Uredba o dopuni Uredbe o subvencionisanju prodaje traktora u Republici Srpskoj u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i Zakona o potvrđivanju Sporazuma o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske („Službeni glasnik RS”, broj 70/07),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O SUBVENCIONISANJU PRODAJE

TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o subvencionisanju prodaje traktora u Republici Srpskoj u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 61/11) u članu 6. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Pravdanje isplaćenih sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se do 30. juna 2012. godine.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar