Uredba o uslovima, kriterijumima i načinu sticanja, odnosno oduzimanja statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I NAČINU STICANjA, ODNOSNO ODUZIMANjA STATUSA USTANOVE KULTURE OD

NACIONALNOG ZNAČAJA

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom se bliže uređuju uslovi, kriterijumi i način sticanja, odnosno oduzimanja statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja.

Član 2.

Ustanova kulture (u daljem tekstu: ustanova) može da stekne status ustanove kulture od nacionalnog značaja ukoliko ima nacionalnu i reprezentativnu ulogu u otkrivanju, stvaranju, istraživanju, proučavanju, predstavljanju, širenju i očuvanju nacionalnih kulturnih vrednosti i ukoliko se utvrdi da ostvaruje trajni doprinos razvoju kulture Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o kulturi.

Uslovi za sticanje statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja

Član 3.

Ustanova može steći status ustanove kulture od nacionalnog značaja ukoliko ispunjava sledeće uslove:

– da je registrovana za obavljanje kulturne delatnosti na teritoriji Republike Srbije;

– da je osnovana od strane domaćeg pravnog ili fizičkog lica;

– da obavlja delatnost u oblasti kulture najmanje pet godina pre podnošenja prijave za sticanje statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja;

– da je ostvarila izuzetno značajna dostignuća u obavljanju kulturne delatnosti koja se ogledaju kroz ostvareni broj i kvalitet programa ili projekata i kojima je dat poseban doprinos razvoju kulture Republike Srbije;

– da je poslednjih pet godina namenski koristila sredstva za obavljanje kulturne delatnosti dobijena iz budžeta Republike Srbije i drugih izvora finansiranja.

Član 4.

O ispunjenosti uslova iz člana 3. ove uredbe ustanova prilaže sledeće dokaze:

– osnivački akt odnosno rešenje o upisu u registar nadležnog organa i statut;

– rešenje nadležnog organa o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti, kada je takvo rešenje propisano zakonom;

– izvod iz Republičkog zavoda za statistiku;

– izveštaj o radu za poslednjih pet godina;

– finansijski izveštaj za poslednjih pet godina;

– razvojnu strategiju i program rada za narednih pet godina;

– dokaze o trajnom doprinosu razvoju kulture Republike Srbije (međunarodne, republičke, gradske i stručne nagrade i priznanja; sud stručne javnosti – stručne kritike i prikazi objavljeni u relevantnim medijima).

Kriterijumi za sticanje statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja

Član 5.

Status ustanove kulture od nacionalnog značaja utvrđuje se prema sledećim kriterijumima:

– vrhunski kvalitet i značaj programa i projekata za razvoj kulturnog i umetničkog stvaralaštva Republike Srbije;

– izuzetan doprinos istraživanju, proučavanju, zaštiti, očuvanju, korišćenju i predstavljanju kulturnog nasleđa;

– izuzetan doprinos proučavanju, očuvanju i predstavljanju dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije;

– izuzetan doprinos negovanju i podsticanju raznolikosti kulturnih izraza;

– izuzetan doprinos stvaranju uslova za intenzivniji i ravnomerniji kulturni razvoj u Republici Srbiji;

– izuzetan doprinos promovisanju i afirmaciji kulture i kulturnih raznolikosti Republike Srbije u Republici Srbiji i u svetu;

– izuzetan doprinos u ostvarivanju regionalne i međunarodne kulturne saradnje od značaja za Republiku Srbiju;

– izuzetan doprinos na polju naučno-istraživačkog rada u oblasti kulture i umetnosti;

– izuzetan doprinos ostvarivanju i očuvanju kulturnog identiteta srpskog naroda i pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji;

– izuzetan doprinos u primeni savremenih standarda, metoda i novih tehnologija u kulturi, naročito informacionih tehnologija i digitalizacije;

– izuzetan doprinos uspostavljanju saradnje i novih partnerskih odnosa između ustanova kulture, javnog, privatnog i nevladinog sektora u ostvarivanju programa i projekata;

– izuzetan doprinos podsticanju dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;

– izuzetan doprinos podsticanju kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;

– izuzetan doprinos u obezbeđivanju uslova za dostupnost kulturnih sadržaja najširem krugu građana, a naročito osobama sa invaliditetom, deci i mladima;

Za sticanje statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja potrebno je da ustanova ispunjava najmanje tri kriterijuma iz stava 1. ovog člana.

Način sticanja statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja

Član 6.

Ispunjenost uslova i kriterijuma iz čl. 3. i 5. ove uredbe utvrđuje Komisija za sticanje i oduzimanje statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja (u daljem tekstu: Komisija) koju obrazuje Vlada na predlog ministarstva nadležnog za kulturu (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Komisija ima devet članova koji se imenuju iz reda istaknutih i afirmisanih stručnjaka i stvaralaca iz oblasti kulture i umetnosti, na period od tri godine, i to:

– šest članova na predlog Ministarstva;

– tri člana na predlog organa Autonomne pokrajine Vojvodine nadležnog za poslove kulture.

Član 7.

Komisija vrši procenu podnetih predloga ustanova o ispunjenosti uslova i kriterijuma za sticanje statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja.

Stručnu i administrativno-tehničku potporu Komisiji pruža Ministarstvo.

Na osnovu predloga Komisije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog saveta za kulturu, Ministarstvo predlaže Vladi akt o sticanju statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja.

Član 8.

Komisija utvrđuje predloge ustanova na osnovu javnog poziva koji upućuje ministar nadležan za poslove kulture.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana oglašava se na zvaničnoj internet strani Ministarstva i u nekom od dnevnih javnih glasila koja izlaze u celoj Republici Srbiji.

Član 9.

Vlada donosi odluku o sticanju statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja.

Oduzimanje statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja

Član 10.

Status ustanove kulture od nacionalnog značaja može se oduzeti ustanovi ukoliko:

– više ne ispunjava uslove za obavljanje delatnosti;

– prestane da ispunjava uslove iz člana 3, odnosno potrebne kriterijume iz člana 5. ove uredbe.

Član 11.

Akt o oduzimanju statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja Ministarstvo predlaže Vladi na osnovu predloga Komisije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Nacionalnog saveta za kulturu.

Član 12.

Odluku o oduzimanju statusa ustanove kulture od nacionalnog značaja donosi Vlada.

Stupanje uredbe na snagu

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4022/2010

U Beogradu, 3. juna 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar