Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta

Na osnovu člana 210. stav 2. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12 i 18/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LUKE, PRISTANIŠTA I PRIVREMENA PRETOVARNA MESTA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi koje moraju da ispune luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

AGC je Evropski sporazum o glavnim međunarodnim železničkim prugama;

AGN je Evropski sporazum o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja;

AGR je Evropski sporazum o glavnim međunarodnim saobraćajnim arterijama;

AGTC je Evropski sporazum o važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima;

ADN je Evropski sporazum o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima;

akcioni plan je plan za sprovođenje utvrđenih prioriteta razvoja vodnog saobraćaja koji sadrži konkretne aktivnosti, sa rokovima, zadacima, organima i organizacijama nadležnim za sprovođenje Strategije;

brodski otpad je otpad koji nastaje tokom eksploatacije brodova, uključujući kaljužne vode, otpadno ulje, maziva, zauljene i zamašćene materije, sanitarne otpadne materije, komunalni otpad i domaće smeće koje nastaje na plovilu;

vodni put kategorije E je unutrašnji vodni put od međunarodnog značaja čije tehničke karakteristike moraju da ispunjavaju zahteve za kategorije IV – VII AGN;

kontejnerski terminal je uređen, opremljen i organizovan prostor, na kome se obavlja pretovar, razvrstavanje, skladištenje i druge operacije sa standardnim transportnim kontejnerima;

luka je vodni i sa vodom povezani prostor koji je izgrađen i opremljen za prijem domaćih brodova i brodova strane zastave, njihovo ukrcavanje i iskrcavanje, skladištenje, doradu i oplemenjivanje robe, prijem i isporuku robe drugim vidovima transporta (drumski, železnički, intermodalni i cevovodni transport), ukrcavanje i iskrcavanje putnika, kao i za pružanje drugih logističkih usluga potrebnih za razvoj privrede u zaleđu luke. Lučki terminali, sidrišta, kao i delovi vodnog puta koji omogućavaju obavljanje lučke delatnosti su sastavni delovi luka;

lučki operater je pravno lice koje obavlja jednu ili više lučkih delatnosti;

lučko područje je područje luke ili pristaništa koje se koristi za obavljanje lučke delatnosti, kojim upravlja Agencija za upravljanje lukama i na kojem važi poseban režim kontrole dolaska i odlaska plovila, kao i ulaska i izlaska vozila i lica;

lučka pretovarna i transportna sredstva su specijalizovana sredstva i uređaji za pretovarne, skladišne i transportne operacije sa teretom u lukama i čine deo lučke suprastrukture;

makrolokacija luke je šire saobraćajno-ekonomsko područje, a koje uključuje plovni put i povezanost luke sa magistralnim saobraćajnicama drumskog saobraćaja i magistralnim železničkim prugama;

mikrolokacija luke je teritorija koja je proglašena za lučko područje u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama na unutrašnjim vodama;

multimodalni transport je vrsta transporta u toku koga dolazi do kombinovanja najmanje dva ili više vidova transporta bez promene transportnog suda;

odobrenje za obavljanje lučke delatnosti je odobrenje koje izdaje Agencija za upravljanje lukama na osnovu prethodno sprovedenog postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama;

operativna obala je uređena obala na kojoj se vrši pretovar robe ili ukrcavanje/iskrcavanje putnika;

ponton je plutajući objekat izgrađen od brodograđevnog čelika prema propisima kojima se uređuje gradnja plutajućih objekata, za namenu pristajanja plovila u lukama i pristaništima;

pristanište je vodni i sa vodom povezani prostor koji je izgrađen i opremljen za prijem domaćih brodova, njihovo ukrcavanje i iskrcavanje, kao i po potrebi skladištenje samo određene vrste robe, odnosno za ukrcavanje i iskrcavanje putnika;

21) privremeno pretovarno mesto je mesto na kome se obavljaju samo pretovarne aktivnosti u odnosu na vangabaritnu robu koju, usled tehničkih ograničenja pristupnih saobraćajnica ili drugih ograničenja, nije moguće krajnjem korisniku dostaviti koristeći pretovar u luci ili pristaništu, kao i pretovarne aktivnosti u odnosu na otpadni materijal, čije višestruke manipulacije ili prevoz drumskim transportnim sredstvima do/od najbliže luke ili pristaništa, značajno povećavaju stepen rizika od zagađenja životne sredine. U privremenim pretovarnim mestima se obavljaju i pretovarne aktivnosti u svrhu dopreme šljunka i peska za potrebe izgradnje infrastrukturnih objekata u neposrednoj blizini vodnog puta;

putničko pristanište je uređen, opremljen i organizovan prostor za prihvat putničkih brodova i ukrcavanje i iskrcavanje putnika;

Ro-Ro (Roll-on-Roll-off) terminal je uređen, opremljen i organizovan prostor, na mestu sučeljavanja kopnenih i rečno-pomorskih sistema transporta, na kome se uz primenu horizontalnog načina ukrcavanja i iskrcavanja, na specijalizovana plovila ukrcavaju, odnosno iskrcavaju vozila drumskog teretnog transporta, putnička vozila, kontejnerizovana i nekontejnerizovana roba, vangabaritni tereti na specijalizovanim plato prikolicama, a radi daljeg prevoza;

strategija je strategija razvoja vodnog saobraćaja koju Vlada usvaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama;

terminal je prostorno određena tehničko-tehnološka i organizaciona celina, u kojoj se obavljaju primarne, početno-završne i/ili operacije u procesu pretovara, skladištenja i prevoza robe ili putnika, u vodnom, železničkom i drumskom transportu;

terminal za suve rasute terete je uređen, opremljen i organizovan prostor, na kome se obavlja pretovar, razvrstavanje, skladištenje i druge operacije sa velikim količinama robe koja nije upakovana i zbog svojih karakteristika se prevozi u rasutom stanju;

tehnička proizvodnost je kapacitet raspoloživog pretovarnog sistema luke ili pristaništa;

hucke-pack terminal je uređen, opremljen i organizovan prostor, na mestu sučeljavanja drumskog i železničkog transporta, na kome se drumska vozila ili delovi vozila primenom odgovarajućih tehnologija ukrcavaju, odnosno iskrcavaju sa specijalizovanih železničkih kola, a radi daljeg prevoza;

HQ kontejner je standardni transportni kontejner velike zapremine, dužine 40′ (12,19m), širine 8′ (2,44m) i karakteristične visine 9′ 6“ (2,90m).

I. LUKE

Prostorni i eksploatacioni uslovi za luke od međunarodnog značaja

Član 3.

Luka od međunarodnog značaja mora da ispunjava sledeće prostorne i eksploatacione uslove:

da se nalazi na vodnom putu kategorije E;

da ima utvrđeno lučko područje u skladu sa zakonom kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama;

da raspolaže tehničkom proizvodnošću za pretovar najmanje 500.000 t robe na godišnjem nivou;

mikrolokacija luke mora da omogući povezivanje tri vida transporta, i to drumski-železnički-unutrašnji vodni transport;

makrolokacija luke mora da ispunjava sledeće uslove:

da bude povezana sa glavnim drumskim saobraćajnicama koje pripadaju mreži međunarodnih drumskih saobraćajnica navedenim u AGR, tako da priključna drumska saobraćajnica ima odgovarajući tovarni profil potreban za prevoz kontejnera velike zapremine (HQ kontejneri) na drumskim vozilima, i da može da prihvati najmanji osovinski pritisak od 10 t po osovini;

da bude povezana sa glavnim železničkim saobraćajnicama koje pripadaju mreži međunarodnih železničkih pruga navedenih u sporazumu AGC i u sporazumu AGTC, tako da pristupne železničke pruge imaju potreban broj koloseka visoke propusne moći, minimalni tovarni gabarit prema zahtevima magistralnih pruga, nominalnu minimalnu brzinu u skladu sa tehničko eksploatacionim karakteristikama pruge, i dozvoljeno osovinsko opterećenje od 20 do 22,5 t po osovini;

svojim sadržajima i aktivnostima ne može da ugrožava i narušava životnu sredinu.

U luci od međunarodnog značaja obavezno se pružaju sledeće usluge:

pretovar generalne, odnosno rasute robe i kontejnera;

snabdevanje brodova pogonskim gorivom;

skladištenje;

preuzimanje otpada koji nastaje pri eksploataciji broda.

U zavisnosti od količine robe čiji se pretovar ostvaruje, u svakoj pojedinačnoj luci od međunarodnog značaja osnivaju se pojedinačni terminali.

Osnivanje pojedinačnih terminala utvrđuje se odobrenjem za obavljanje lučke delatnosti, odnosno lučkom koncesijom.

Prostorni i eksploatacioni uslovi za nacionalne luke od pokrajinskog značaja

Član 4.

Nacionalna luka od pokrajinskog značaja mora da ispunjava sledeće prostorne i eksploatacione uslove:

da se nalazi na vodnom putu kategorije E;

da ima utvrđeno lučko područje u skladu sa zakonom kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama;

da raspolaže tehničkom proizvodnošću za pretovar najmanje 300.000 t robe na godišnjem nivou;

mikrolokacija nacionalne luke od pokrajinskog značaja mora da omogući povezivanje najmanje dva vida transporta, i to: železnički-unutrašnji vodni transport, drumski-unutrašnji vodni transport;

makrolokacija nacionalne luke od pokrajinskog značaja mora da bude povezana sa magistralnim saobraćajnicama drumskog saobraćaja tako da priključna drumska saobraćajnica ima odgovarajući tovarni profil, kao i da može da prihvati najmanji osovinski pritisak od 10 t po osovini;

svojim sadržajima i aktivnostima ne sme da ugrožava i narušava životnu sredinu.

U nacionalnim lukama od pokrajinskog značaja obavezno se pružaju sledeće usluge:

pretovar generalne i rasute robe;

skladištenje.

U zavisnosti od količine robe čiji se pretovar ostvaruje, u svakoj pojedinačnoj nacionalnoj luci od pokrajinskog značaja osnivaju se pojedinačni terminali.

Osnivanje pojedinačnih terminala utvrđuje se odobrenjem za obavljanje lučke delatnosti, odnosno lučkom koncesijom.

Prostorni i eksploatacioni uslovi za nacionalne luke od značaja za lokalnu samoupravu

Član 5.

Nacionalna luka od značaja za lokalnu samoupravu mora da ispunjava sledeće prostorne i eksploatacione uslove:

da se nalazi na vodnom putu kategorije E;

da ima utvrđeno lučko područje u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama;

da raspolaže tehničkom proizvodnošću za pretovar najmanje 150.000 t robe na godišnjem nivou;

mikrolokacija nacionalne luke od značaja za lokalnu samoupravu mora da omogući povezivanje najmanje dva vida transporta, i to: železnički-unutrašnji vodni transport i drumski-unutrašnji vodni transport;

makrolokacija nacionalne luke od značaja za lokalnu samoupravu mora da bude povezana sa magistralnim saobraćajnicama drumskog saobraćaja tako da priključna drumska saobraćajnica ima odgovarajući tovarni profil dovoljan da može da prihvati najmanji osovinski pritisak od 10 t po osovini;

svojim sadržajima i aktivnostima ne može da ugrožava i narušava životnu sredinu.

U nacionalnim lukama od značaja za lokalnu samoupravu obavezno se pružaju sledeće usluge:

pretovar generalne i rasute robe;

skladištenje.

Za pretovar određenih vrsta roba u nacionalnim lukama od značaja za lokalnu samoupravu ne moraju da se osnivaju pojedinačni terminali.

Lučka infrastruktura

Član 6.

Luka mora da ispunjava sledeće uslove u odnosu na lučku infrastrukturu:

dubina akvatorije luke i pristupnog plovnog puta mora da bude takva da omogući prijem plovila koja se koriste na konkretnom vodnom putu kategorije E;

sidrište mora da ima obeleženo područje, dubinu koja ne može biti manja od dubine propisane za plovni put na kome se sidrište nalazi i uređaj za izvezivanje;

lučko područje mora da bude ograđeno, a ulazi u luku jasno obeleženi i pod stalnim nadzorom;

hidrograđevinski objekti koji čine lučku obalu, kao i operativne i radne pretovarne površine moraju da budu odgovarajuće izgrađeni, kao i da se održavaju u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju, što uključuje redovno tekuće i investiciono održavanje;

operativne i radne pretovarne površine u luci moraju da imaju neklizajuću podlogu, efikasno odvođenje atmosferskih voda, kao i da budu oslobođene suvišnih predmeta ili vegetacije koji bi mogli da ometaju normalan rad i kretanje ljudi, vozila i mehanizacije;

nosivost podloge operativnih i radnih pretovarnih površina u luci ne može da bude manja od 5 t/m2 i po kvalitetu mora da odgovara primenjenoj lučkoj pretovarnoj i skladišnoj tehnologiji;

mreža drumskih saobraćajnica u okviru lučkog područja mora da omogućava efikasno odvijanje ovog vida saobraćaja;

drumske saobraćajnice u okviru lučkog područja koje su u funkciji dovozno-odvoznog teretnog saobraćaja moraju da budu odgovarajuće izgrađene i opremljene i da budu u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju, što uključuje tekuće i investiciono održavanje;

konstrukcija drumskih saobraćajnica u okviru lučkog područja mora da odgovara uslovima koji se primenjuju u dovozno-odvoznom saobraćaju, odnosno da je na njima dozvoljen saobraćaj za drumska vozila čije osovinsko opterećenje iznosi 10 t po osovini;

drumske saobraćajnice u okviru lučkog područja moraju da budu odgovarajuće uređene i osvetljene;

podzemna i nadzemna komunalna infrastruktura, odnosno vodovodna mreža pitke i tehničke vode, protivpožarna hidrantska mreža, kanalizaciona mreža za odvođenje atmosferskih i fekalnih voda, elektroenergetska mreža (trafostanice, podzemna i nadzemna prenosna mreža), telefonska i IT mreža, toplovodi i gasovodi, moraju biti dovoljnog kapaciteta i dobro raspoređeni i izvedeni;

komunalna infrastruktura mora da bude označena i zaštićena od mehaničkih i drugih oštećenja koja mogu da nastanu pod uticajem kretanja mehanizacije ili bruto težine transportnih sredstava i tereta.

Tehnološke operacije sa železničkim vozilima vrše se isključivo na lučkim industrijskim kolosecima koji su odgovarajuće izgrađeni, osvetljeni, opremljeni i označeni, u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju. Lučki industrijski koloseci moraju da odgovaraju uslovima koji se primenjuju u dovozno-odvoznom saobraćaju, odnosno da je na njima dozvoljen saobraćaj za železnička vozila čije osovinsko opterećenje iznosi 20 do 22,5 t po osovini.

Pretovarne i skladišne operacije u lukama vrše se isključivo na obalnim hidrograđevinskim objektima i površinama koje su posebno projektovane, izvedene i namenjene za lučku pretovarnu, odnosno skladišnu delatnost.

Pristajanje i stacioniranje plovila vrši se isključivo na obalnim hidrograđevinskim objektima koji su posebno projektovani, izvedeni i namenjeni za ovu namenu.

Lučka suprastruktura

Član 7.

Luka mora da ispunjava sledeće uslove u odnosu na lučku suprastrukturu:

da raspolaže prostorom sa pripadajućim objektima koji omogućavaju nesmetano obavljanje granične kontrole i koji moraju da budu opremljeni i označeni tako da omoguće efikasan rad i funkcionisanje nadležnih službi granične policije, carine i nadležnih inspekcijskih službi, u skladu sa propisima kojima se uređuje kontrola državne granice;

da raspolaže odgovarajućom lučkom pretovarnom, skladišnom i transportnom mehanizacijom u zavisnosti od namene luke, koja je tehnološki i organizaciono prilagođena i kadrovski osposobljena da ostvari kvantitet i kvalitet usluga utvrđen u odobrenju za obavljanje lučkih delatnosti, odnosno lučkoj koncesiji;

uređaji i mehanizacija za ukrcavanje, iskrcavanje, pretovar i prevoz robe u luci moraju da ispunjavaju zahteve i uslove iz odgovarajućih tehničkih propisa i sa važećim odobrenjima za rad;

skladišne i radne površine za pretovar robe, rad i kretanje lica, putnika i vozila moraju da budu uređene i osvetljene;

lučki otvoreni skladišni prostor mora da bude izgrađen, opremljen i označen, kao i da se održava u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju, što uključuje tekuće i investiciono održavanje;

nosivost podloge lučkih otvorenih skladišnih površina ne može da bude manja od 5 t/m2 i po kvalitetu mora da odgovara primenjenoj lučkoj pretovarnoj i skladišnoj tehnologiji;

zatvoreni lučki skladišni prostor mora da bude izgrađen, opremljen i označen, kao i da se održava u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju, što uključuje tekuće i investiciono održavanje;

nosivost podloge zatvorenih lučkih skladišnih površina ne može da bude manja od 2,5 t/m2 i po kvalitetu mora da odgovara primenjenoj lučkoj pretovarnoj i skladišnoj tehnologiji;

specijalizovana lučka skladišta moraju da budu izgrađena, opremljena i označena, kao i da se održavaju u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju, što uključuje tekuće i investiciono održavanje;

da raspolaže pontonom sa pristupnim mostom, ili odgovarajućim prelaznicama, ili stepenicama na obali za bezbedno kretanje ljudi na relaciji plovilo-obala;

da raspolaže postrojenjem, odnosno uređajem za vaganje drumskih i železničkih vozila i robe i kontrolu njihovih tovarnih profila (gabarita).

Posebni uslovi za kontejnerski terminal

Član 8.

Kontejnerski terminal mora da ispunjava sledeće uslove:

da bude povezan sa glavnim drumskim i železničkim saobraćajnicama (poželjno sa onima koje čine mrežu međunarodnih drumskih, odnosno železničkih saobraćajnica u skladu sa AGR, AGC i AGTC sporazumima);

da raspolaže savremenim pretovarnim i transportnim sredstvima koja moraju da budu opremljena odgovarajućim zahvatnim alatima prilagođenim pretovarnim, skladišnim i transportnim operacijama za sve vrste standardnih kontejnera u međunarodnom kombinovanom, odnosno multimodalnom transportu. Pretovarna i transportna sredstva kontejnerskog terminala na operativnoj obali čine dizalice odgovarajućih karakteristika i nosivosti za pretovar punih i praznih kontejnera (obalne kontejnerske dizalice, lučke mobilne dizalice, portalne dizalice, mosne i druge dizalice). Pretovarna i transportna sredstva za rad unutar terminala mogu biti portalni prenosnik velikog raspona, portalni manipulator malog raspona, čeoni i bočni manipulator, čeoni i bočni viljuškar, autodizalice, specijalizovana sredstva za rad sa kontejnerima (Reach stacker), drumska transportna sredstva sa specijalizovanim šasijama, standardna drumska vozila tegljači sa poluprikolicom i drugo;

da ima otvoren skladišni prostor od najmanje 5.000 m2 čija je nosivost podloge takva da može da obezbedi slaganje po visini najmanje dva puna 40′ kontejnera;

da ima zatvoren ili natkriven skladišni prostor od najmanje 2.000 m2 za punjenje i pražnjenje kontejnera, izmenjivih tovarnih sudova, odnosno poluprikolica, kao i za skladištenje svih vrsta kontejnera u međunarodnom kombinovanom, odnosno multimodalnom transportu, uključujući i prostor za specijalne kontejnere, posebno kontejnere sa rashladnim uređajima;

da ima zatvoreni skladišni prostor za odlaganje paletizovane i komadne robe od najmanje 5.000 m2;

skladišta, skladišna oprema i mehanizacija moraju da omoguće iskrcavanje, ukrcavanje, kao i skladištenje najmanje 100 paletnih jedinica na sat;

da ima prostore za stacioniranje drumskih i železničkih vozila koja čekaju na ukrcavanje, odnosno iskrcavanje kontejnera, odnosno paletizovane robe;

da ima najmanje dva železnička koloseka u pravcu sa gornjom ivicom šine u nivou platoa, u ukupnoj dužini ne manjoj od dozvoljene dužine železničke kompozicije u klasi standarda koji se primenjuje u kombinovanom saobraćaju.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, kontejnerski terminal mora da ispunjava kriterijume i uslove za izgradnju pretovarnih i prenosnih sredstava, operativne obale, lučkih saobraćajnica, kao i drugih delova lučke infrastrukture.

Posebni uslovi za Hucke-pack terminal

Član 9.

Hucke-pack terminal mora da ispunjava sledeće uslove:

da bude povezan sa glavnim drumskim i železničkim saobraćajnicama (po mogućstvu onim koje čine mrežu međunarodnih drumskih i železničkih saobraćajnica, uspostavljenu AGR, AGC i AGTC sporazumima);

da raspolaže odgovarajućim manipulativnim i drugim sredstvima, uključujući prelaznice za ukrcavanje i iskrcavanje drumskih vozila na specijalizovana niskonoseća železnička kola, kao i portalne dizalice, mosne dizalice, specijalizovani manipulatori (Reach stacker), čeoni manipulatori. Pretovarna sredstava moraju da budu opremljena specijalizovanim zahvatnim alatom („klešta”) za pretovar poluprikolica i izmenjivih tovarnih sudova;

da ima prostore za stacioniranje drumskih i železničkih vozila koja čekaju na ukrcavanje, odnosno iskrcavanje tegljača sa poluprikolicama, poluprikolica i izmenjivih tovarnih sudova;

da ima prostor za prihvat i privremeno skladištenje izmenjivih tovarnih sudova, dimenzionisan prema specifičnim zahtevima terminala;

da raspolaže železničkim kolosecima u pravcu sa gornjom ivicom šine u nivou platoa, u ukupnoj dužini ne manjoj od dozvoljene dužine železničke kompozicije koja se primenjuje u kombinovanom saobraćaju.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, Hucke-pack terminal mora da ispunjava kriterijume i uslove za izgradnju pretovarnih i prenosnih sredstava, drumskih i železničkih saobraćajnica, kao i drugih delova lučke infrastrukture.

Posebni uslovi za Ro-Ro terminal

Član 10.

Ro-Ro terminal mora da ispunjava sledeće uslove:

da bude povezan sa glavnim drumskim saobraćajnicama (po mogućstvu onim koje čine mrežu međunarodnih drumskih saobraćajnica, uspostavljenu AGR sporazumom);

da raspolaže odgovarajućim manipulativnim i drugim sredstvima, uključujući rampe-prelaznice za ukrcavanje i iskrcavanje drumskih vozila na specijalizovana plovila, specijalizovana vučna vozila za rad na Ro-Ro terminalu, kao i poluprikolice. Prelaznica na Ro-Ro terminalu može da bude opremljena električnim vitlom i čeličnim užetom za izvlačenje manipulativnih jedinica;

da ima prostore za stacioniranje drumskih vozila koja čekaju na ukrcavanje, odnosno iskrcavanje tegljača sa poluprikolicama, poluprikolica i specijalizovanih niskonosećih prikolica za kontejnere i drugu robu.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, Ro-Ro terminal mora da ispunjava kriterijume i uslove za izgradnju rampe kojom se ostvaruje veza obala-brod, lučkih saobraćajnica, kao i drugih delova lučke infrastrukture .

Posebni zahtevi za terminal za opasne terete

Član 11.

Terminal za opasne terete mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da bude izgrađen kao izdvojen objekat lociran na periferiji luke ili u posebnom lučkom bazenu, odvojen od ostalih lučkih postrojenja;

da bude odvojen od najbližeg naseljenog područja najmanje 1 km;

prilaz akvatoriji terminala za pretovar opasnih tereta mora da bude obeležen propisanom signalizacijom za dnevnu i noćnu plovidbu;

da poseduje odgovarajući skladišni prostor na kopnu (nadzemni, podzemni, poluukopani);

da bude opremljen odgovarajućom pretovarnom opremom koja omogućava bezbedan pretovarni proces, uključujući fiksne i fleksibilne cevovode sa odgovarajućom opremom, transportnu jedinicu, merne uređaje, u skladu sa ADN;

da poseduje uređaj ili instalaciju za uzemljenje i odvođenje statičkog elektriciteta;

da raspolaže odgovarajućom zaštitom (zaštitni sistemi i oprema);

da ima plan evakuacije i sredstva za evakuaciju broda.

Postupak pretovara opasnog tečnog tereta vrši se nakon što je brod propisno pozicioniran i privezan uz ponton ili operativnu obalu, a plutajuća zaštita postavljena, odnosno ispunjeni zahtevi iz pravila ADN.

Pretovar opasnog tereta posredstvom drugog plovila nije dozvoljen.

U okviru svakog terminala za pretovar opasnih tereta moraju da postoje propisno određena i obeležena mesta za manipulaciju opasnim teretom propisane ADN-om.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministarstvo) utvrđuje na kojim se terminalima može rukovati opasnim teretom, kao i privremena skladišta u okviru terminala, u skladu sa pravilima ADN.

Posebni zahtevi za terminal za suvu rasutu robu

Član 12.

Terminal za suvu rasutu robu mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da raspolaže savremenim pretovarnim sredstvima na operativnoj obali uključujući portalne dizalice, lučke mobilne dizalice, mosne ili druge dizalice odgovarajućih nosivosti za pretovar suve rasute robe, ili pretovarna sredstva sa kontinuiranim načinom prenosa tereta (trakasti transporteri, pneumatski transporteri i slično), nasipni koševi, gravitacioni uređaji za koso i vertikalno premeštanje tereta. Pretovarna sredstva na operativnoj obali moraju da budu opremljena odgovarajućim zahvatnim alatima za manipulaciju suvom rasutom robom;

da ima odgovarajući zatvoren, otvoren ili specijalizovan (silosi) skladišni prostor, zavisno od vrste robe koja se obrađuje, od najmanje 2.000 m2;

pretovarno-skladišne operacije moraju da budu organizovane tako da obezbede minimalni rastur robe, kao i da se spreče štetni uticaji po životnu sredinu;

da ima prostore za stacioniranje drumskih i/ili železničkih vozila koja čekaju na ukrcavanje, odnosno iskrcavanje suve rasute robe.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, terminal za pretovar suve rasute robe mora da ispunjava kriterijume i uslove za izgradnju pretovarnih i prenosnih sredstava, operativne obale, lučkih saobraćajnica, kao i drugih delova lučke infrastrukture.

Sprečavanje zagađenja vode u lukama

Član 13.

Luka od međunarodnog značaja mora da bude opremljena prijemnim stanicama za preuzimanje otpada koji nastaje pri eksploataciji broda, kao i sudovima za prijem otpadnog ulja, otpadne vode, otpadnog maziva i komunalnog otpada. Cevovodi za preuzimanje otpada nastalog pri eksploataciji broda moraju biti opremljeni prirubnicama u skladu sa važećim evropskim standardom.

Luka od međunarodnog značaja mora da ima opremu za sprečavanje širenja i otklanjanje posledica zagađenja vode, kao i opremu za sprečavanje da se ulja, derivati ulja i druge opasne materije koje se izliju na operativnu obalu dalje izliju u vodu.

Oprema iz stava 2. ovog člana obuhvata plutajuće brane, odnosno barijere, kao i drugu opremu za sprečavanje širenja ulja, uljnih derivata i drugih opasnih materija u lučkom akvatoriju.

U cilju efikasnog delovanja u vanrednoj situaciji, luka od međunarodnog značaja mora da ima plan i obučeno osoblje za reagovanje u slučaju zagađenja vode.

Odredbe st. 2, 3. i 4. ovog člana primenjuju se i na pristaništa.

Sidrenje i boravak plovila u luci

Član 14.

Luka mora da ima sidrište sa efikasnim i neposrednim nadzorom, kontrolom pristajanja, sidrenja, boravka i plovidbe u akvatoriji luke neprekidno 24 sata.

Područje sidrišta luke utvrđuje se u okviru lučkog područja.

Upravljanje i održavanje sidrišta u sastavu lučkog područja vrši lučki operater.

Sidrenje plovila za prevoz opasnih tereta vrši se na sidrištima posebne namene ili na posebno obeleženom i određenom delu sidrišta opšte namene. 

Odredbe st.1. i 2. ovog člana primenjuju se na sva pristaništa, osim putničkog pristaništa.

Lučke uzanse

Član 15.

Luka, odnosno pristanište mora da ima utvrđene i javno objavljene lučke uzanse.

Transportno-tehnološki elaborat

Član 16.

Svaka luka, pristanište i privremeno pretovarno mesto mora da ima izrađen transportno-tehnološki elaborat za svaki pojedinačni terminal u sastavu luke, odnosno pristaništa, kao i za privremeno pretovarno mesto (u daljem tekstu: elaborat), na koji Agencija za upravljanje lukama daje saglasnost.

Elaborat mora da sadrži tehnološke postupke koji se primenjuju prilikom obavljanja konkretne lučke delatnosti.

Tehnološki postupci sadržani u elaboratu moraju da sadrže:

detaljan opis robe, fizičko-hemijske osobine robe, pojavni oblik robe, dimenzije, specifičnu težinu, vrstu pakovanja, način i sredstva transportnog obezbeđenja robe čija se manipulacija predviđa na konkretnom terminalu;

vrste i karakteristike transportnih sredstava kojima se planira da se vrši doprema i otprema robe;

definisanu pretovarnu mehanizaciju kojom će se vršiti pretovar, iskrcavanje i ukrcavanje predmetne robe, kao i njene tehničko-tehnološke karakteristike;

definisane zahvatne alate koji će se koristiti za pretovar, iskrcavanje i ukrcavanje predmetne robe, i njihove tehničke karakteristike;

definisane tehnologije rada sa robom prilikom pretovara, iskrcavanja, ukrcavanja i skladištenja i drugih operacija, uključujući i realnu pretovarnu proizvodnost odnosno radnu normu;

dispoziciju, veličinu i međusobnu povezanost tehnoloških površina za prijem odlaganje, sortiranje, preradu, doradu i otpremu robe;

definisane i označene tokove kretanja transportnih sredstava;

definisanu strukturu i broj izvršilaca angažovanih za svaku pojedinačnu tehnološku operaciju, uključujući procenu rizika za svako radno mesto;

primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu;

definisan sadržaj, vrstu i tok dokumentacije u svim fazama transportno-tehnološkog postupka;

definisane planove postupanja u incidentnim i akcidentnim situacijama;

u slučaju uvođenja novih tehnologija, elaborat mora da bude ažuriran i dopunjen.

Ostali zahtevi

Član 17.

U luci od međunarodnog značaja prostor za stacioniranje drumskih vozila (drumski terminal) mora da bude prostorno optimalno određen, pod stalnim nadzorom i opremljen tako da omogućava uslove za kretanje, zadržavanje i boravak lica koja su u pratnji vozila.

Luka od međunarodnog značaja mora da ima u potpunosti definisane tehnološke postupke i označene površine za rukovanje i odlaganje različitih vrsta roba, koje se dopremaju klasičnim i savremenim sistemima transporta.

U luci od međunarodnog značaja mora da se omogući snabdevanje plovila pitkom vodom, električnom energijom, kao i posade i putnika neophodnim proizvodima.

Luka od međunarodnog značaja mora da omogući pružanje hitne medicinske pomoći, sprovođenje zdravstveno-sanitarne, veterinarske i druge zaštite, vršenje fumigacije, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije plovila i luke.

U lukama u kojima je propisana obavezna pilotaža, mora da bude obezbeđena usluga pilotaže i lučke boksaže.

Luka od međunarodnog značaja mora da ima usvojene planove, obezbeđena sredstva, opremu, kao i obučeno osoblje za protivpožarnu zaštitu i reagovanje u vanrednim situacijama, u skladu sa propisima kojima se uređuje protivpožarna zaštita.

U luci od međunarodnog značaja mora da se omogući pružanje telekomunikacionih usluga, odnosno mora da se obezbedi priključenje na mrežu stabilne telefonije i domet mobilne telefonije.

Luka od međunarodnog značaja mora da poseduje VHF radio vezu koja se primenjuje u vodnom saobraćaju, dostupnu 24 sata.

U luci od međunarodnog značaja mora da se obezbedi i organizuje bezbedno i funkcionalno obavljanje delatnosti u zimskim uslovima.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na nacionalne luke od pokrajinskog značaja i nacionalne luke od značaja za lokalnu samoupravu.

II. PRISTANIŠTA

Član 18.

U pristaništu se obavlja pretovar jedne vrste robe.

Član 19.

Pristanište mora da ispunjava sledeće prostorne i eksploatacione uslove:

područje pristaništa mora da bude utvrđeno u skladu sa zakonom kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama;

da raspolaže tehničkom proizvodnošću za pretovar najmanje 100.000 t robe na godišnjem nivou.

Pristanište svojim sadržajima i aktivnostima ne može da ugrožava i narušava životnu sredinu.

Pristanišna infrastruktura

Član 20.

Pristanište mora da ispunjava sledeće uslove u odnosu na pristanišnu infrastrukturu:

dubina akvatorije pristaništa i pristupnog plovnog puta mora da bude takva da omogući bezbedan prijem plovila;

sidrište mora da ima obeleženo područje, dubinu koja ne može biti manja od dubine propisane za plovni put na kome se sidrište nalazi i uređaj za izvezivanje;

područje pristaništa mora da bude ograđeno, a ulazi u pristaništa jasno obeleženi i pod stalnim nadzorom;

hidrograđevinski objekti koji čine obalu pristaništa, kao i operativne i radne pretovarne površine moraju da budu odgovarajuće izgrađeni, kao i da se održavaju u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju;

operativne i radne pretovarne površine u pristaništu moraju da imaju neklizajuću podlogu, efikasno odvođenje atmosferskih voda, kao i da budu oslobođene suvišnih predmeta ili vegetacije koji bi mogli da ometaju normalan rad i kretanje ljudi, vozila i mehanizacije;

nosivost podloge operativnih i radnih pretovarnih površina u pristaništu ne može da bude manja od 5 t/m2 i po kvalitetu mora da odgovara primenjenoj pretovarnoj i skladišnoj tehnologiji u pristaništu;

drumske saobraćajnice u okviru područja pristaništa koje su u funkciji dovozno-odvoznog teretnog saobraćaja moraju da budu odgovarajuće izgrađene i opremljene i da budu u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju;

konstrukcija drumskih saobraćajnica u okviru područja pristaništa mora da odgovara uslovima koji se primenjuju u dovozno-odvoznom saobraćaju, odnosno da je na njima dozvoljen saobraćaj za drumska vozila čije osovinsko opterećenje iznosi 10 t po osovini;

drumske saobraćajnice u okviru područja pristaništa moraju da budu uređene i osvetljene;

podzemna i nadzemna komunalna infrastruktura, odnosno vodovodna mreža pitke i tehničke vode, protivpožarna hidrantska mreža, kanalizaciona mreža za odvođenje atmosferskih i fekalnih voda, elektroenergetska mreža (trafostanice, podzemna i nadzemna prenosna mreža), telefonska i IT mreža, toplovodi i gasovodi, moraju biti dovoljnog kapaciteta i dobro raspoređeni i izvedeni;

komunalna infrastruktura mora da bude označena i zaštićena od mehaničkih i drugih oštećenja koja mogu da nastanu pod uticajem kretanja mehanizacije ili bruto težine transportnih sredstava i tereta.

Tehnološke operacije sa železničkim vozilima vrše se isključivo na lučkim industrijskim kolosecima koji su odgovarajuće izgrađeni, osvetljeni, opremljeni i označeni, u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju. Lučki industrijski koloseci moraju da odgovaraju uslovima koji se primenjuju u dovozno-odvoznom saobraćaju, odnosno da je na njima dozvoljen saobraćaj za železnička vozila čije osovinsko opterećenje iznosi 20 do 22,5 t po osovini.

Pristanišna suprastruktura

Član 21.

Pristanište mora da ispunjava sledeće uslove u odnosu na pristanišnu suprastrukturu:

da raspolaže prostorom sa pripadajućim objektima koji omogućavaju nesmetano obavljanje poslova inspekcijskih službi (sanitarna, veterinarska, fitosanitarna i drugo);

da raspolaže odgovarajućom pretovarnom, skladišnom i transportnom mehanizacijom u zavisnosti od vrste pristaništa, koja je tehnološki i organizaciono prilagođena i kadrovski osposobljena da ostvari kvantitet i kvalitet usluga utvrđen u odobrenju za obavljanje lučkih usluga, odnosno lučkoj koncesiji;

uređaji i mehanizacija za ukrcavanje, iskrcavanje, pretovar i prevoz robe u pristaništu moraju da ispunjavaju zahteve i uslove iz odgovarajućih tehničkih propisa i sa važećim odobrenjima za rad;

skladišne i radne površine za pretovar robe, rad i kretanje lica, putnika i vozila moraju da budu uređene i osvetljene;

otvoreni skladišni prostor u pristaništu mora da bude odgovarajuće izgrađen, opremljen i označen, kao i da se održava u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju, što uključuje tekuće i investiciono održavanje;

nosivost podloge otvorenih skladišnih površina u pristaništu ne može da bude manja od 5 t/m2 i po kvalitetu mora da odgovara primenjenoj pretovarnoj i skladišnoj tehnologiji u pristaništu;

zatvoreni skladišni prostor u pristaništu mora da bude odgovarajuće izgrađen, opremljen i označen, kao i da se održava u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju, što uključuje tekuće i investiciono održavanje;

nosivost podloge zatvorenih skladišnih površina u pristaništu ne može da bude manja od 2,5 t/m2 i po kvalitetu mora da odgovara primenjenoj pretovarnoj i skladišnoj tehnologiji u pristaništu;

specijalizovana skladišta u pristaništu moraju da budu odgovarajuće izgrađena, opremljena i označena, kao i da se održavaju u tehnički i funkcionalno ispravnom stanju, što uključuje tekuće i investiciono održavanje;

da raspolaže pontonom sa pristupnim mostom, ili odgovarajućim prelaznicama, ili stepenicama na obali za bezbedno kretanje ljudi na relaciji plovilo-obala;

da raspolaže postrojenjem, odnosno uređajem za vaganje drumskih vozila i robe.

Ostali zahtevi

Član 22.

U pristaništu mora da se omogući snabdevanje plovila pitkom vodom i električnom energijom.

U pristaništu mora da se omogući snabdevanje plovila, posade i putnika neophodnim proizvodima.

U pristaništu mora da se omogući sprovođenje efikasne zdravstveno-sanitarne, veterinarske i druge zaštite i vršenje fumigacije, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije plovila i pristaništa.

U pristaništu mora da se omogući pružanje hitne medicinske pomoći.

U pristaništu mora da se omogući pružanje telekomunikacionih usluga, odnosno mora da bude priključeno na mrežu stabilne telefonije i u dometu mobilne telefonije. Pristanište mora da poseduje VHF radio vezu koja se primenjuje u vodnom saobraćaju, dostupnu 24 sata.

Posebni zahtevi za putnička pristaništa otvorena za međunarodni saobraćaj

Član 23.

Putničko pristanište otvoreno za međunarodni saobraćaj mora da ispunjava sledeće uslove:

da uspostavi nautičku službu i tehničku asistenciju prilikom pristajanja, odnosno isplovljavanja putničkih brodova 24 sata dnevno, tokom cele turističko-nautičke sezone;

da uspostavi efikasan nadzor nad kretanjem putnika, članova posada, zaposlenih na pristaništu i drugih lica čije je kretanje, zadržavanje i boravak odobren od strane nadležnih organa, prtljaga putnika i članova posada ili robe, odnosno materijala koji se odnosi sa putničkog broda;

da raspolaže prostorom sa pripadajućim objektima koji omogućavaju nesmetano obavljanje granične kontrole i koji moraju da budu propisno opremljeni i označeni tako da omoguće efikasan rad i funkcionisanje nadležnih službi granične policije, carine i nadležnih inspekcijskih službi, u skladu sa propisima kojima se uređuje kontrola državne granice;

područje pristaništa mora da bude propisno obeleženo, regulisano vertikalnom, horizontalnom i svetlosnom signalizacijom i dobro osvetljeno;

da obezbedi pristup parking prostoru za putničke autobuse koji može istovremeno da primi najmanje tri putnička autobusa i pet putničkih automobila, a koji se nalazi u okviru ili neposredno uz područje pristaništa;

operativna obala mora da bude obezbeđena propisnom i funkcionalnom ogradom kako bi se sprečio eventualni pad putnika u vodu;

mesta ukrštanja železničkog i/ili drumskog saobraćaja i tokova pešačkog saobraćaja moraju da budu obezbeđeni;

površine pristaništa moraju da budu ravne, urađene tako da imaju neklizajuću podlogu, bez stvari, robe i vegetacije koje ometaju kretanje, sa efikasnim sistemom za odvođenje atmosferskih voda;

pristup vozilima hitne pomoći, policije i spasilačko vatrogasne službe mora da bude označen i prohodan u svakom trenutku;

u okviru područja pristaništa mora da se odredi, uredi i obeleži prostor za odlaganje sortiranog kućnog smeća koje nastaje na brodu. Kućno smeće koje nastaje na brodu mora biti sortirano u papir, staklo, plastiku, druge materijale koji se mogu reciklirati i ostali otpad. Prostor mora da bude odgovarajuće površine i zapremine, tako uređen i opremljen da se spreči rasturanje smeća i negativni uticaji na životnu sredinu;

neposredni pristup pontonu i putničkom brodu mora da bude ograđen, kontrolisan i sa fizičkim ili tehničkim obezbeđenjem;

pristupni most sa obale prema pontonu i putničkom brodu mora da bude odgovarajuće izgrađen i podešen, a stanje tehničke ispravnosti pod stalnim nadzorom. Pristupni most mora da bude odgovarajućih dimenzija i propusne sposobnosti za kretanje lica prilikom eventualnih vanrednih situacija kada se vrši brzo napuštanje objekta, kao i da bude prilagođen, izveden i opremljen tako da omogući dobre uslove za kretanje osoba sa invaliditetom;

područje pristaništa, uključujući akvatoriju pristaništa, mora da bude pod stalnim nadzorom i kontrolom u cilju bezbednosne zaštite putničkih brodova od neovlašćenog pristupa ili drugih neželjenih događanja;

ako se za pristajanja putničkog broda koristi vertikalna obala, ista mora da bude u potpunosti prilagođena pristajanju savremenih putničkih brodova, opremljena dovoljnim brojem konstruktivnih elemenata za vezivanje brodova (bitve, alke i drugo) i elementima dodatnih konstrukcija koji imaju ulogu da zaštite obalu i plovilo od oštećenja (odbojnici, „fenderi” i drugo) ;

ponton mora da omogući prihvat svih kategorija putničkih brodova u međunarodnom saobraćaju, da omogući uslove za njihovo pravilno vezivanje, da bude prilagođen za bezbednu vezu koja se ostvaruje uz pomoć prelaznog mosta sa brodom;

da raspolaže mokrim čvorom i toaletom za potrebe zaposlenih i posebno za potrebe putnika;

da raspolaže posebno namenjenim prostorom za pružanje hitne medicinske pomoći i izolaciju osoba u slučaju potrebe sprovođenja zdravstveno epidemiološkog nadzora;

da obezbedi uslove za snabdevanje putničkog broda pitkom vodom;

da obezbedi uslove za snabdevanje putničkih brodova električnom energijom.

III. PRIVREMENO PRETOVARNO MESTO

Član 24.

Privremeno pretovarno mesto mora da ispunjava sledeće tehničko-tehnološke uslove:

da ima određen prostor na kopnu i vodnoj površini na kojem je omogućen bezbedan prilaz, pristajanje, privez i manevrisanje plovila, ukrcavanje i iskrcavanje robe, kao i druge aktivnosti koje se obavljaju na privremenom pretovarnom mestu;

da bude opremljeno pretovarnom, skladišnom i transportnom mehanizacijom, tehnološki i organizaciono, prilagođeno i kadrovski osposobljeno da može da ostvari kvantitet i kvalitet pretovarnih operacija u skladu sa odlukom o određivanju privremenog pretovarnog mesta;

uređaji i mehanizacija za ukrcavanje, iskrcavanje, pretovar i transport robe moraju da budu atestirani/sertifikovani i sa važećim odobrenjima za rad;

operativna obala privremenog pretovarnog mesta mora da omogući bezbedan prijem plovila ili potiskivanih sastava koji se koriste za prevoz robe koja se pretovaruje na privremenom pretovarnom mestu;

raspolaže pontonom sa pristupnim mostom, ili odgovarajućim prelaznicama ili stepenicama na obali za bezbedno kretanje ljudi na relaciji plovilo-obala;

da ima planove, sredstva, opremu i obučeno osoblje za protivpožarnu zaštitu i reagovanje u vanrednim situacijama, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast;

da omogući uslove za efikasno pružanje hitne medicinske pomoći;

svojim sadržajima i aktivnostima ne može da ugrožava i narušava životnu sredinu.

Operater privremenog pretovarnog mesta u obavezi je da nakon isteka odobrenja infrastrukturu dovede u stanje koje ne sme biti lošije od stanja u kome se infrastruktura nalazila pre izdavanja rešenja o određivanju privremenog pretovarnog mesta.

Član 25.

Ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom koje moraju da ispunjavaju luke, pristaništa i privremena pretovarna mesta utvrđuje organ nadležan za upravljanje lukama.

Član 26.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo preko inspektora bezbednosti plovidbe.

Član 27.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke, odnosno pristaništa namenjena za međunarodni saobraćaj („Službeni list SRJ”, broj 28/98).

Član 28.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba člana 3. stav 1. tačka 4) ove uredbe u odnosu na omogućavanje povezivanja sa železničkim transportom, člana 3. stav 2. tačka 1) ove uredbe u odnosu na zahtev za pružanje lučke usluge pretovara kontejnera, člana 3. stav 2. tačka 2) ove uredbe, člana 4. stav 1. tačka 4) ove uredbe u odnosu na omogućavanje povezivanja sa železničkim transportom i člana 5. stav 1. tačka 4) ove uredbe u odnosu na omogućavanje povezivanja sa železničkim transportom, koje stupaju na snagu 1. januara 2020. godine.

Broj:

Beograd, 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar