Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke “Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„SVETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2013”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013” od 4. do 10. novembra 2013. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Rukometnom savezu Srbije, Beograd, Obilićev venac 4/II, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, _. oktobra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstvo omladine i sporta pokrenulo je inicijativu na predlog Rukometnog saveza Srbije, da se u 2013. godini izdaje doplatna poštanska marka marka „Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013”.

Svetska rukometna federacija dodelila je Rukometnom savezu Srbije organizaciju 21-og Svetskog prvenstva u rukometu za žene seniore koje će se održati u periodu od 16. do 22. decembra 2013. godine u Republici Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Nišu. Na prvenstvu učestvuje ukupno 24 najbolje reprezentacije u ženskom rukometu.

Ova manifestacija je od šireg društvenog značaja s obzirom da se radi o velikom sportskom takmičenju koje je još jedna prilika za promociju kako rukometa i sporta uopšte, tako i kulturnih, istorijskih, turističkih i mnogih drugih vrednosti koje Republika Srbija poseduje. To će biti najveći sportski događaj u svetu u periodu njegovog održavanja i prvi po veličini svetski događaj ove vrste ikada održan u Republici Srbiji.

Ciljevi rada Rukometnog saveza Srbije, prvenstveno su: utvrđivanje osnove zajedničke politike u oblasti rukometnog sporta, razvoj, omasovljenje i uzdizanje kvaliteta rukometa, razvijanje amaterskog rada u rukometu kao i postizanje vrhunskih rezultata i dostignuća u ovom sportu, podsticanje i unapređenje stručno-pedagoškog i naučno-istraživačkog rada u oblasti rukometnog sporta, poboljšanje društvenog i materijalnog statusa rukometnih organizacija, razvoj sportskih odnosa sa rukometnim organizacijama drugih zemalja, jačanje međunarodnog ugleda naše zemlje i njenog sporta, planiranje i organizovanje pripreme reprezentacije Republike Srbije i drugo.

Organizacijom ovog prvenstva od strane Republike Srbije, našim reprezentativkama je pružena jaka motivacija i prilika da igrom na domaćem terenu i uz podršku svojih navijača postignu možda do sada najbolje i najznačajnije rezultate.

Za organizaciju navedenog takmičenja, finansiranje pripreme državne reprezentacije kao i za razvoj uslova za napredak rukometnog sporta već je obezbeđeno oko 30% sredstava od ukupno planiranog iznosa od 3.000.000 evra. U situaciji postojanja ekonomske krize ova sredstva je teško obezbediti s obzirom da je došlo do smanjenje dotacije kao i povlačenja sponzora iz oblasti sporta. Otuda se, radi obezbeđenja jednog dela neophodnih finansijskih sredstava za organizaciju Svetskog prvenstva u rukometu za žene u 2013. godini i za pripremu državne reprezentacije u rukometu, predlaže izdavanje doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013”.

Ova doplatna poštanska marka bi se izdavala u periodu od 4. do 10. novembra 2013. godine u tiražu od 750.000 komada, u vrednosti od 10 dinara po komadu, čime bi pri prodaji ukupnog tiraža bilo moguće da se ostvari bruto prihod od 7.500.000 dinara.

Na Program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđa se da se plaća doplatna poštanska marka „Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013” u periodu od 4. do 10. novembra 2013. godine, i to u tiražu od 750.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje dnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013”.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke namenjuju se Rukometnom savezu Srbije, Beograd, Obilićev venac 4/II, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe predviđeno je stupanje na snagu ove uredbe narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU UREDBE U ROKU KRAĆEM OD OSAM DANA

Predlaže se da se Uredba donese u roku kraćem od osam dana kako bi bilo moguće da se preduzmu odgovarajuće prethodne aktivnosti vezane za štampanje i distribuciju doplatne poštanske marke „Svetsko prvenstvo u rukometu za žene Srbija 2013” i da se na taj način obezbedi realizacija, odnosno izdavanje iste u roku predviđenom ovom uredbom.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar