Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate („Službeni glasnik RS”, br. 17/12 i 22/12), u Programu kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate, u odeljku 2. Korišćenje sredstava, stav 5. reči: „iz stava 3.” zamenjuju se rečima: „iz stava 2.”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Izuzetno, ako je prodavac predmeta kredita fizičko lice, a kupac pravno lice iz stava 3. ovog odeljka, kreditna podrška za razvoj stočarstva za nabavku iz stava 3. ovog odeljka može se odobriti na osnovu zahteva i izjave podnosioca zahteva date pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će sredstva iskoristiti za namene navedene u zahtevu, a u skladu sa poslovnom politikom banke.”

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

„Izuzetno, u slučaju kreditne podrške iz stava 6. ovog odeljka korisnik kredita je dužan da dokumetaciju iz stava 7. ovog odeljka dostavi banci u roku od 30 dana od dana puštanja kredita u tečaj.”

Dosadašnji stav 7. postaje stav 9.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 10. reči: „stava 7.” zamenjuju se rečima: „stava 9.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar