Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROJEKTE RAZVOJA PUTNE, KOMUNALNE, ENERGETSKE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava namenjenih za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture u 2007. godini za: Palić, Divčibare, Soko Banju, Staru planinu, Goliju, Vlasinu, Kučajske planine, Taru, Zlatar, Gornje i Donje Podunavlje i Zlatibor.

Član 2.

Raspored i korišćenje sredstava vrši se prema Programu o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture u 2007. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

broj

u Beogradu, 26. jula 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

mr Božidar Đelić

PROGRAM

O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROJEKTE RAZVOJA PUTNE, KOMUNALNE, ENERGETSKE I TURISTIČKE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI

I. UVOD

Zakonom o budžetu Republike Srbije, u članu 5. u okviru razdela 16 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 473 – Turizam, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, deo sredstava u iznosu od 500.000.000 dinara namenjen je za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture: Palić, Divčibare, Soko Banja, Stara planina, Golija, Vlasina, Kučajske planine, Tara, Zlatar, Gornje i Donje Podunavlje, Zlatibor.

II. RASPORED KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Sredstava namenjena za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture (u daljem tekstu: sredstva) raspoređuju se za:

1) Palić – u iznosu od 150.000.000 dinara za rekonstrukciju objekta Velike terase i izgradnju kanalizacije;

2) Divčibare – u iznosu od 19.000.000 dinara za izgradnju lokalne putne infrastrukture, izradu projekata vodosnabdevanja kao i izgradnju elektroenergetskih objekata i visokonaponskog voda;

3) Staru planinu – u iznosu od 285.000.000 dinara za rekonstrukciju elektro mreže na potezu Balta Berilovac – Crni vrh, izgradnju trafo – stanice na lokaciji Konjarnik, projektovanje i izgradnju sistema za vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda, proširenje puta (R – 243) od Crnog vrha do skretanja za Planinarski dom, asfaltiranje puta od Leskove do Planinarskog doma, izgradnju parkinga na lokaciji Konjarnik, izradu studije opravdanosti izgradnje puta Cerova – Jabučko Ravnište, izradu studije opravdanosti s glavnim projektom vodosnabdevanja za Jabučko Ravnište, izradu regulacionih planova ski – centra Jabučko Ravnište i I faze skijališta Stara Planina;

4) Donje Podunavlje – u iznosu od 1.800.000 dinara za uređenje i korišćenje zemljišta za rekreaciju, uređenje staza za treninge, obala reke i izgradnju vidikovca;

Kučajske planine – u iznosu od 12.000.000 dinara za osvetljenje Resavske pećine;

Zlatibor – u iznosu od 12.700.000 dinara za izgradnju trafo – stanice na Torniku i izgradnju turističke staze od pasarele do spomenika na Zlatiboru;

Soko Banju – u iznosu od 19.500.000 dinara za izgradnju, rekonstrukciju i uređenje ulica, trotoara i pešačkih staza i postavljanje turističke signalizacije.

III. NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

Sredstva se dodeljuju na osnovu zahteva za korišćenje sredstava, koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo). Zahtev za korišćenje sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Korisnici sredstava mogu biti turističke organizacije ili pravna lica kojima su povereni poslovi turističkih organizacija, privredna društva, preduzeća, odnosno druge organizacije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave.

Dodelu sredstava vrši ministarstvo na predlog posebne komisije, koja se obrazuje rešenjem ministra.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje ministarstvo i korisnik sredstava.

IV. PRAĆENjE REALIZACIJE PROGRAMA

Korisnici sredstava šestomesečno dostavljaju ministarstvu izveštaj o korišćenju sredstava sa potrebnom dokumentacijom.

Ministarstvo će izveštaj o realizaciji ovog programa podneti Vladi.

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) kojim su predviđena finansijska sredstva za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama (čl. 5) i propisano da će se raspored i korišćenje tih sredstava u 2007. godini vršiti po posebnom aktu koji donosi Vlada na predlog nadležnog ministarstva (čl. 21), kao i u odredbi člana 42 stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka) kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu predviđena su finansijska sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 451 ”Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama” – funkcija 473, u iznosu od 1.858.945.000 dinara. Deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 500.000.000 dinara namenjen je za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture: Palić, Divčibare, Soko Banja, Stara planina, Golija, Vlasina, Kučajske planine, Tara, Zlatar, Gornje i donje Podunavlje i Zlatibor.

Da bi se u skladu sa Zakonom o turizmu realizovala planirana sredstva neophodno je doneti podzakonski akt, kojim se precizira raspored i korišćenje sredstava za navedene projekte.

Disharmoničnost razvoja turizma i promene u društveno-ekonomskom razvoju zemlje uslovili su nerazvijenost određenih segmenata turističkog sektora. To se pre svega odnosi na izražen nedostatak turističke infrastrukture i novih i kvalitetnijih sadržaja turističke ponude u skladu sa zahtevima turističke tražnje.

Strateško opredeljenje u razvoju turizma je ulazak i pozicioniranje Srbije na međunarodnom turističkom tržištu i rast konkuretnosti srpskih turističkih proizvoda.

Ovakva strateška orjentacija podrazumeva usmeravanje dela budžetske potrošnje na finansiranje infrastrukture kao pretpostavke za brži razvoj turizma.

III OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Članom 1. uredbe uređen je predmet regulisanja.

Članom 2. uredbe opredeljen je raspored i korišćenje sredstava koji se vrši prema Programu o rasporedu i korišćenju sredstava za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture u 2007. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Članom 3. uredbe propisano je da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Programom o rasporedu i korišćenju sredstava za projekte razvoja putne, komunalne, energetske i turističke infrastrukture u 2007. godini bliže su precizirani raspored korišćenja i način korišćenja sredstava obezbeđenih za ovu namenu u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, kao i praćenje realizacije programa.

IV SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ODLUKE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu predviđena su finansijska sredstva u razdela 16 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 473 – Turizam, ekonomska klasifikacija 451 –Subvencije javnim nefinansijskim preduzećim i organizacijama u iznosu od 500.000.000 dinara, namenjena za programe razvoja infrastrukture u turizmu za: Palić, Divčibare, Soko Banju, Staru planinu, Goliju, Vlasinu, Kučajske planine, Taru, Zlatar, Gornje i donje Podunavlje i Zlatibor.

Ostavite komentar