Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA

TOV SVINJA U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za tov svinja u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na podsticajna sredstva pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ima:

1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

Lice iz stava 1. ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstva ako je:

1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) vlasnik grla koja su registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja ili je vlasnik grla član njegovog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno ako su životinje evidentirane u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja koju vodi ministarstvo nadležno za poslove veterine i ako su ta grla obeležena i registrovana u skladu sa Pravilnikom o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja („Službeni glasnik RS”, broj 94/10 – u daljem tekstu: Pravilnik).

Član 3.

Pravo na podsticajna sredstva može da ostvari lice iz člana 2. stav 1. ove uredbe, ako je tovno grlo namenjeno za proizvodnju mesa predao klanici nakon stupanja na snagu ove uredbe (u daljem tekstu: korisnik sredstava).

Član 4.

Podsticajna sredstva ostvaruju se za tovne svinje i to u iznosu od 500 dinara po grlu.

Član 5.

Pravo na podsticajna sredstava može da se ostvari jednom za period trajanja tova i to posle završetka tova, za najmanje 10 grla u tovu čija je prosečna telesna masa iznad 90 kg po grlu, a na osnovu zahteva za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: zahtev).

Član 6.

Podnosilac zahteva popunjava zahtev u saradnji sa asistentom savetodavcem.

Zahtev se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za tov svinja za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to do 31. decembra 2012. godine.

Uz zahtev se podnosi kopija prijemnice izdata od klanice i kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja overene od nadležnog veterinarskog inspektora.

Član 7.

Uprava nakon administrativne kontrole podataka utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Član 8.

Podsticajna sredstva isplaćuju se na namenski račun korisnika sredstava otvoren kod poslovne banke, po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova.

Član 9.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade, a isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva.

Član 10.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi u skladu sa odredbom člana 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, ako ne postupi u skladu sa odredbom člana 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne postupi u skladu sa odredbom člana 3. ove uredbe.

Član 11.

U slučaju dostavljanja, odnosno utvrđivanja netačnih podataka korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa zakonom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, maja 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827012.0087.17.doc/1

Obrazac

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA

ZA TOV SVINJA ZA 2012. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I. Osnovni podaci

Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Identifikacioni broj gazdinstva (HID) Broj namenskog računa Naziv banke

II. Obračun podsticaja za tov svinja za 2012. godinu

Broj grla Ukupna telesna masa grla Prosečna telesna masa grla Iznospo grlu Ukupan iznos

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su tovna grla za koja se podnosi zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za tov svinja za 2012. godinu bila u mom vlasništvu ili u vlasništvu člana mog poljoprivrednog gazdinstva, da su namenjena za proizvodnju mesa i da za ista nije u 2012. godini ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za tov svinja.

Datum i mesto Podnosilac zahteva

__________________ __________________

Asistent savetodavac Vlasnik grla –

Član poljoprivrednog gazdinstva

___________________ ______________________________

Ostavite komentar