Uredba o bližim uslovima za odbijanje ulaska stranaca u Republiku Srbiju

Na osnovu člana 11. stav 3. Zakona o strancima („Službeni glasnik RS“, broj 97/08),

Vlada donosi

UREDBU

O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODBIJANjE ULASKA STRANCA U REPUBLIKU SRBIJU

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju u sledećim slučajevima:

1) ako nema dovoljna sredstva za izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji, za povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju, ili mu na drugi način nije obezbeđeno izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji;

2) ako nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti;

3) ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

4) ako se u odgovarajućim evidencijama vodi kao međunarodni prestupnik.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje granična policija (u daljem tekstu: nadležni organ).

Član 2.

Strancu će se odbiti ulazak u Republiku Srbiju, ako nadležni organ na osnovu podnetih isprava utvrdi da stranac ne poseduje sredstva za izdržavanje u iznosu od 50 evra po danu boravka.

Dokazom o posedovanju dovoljno sredstava iz stava 1. ovog člana smatra se gotovina u odgovarajućem iznosu, izvod sa bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice kao i garantno pismo, osim ako stranac dolazi po pozivu stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, međunarodnih organizacija, radi pružanja ekonomske, humanitarne i druge pomoći Republici Srbiji.

Član 3.

Strancu će se odbiti ulazak u Republiku Srbiju ako nadležni organ na osnovu podnetih isprava utvrdi da stranac nema potvrdu o vakcinisanju ili neki drugi dokaz da nije oboleo, u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a dolazi sa područja zahvaćenim epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima kojima raspolaže ministarstvo nadležno za zdravlje, na osnovu izveštaja Svetske zdravstvene organizacije.

Stranac koji dolazi iz zemalja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, odnosno stranac koji dolazi iz zemalja u kojima se organizuju skupovi visokog epidemiološkog rizika, a poseduju dokaz o zdravstvenom stanju iz stava 1. ovog člana, stavlja se pod zdravstveni nadzor, ako neka od tih zaraznih bolesti može ugroziti zdravlje stanovništva Republike Srbije.

Mera stavljanja pod zdravstveni nadzor sprovodi se u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Član 4.

Strancu će se odbiti ulazak u Republiku Srbiju, ako nadležni organ utvrdi da bi boravak stranca narušio javni poredak ili bezbednost Republike Srbije ili njenih građana.

Na osnovu podataka službi bezbednosti koji ukazuju da u pogledu lica koje treba da uđe u našu zemlju postoje bezbednosne smetnje, tako da njegov boravak na teritoriji Republike Srbije predstavlja neprihvatljiv bezbednosni rizik, nadležni organ će ulazak u Republiku Srbiju odbiti strancu:

1) koji učestvuje ili je član organizacije čiji su ciljevi zabranjeni Ustavom i zakonima Republike Srbije, potvrđenim međunarodnim ugovorima ili opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava;

2) pripadniku organizacije, odnosno licu koje je u kontaktu sa organizacijama iz drugih država, a u pogledu čijih aktivnosti postoji osnovana sumnja da je njihova prikrivena, protivzakonita subverzivna delatnost uperena protiv interesa Republike Srbije;

3) koji učestvuje ili je član paravojnih udruženja, kao i lice koje je učestvovalo ili bilo član tih udruženja.

Član 5.

Strancu će se odbiti ulazak u Republiku Srbiju ako nadležni organ uvidom u odgovarajuće evidencije međunarodnih prestupnika utvrdi da se stranac u njima vodi kao međunarodni prestupnik.

Na osnovu podataka iz evidencija službi bezbednosti, nadležni organ će odbiti ulazak u Republiku Srbiju u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima strancu:

1) koji učestvuje u aktivnostima finansiranja, planiranja, pripremanja, podržavanja ili izvršavanja terorističkih akata uperenih protiv drugih država i njihovih građana ili je član terorističke organizacije;

2) koji učestvuje u aktivnostima finansiranja, planiranja, pripremanja, podržavanja ili izvršavanja dela organizovanog prekograničnog kriminala ili je pripadnik grupe, odnosno mreže koja se bavi ovim vidom kriminala.

Član 6.

Organi iz čl. 3. do 5. ove uredbe dostavljaju nadležnom organu podatke iz svoje nadležnosti četiri puta godišnje, a po potrebi i češće.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-5590/2009

U Beogradu, 10. septembra 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar