Uredba o izmenama Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13 i 142/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR

Član 1.

U Uredbi o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 116/13 i 80/14), član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

„Visina maksimalnog iznosa naknade za tarifne br. 1. i 2. Tarife usklađuje se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zaokružena na viši iznos u stotinama dinara.

Za tarifne br. 3. i 4. Tarife iznose naknada Uprava će usklađivati sa promenom iznosa naknada za usluge Narodne banke Srbije uvećane za 20%.

Iznosi naknada za tarifne br. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. i 17. Tarife, koji su izraženi u nominalnim iznosima, usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, zaokružena na viši iznos u dinarima.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, objavljuje usklađene iznose naknada u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”

Član 2.

Tarifa se zamenjuje novom Tarifom, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu 1. februara 2015. godine.

Broj:

U Beogradu, 31. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

TARIFA

Tarifni broj

Vrsta usluge

Osnov za obračun naknade

Visina naknade

1

2

3

4

1.

Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave elektronskim putem preko ISPP

iznos na nalogu

0,20%, a najviše 10.200,00 dinara

2.

Bezgotovinska plaćanja preko računa u okviru Uprave na osnovu papirnog naloga/instrukcije

iznos na nalogu

0,25%, a najviše 12.700,00 dinara

3.

Naknada za obračun u RTGS po nalozima za plaćanje u vremenskim terminima

 

– od 9,00 do 14,00 časova

nalog

30,00 dinara

 

– od 14,00 do 16,30 časova

nalog

72,00 dinara

 

– posle 16,30 časova

nalog

144,00 dinara

4.

Naknada za obračun u KLIRINGU:

 

– obračunate u prvom ciklusu

nalog

3,60 dinara

 

– obračunate u drugom ciklusu

nalog

4,20 dinara

 

– obračunate u trećem ciklusu

nalog

5,40 dinara

5.

Uplate i isplate u gotovom novcu:

 

A) uplate

iznos uplate

0,50%

 

B) isplate

iznos isplate

0,90%

6.

Obračun, raspored i prenos javnih prihoda korisnicima tih prihoda

nalog

35,00 dinara

7.

Prepis naloga platnog prometa

nalog

27,00 dinara

8.

Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) kao i za listing neizvršenih naloga

izvod po danu

39,00 dinara

9.

Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem

izvod po danu

11,00 dinara

10.

Izvod o promenama i stanju računa (dnevni izvod) elektronskim putem za korisnike ISPP

izvod po danu

5,00 dinara

11.

Raspored sredstava po ugovoru

nalog

Ugovorena naknada + troškovi međubankarskog obračuna

12.

Priključenje u ISPP

čitač za smart karticu,

smart kartica

1.509,00 din.

1.451,00 din.

13.

Izdavanje drugih potvrda, izvoda i prepisa

potvrda, izvod

95,00 dinara

14.

Izdavanje podataka iz registra po zahtevu trećih lica

stranica

95,00 dinara

15.

Realizacija čekova po tekućim računima građana

iznos po specifikaciji

0,15%

16.

Pružanje informatičkih

usluga i drugih usluga u

skladu sa ugovorom

ugovor

Ugovorena naknada

17.

Upis i brisanje menica i ovlašćenja

menica, ovlašćenje

89,00 dinara

Ostavite komentar