Uredba o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta

Na osnovu člana 83. Zakona o železnici („Službeni glasnik RS”, broj 45/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje državna pomoć i stimulativne mere u cilju unapređenja kombinovanog transporta, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast (u daljem tekstu: stimulativne mere).

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

kombinovani transport obuhvata transport intermodalne transportne jedinice ili drumskog vozila kod koga se veći deo prevoznog puta obavlja železnicom, a početni i završni deo prevoznog puta drumskim transportom na što je moguće kraćim rastojanjima;

terminal za kombinovani transport označava mesto za pretovar intermodalnih transportnih jedinica i/ili drumskih vozila sa jednog na drugi vid prevoza;

intermodalna transportna jedinica označava izmenljivi transportni sud ili kontener, kao i poluprikolicu i prikolicu pogodnu za dizanje dizalicom.

Član 3.

Stimulativne mere dodeljuju se privrednim subjektima preko kojih se realizuje kombinovani transport.

Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana su:

vlasnici i upravljači terminala za kombinovani trasport;

operateri za železnički i drumski transport;

operateri kombinovanog transporta;

upravljači železničke infrastrukture i špedicije.

Član 4.

Stimulativne mere koje se odnose na ukupne investicione troškove privrednih subjekata iz člana 3. stav 2. ove uredbe dodeljuju se za:

1) izgradnju i rekonstrukciju terminala za kombinovani transport (infrastruktura) uključujući i pretovarnu opremu i mehanizaciju na terminalima;

2) opremu za obavljanje kombinovanog transporta: intermodalne transportne jedinice i poluprikolice za drumski transport kontenera;

3) informacione i komunikacione sisteme, inovativnu opremu koju koriste privredni subjekti i carina u kombinovanom transportu;

4) železnička vozna sredstava: lokomotive i specijalizovani vagoni za kombinovani transport.

Član 5.

Finansijska sredstva za stimulativne mere obezbeđuju se u okviru raspoloživih sredstava u budžetu Republike Srbije, na pozicijama ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministarstvo), kao i iz fondova međunarodne razvojne pomoći u skladu sa propisima.

Član 6.

Visina stimulativnih mera koje mogu biti dodeljene privrednim subjektima iz člana 3. stav 2. ove uredbe, u odnosu na ukupne investicione troškove utvrđena je tako da je moguće dodeliti sredstva u iznosu:

do 50% od investicionih troškova iz člana 4. tačka1) ove uredbe;

do 100% od investicionih troškova iz člana 4. tačka 2) ove uredbe;

do 30 % od investicionih troškova iz člana 4. tačka 3) ove uredbe;

do 30 % od investicionih troškova iz člana 4. tačka 4) ove uredbe.

Član 7.

Stimulativne mere se ne mogu dodeliti privrednim subjektima:

1) u teškoćama (privredni subjekt kome je ugrožen opstanak na tržištu, odnosno koji u poslednjoj godini poslovanja beleži smanjenje ukupnog prihoda, rast gubitaka, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova i rast duga);

2) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji;

3) kod kojih je znatno smanjen broj zaposlenih u prethodnih 12 meseci od datuma podnošenja prijave (30% i više).

Član 8.

Odluku o sprovođenju javnog poziva radi dodeljivanja stimulativnih mera donosi ministarstvo.

Javni poziv iz stava. 1. ovog člana sadrži uslove za dodelu stimulativnih mera i dokumentaciju potrebnu za prijavljivanje.

Ocenu prijava i postupak dodele stimulativnih mera sprovodi Komisija za ocenu prijava i postupak dodele stimulativnih mera, koju obrazuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Po sprovedenom postupku dodele stimulativnih mera zaključuje se ugovor.

Privredni subjekt obezbeđuje izjavu o korišćenju sredstava za iste investicione troškove dobijenih od drugih državnih organa koji raspolažu javnim sredstvima, pre zaključenja ugovora.

Član 9.

Privredni subjekt iz člana 3. stav 2. ove uredbe dostavlja ministarstvu izveštaj nezavisnog revizora o namenskom trošenju sredstava.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.

05 Broj: 110-7978/2015

U Beogradu, 29. jula 2015. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava

GENERALNI SEKRETAR

Novak Nedić

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar