Uredba o postupanju sa određenim stvarima u državnoj svojini

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr. zakon) i člana 104. stav 20. i člana 110. stav 12. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon i 53/10), a u vezi sa članom 154. st. 2. i 4. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, broj 104/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPANjU SA ODREĐENIM STVARIMA

U DRŽAVNOJ SVOJINI

1. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom, u skladu sa zakonom, uređuje se postupanje sa stvarima koje Republika Srbija stekne u svojini nasleđem, poklonom, jednostranom izjavom volje, na osnovu odluke nadležnog organa, u postupku prinudne naplate poreza i u stečajnom postupku (u daljem tekstu: stvari).

Član 2.

Stvari preuzima organ, odnosno organizacija koja je u aktu o sticanju državne svojine (u daljem tekstu: akt o sticanju) na stvarima određena kao korisnik stvari, a preuzima i privremeno čuva organ, odnosno organizacija koja je u aktu o sticanju određena kao držalac stvari.

Ukoliko u aktu o sticanju nije određen korisnik ili držalac stvari, stvari preuzima i privremeno čuva nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji stvari nalaze. U tu svrhu donosilac akta o sticanju dostaviće taj akt jedinici lokalne samouprave.

Član 3.

Organ, odnosno organizacija iz člana 2. ove uredbe sačinjava zapisnik koji sadrži osnov sticanja, popis stvari po vrsti i količini i vrednost stvari navedenu u osnovu sticanja, a ako ta vrednost nije navedena u aktu o sticanju – procenjenu vrednost.

Organ, odnosno organizacija iz člana 2 stava 1. ovog člana koja nije određena kao korisnik stvari, o svom trošku čuva stvari do određivanja njihovog konačnog korisnika.

Troškove koje u vezi sa čuvanjem stvari iz člana 2. stav 2. ove uredbe ima nadležni organ jedinice lokalne samouprave dužan je da naknadi organ, ustanova, i druga organizacija koja je određena kao krajnji korisnik stvari, a u slučaju prodaje stvari, troškovi se namiruju iz sredstava ostvarenih prodajom stvari.

Član 4.

Organ, odnosno organizacija iz člana 2. ove uredbe dužna je da o sticanju, odnosno preuzimanju stvari odmah obavesti Republičku direkciju za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija).

Organ, odnosno organizacija iz stava 1. ovog člana dužna je da hranu i stvari podložne kvarenju, za koje nije određena kao korisnik, odmah ponudi socijalnim, zdravstvenim i humanitarnim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda i drugim organizacijama u ovim oblastima, koji su dužni da iskažu svoje potrebe za tim stvarima u roku od 24 časa od prijema ponude.

Ukoliko ustanove i druge organizacije iz stava 2. ovog člana ne iskažu potrebe za stvarima u propisanom roku, organ, odnosno organizacija koja čuva stvari iz člana 2. ove uredbe dužna je da ih odmah izloži javnoj prodaji. Sredstva ostvarena prodajom uplaćuju se na namenski račun iz člana 7. ove uredbe, uz odbitak sredstava koje je organ, odnosno organizacija iz člana 2. ove uredbe utrošila za čuvanje stvari.

2. Prenos stvari na korišćenje

Član 5.

Na osnovu iskazanih potreba, kao i zahteva organa, ustanova i organizacija, koji po Zakonu o sredstvima u svojini Republike Srbije mogu biti korisnici, o određivanju korisnika stvari zaključkom odlučuje:

za nepokretnosti i opremu veće vrednosti – Vlada, na predlog Direkcije;

za ostale stvari – Direkcija.

Zaključak iz stava 1. ovog člana, koji nije upravni akt, već akt raspolaganja, naročito sadrži:

pravni osnov za donošenje;

naziv organa, ustanove i druge organizacije kojoj se stvari daju na korišćenje;

vrstu i količinu stvari i njihovu vrednost utvrđenu u smislu člana 3. stav 1. ove uredbe;

iznos visine troškova čuvanja koje je krajnji korisnik dužan da naknadi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave iz člana 3. stav 3. ove uredbe;

rok preuzimanja stvari.

Na osnovu zaključka iz stava 1. ovog člana sa krajnjim korisnikom zaključuje se ugovor o davanju stvari na korišćenje.

Stvari se mogu dati na korišćenje u skladu sa ovom uredbom samo pod uslovom ako krajnji korisnik prihvati obavezu naknade troškova čuvanja stvari iz stava 2. tačka 4) ovog člana, kao i troškove transporta.

Član 6.

Ukoliko se radi o pokretnim stvarima koje se ne mogu dati na korišćenje drugim korisnicima iz razloga što im je protekao rok, hemijskog su ili drugog karaktera, stvarima koje su se koristile kao informatička i druga oprema, za koje je propisan poseban način uništavanja ili se mogu, nakon rashodovanja dati u postupak reciklaže, kao i druge stvari koje su u takvom stanju da se smatraju otpadom, ove stvari se čuvaju i sa njima se postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. zakon i 72/09-dr. zakon).

U cilju utvrđivanja o kojoj kategoriji stvari se radi, odnosno da li se te stvari mogu dalje koristiti ili ih treba opredeliti, zbog stanja u kome se nalaze, za uništavanje ili reciklažu, Direkcija formira međuresorsku radnu grupu, koju čine predstavnici nadležnih državnih organa (Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstva trgovine i usluga – Republičke direkcije za robne rezerve, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i dr.).

Rad i postupanje međuresorske radne grupe iz stava 2. ovog člana utvrdiće se poslovnikom o njenom radu.

Član 7.

Novčana sredstva ostvarena raspolaganjem stvari do određivanja njihovog korisnika u skladu sa ovom uredbom (prodaja, zakup i davanje na korišćenje uz naknadu) stvari uplaćuju se na namenski račun koji se otvara za potrebe Direkcije.

Sredstvima iz stava 1. ovog člana raspolaže Direkcija i koriste se za finansiranje troškova raspolaganja i upravljanja državnom imovinom.

3. Preuzimanje u državinu stvari stečenih u postupku prinudne naplate poreza

Član 8.

Organizaciona jedinica Poreske uprave nadležna za sprovođenje prinudne naplate poreza (u daljem tekstu: Poreska uprava), preko Centrale Poreske uprave, odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana pravosnažnosti rešenja kojim se u svojinu Republike Srbije prenose pokretne stvari iz člana 104. stav 18. i nepokretnosti iz člana 110. stav 5. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: rešenje), dostavlja Direkciji rešenje, sa pismenim pozivom da pokretne stvari, odnosno nepokretnosti iz rešenja preuzme u državinu, shodno odredbama člana 104. stav 19. i člana 110. stav 11. Zakona.

Član 9.

Direkcija, u roku od tri dana od dana prijema rešenja i pismenog poziva iz člana 8. ove uredbe u pisanoj formi obaveštava Poresku upravu o radnom danu i satu kada će se izvršiti preuzimanje pokretnih stvari, odnosno nepokretnosti i o licu iz Direkcije ovlašćenom da izvrši preuzimanje.

Direkcija je dužna da u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti rešenja, pokretne stvari i nepokretnosti preuzme u državinu.

Član 10.

Ovlašćeno lice iz Direkcije iz člana 9. stav 1. ove uredbe, prilikom preuzimanja pokretnih stvari, odnosno nepokretnosti, dužno je da Poreskoj upravi stavi na uvid potpisano i overeno ovlašćenje Direkcije i svoju ličnu kartu.

Poreska uprava predaje, a Direkcija preuzima nepokretnosti u državinu zapisnikom o primopredaji, koji potpisuju i overavaju pečatima ovlašćena lica Poreske uprave i Direkcije, uz predaju sredstava koja omogućavaju državinu na nepokretnostima (predaja ključeva za objekte), ako ona postoje.

Zapisnik o primopredaji nepokretnosti iz stava 2. ovog člana sadrži:

– broj i datum donošenja rešenja o prenosu stvari u svojinu Republike Srbije;

– vrstu nepokretnosti;

– mesto gde se nepokretnost nalazi;

– površinu nepokretnosti;

– strukturu objekta;

– broj katastarske parcele i naziv katastarske opštine;

– vrednost stvari navedenu u rešenju o prenosu stvari;

– druge podatke.

Poreska uprava predaje, a Direkcija preuzima pokretne stvari u državinu njihovom predajom, o čemu se između Poreske uprave i Direkcije sastavlja zapisnik o primopredaji koji potpisuju i overavaju pečatima ovlašćena lica Poreske uprave i Direkcije.

Predajom pokretnih stvari iz stava 4. ovog člana smatra se i predaja isprava koje omogućavaju faktičku vlast na tim stvarima (predaja ključeva automobila i dr.).

Zapisnik o primopredaji pokretnih stvari iz stava 4. ovog člana sadrži:

– broj i datum donošenja rešenja o prenosu pokretnih stvari u svojinu Republike Srbije;

– popis pokretnih stvari po vrsti i količini;

– mesto gde se pokretne stvari nalaze;

– vrednost pokretnih stvari navedenu u rešenju o prenosu stvari;

– druge podatke.

Ukoliko Direkcija nema uslova za neposrednu državinu pokretnih stvari, nakon isteka roka iz člana 9. stav 2. ove uredbe može stvari poveriti na čuvanje Poreskoj upravi, uz njenu saglasnost, a za račun Direkcije.

Uslovi čuvanja stvari iz stava 4. ovog člana, odgovornost za stvari i visina naknade za čuvanje stvari utvrđuju se ugovorom između Direkcije i nadležnog organa poreske uprave.

4. Otuđenje stvari

Član 11.

Stvari za koje ne budu određeni korisnici, otuđuju se na osnovu zaključka Vlade, osim za opremu manje vrednosti i potrošnog materijala, koji se otuđuju na osnovu odluke Direkcije.

Kada se radi o stvarima koje je Poreska uprava prenela u državnu svojinu u postupku prinudne naplate, Direkcija će predložiti Vladi otuđenje ili će sama otuđiti opremu manje vrednosti i potrošni materijal neposrednom pogodbom najpovoljnijem ponuđaču.

5. Postupanje sa stvarima stečenim po stečajnom postupku

Član 12.

Stvari na kojima je Republika Srbija stekla svojinu na osnovu člana 154. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS” broj 104/09), po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka i obaveštenja nadležnog organa koji vodi registar privrednih subjekata o brisanju stečajnog dužnika iz registra, preuzima u državinu nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalaze te stvari.

Nadležni organ koji vodi registar privrednih subjekata dostavlja obaveštenje iz stava 1. ovog člana Direkciji i nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sedište stečajnog dužnika zajedno sa kopijom rešenja o zaključenju stečaja, kao i obaveštenje o eventualnom postojanju zaloga na pokretnim stvarima.

Po prijemu obaveštenja nadležni organ jedinice lokalne samouprave popisuje i preuzima u državinu nepokretne i pokretne stvari stečajnog dužnika koje se nalaze na njenoj teritoriji.

Ukoliko postoji saznanje da se deo stvari stečajnog dužnika nalazi na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave, ta jedinica lokalne samouprave postupa na isti način po obaveštavanju od strane jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi sedište stečajnog dužnika.

Na isti način jedinice lokalne samouprave postupaju i sa naknadno pronađenim stvarima na osnovu dostavljenih informacija koje su po njihovom zahtevu ili zahtevu Direkcije dužni da dostavljaju Republički geodetski zavod, Agencija za privredne registre, Agencija za privatizaciju i Republičko javno pravobranilaštvo.

Jedinice lokalne samouprave je dužna da podatke o stvarima stečajnog dužnika koje ima u državini prosledi Direkciji odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana izvršenog popisa i preuzimanja u državinu, radi evidentiranja i određivanja korisnika sredstava.

Sa nepokretnim i pokretnim stvarima stečenim po stečajnom postupku iz stava 1. ovog člana Direkcija postupa u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član 13.

Do određivanja konačnog korisnika, stvari iz člana 12. ove uredbe čuva jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji stvari nalaze.

Troškove koje u vezi sa čuvanjem stvari iz stava 1. ovog člana ima nadležni organ jedinice lokalne samouprave nadoknađuju se u skladu sa članom 3. stav 3. ove uredbe.

O uslovima čuvanja stvari, odgovornosti za stvar, načinu korišćenja stvari do određivanja njihovog konačnog korisnika, visini naknade i dr. sačinjava se ugovor između Direkcije i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 16. decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar