Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini

Na osnovu člana 88. stav 5. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 -US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA

KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME

REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, broj 37/15), u Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini, glava II. menja se i glasi:

„II.

Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red.br. Vrsta posla Jed. mere Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta(din) Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din) 1 2 3 4 5 1. ZAŠTITA ŠUMA 19.548.700   Zaštita šuma od bolesti i štetočina din. 13.106.700   Održavanje protivpožarnih pruga km 50.000 5.137.000   Gradnja protivpožarnih pruga km 150.000 1.305.000 2. POŠUMLJAVANJE (u 2014. i u 2015. godini) 77.353.700   Pošumljavanje goleti ha 120.000     Podizanje plantaža i intenzivnih zasada ha 120.000     Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to:     a) četinari ha 35.000     b) tvrdi i plemeniti lišćari ha 60.000     v) meki lišćari ha 45.000     g) bagrem ha 20.000     Sanacija površina pošumljavanjem ha 120.000     Ponovno pošumljavanje ha 120.000     Melioracija degradiranih šuma ha 120.000   3. NEGA ŠUMA     13.760.000   Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika ha 20.000     Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina ha 25.000     Prve prorede u šumskim zasadima ha 30.000     Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik ha 30.000   4. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA 211.850.600   Radovi na I fazi km 900.000     Radovi na II fazi km 900.000     Radovi na I i II fazi km 1.800.000     Rekonstrukcija šumskog puta km 1.400.000     Sanacija šumskog puta km 1.800.000     Gradnja mosta na trasi šumskog puta:     a) do 5 metara raspona m′ 70.000     b) od 5-10 metara raspona m′ 85.000     v) preko 10 metara raspona m′ 110.000   5. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA 1.000.000   Sakupljanje semena šumskih voćkarica kg 400     Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:     a) selekcionisano seme kg 60     b) seme poznatog porekla kg 25     Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:     a) selekcionisano seme kg 130     b) seme poznatog porekla kg 85     Sakupljanje semena javora i jasena:         a) selekcionisano seme kg 300     b) seme poznatog porekla kg 120     Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:         a) selekcionisano seme kg 50     b) seme poznatog porekla kg 20     Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara:     a) selekcionisano seme kg 130     b) seme poznatog porekla kg 85     Sakupljanje šumskog semena Pančićeve omorike i belog bora kg 5.000     Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče kg 3.800     Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara kg 1.500   6. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA 12.000.000   Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):     a) selekcionisane kom. 17     b) poznatog porekla kom. 11     Sadnice šumskih voćkarica kom. 15     Sadnice javora i jasena:         a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:     a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema) kom. 9     Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1) kom. 5     Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0) kom. 2   7. IZRADA PLANOVA RAZVOJA ŠUMSKIH PODRUČJA din. 25.000.000 8. EDUKACIJA I PROMOCIJA din. 2.500.000 9. RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD din. 10.332.000 10. OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE(„Službeni glasnik RS”, broj 59/06) din. 11.520.000 11. IZRADA I REALIZACIJA AKCIONOG PLANA SANACIJE OŠTEĆENIH ŠUMA U DRŽAVNOM I PRIVATNOM VLASNIŠTVU ZA PERIOD 2015 – 2018. GODINE U SKLADU SA NAREDBOM KOJOM SE UREĐUJU MERE ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA(„Službeni glasnik RS”, broj 30/15) din. 64.000.000 12. PREUZETE OBAVEZE IZ 2014. GODINE din. 41.135.000   U K U P N O 490.000.000 ”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, novembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827015.0127.68.doc/1 O B R A Z L O Ž E NJ E

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini (u daljem tekstu: Uredba) sadržan je u članu 88. stav 5. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12 i 44/14).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Donošenje ove uredbe neophodno je da bi se izvršila preraspodela sredstava subvencija obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu i omogućilo da se na osnovu Zakona o šumama dodele sredstva za sprovođenje mera utvrđenih planskim dokumentima gazdovanja šumama.

Raspodela sredstava subvencija Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini izvršena je Uredbom o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 37/15), na osnovu koje je raspisan Konkurs za dodelu sredstava po Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 41/15) i zaključeni ugovori sa korisnicima sredstava subvencija.

Nepovoljne klimatske prilike i period dugotrajnih visokih temperatura i suše u 2015. godini uzrokovali su probleme u realizaciji ugovorenih radova, odnosno slab prijem sadnica na pošumljavanju i sušenje zasada. S druge strane, dejstvo više sile u toku 2014. godine (poplave, pojava klizišta i velikih odrona i dr.) prouzrokovalo je velika oštećenja na šumama i šumskim zasadima kao i prekid mnogih putnih pravaca na šumskim putevima, što je uzrokovalo potrebu dodatnih radova na gradnji šumskih puteva i sanaciji oštećenja na postojećim putnim pravcima. Za realizaciju ovih planova u toku 2015. godine javila se neophodnost preraspodele sredstava, u okviru već utvrđenog iznosa u Budžetu Republike Srbije od 490.000.000 dinara, po vrsti posla koja je data u priloženom pregledu, a sve u cilju ublažavanja posledica dejstva više sile na sektor šumarstva.

Učešćem u finansiranju navedenih mera realizuju se dugoročni ciljevi zasnovani na principima održivog gazdovanja šumama i ostvaruje opšti interes u šumarstvu i to kroz izvođenje poslova zaštite šuma, pošumljavanja, nege šuma, gradnje i rekonstrukcije šumskih puteva, proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala, izrade i relizacije Akcionog plana sanacije oštećenih šuma u državnom i privatnom vlasništvu za period 2015 – 2018. godine u skladu sa naredbom kojom se uređuju mere zaštite i sanacije šuma oštećenih ledolomimima i ledoizvalama i drugi poslovi od opšteg interesa za šumarstvo, i dr. Ostali deo sredstava, do pune cene koštanja, obezbeđuje privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, kao svoje učešće, iz svojih sredstava za reprodukciju šuma koja su namenski opredeljena zakonom, odnosno vlasnici šuma i šumskog zemljišta za radove na površinama gde su oni vlasnici.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Uredbe propisano je da se u Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, broj 37/15), u Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini, glava II. menja se i to tako da se poslovi iz glave I. Godišnjeg programa finansiraju iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene.

Članom 2. propisano je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva za realizaciju ove uredbe obezbeđena su u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), Razdeo 23 – Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Glava 23.7 – Budžetski fond za šume Republike Srbije, Program 0106 – Razvoj šumarstva i lovstva; Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/Projekat 0002 – Održivi razoj i unapređenje šumarstva; Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, gde su utvrđena sredstva subvencija u iznosu od 490.000.000 dinara, koji se raspoređuju Godišnjim programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini, koji je sastavni deo ove uredbe.

Ovom uredbom vrši se preraspodela iznosa utvrđenog u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, odnosno za realizaciju ove uredbe nisu potrebna dodatna sredstva budžeta.

Sredstva za 2016. i 2017. godinu za sprovođenje godišnjih programa biće obezbeđena u okviru limita utvđenih na razdelu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva.

V. STUPANJE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kako bi se izvršila preraspodela sredstava subvencija obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu i omogućilo da se na osnovu Zakona o šumama dodele sredstva za sprovođenje mera utvrđenih planskim dokumentima gazdovanja šumama.

Sredstva subvencija Budžetskog fonda za šume Republike Srbije dodeljuju se po sprovedenom konkursu, koji se raspisuje nakon stupanja na snagu ove uredbe. S obzirom na karakter radova u šumarstvu, koji su u velikoj meri sezonski i zavise od vremenskih uslova, neophodno je da se sredstva subvencija dodele što pre, kako bi se u okviru budžetske godine izvršili ugovoreni radovi i prijem radova na terenu.

Iz navedenih razloga stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja šumarstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 59/06).

IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini nije predviđeno Planom rada Vlade za 2015. godinu.

IZJAVA

O OSTVARENOJ SARADNJI, ODNOSNO PRIBAVLJANJU MIŠLJENJA OD ORGANA, ORGANIZACIJA I TELA

Ne postoje posebni propisi prema kojima bi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine bilo obavezno da uspostavi saradnju, odnosno pribavi mišljenja od organa, organizacija i tela u skladu sa članom 39a stav 4. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14), prilikom izrade Predloga uredbe izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini.

4827015.0127.68.doc/3 IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA

SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

2. Naziv propisa

Predlog uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini.

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno s odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum):

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa,

Nema takve odredbe.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ne postoji.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ne postoje propisi na osnovu kojih bi se vršila tražena procena.

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma,

Ne postoje.

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Ne postoji.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

Odgovarajući propisi EU ne postoje.

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Eevropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ne postoje.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Ne postoje.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenst sa njima,

Ne postoje propisi.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

Ne postoje propisi.

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

Ne postoji rok.

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Predlog uredbe izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini za predmet ima raspodelu finansijskih sredstava iz budžeta Republike Srbije i donosi se na godišnjem nivou, za kalendarsku godinu. Ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije, odnosno ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije koji se odnose na materiju koju reguliše ova uredba.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne postoje.

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade Predloga uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini učestvovali su stručnjaci iz oblasti šumarstva iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

MINISTAR prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković

4827015.0127.68.doc/4 PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU

II.

Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2015. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:

Red.br. Vrsta posla Jed. mere Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta(din) Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din) 1 2 3 4 5 1. ZAŠTITA ŠUMA 23.000.000   Zaštita šuma od bolesti i štetočina din. 14.700.000   Održavanje protivpožarnih pruga km 50.000 6.750.000   Gradnja protivpožarnih pruga km 150.000 1.600.000 2. POŠUMLJAVANJE (u 2014. i u 2015. godini) 70.000.000   Pošumljavanje goleti ha 120.000     Podizanje plantaža i intenzivnih zasada ha 120.000     Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to:     a) četinari ha 35.000     b) tvrdi i plemeniti lišćari ha 60.000     v) meki lišćari ha 45.000     g) bagrem ha 20.000     Sanacija površina pošumljavanjem ha 120.000     Ponovno pošumljavanje ha 120.000     Melioracija degradiranih šuma ha 120.000   3. NEGA ŠUMA     20.000.000   Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika ha 20.000     Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina ha 25.000     Prve prorede u šumskim zasadima ha 30.000     Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik ha 30.000   4. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA 195.000.000   Radovi na I fazi km 900.000     Radovi na II fazi km 900.000     Radovi na I i II fazi km 1.800.000     Rekonstrukcija šumskog puta km 1.400.000     Sanacija šumskog puta km 1.800.000     Gradnja mosta na trasi šumskog puta:     a) do 5 metara raspona m′ 70.000     b) od 5-10 metara raspona m′ 85.000     v) preko 10 metara raspona m′ 110.000   5. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA 1.000.000   Sakupljanje semena šumskih voćkarica kg 400     Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta:     a) selekcionisano seme kg 60     b) seme poznatog porekla kg 25     Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve:     a) selekcionisano seme kg 130     b) seme poznatog porekla kg 85     Sakupljanje semena javora i jasena:         a) selekcionisano seme kg 300     b) seme poznatog porekla kg 120     Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena:         a) selekcionisano seme kg 50     b) seme poznatog porekla kg 20     Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara:     a) selekcionisano seme kg 130     b) seme poznatog porekla kg 85     Sakupljanje šumskog semena Pančićeve omorike i belog bora kg 5.000     Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče kg 3.800     Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara kg 1.500   6. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA 12.000.000   Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi):     a) selekcionisane kom. 17     b) poznatog porekla kom. 11     Sadnice šumskih voćkarica kom. 15     Sadnice javora i jasena:         a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena:     a) selekcionisane kom. 11     b) poznatog porekla kom. 9     Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema) kom. 9     Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1) kom. 5     Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0) kom. 2   7. IZRADA PLANOVA RAZVOJA ŠUMSKIH PODRUČJA din. 25.000.000 8. EDUKACIJA I PROMOCIJA din. 2.500.000 9. RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD din. 22.000.000 10. OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE („Službeni glasnik RS”, broj 59/06) din. 14.365.000 11. IZRADA I REALIZACIJA AKCIONOG PLANA SANACIJE OŠTEĆENIH ŠUMA U DRŽAVNOM I PRIVATNOM VLASNIŠTVU ZA PERIOD 2015 – 2018. GODINE U SKLADU SA NAREDBOM O MERAMA ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA („Službeni glasnik RS”, broj 30/15) din. 64.000.000 12. PREUZETE OBAVEZE IZ 2014. GODINE din. 41.135.000   U K U P N O 490.000.000

