Uredba o načinu angažovanja stvari za potrebe zaštite i spasavanja i načinu ostvarivanja prava na naknadu za korišćenje istih

Ha osnovu člana 20. stav 5, člana 24. stav 2. i člana 69. stav 4. Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik PC”, br. 111/09, 92/11 i 93/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU ANGAŽOVANJA STVARI ZA POTREBE ZAŠTITE

I SPASAVANJA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA

NA NAKNADU ZA KORIŠĆENJE ISTIH

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način angažovanja pokretnih i nepokretnih stvari, kao opreme i materijalno-tehničkih sredstava (u daljem tekstu: stvari) koje su građani, privredna društva i druga pravna lica (u daljem tekstu: vlasnici stvari) dužni da privremeno ustupe, nadležnim organima državne uprave, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, tj. nadležnim štabovima za vanredne situacije ili Ministarstvu unutrašnjih poslova – organizacionoj jedinici nadležnoj za vanredne situacije (u daljem tekstu: nadležna služba), radi obezbeđivanja sprovođenja mera i zadataka u zaštiti i spasavanju ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine u vanrednoj situaciji, kao i davanje naknade za korišćenje tih stvari.

Član 2.

Privremena upotreba stvari neophodnih:

1) za ostvarivanje zadataka zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, odnosno za zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i zaštite životne sredine u vanrednim situacijama, obezbeđuje se na osnovu odluke nadležnog štaba za vanredne situacije;

2) za slučaj potrebe za hitno reagovanje kada je ugrožena bezbednost ljudi, materijalnih dobara i životne sredine, a nadležni štab za vanredne situacije nije aktiviran, obezbeđuje se na osnovu odluke nadležne službe.

Stvari za potrebe izvršavanja zadataka drugih subjekata sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama obezbeđuju se na osnovu odluke iz stava 1. ovog člana, a iz raspoloživih stvari koje se utvrđuju i koriste na osnovu evidencija koje se ustanovljavaju na način propisan zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju vanredne situacije

Član Z.

Obezbeđenje materijalnih sredstava koja su neophodna za zaštitu i spasavanje i obezbeđenje usluga od značaja za zapggitu i spasavanje, odnosno za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, njihovo korišćenje, vrši se po tržišnim cenama koje se utvrđuju u skladu sa zakonom.

Član 4.

Preuzete stvari se koriste za zaštitu i spasavanje onoliko vremena koliko je to neophodno, o čemu odlučuje nadležna služba, odnosno nadležni štab za vanredne situacije koji je i doneo odluku o angažovanju tih stvari, što zavisi od vrste elementarnih nepogoda i drugih nesreća, stepena opasnosti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra.

Odluku o prestanku privremene upotrebe i vraćanju stvari njihovim vlasnicima, donosi nadležni štab za vanredne situacije, odnosno nadležna služba i o tome obaveštava vlasnika stvari.

Član 5.

Naknada troškova za privremenu upotrebu stvari za potrebe izvršavanja zadataka subjekata sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, isplaćuje se po tržišnim cenama.

Član b.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-437/2013

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar