Uredba o izmenama uredbe o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROGRAMA MERA ZA SUBVENCIONISANjE

KAMATE ZA KRATKOROČNO KREDITIRANjE POLjOPRIVREDNO- PREHRAMBENE PROIZVODNjE ZA 2008. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 23/08), u Programu mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredno-prehrambene proizvodnje za 2008. godinu, u poglavlju II. USLOVI ZA OSTVARIVANjE SUBVENCIJA, stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) sa rokom vraćanja od tri, šest, devet i 12 meseci; ”

Stav 3. menja se i glasi:

„Broj ostvarenih podsticaja iz ovog programa nije ograničen, a korisnik kredita može da ima samo jedan kredit u tečaju.”

U poglavlju III. KORIŠĆENjE SREDSTAVA, stav 4. briše se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 4.

Dosadašnji st. 6. i 7. koji postaju st. 5. i 6. menjaju se i glase:

„Subvencija kamatne stope odobrene po ovom programu iznosi:

– 2,5% iznosa glavnice po kreditu odobrenom na period od tri meseca;

– 5% iznosa glavnice po kreditu odobrenom u periodu od šest meseci;

– 7,5% iznosa glavnice po kreditu odobrenom u periodu od devet meseci;

– 10% iznosa glavnice po kreditu odobrenom u periodu od 12 meseci po kreditu sa kamatom od 10% do 15% na godišnjem nivou.

Poslovne banke će puštati u tečaj kredit iz ovog programa najkasnije u roku od sedam dana po prijemu odobrenja od Uprave.”

Dosadašnji st. 8, 9, 10. i 11. postaju st. 7, 8, 9. i 10.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

05 Broj:

U Beogradu, 11. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

4427008.075.doc/1

Ostavite komentar