Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u svinjarstvu u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PODRŠKU NABAVKE OSNOVNOG STADA U SVINJARSTVU

U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podršku nabavke osnovnog stada u svinjarstvu u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva koriste se za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, i to: nazimica i nerastova starosti od 5 do 8 meseci.

Član 2.

Pravo na podsticajna sredstva pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ima:

1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice;

Lice iz stava 1. ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je:

1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) vlasnik grla za koje podnosi zahtev za podsticaj ili je vlasnik grla član poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva.

Član 3.

Pravo na podsticajna sredstva može da ostvari lice iz člana 2. stav 1. ove uredbe, ako je kvalitetno priplodno grlo kupilo nakon stupanja na snagu ove uredbe i ako to grlo koristi za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne tri godine (u daljem tekstu: korisnik sredstava).

Član 4.

Podsticajna sredstva dodeljuju se kao bespovratna, u iznosu od 10.000 dinara po kvalitetnom priplodnom grlu.

Član 5.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za podršku nabavke osnovnog stada u svinjarstvu u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to do 31. oktobra 2012. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) račun i otpremnica za kupljeno kvalitetno priplodno grlo, a za uveženo grlo i jedinstvena carinska isprava (original ili overena kopija);

2) overena kopija uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla.

Član 6.

Uprava posle upoređivanja podataka iz zahteva i priložene dokumentacije u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Član 7.

Podsticajna sredstva isplaćuju se na namenski račun korisnika sredstava otvoren kod poslovne banke, po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Član 8.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), u iznosu određenom posebnim aktom Vlade, a isplaćuje se po redosledu podnošenja zahteva.

Član 9.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako ostvari pravo na podsticajna sredstva, a ne ispunjava uslove iz člana 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik sredstava.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 10.

U slučaju dostavljanja, odnosno utvrđivanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 5. ove uredbe korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa zakonom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 11.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827012.0064.36.doc/1

Obrazac

ZAHTEV

ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA PODRŠKU

NABAVKE OSNOVNOG STADA U SVINJARSTVU U 2012. GODINI

I. Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca komercijalnogpoljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Broj namenskog računa Naziv banke

II. Obračun podsticaja za nabavku osnovnog stada u svinjarstvu Red.br. Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos po grlu Ukupan iznos 1 2 3 4 5

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da za priplodna grla za koja se podnosi zahtev za podsticajna sredstva za nabavku osnovnog stada za 2012. godinu nije do sada ostvarivano pravo na podsticaj, i da će se koristiti za dalju reprodukciju na sopstvenom gazdinstvu u naredne tri godine.

Datum i mesto Nosilac poljoprivrednog gazdinstva

__________________ _________________________________

Prilozi uz zahtev:

1) račun i otpremnica za kupljenu stoku, a za uveženu stoku i jedinstvena carinska isprava (original ili overena kopija)

2) overena kopija uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog priplodnog grla

Ostavite komentar