Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine

  Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 46/15 i 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi 

UREDBU

o izmenama i dopunama Uredbe o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine

Član 1.

U Uredbi o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine („Službeni glasnik RS”, broj 69/15), u članu 2. stav 1. reči: „Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija)”, zamenjuju se rečima „ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: ministarstvo)”.

Član 2.

U članu 4. reč: „Agencijaˮ zamenjuje se rečju: „ministarstvoˮ, a procenat: „30%ˮ zamenjuje se procentom: „40%”.

Član 3.

U članu 9. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, za izvršavanje ugovornih obaveza dostavljanja bankarske garancije i revizorskog izveštaja, kupcu se ostavlja naknadni rok u trajanju od 30 dana od dana prijema obaveštenja o ostavljanju naknadnog roka, osim ukoliko je ugovorom drugačije određenoˮ.

Član 4.

U Prilogu 1 tačka 7. alineja druga menja se i glasi:

„- računi grupe ostali rashodi – gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme i računi grupe ostali prihodi – dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme;”.

U alineji četvrtoj reči: „sa pripadajućim analitičkim karticama ispravke vrednosti” zamenjuju se rečima: „koje sadrže sadašnju knjigovodstvenu vrednost na dan 31. decembar godine koja prethodi raspolaganju”.

Alineja deveta briše se.

Član 5.

U Prilogu 2 tačka 2. briše se.

Član 6.

U čl. 3. i 5, članu 6. stav 2, članu 7, članu 15. stav 1. i stav 2. tačka 3), reč: „Agencija” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „ministarstvo” u odgovarajućem padežu.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

05 Broj _______

U Beogradu, _________. godine

Vlada

Predsednik,

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar