Uredba o posebnim merama nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima

Na osnovu člana 33. stav 1, a u vezi sa čl. 84. i 85. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O POSEBNIM MERAMA NADZORA NAD POSTUPANjEM

SA TAJNIM PODACIMA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se posebne mere nadzora nad postupanjem sa tajnim podacima u organu javne vlasti.

Posebne mere nadzora iz stava 1. ovog člana obuhvataju neposredan uvid, odgovarajuće provere i razmatranje podnetih izveštaja u vezi sa sprovođenjem svih mera zaštite tajnih podataka ili jedne, odnosno određenih mera zaštite tajnih podataka i sprovode se u okviru unutrašnje kontrole organa javne vlasti.

Rukovodilac organa javne vlasti, u skladu sa zakonom, vrši unutrašnju kontrolu u organu javne vlasti neposredno ili preko ovlašćenog lica, odnosno preko unutrašnje organizacione jedinice u organu javne vlasti.

Član 2.

Unutrašnja kontrola, prema načinu vršenja, može biti najavljena ili nenajavljena, a prema obimu, potpuna ili delimična.

Potpunom kontrolom vrši se kontrola primene svih propisanih mera zaštite tajnih podataka, a delimičnom kontrolom jedna ili više mera.

Član 3.

Najavljena unutrašnja kontrola, vrši se na osnovu godišnjeg plana rada organa javne vlasti, a nenajavljena na osnovu odluke koju donosi rukovodilac organa javne vlasti.

Odluku iz stava 1. ovog člana, rukovodilac organa javne vlasti donosi na osnovu sopstvene procene, odnosno na inicijativu ovlašćenog lica, odnosno unutrašnje organizacione jedinice u organu javne vlasti koja je ovlašćena za vršenje unutrašnje kontrole.

Član 4.

Unutrašnju kontrolu vrši zaposleni u organu javne vlasti, koji ima sertifikat za pristup tajnim podacima istog ili višeg stepena tajnosti nego što su dokumenta, predmeti ili objekti koji su predmet kontrole, a koji je raspoređen na radno mesto čiji poslovi obuhvataju poslove kontrole nad postupanjem sa tajnim podacima (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

Unutrašnju kontrolu može obavljati i unutrašnja organizaciona jedinica u organu javne vlasti, koja je za te poslove određena aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u organu javne vlasti, a neposrednu kontrolu može obavljati samo zaposleni iz te unutrašnje organizacione jedinice koji ima sertifikat iz stava 1. ovog člana.

Unutrašnju kontrolu u organu javne vlasti u kojem je broj dokumenata, predmeta ili objekata koji mogu biti predmet kontrole manjeg obima, može vršiti i drugi zaposleni u tom organu, čiji poslovi ne obuhvataju poslove kontrole nad postupanjem sa tajnim podacima, a koga pismeno ovlasti rukovodilac organa, pod uslovom da ima sertifikat iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Unutrašnjom kontrolom proverava se sprovođenje mera zaštite tajnih podataka, a naročito u odnosu na:

1) određivanje stepena tajnosti podatka;

2) označavanje dokumenata i omota dokumenata;

3) posebnu prostoriju za prijem tajnih podataka;

4) evidentiranje, čuvanje i deponovanje tajnih podataka;

5) označavanje ormara i kasa u kojima se čuvaju i deponuju tajni podaci;

6) način korišćenja i pristupa tajnom podatku, vođenje evidencije korisnika i evidencije o pristupu tajnom podatku, kao i čuvanje tih evidencija;

7) način vršenja umnožavanja, prevođenja i izrade izvoda iz tajnih podataka;

8) pakovanje i dostavljanje tajnih podataka unutar i van bezbednosne zone;

9) postupak uništavanja tajnih podataka;

10) evidenciju ulaza i izlaza lica i vozila, korišćenje bezbednosnih propusnica i posebnih bezbednosnih propusnica, funkcionisanje fizičkog i elektronskog sistema za obezbeđenje objekta i prostora;

11) posedovanje, evidenciju i čuvanje sertifikata za pristup tajnim podacima;

12) prijem, obradu, prenos, čuvanje, arhiviranje i uništavanje tajnih podataka u elektronskoj formi;

13) čuvanje kripto ključeva;

14) čuvanje ugovora koji sadrže tajne podatke;

15) način zaštite tajnih podataka stranih pravnih i fizičkih lica.

Član 6.

O vršenju unutrašnje kontrole ovlašćeno lice sačinjava zapisnik.

Član 7.

Ovlašćeno lice, najkasnije u roku od tri dana od dana izvršene unutrašnje kontrole, podnosi rukovodiocu organa izveštaj o izvršenoj unutrašnjoj kontroli. Uz izveštaj se dostavlja i zapisnik iz člana 6. ove uredbe.

Ako je unutrašnjom kontrolom utvrđeno postojanje nepravilnosti, u izveštaju iz stava 1. ovog člana mogu se predložiti mere za njihovo otklanjanje.

Član 8.

Organ javne vlasti obaveštava Kancelariju Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka o licu koje je ovlašćeno za vršenje poslova unutrašnje kontrole.

Član 9.

Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka vrši obuku lica ovlašćenih za poslove unutrašnje kontrole.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana stupanja na snagu.

05 Broj: 110-8856/2011

U Beogradu, 24. novembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar