Uredba o visini posebne naknade za podsticaj u 2013. godini

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12 ) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O VISINI POSEBNE NAKNADE ZA PODSTICAJ U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina posebne naknade za podsticaj u 2013. godini.

Naknada iz stava 1. ovog člana izražava se u din/kWh.

Član 2.

Visina naknade iz člana 1. stav 1. ove uredbe iznosi 0.044 din/kWh koju, u skladu sa zakonom plaćaju krajnji kupci uz račun za pristup prenosnom, odnosno distributivnom sistemu i posebno se iskazuje.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 24. januara 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O b r a z l o ž e nj e

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbi člana 59. stav 7. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11 – ispravka, 93/12 i 124/12) kojom je propisano da Vlada na predlog Ministarstva, najkasnije do kraja decembra tekuće godine za narednu godinu, utvrđuje visinu posebne naknade za podsticaj.

Odredbom čl. 42. st.1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12) propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Kategorije povlašćenih proizvođača električne energije koje imaju pravo na podsticajnu otkupnu cenu električne energije su definisane u skladu sa strateškim interesima Srbije i definicijom obnovljivih izvora energije datom u direktivi 2001/77/ES, tako da politika stimulisanja projekata korišćenja obnovljivih izvora energije bude održiva.

Zakonom o energetici i podzakonskim aktima donetim na osnovu tog zakona se

racionalno i do ekonomski opravdanog nivoa podstiču povlašćeni proizvođači jer električnu energiju proizvode u elektranama čija se izgradnja bez podsticajnih mera ne bi isplatila.

Članom 59. Zakona o energetici propisane su podsticajne mere za proizvodnju

električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i za otkup te energije od povlašćenih proizvođača, u zavisnosti od vrste i snage elektrane.

Odredbom stava 5. istog člana predviđeno je da sredstva za podsticaj obezbeđuju krajnji kupci plaćanjem posebne naknade za podsticaj.

Ova naknada se plaća uz račun za pristup prenosnom odnosno distributivnom sistemu i u tom računu posebno se iskazuje.

Do donošenja ove uredbe plaćane su podsticajne mere povlašćenim proizvođačima električne energije ali način obračuna naknade nije bio precizno određen.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. uredbe definisan je predmet uredbe.

Članom 2. je objašnjen način na koji se naknada za podsticaj obračunava, kao i kako

se izražava.

Članom 3. je opredeljen iznos naknade za podsticaj za 2013. godinu.

To znači da će prosečno domaćinstvo koje utroši 500 kWh mesečno, uz račun za pristup prenosnom odnosno distributivnom sistemu imati više prikazana 22,00 dinara, odnosno povećanje računa iznosi 0,71%.

Članom 4. određuje se dan stupanja na snagu uredbe.

Imajući u vidu da primena ove uredbe počinje 1. januara 2013. godine, predloženo je da uredba stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku RSˮ.

OBEZBEĐENJE POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDTAVA

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike

Srbije.

Ostavite komentar