II.

POSLOVI IZ GLAVE I. OVOG PROGRAMA FINANSIRAĆE SE IZ SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI DO IZNOSA SREDSTAVA UTVRĐENIH U TABELI ZA SVAKU VRSTU POSLA, A PREMA DINAMICI PRILIVA SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE OBEZBEĐENIM ZA TE NAMENE, I TO:

RED.BR. VRSTA POSLA JED. MERE NAJVIŠA JEDINIČNA CENA UČEŠĆA SREDSTAVA BUDŽETA(DIN) UKUPNO UČEŠĆE SREDSTAVA BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE(DIN) 1 2 3 4 5 1. ZAŠTITA ŠUMA 19.548.700   ZAŠTITA ŠUMA OD BOLESTI I ŠTETOČINA DIN. 13.106.700   ODRŽAVANJE PROTIVPOŽARNIH PRUGA KM 50.000 5.137.000   GRADNJA PROTIVPOŽARNIH PRUGA KM 150.000 1.305.000 2. POŠUMLJAVANJE (U 2014. I U 2015. GODINI) 77.353.700   POŠUMLJAVANJE GOLETI HA 120.000     PODIZANJE PLANTAŽA I INTENZIVNIH ZASADA HA 120.000     POŠUMLJAVANJE GOLETI U ŠUMAMA U PRIVATNOJ SVOJINI (PODELA ŠUMSKIH SADNICA FIZIČKIM LICIMA), I TO:     A) ČETINARI HA 35.000     B) TVRDI I PLEMENITI LIŠĆARI HA 60.000     V) MEKI LIŠĆARI HA 45.000     G) BAGREM HA 20.000     SANACIJA POVRŠINA POŠUMLJAVANJEM HA 120.000     PONOVNO POŠUMLJAVANJE HA 120.000     MELIORACIJA DEGRADIRANIH ŠUMA HA 120.000   3. NEGA ŠUMA     13.760.000   NEGA PRIRODNIH MLADIH SASTOJINA DO 10 CM PRSNOG PREČNIKA HA 20.000     ČIŠĆENJE U ŠUMSKIM ZASADIMA STAROSTI 6-20 GODINA HA 25.000     PRVE PROREDE U ŠUMSKIM ZASADIMA HA 30.000     KONVERZIJA IZDANAČKIH ŠUMA U VIŠI UZGOJNI OBLIK HA 30.000   4. GRADNJA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA 211.850.600   RADOVI NA I FAZI KM 900.000     RADOVI NA II FAZI KM 900.000     RADOVI NA I I II FAZI KM 1.800.000     REKONSTRUKCIJA ŠUMSKOG PUTA KM 1.400.000     SANACIJA ŠUMSKOG PUTA KM 1.800.000     GRADNJA MOSTA NA TRASI ŠUMSKOG PUTA:     A) DO 5 METARA RASPONA M′ 70.000     B) OD 5-10 METARA RASPONA M′ 85.000     V) PREKO 10 METARA RASPONA M′ 110.000   5. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SEMENA 1.000.000   SAKUPLJANJE SEMENA ŠUMSKIH VOĆKARICA KG 400     SAKUPLJANJE SEMENA HRASTA LUŽNJAKA I CRVENOG HRASTA:     A) SELEKCIONISANO SEME KG 60     B) SEME POZNATOG POREKLA KG 25     SAKUPLJANJE SEMENA OSTALIH HRASTOVA I BUKVE:     A) SELEKCIONISANO SEME KG 130     B) SEME POZNATOG POREKLA KG 85     SAKUPLJANJE SEMENA JAVORA I JASENA:         A) SELEKCIONISANO SEME KG 300     B) SEME POZNATOG POREKLA KG 120     SAKUPLJANJE SEMENA CRNOG I DOMAĆEG ORAHA, PITOMOG I DIVLJEG KESTENA:         A) SELEKCIONISANO SEME KG 50     B) SEME POZNATOG POREKLA KG 20     SAKUPLJANJE ŠUMSKOG SEMENA OSTALIH LIŠĆARA:     A) SELEKCIONISANO SEME KG 130     B) SEME POZNATOG POREKLA KG 85     SAKUPLJANJE ŠUMSKOG SEMENA PANČIĆEVE OMORIKE I BELOG BORA KG 5.000     SAKUPLJANJE ŠUMSKOG SEMENA CRNOG BORA I SMRČE KG 3.800     SAKUPLJANJE ŠUMSKOG SEMENA JELE I OSTALIH ČETINARA KG 1.500   6. PROIZVODNJA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA 12.000.000   SADNICE TVRDIH LIŠĆARA (BUKVA, HRASTOVI):     A) SELEKCIONISANE KOM. 17     B) POZNATOG POREKLA KOM. 11     SADNICE ŠUMSKIH VOĆKARICA KOM. 15     SADNICE JAVORA I JASENA:         A) SELEKCIONISANE KOM. 11     B) POZNATOG POREKLA KOM. 9     SADNICE CRNOG I DOMAĆEG ORAHA I PITOMOG KESTENA:     A) SELEKCIONISANE KOM. 11     B) POZNATOG POREKLA KOM. 9     SADNICE OSTALIH LIŠĆARA (BEZ BAGREMA) KOM. 9     ČETINARI (1+0) KONTEJNERI I NISULA (2+1) KOM. 5     ČETINARI KLASIČNA PROIZVODNJA (STAROSTI 1+0) KOM. 2   7. IZRADA PLANOVA RAZVOJA ŠUMSKIH PODRUČJA DIN. 25.000.000 8. EDUKACIJA I PROMOCIJA DIN. 2.500.000 9. RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKI RAD DIN. 10.332.000 10. OSTALI PLANOVI I PROJEKTI U SKLADU SA STRATEGIJOM RAZVOJA ŠUMARSTVA REPUBLIKE SRBIJE(„SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 59/06) DIN. 11.520.000 11. IZRADA I REALIZACIJA AKCIONOG PLANA SANACIJE OŠTEĆENIH ŠUMA U DRŽAVNOM I PRIVATNOM VLASNIŠTVU ZA PERIOD 2015 – 2018. GODINE U SKLADU SA NAREDBOM KOJOM SE UREĐUJU MERE ZAŠTITE I SANACIJE ŠUMA OŠTEĆENIH LEDOLOMIMA I LEDOIZVALAMA(„SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 30/15) DIN. 64.000.000 12. PREUZETE OBAVEZE IZ 2014. GODINE DIN. 41.135.000   U K U P N O 490.000.000

Ostavite komentar