Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i plasman voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE ZA PROIZVODNJU I PLASMAN VOĆA, GROŽĐA, POVRĆA, PEČURAKA I CVEĆA

U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i plasmanom voća, grožđa, povrća, gajenih vrsta pečuraka i cveća u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i plasmanom voća i grožđa, u vidu nabavke nove opreme i mehanizacije, i to za:

1) nabavku opreme i mehanizacije za sadnju i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćaka i vinove loze;

2) nabavku opreme i mehanizacije za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada i niskih temperatura;

3) nabavku opreme i mehanizacije za navodnjavanje voća i grožđa;

4) nabavku opreme i mehanizacije za berbu voća i grožđa;

5) nabavku opreme, odnosno materijala za proizvodnju voća u zaštićenom prostoru;

6) nabavku opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, sortiranje, izbijanje, poliranje, pakovanje i čuvanje voća i grožđa.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i plasmanom povrća, gajenih vrsta pečuraka (u daljem tekstu: pečuraka) i cveća, u vidu nabavke nove opreme i mehanizacije, i to za:

1) nabavku opreme i mehanizacije za setvu i sadnju povrća, pečuraka i cveća;

2) nabavku opreme i mehanizacije za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada i niskih temperatura povrća i cveća;

3) nabavku opreme i mehanizacije za navodnjavanje povrća i cveća;

4) nabavku opreme i mehanizacije za berbu povrća i oblikovanje ukrasnog bilja;

5) nabavku opreme, odnosno materijala za proizvodnju povrća, pečuraka i cveća u zaštićenom prostoru i u objektima za proizvodnju pečuraka;

6) nabavku nove opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, sortiranje, poliranje, pakovanje, čuvanje i vezivanje povrća, pečuraka i cveća.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju:

1) fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) zemljoradnička zadruga;

3) udruženje građana.

Fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i ima prijavljene površine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) je izmirilo sve propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2011. godinu;

3) je realizovalo investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za 2011. godinu;

4) je izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

1) je upisana u Registar privrednih subjekata;

2) je upisana u Registar sa aktivnim statusom i ima najmanje 10 članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi 10 različitih registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u aktivnom statusu;

3) ima prijavljene površine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura u skladu sa Pravilnikom, odnosno ako najmanje 10 članova zadruge ima prijavljene površine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura u skladu sa Pravilnikom;

4) je izmirila propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2011. godinu;

5) je realizovala investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za 2011. godinu;

6) je izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Udruženje građana ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

1) je delatnost za koju se daju podsticaji upisana u Registar privrednih subjekata;

2) je upisano u Registar sa aktivnim statusom i ima najmanje 10 članova udruženja koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi 10 različitih registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koja se nalaze u aktivnom statusu;

3) ima prijavljene površine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura u skladu sa Pravilnikom, odnosno ako najmanje 10 članova udruženja građana ima prijavljene površine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura u skladu sa Pravilnikom.

Član 5.

Podsticaji za investicije iz čl. 2. i 3. ove uredbe utvrđuju se u iznosu od 40% vrednosti realizovane i u potpunosti isplaćene investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podsticaji za investicije iz čl. 2. i 3. ove uredbe utvrđuju se u iznosu od 50% vrednosti realizovane i u potpunosti isplaćene investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, i to za lice iz člana 4. ove uredbe koje:

1) ima prebivalište, odnosno sedište na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (,,Službeni glasnik RS”, br. 3/10, 6/10 i 13/10);

2) je proizvođač proizvoda sa oznakom geografskog porekla koji su upisani u Registar oznaka geografskog porekla i koje ima status ovlašćenog korisnika u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla.

Član 6.

Podsticaji za investicije iz čl. 2. i 3. ove uredbe mogu se ostvariti u procentu od plaćenog iznosa realizovane investicije iz člana 5. ove uredbe, ako je minimalna vrednost investicije 30.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podsticaji za investicije iz čl. 2. i 3. ove uredbe mogu se ostvariti, po podnosiocu zahteva za podsticajna sredstva koji ostvari pravo na podsticaje (u daljem tekstu: korisnik podsticaja), u maksimalnom iznosu od:

1) 2.000.000 dinara – ako je korisnik podsticaja fizičko lice;

2) 4.000.000 dinara – ako je korisnik podsticaja zemljoradnička zadruga ili udruženje građana.

Podsticaji se dodeljuju kao namenska i bespovratna sredstva. Za finansiranje investicije po ovoj uredbi ne mogu se koristiti instrumenti lizinga.

Član 7.

Investicije za proizvodnju i plasman voća i grožđa za koje se ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja, vrsta opreme i mehanizacije i maksimalni iznos podsticaja u RSD po vrsti opreme i mehanizacije, dati su u sledećoj tabeli:

Red.br. Investicije za proizvodnju i plasman voća i grožđa za koje se ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja Vrsta opreme i mehanizacije Maksimalni iznos podsticaja u RSD po vrsti opreme i mehanizacije 1. Nabavka opreme i mehanizacije za sadnju i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća i vinove loze 1.Sadilice i vadilice 2.Mehanizacija za sitnjenje ostataka nakon rezidbe voća i skupljanje istog 500.000 2. Nabavka opreme i mehanizacije za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada i niskih temperatura 1. Protivgradna mreža 2. Stubovi za protivgradnu mrežu 3. Materijali za pokrivanje voćarsko- vinogradarskih kultura u cilju zaštite od mraza – agrotekstil 4. Sistemi za navodnjavanje mikroorošavanjem u cilju zaštite od mraza (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili, slavine) 5. Nošene i vučene prskalice 6. Atomizeri 1.000.000 3. Nabavka opreme i mehanizacije za navodnjavanje voća i grožđa 1.Pumpe za navodnjavanje 2. Agregati za pokretanje pumpi (dizel, bezinski i elektro pogon) 3. Sistemi za navodnjavanje „kap po kap” (cevi za dovod vode, razvodne cevi, spojnice,kapajući okiteni- polidripovi, kapajuće trake-samo za jagodu, filteri, uređaj za ubrizgavanje mineralnih đubriva, ventili, slavine) 500.000 4. Nabavka opreme i mehanizacije za berbu voća i grožđa 1. Tresači ili drugi berači voća 2. Pokretne platforme za berbu voća 3. Elevatori 1.000.000 5. Nabavka opreme, odnosno materijala za proizvodnju voća u zaštićenom prostoru 1. Konstrukcije za objekte zaštićenog prostora pokrivenog plastikom (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične) 2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora 3. Folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote 4. Mreže za senčenje objekta 500.000 6. Nabavka opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, sortiranje, izbijanje, poliranje, pakovanje i čuvanje voća i grožđa 1. Perilice 2. Kalibratori 3. Klasirke 4. Sortirke 5. Izbijačice 6. Pakerice sa automatskim vagama 7. Polirke8. Boks palete i ram palete 9. Metal detektori 2.000.000

Član 8.

Investicije za proizvodnju i plasman povrća, pečuraka i cveća za koje se ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja, vrsta opreme i mehanizacije i maksimalni iznos podsticaja u RSD po vrsti opreme i mehanizacije, dati su u sledećoj tabeli:

Red.br. Investicije za proizvodnju i plasman povrća, pečuraka i cveća za koje se ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja Vrsta opreme i mehanizacije Maksimalni iznos podsticaja u RSD po vrsti opreme i mehanizacije 1. Nabavka opreme i mehanizacije za setvu i sadnju povrća, pečuraka i cveća 1. Sejalice i sadilice 2. Oprema za sitnjenje, vlaženje, potapanje i pasterizaciju supstrata za proizvodnju pečuraka3. Oprema za pakovanje zasejanog Supstrata za proizvodnju pečuraka4. Mašine za rukovanje slamom i pakovanje zasejanog komposta5. Mašine za punjenje saksija supstratom 6. Mašine za pravljenje supstrata za proizvodnju cveća 500.000 2. Nabavka opreme i mehanizacije za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada i niskih temperatura povrća i cveća 1. Protivgradna mreža 2. Stubovi za protivgradnu mrežu 3. Materijali za pokrivanje povrća i cveća – agrotekstil 4. Sistemi za navodnjavanje mikroorošavanjem u cilju zaštite od mraza (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili, slavine) 5. Nošene i vučene prskalice 6. Atomizeri 1.000.000 3. Nabavka opreme i mehanizacije za navodnjavanje povrća i cveća 1. Pumpe za navodnjavanje uključujući i kardanske pumpe2. Agregati za pokretanje pumpi (dizel, bezinski i elektro pogon) 3. Sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom i „kap po kap” (cevi za dovod vode, razvodne cevi, spojnice, kapajući okiteni- polidripovi, kapajuće trake, filteri, uređaj za ubrizgavanje mineralnih đubriva, ventili, slavine, rasprskivači i tifon) 500.000 4. Nabavka opreme i mehanizacije za berbu povrća, orezivanje i oblikovanje ukrasnog bilja 1. Pokretne platforme za berbu 2. Vadilice za povrće3. Elevatori (kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi)4. Mašine za orezivanje i oblikovanje ukrasnog bilja 1.000.000 5. Nabavka opreme, odnosno materijala za proizvodnju povrća, pečuraka i cveća u zaštićenom prostoru i u objektima za proizvodnju pečuraka 1. Konstrukcije za objekte zaštićenog prostora pokrivenog plastikom (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične) 2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora 3. Folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote 4. Mreže za senčenje objekta5. Oprema za ventilaciju, hlađenje, i grejanje prostora za proizvodnju pečuraka (centrifugalni ili aksialni ventilatori, izmenjivači toplote, kompresori, kondenzatori, ventili, kotao/gorionici i pumpe za cirkulaciju vazduha)6. Sistemi za vlaženje prostora mikroorošavanjem (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili, slavine) 7. Instrumenti za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage 500.000 6. Nabavka opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, sortiranje, poliranje, pakovanje, čuvanje i vezivanje povrća, pečuraka i cveća 1. Perilice 2. Kalibratori 3. Klasirke 4. Sortirke 5. Polirke 6. Pakerice 7. Vage8. Mašine za pakovanje sadnica 9. Mašine za vezivanje rezanog cveća10. Boks palete i ram palete 2.000.000

Član 9.

Zahtev za dodelu podsticaja podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6 (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i plasmanom voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća u 2012. godini (u daljem tekstu: Zahtev), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, do 31. jula 2012. godine.

Podnosilac zahteva može da podnese samo jedan Zahtev, i to za jednu ili više vrsta opreme/mehanizacije iz člana 7. ove uredbe, odnosno iz člana 8. ove uredbe.

Član 10.

Uz Zahtev se prilaže:

1) dokaz o izvršenom plaćanju i nabavci opreme/mehanizacije iz Zahteva, i to:

(1) fiskalni isečak, original račun i izvod overen od strane banke – ako je plaćanje izvršeno bezgotovinski (za fizička lica),

(2) fiskalni isečak, gotovinski račun – ako je plaćanje izvršeno gotovinski (za fizička lica),

(3) original račun i izvod overen od strane banke (za zemljoradničke zadruge i udruženja građana);

2) otpremnica kojom se dokazuje nabavka opreme/mehanizacije za koju je posebnim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;

3) kopija garantnog lista za izvršenu nabavku opreme/mehanizacije za koju je posebnim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista;

4) carinska deklaracija ukoliko je oprema/mehanizacija iz Zahteva nabavljena lično od strane podnosioca zahteva uvozom;

5) potvrda o izmirenim poreskim obavezama za 2011. godinu o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda koju izdaje nadležna filijala poreske uprave;

6) potvrda o izmirenim obavezama po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda izdata od strane odeljenja Poreske uprave pri jedinici lokalne samouprave;

7) potpisana izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da u trenutku podnošenja Zahteva za istu investiciju ne koristi podsticaje po drugom osnovu u 2012. godini, osim po osnovu sredstava za kredite odobrenih u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini (,,Službeni glasnik RS”, broj 17/12);

8) rešenje o upisu u Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla (za proizvođače proizvoda sa oznakom geografskog porekla);

9) fotokopija overenog obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.

Prilozi iz stava 1. ovog člana moraju da budu izdati sa datumom od 1. januara 2012. godine do momenta podnošenja zahteva, na ime podnosioca zahteva.

Prilozi iz stava 1. tač. 1) do 8) ovog člana podnose se u originalu ili kao overena kopija.

Član 11.

Prilikom razmatranja podnetog Zahteva, neće se priznavati sledeći troškovi:

1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;

2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;

4) troškovi prevoza;

5) doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca zahteva).

Član 12.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticaja utvrđuje Uprava na osnovu Zahteva i priloga uz Zahtev, kao i proverom podataka kod drugih organa državne uprave i institucija.

Podsticaji se ostvaruju po redosledu podnošenja Zahteva do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Član 13.

Prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticaja utvrđuju se rešenjem direktora Uprave.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana može se uložiti žalba ministru nadležnom za poslove poljoprivrede u roku od 15 dana od dana prijema.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se naročito predmet i obim investicije, iznos sredstava koja se dodeljuju korisniku podsticaja, način prenosa podsticaja, kao i rokovi do kada se predmet investicije ne sme otuđiti.

Član 14.

Korisnik podsticaja dužan je da:

1) opremu i mehanizaciju koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticaje koristi u skladu sa predviđenom namenom;

2) opremu i mehanizaciju koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticaje ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup, u roku od pet godina od dana isplate podsticaja;

3) svu dokumentaciju koja se odnosi na investiciju čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticaja;

4) omogući vršenje kontrole na licu mesta u periodu od pet godine od dana isplate podsticaja.

Član 15.

Korisnik podsticaja za koga se utvrdi da nije postupao u skladu sa odredbama člana 14. ove uredbe dužan je da vrati primljeni iznos podsticaja, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, na osnovu rešenja o povraćaju sredstava koje donosi Uprava.

Rešenje o povraćaju sredstava iz stava 1. ovog člana sadrži iznos podsticajnih sredstava koji je korisnik dužan da vrati, kao i broj računa na koji povraćaj sredstava treba da bude izvršen.

Član 16.

Korisnik podsticaja za koga se utvrdi da nije dostavio tačne podatke gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa Pravilnikom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja na koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 17.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, aprila 2012. godine

VLADA

PRVI PODPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827012.0062.35.doc/1 Obrazac

ZAHTEV

ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA KOJA SE BAVE PROIZVODNJOM I PLASMANOM VOĆA, GROŽĐA, POVRĆA,

PEČURAKA I CVEĆA U 2012. GODINI

Podaci o podnosiocu zahteva Podnosilac zahteva: JMBG (za fizičko lice) Matični broj (za zemljoradničke zadruge i udruženja građana) Broj RPG Adresa prebivališta fizičkog lica/sedište zemljoradničke zadruge i udruženja građana (ulica i broj) Poštanski broj i naziv mesta Opština/ okrug Telefon/faksmobilni telefon ovlašćenog/fizičkog lica Naziv banke i broj računa Podaci o opremi/mehanizaciji za koju se podnosi zahtev Vrsta opreme i mehanizacijeiz čl. 7. i 8. Uredbe: Cena opreme/mehanizacije (bez PDV) Broj i datum dokumenta o izvršenom plaćanju ZBIR, ukupna vrednost investicije bez PDV-a

Svojim potpisom potvrđujem da su podaci dati u obrascu zahteva i pratećoj dokumentaciji tačni, kao i da ću ovlašćenim licima Ministarstva omogućiti njihovu proveru.

Svojim potpisom, takođe dajem saglasnost za korišćenje datih podataka tokom procesa provere, plaćanja i trajanja utvrđenih obaveza.

U___________________2012. godine

_______________________________

potpis podnosioca zahteva/

potpis ovlašćenog lica sa pečatom

Napomena:

Zahtev se dostavlja preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti ili lično na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6;

Na koverti napisati „Zahtev za podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i plasman voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća u 2012. godini”.

4827012.0062.35.doc/2

(ova izjava mora biti overena)

I Z J A V A

Ovim potvrđujem, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, da za iste opravdane troškove za koje je podnet Zahtev saglasno Uredbi o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i plasman voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća u 2012. godini, nisam koristio podsticaje po drugom osnovu u 2012. godini, osim po osnovu sredstava za kredite odobrenih u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini (,,Službeni glasnik RS”, broj 17/12).

U_________________, ___________god.

IZJAVU DAO

______________________________

potpis podnosioca zahteva/

potpis ovlašćenog lica sa pečatom

Ostavite komentar