navedenim licima Komisija za hartije od vrednosti odobrava status profesionalnih investitora na način utvrđen aktima Komisije za hartije od vrednosti i Vlade, čime se finalizira regulatorni okvir koji omogućava da institut profesionalnog investitora zaživi u praksi.

Odredbom člana 2. tačka 10) Zakona određeno je da je profesionalni investitor pravno lice koje, zbog vrste svoje delatnosti, može da proceni značaj buduće investicije u hartije od vrednosti ili druge finansijske instrumente.

Zakon predviđa dve grupe profesionalnih investitora:

– Zakonom određeni profesionalni investitori su banke, osiguravajuća društva, društva za upravljanje investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima i brokersko- dilerska društva, svi sa sedištem u Republici Srbiji, kao i međunarodne finansijske institucije kao što su Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Međunarodno udruženje za razvoj, Međunarodna finansijska korporacija, Evropska banka za obnovu i razvoj i drugi;

– druga pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji ili u državama članicama Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske Unije (EU) kojima na njihov zahtev Komisija za hartije od vrednosti može odobriti status profesionalnog investitora pod određenim uslovima.

U tom smislu zakonodavac je prilikom opredeljivanja navedenih kriterijuma uzeo u obzir stanje na domaćem finansijskom tržištu, kao i Direktivu EU koja reguliše ovu oblast (Direktiva o tržištu finansijskih instrumenata 2004/39/EC).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINIH ODREDABA UREDBE

Članom 1. ove uredbe utvrđuje se predmet uređenja uredbe.

Članom 2. je propisano da druga pravna lica podnose zahtev za utvrđivanje statusa profesionalnih investitora Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa ovom uredbom i aktima Komisije.

U članu 3. je propisano da se zahtev podnosi na obrascu koji utvrđuje Komisija za hartije od vrednosti.

U članu 4. su navedeni bliži kriterijumi, odnosno uslovi za utvrđivanje statusa profesionalnih investitora za pravna lica koja podnose zahtev Komisiji za odobrenje takvog statusa. Radi se o kriterijumima koji su vezani za stanje bilansne aktive, visinu osnovnog kapitala, period poslovanja na finansijskom tržištu, broj transakcija u određenom periodu i obimu tako obavljenih transakcija.

Takođe se propisuju i uslovi koje treba da ispune druga pravna lica za utvrđivanje statusa profesionalnih investitora radi sticanja hartija od vrednosti određenog privrednog društva.

Članom 5. određuje se da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar