Uredba o privremeno rezervisanim i privremeno izdvojenim delovima vazdušnog prostora

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PRIVREMENO REZERVISANIM I PRIVREMENO IZDVOJENIM DELOVIMA VAZDUŠNOG PROSTORA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se privremeno rezervisani i privremeno izdvojeni delovi vazdušnog prostora.

Član 2.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

AIRAC (Aeronautical Information Regulation and Control) je skraćenica koja označava sistem sa svrhom pravovremenog najavljivanja okolnosti koje zahtevaju značajne izmene u operativnoj praksi, zasnovan na zajedničkim, unapred određenim datumima stupanja na snagu;

vojni vazduhoplovi su vazduhoplovi koji su upisani u Registar vojnih vazduhoplova i koji mogu da lete prema pravilima letenja koja važe za opšti ili operativni vazdušni saobraćaj;

zaštitni sloj za planiranje letenja (Flightplan Buffer Zone – FBZ) je deo vazdušnog prostora oko privremeno rezervisanog ili izdvojenog dela vazdušnog prostora u vertikalnoj i/ili horizontalnoj ravni, uspostavljen za potrebe podnošenja validnog IFR plana leta kada je navedeni prostor aktivan ili je planirano da bude aktivan;

ICAO (International Civil Aviation Organisation) je Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva osnovana Konvencijom o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu 1944. godine (Čikaška konvencija);

Integrisani vazduhoplovni informativni paket (iAIP) je paket koji se sastoji od sledećih elemenata:

(1) Zbornika vazduhoplovnih informacija (Aeronautical Information Publication, AIP), uključujući amandmane na AIP;

(2) Dodataka na AIP;

(3)Hitnih vazduhoplovnih obaveštenja (NOTAM) i Pretpoletnih informativnih biltena (PIB);

(4) Vazduhoplovnih informativnih cirkulara (AIC);

(5) Kontrolnih lista i Lista važećih NOTAM;

Operativni vazdušni saobraćaj (u daljem tekstu: OAT) su letovi državnih vazduhoplova koji se ne obavljaju u skladu sa pravilima i procedurama Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva, već prema pravilima i procedurama koje su propisali nadležni organi;

opšti vazdušni saobraćaj (u daljem tekstu: GAT) su svi letovi vazduhoplova, kao i letovi državnih vazduhoplova, koji se obavljaju u skladu sa pravilima i procedurama Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva;

privremeno izdvojeni deo vazdušnog prostora (Temporary Segregated Area, TSA) je deo vazdušnog prostora koji je izdvojen na određeno vreme na zahtev određenog korisnika radi njegovog isključivog korišćenja od strane tog korisnika;

privremeno rezervisani deo vazdušnog prostora (Temporary Reserved Area, TRA) je deo vazdušnog prostora privremeno rezervisan za određenog korisnika, ali može biti dostupan i drugim korisnicima, po odobrenju jedinice kontrole letenja.

Član 3.

Privremeno rezervisani i privremeno izdvojeni delovi vazdušnog prostora dati su u Prilogu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Razdvajanje vazduhoplova od privremeno rezervisanih i privremeno izdvojenih delova vazdušnog prostora vrši se na sledeći način:

horizontalno, do objavljenih granica zaštitnog sloja za planiranje letenja privremeno rezervisanog i privremeno izdvojenog dela vazdušnog prostora, pri čemu granica zaštitnog sloja ne prelazi, već se poklapa sa državnom granicom, administrativnom granicom ili administrativnom linijom, u skladu sa važećim međunarodnim sporazumima;

vertikalno, 600 m (2.000 ft) iznad gornje i ispod donje granice zone, pri čemu zaštitni sloj ne ulazi u klasu G vazdušnog prostora.

Član 5.

Razdvajanje vazduhoplova koji lete po GAT pravilima od vazduhoplova koji lete po OAT pravilima, odnosno međusobno razdvajanje vazduhoplova koji lete po OAT pravilima, vrši se u skladu sa sledećim uslovima:

vertikalno najmanje 300 m (1.000 ft):

između GAT letova i OAT letova dozvučnih vazduhoplova ispod 8.700 m (nivo leta 285),

između OAT letova istih ili različitih tipova dozvučnih vazduhoplova ispod 8.700 m (nivo leta 285);

vertikalno najmanje 600 m (2.000 ft):

između GAT letova i OAT letova nadzvučnih vazduhoplova,

između GAT letova i OAT letova dozvučnih vazduhoplova iznad 8.700 m (nivo leta 285),

između OAT letova dozvučnih i OAT letova nadzvučnih vazduhoplova,

između OAT letova istih ili različitih tipova dozvučnih vazduhoplova iznad 8.700 m (nivo leta 285),

između OAT letova istih ili različitih tipova nadzvučnih vazduhoplova,

između GAT ili OAT vazduhoplova i grupnih OAT letova vazduhoplova;

horizontalno:

9,2 km (5 NM), ako se koristi sistem za nadzor,

primenom metoda horizontalnog razdvajanja iz ICAO Dokumenta 4444 (Upravljanje vazdušnim saobraćajem (PANS-ATM)), ako se ne koristi sistem za nadzor.

Član 6.

Privremeno rezervisani i privremeno izdvojeni delovi vazdušnog prostora objavljuju se u Integrisanom vazduhoplovnom informativnom paketu.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, a primenjuje se po isteku tri meseca od dana objavljivanja.

05 Broj: 110-5152/2017-1

U Beogradu, 7. juna 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić, s.r.

Prilog

Privremeno rezervisani delovi vazdušnog prostora (TRA) i

privremeno izdvojeni delovi vazdušnog prostora (TSA)

AGL (Above Ground Level) – iznad nivoa zemlje

FL (Flight Level) – nivo leta

E (East) – Istok ili istočna geografska dužina

ft (feet) – stope

GND (Ground) – zemlja

NM (Nautical mile) – nautička milja

N (North) – Sever ili severna geografska širina

R.

br

Oznaka

Naziv zone

Horizontalne granice

Vertikalne granice

Zaštitni pojas

Vrsta aktivnosti

Nadležna jedinica

N

E

1

TRA 00

Batajnica

450750N

0200400E

GND – FL 195

0 NM

zona za vojno-letačku obuku

ovlašćen pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi

450810N

0201636E

450312N

0202528E

445218N

0203852E

444515N

0203633E

444648N

0203417E

445600N

0200941E

450136N

0200131E

450750N

0200400E

2

TRA 01

Lok

451622N

0200538E

GND – FL195

5 NM

zona za vojno-letačku obuku

451623N

0202238E

450810N

0201636E

450750N

0200400E

450222N

0200149E

450609N

0195946E

451622N

0200538E

3

TRA 02

Sakule

451623N

0202238E

5NM

zona za vojno-letačku obuku

451126N

0203401E

450017N

0202903E

450312N

0202528E

450810N

0201636E

451623N

0202238E

4

TRA 03

Crepaja

451126N

0203401E

5NM

450708N

0204351E

444837N

0204235E

445218N

0203852E

450017N

0202903E

451126N

0203401E

5

TRA 04

Deliblato

451822N

0205445E

450m AGL – FL195

5 NM

451102N

0210251E

450304N

0210134E

445627N

0210758E

444419N

0210732E

444030N

0205505E

444837N

0204235E

450708N

0204351E

451822N

0205445E

6

TRA 05

Botoš

452648N

0204112E

450m AGL – FL195

5 NM

451822N

0205445E

450708N

0204351E

451623N

0202238E

452317N

0203237E

452648N

0204112E

7

TRA 06

Petrovaradin

452222N

0195243E

450m AGL – FL195

5 NM

451622N

0200538E

450609N

0195946E

450222N

0200149E

450724N

0195019E

451421N

0194225E

451735N

0194447E

452222N

0195243E

8

TRA 07

Bečej

454541N

0194949E

450m AGL – FL195

5 NM

454530N

0203502E

452648N

0204112E

452317N

0203237E

451623N

0202238E

451622N

0200538E

450609N

0195946E

450222N

0200149E

450724N

0195019E

451421N

0194225E

453420N

0193849E

454541N

0194949E

9

TRA 08

Kula

454620N

0191648E

450m AGL – FL195

5 NM

454541N

0194949E

453420N

0193849E

451421N

0194225E

454620N

0191648E

10

TRA 09

Odžaci

455106N

0191230E

450m AGL – FL195

5 NM

454620N

0191648E

451421N

0194225E

451501N

0192339E

453002N

0191230E

454617N

0190706E

455106N

0191230E

11

TRA 10

Ada

460223N

0200554E

450m AGL – FL195

5 NM

454530N

0203502E

454541N

0194949E

460223N

0200554E

12

TRA 11

Bačka Topola

460414N

0194057E

450m AGL – FL195

5 NM

460223N

0200554E

454541N

0194949E

454620N

0191648E

455106N

0191230E

460414N

0194057E

13

TRA 12

Sava 1

450750N

0200400E

GND-2000ft i FL120-FL195

0 NM

450222N

0200149E

450136N

0200131E

445752N

0200658E

445622N

0195102E

444925N

0194713E

445302N

0193335E

450524N

0194128E

450750N

0200400E

14

TRA 13

Sava 2

445600N

0200941E

FL 120 – FL195

0 NM

445046N

0202343E

442154N

0202235E

442257N

0201545E

442344N

0200848E

445600N

0200941E

15

TRA 14

Dunav 1

444030N

0205505E

GND-6000ft

0 NM

444419N

0210732E

443629N

0212111E

442913N

0205725E

444030N

0205505E

16

TRA 15

Petrovac

443629N

0212111E

450m AGL – FL195

5 NM

440937N

0214903E

435740N

0212841E

441733N

0210537E

442913N

0205725E

443629N

0212111E

17

TRA 16

Kučevo

443629N

0212111E

450m AGL – FL195

5 NM

443705N

0212923E

442435N

0220431E

440937N

0214903E

443629N

0212111E

18

TRA 17

Bor

442435N

0220431E

450m AGL – FL195

5 NM

440026N

0221632E

434956N

0215744E

440937N

0214903E

442435N

0220431E

19

TRA 18

Deli Jovan

442435N

0220431E

450m AGL – FL195

5 NM

442045N

0222310E

440026N

0221632E

442435N

0220431E

20

TRA 19

Resava

440937N

0214903E

450m AGL – FL195

5 NM

434956N

0215744E

435740N

0212841E

440937N

0214903E

21

TRA 20

Lapovo

441833N

0204359E

450m AGL – FL195

5 NM

441733N

0210537E

435740N

0212841E

435736N

0210836E

441833N

0204359E

22

TRA 21

Topola

442257N

0201545E

450m AGL – FL195

5 NM

441833N

0204359E

435736N

0210836E

441019N

0200350E

442257N

0201545E

23

TRA 22

Divci

442529N

0195309E

450m AGL – FL195

5 NM

442257N

0201545E

441019N

0200350E

441405N

0195126E

441957N

0193918E

442529N

0195309E

24

TRA 23

Cer

445434N

0192743E

450m AGL – FL195

5 NM

444925N

0194713E

442529N

0195309E

441957N

0193918E

442154N

0192204E

445434N

0192743E

25

TRA 30

Takovo

441019N

0200350E

450m AGL – FL195

5 NM

440529N

0202859E

435550N

0203506E

434432N

0203611E

435445N

0201107E

441019N

0200350E

26

TRA 31

Knić

440529N

0202859E

450m AGL – FL195

5 NM

440020N

0205506E

434507N

0205653E

433720N

0205337E

434432N

0203611E

435550N

0203506E

440529N

0202859E

27

TRA 32

Gruža

440529N

0202859E

GND – FL100

5 NM

440020N

0205506E

434507N

0205653E

440529N

0202859E

28

TRA 33

Juhor

440020N

0205506E

450m AGL – FL195

5 NM

435736N

0210836E

435740N

0212841E

433459N

0211926E

432743N

0211235E

433720N

0205337E

434507N

0205653E

440020N

0205506E

29

TRA 34

Ivanjica

435445N

0201107E

GND – FL195

5 NM

434432N

0203611E

432830N

0202843E

433750N

0200932E

435445N

0201107E

30

TRA 35

Goč

434432N

0203611E

GND – FL195

5 NM

433720N

0205337E

432743N

0211235E

431450N

0210724E

432830N

0202843E

434432N

0203611E

31

TRA 36

Čemernica

434118N

0195319E

GND – FL195

5 NM

433750N

0200932E

432248N

0200929E

432736N

0194929E

434118N

0195319E

32

TRA 37

Golija

433750N

0200932E

GND – FL195

5 NM

432830N

0202843E

431719N

0202735E

432248N

0200929E

433750N

0200932E

33

TRA 38

Ras

432248N

0200929E

GND – FL195

5 NM

431719N

0202735E

430831N

0203114E

425918N

0202033E

430527N

0200553E

432248N

0200929E

34

TRA 39

Sjenica

432736N

0194929E

GND – FL195

5 NM

432248N

0200929E

430527N

0200553E

431539N

0194655E

432736N

0194929E

35

TRA 40

Niš

432738N

0213914E

GND – FL 195

0 NM

padobranska zona

431939N

0215935E

431017N

0214710E

431017N

0214035E

432327N

0213326E

432738N

0213914E

36

TRA 41

Aleksinac

434029N

0213233E

GND – FL100

5 NM

432505N

0221203E

431939N

0215935E

432738N

0213914E

433334N

0213009E

434029N

0213233E

37

TRA 42

Svrljig

434956N

0215744E

GND – FL195

5 NM

431948N

0223430E

430914N

0223430E

431050N

0221034E

431939N

0215935E

432738N

0213914E

433334N

0213009E

434029N

0213233E

434956N

0215744E

38

TRA 43

Vlasotince

431939N

0215935E

GND – FL195

5 NM

431050N

0221034E

424831N

0221814E

431017N

0214710E

431939N

0215935E

39

TRA 44

Leskovac

431017N

0214035E

GND – FL195

5 NM

431017N

0214710E

424831N

0221814E

423730N

0221608E

425038N

0213509E

431017N

0214035E

40

TRA 45

Blace

432743N

0211235E

GND – FL195

5 NM

432327N

0213326E

431017N

0214035E

425038N

0213509E

431450N

0210724E

432743N

0211235E

41

TRA 101

Presretač 1

451110N

0201901E

GND – FL400

5 NM

zona za lovačko presretačka dejstva

nadležna vojna jedinica

452128N

0204614E

450909N

0210154E

445643N

0203545E

451110N

0201901E

42

TRA 102

Presretač 2

455603N

0200531E

GND – FL400

5 NM

452128N

0204614E

451110N

0201901E

452223N

0200349E

455603N

0200531E

43

TRA 103

Presretač 3

455603N

0200531E

GND – FL400

5 NM

452223N

0200349E

453303N

0194749E

455603N

0200531E

44

TRA 104

Presretač 4

455603N

0200531E

GND – FL400

5 NM

453303N

0194749E

452223N

0200349E

452131N

0193535E

454700N

0193459E

455603N

0200531E

45

TRA 105

Presretač 5

454700N

0193459E

GND – FL400

5 NM

452131N

0193535E

452655N

0191934E

454610N

0191650E

454700N

0193459E

46

TRA 106

Presretač 6

443242N

0205820E

GND – FL400

5 NM

443616N

0212046E

442855N

0214011E

434951N

0215735E

441957N

0210115E

443242N

0205820E

47

TRA 107

Presretač 7

441957N

0210115E

GND – FL400

5 NM

434951N

0215735E

434711N

0210844E

441957N

0210115E

48

TRA 108

Presretač 8

442855N

0214011E

GND – FL400

5 NM

441307N

0222144E

434951N

0215735E

442855N

0214011E

49

TSA 11

452526N

0202214E

FL145 – FL660

5 NM

zona probnih i nadzvučnih letova

nadležna vojna jedinica

452526N

0204024E

450902N

0211306E

444618N

0211306E

444024N

0204256E

450810N

0201636E

452526N

0202214E

50

TSA 12

444024N

0204256E

FL145 – FL660

5 NM

444618N

0211306E

442855N

0214011E

441404N

0211154E

444024N

0204256E

51

TSA 13

442855N

0214011E

FL145 – FL660

5 NM

442045N

0222310E

435009N

0221133E

434236N

0220523E

434742N

0214049E

441404N

0211154E

442855N

0214011E

52

TSA 02

450958N

0200407E

FL130 – FL330

5NM

zona probnih i opitnih letova

451357N

0200541E

451927N

0201926E

451820N

0202506E

445649N

0204207E

445250N

0204032E

445422N

0201635E

450958N

0200407E

53

TSA 03

435530N

0195843E

FL130 – FL330

5NM

435645N

0200843E

435034N

0203939E

434616N

0204217E

433439N

0203420E

433310N

0203002E

433810N

0195905E

434048N

0195603E

435236N

0195527E

435530N

0195843E

54

TSA 05

452243N

0202349E

GND – FL400

5 NM

452250N

0204149E

443629N

0212111E

443209N

0211201E

452243N

0202349E

55

TSA 06

Zona prečnika 30NM sa centrom VOR NIS

432047N

0214937E

GND – FL330

5 NM

56

TRA 51

Čonoplja

454839N

0191458E

GND – 5000 ft

5NM levo i desno od ose

 

Senta

455603N

0200531E

 

57

TRA 52

Čonoplja

454839N

0191458E

 

Bačko Petrovo Selo

454229N

0200424E

 

58

TRA 53

Bačko Petrovo selo

454229N

0200424E

 

Senta

455603N

0200531E

 

59

TRA 54

Čonoplja

454839N

0191458E

 

Ruski Krstur

453345N

0192458E

 

Futog

451424N

0194237E

 

60

TRA 55

Futog

451424N

0194237E

 

Beška

450750N

0200400E

 

61

TRA 56

Bajša

454700N

0193459E

 

Bački Petrovac

452131N

0193535E

 

Futog

451424N

0194237E

 

62

TRA 57

Pančevo

445218N

0203852E

 

Bavanište

444908N

0205221E

 

63

TRA 58

Pančevo

445218N

0203852E

 

Kačarevo

445801N

0204157E

 

64

TRA 59

Kačarevo

445801N

0204157E

 

Sečanj

452128N

0204614E

 

Bačko Petrovo Selo

454229N

0200424E

 

65

TRA 60

Kačarevo

445801N

0204157E

 

Farkaždin

451122N

0202824E

 

66

TRA 61

Farkaždin

451122N

0202824E

 

Šajkaš

451625N

0200525E

 

Bačko Petrovo Selo

454229N

0200424E

 

67

TRA 62

Erdevik

450702N

0192437E

GND – 6000 ft

 

Futog

451424N

0194237E

 

68

TRA 63

Erdevik

450702N

0192437E

GND – 5000 ft

 

Bogatić

445029N

0192857E

 

69

TRA 64

Bogatić

445029N

0192857E

 

Krupanj

442156N

0192154E

 

70

TRA 65

Krupanj

442156N

0192154E

 

Pričević

441646N

0194552E

 

71

TRA 66

Pričević

441646N

0194552E

 

Kadinjača

435430N

0194419E

 

72

TRA 67

Kadinjača

435430N

0194419E

GND – 6000 ft

 

Požega

435046N

0200208E

 

73

TRA 68

Požega

435046N

0200208E

GND – 6000 ft

 

Trbušani

435540N

0201918E

 

74

TRA 69

Požega

435046N

0200208E

GND – 5000 ft

 

Ivanjica

433456N

0201356E

 

75

TRA 70

Ivanjica

433456N

0201356E

 

Duga Poljana

431500N

0201340E

 

76

TRA 71

Duga Poljana

431500N

0201340E

GND – 6000 ft

 

Prijepolje

432316N

0193831E

 

77

TRA 72

Prijepolje

432316N

0193831E

 

Kadinjača

435430N

0194419E

 

78

TRA 73

Pričević

441646N

0194552E

 

Markovac

441419N

0210614E

 

79

TRA 74

Požarevac

443707N

0211108E

 

Markovac

441419N

0210614E

 

80

TRA 75

Markovac

441419N

0210614E

GND – 5000 ft

 

Knić

435542N

0204304E

 

81

TRA 76

Ratina

434153N

0204502E

 

Lozovik

442802N

0210606E

 

82

TRA 77

Ratina

434153N

0204502E

 

Veliki Šiljegovac

433102N

0213143E

 

83

TRA 78

Veliki Šiljegovac

433102N

0213143E

 

Lozovik

442802N

0210606E

 

84

TRA 79

Požarevac

443707N

0211108E

GND – 6000 ft

 

Kačarevo

445801N

0204157E

 

85

TRA 80

Resavica

440225N

0213451E

 

Markovac

441419N

0210614E

 

86

TRA 81

Resavica

440225N

0213451E

 

Lozovik

442802N

0210606E

 

87

TRA 82

Požarevac

443707N

0211108E

GND – 5000 ft

 

Resavica

440225N

0213451E

 

88

TRA 83

Resavica

440225N

0213451E

 

Bor

440353N

0220558E

 

89

TRA 84

Bor

440353N

0220558E

 

Majdanpek

442525N

0215614E

 

90

TRA 85

Majdanpek

442525N

0215614E

 

Požarevac

443707N

0211108E

 

91

TRA 86

Veliki Šiljegovac

433102N

0213143E

 

Novo Selo (Niš)

431857N

0214900E

 

Vladičin Han

424225N

0220356E

 

baza Jug

422515N

0214507E

 

 

Ostavite komentar