Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja i za popunu mladih višegodišnjih proizvoda zasada vinove loze i hmelja za period januar-jun 2007. godine

Na osnovu čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA SA NASLONOM VINOVE LOZE I HMELjA I ZA POPUNU MLADIH VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VINOVE LOZE I HMELjA ZA

PERIOD JANUAR-JUN 2007. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: podizanje zasada) i za popunu mladih višegodišnjih proizvodnih zasada vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: popuna zasada) za period januar-jun 2007. godine.

Član 2.

Pravna i fizička lica, kao i preduzetnici koji su podigli i popunili proizvodne zasade u jesen 2006. godine (u daljem tekstu: korisnici sredstava) i upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje, odnosno za popunu proizvodnih zasada vinove loze i hmelja.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju za podignute i popunjene zasade u jesen 2006. godine (u daljem tekstu: proizvodni zasadi).

Član 3.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako podižu, odnosno popunjavaju proizvodni zasad na površini od 0,1 do 200 hektara sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, i to:

Red.broj Vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po sadnici standardne kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici sertifikovane kategorije (din/kom) 1. Vinova loza 3.000 65 200 2. Hmelj 5.000 65 200

Član 4.

Kod popune postojećih zasada do tri godine starosti broj novoposađenih sadnica sa brojem postojećih biljaka u zasadu treba da ispunjava minimalni broj sadnica po hektaru iz člana 3. ove uredbe.

Član 5.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada, ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica i ako su zdravstveno i sortno ispravne.

Član 6.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za popunu zasada starosti do tri godine, ako broj praznih mesta nije veći od 50% od ukupnog broja postojećih biljaka, a u skladu sa minimalnim brojem sadnica po hektaru iz člana 3. ove uredbe.

Član 7.

Korisnici sredstava dužni su da inspektoru nadležnom za poslove poljoprivrede prilikom pregleda dostave na uvid dokumentaciju koja se odnosi na poreklo i kategoriju sadnica sa kojima se podiže, odnosno popunjava proizvodni zasad.

Član 8.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih zasada mogu ostvariti pravo i za korišćenje podsticajnih sredstava za postavljanje naslona za taj proizvodni zasad, i to:

Red.broj VINOVA LOZA H M E Lj Nasloni Maksimalan broj Nasloni Maksimalan broj 1. Stubovi 700 kom/ha Stubovi 100 kom/ha 2. Ankeri 2 kom/redu Ankeri 2 kom/redu 3. Kolje (za pojedinačnusadnju) 5.000 kom/ha Vijci 160 kom/ha 4. Kolje (za parnu sadnju) 2.500 kom/ha Pločice 160 kom/ha 5. Žica 700 kg/ha Čelična sajla 1.050 kg/ha

Član 9.

Korisnici sredstava koji su ostvarili pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za postavljanje naslona iz člana 8. ove uredbe dužni su da prilikom inspekcijskog pregleda nadležnom inspektoru za poslove poljoprivrede dostave i original račun o kupovini naslona, koji mora biti iz 2006, odnosno 2007. godine, i to do datuma inspekcijskog pregleda.

Naslon mora biti postavljen u proizvodnom zasadu u trenutku inspekcijskog pregleda.

Original račun mora da glasi na ime i prezime korisnika sredstava.

Fizičko lice – korisnik sredstava ostvaruje pravo na 50% vrednosti naslona sa obračunatim PDV.

Pravna lica i preduzetnici – korisnici sredstava ostvaruju pravo na 50% vrednosti naslona bez obračunatog PDV.

Član 10.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Nemanjina br. 22-26, Beograd, do 8. juna 2007. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu broj 1. Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za period januar-jun 2007. godine i obrascu broj 2. Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za popunu mladih proizvodnih zasada vinove loze i hmelja za period januar-jun 2007. godine, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 11.

Zahtevi za korišćenje podsticajnih sredstava koji su podneti u roku iz člana 10. stav 1. ove uredbe dostavljaju se područnim jedinicama Ministarstva nadležnim prema mestu podizanja, odnosno popune proizvodnog zasada.

Član 12.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da najkasnije do 18. juna 2007. godine izvrši kontrolu podnetog zahteva i pregled proizvodnog zasada sa naslonom i sačini zapisnik o izvršenom pregledu višegodišnjeg proizvodnog zasada, naslona, kao i dokumentacije koja se odnosi na poreklo, kategoriju i zdravstveno stanje sadnica, kao i kupovinu naslona.

Član 13.

Po prijemu zahteva iz člana 10. stav 1. ove uredbe i zapisnika o izvršenom pregledu proizvodnog zasada iz člana 12. ove uredbe Ministarstvo isplaćuje iznos podsticajnih sredstava na namenski račun korisnika sredstava.

Član 14.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava zaključuju sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada, kao i zadržavanje naslona u datim proizvodnim zasadima do stupanja u period plodonošenja.

Član 15.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava, ako pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ostvari na osnovu netačnih podataka.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik sredstava.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 16.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 17.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Obrazac broj 1.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

BEOGRAD

Nemanjina 22-26

ZAHTEV

ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA SA NASLONOM VINOVE LOZE I HMELjA

ZA PERIOD JANUAR-JUN 2007. GODINE

Redni broj Podaci o parcelama Podaci o sadnji Podaci o planiranom naslonu Katast.opština Katast. broj parcele datum podnošenja zahteva potpis podnosioca zahteva

Obrazac broj 2.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

BEOGRAD Nemanjina 22-26

ZAHTEV

ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POPUNU MLADIH PROIZVODNIH ZASADA VINOVE LOZE I HMELjA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2007. GODINE

Redni broj Podaci o parcelama Podaci o popuni zasada Katast.opština Katast. broj parcele datum podnošenja zahteva potpis podnosioca zahteva

Ostavite komentar