Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 17/17 i 42/17), u Programu upravljanja vodama u 2017. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 1 2 3 1. Uređenje i korišćenje voda 620.398.000 2. Zaštita voda od zagađivanja 97.075.000 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.545.533.000 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda 254.509.00 UKUPNO: 2.517.515.000”

U odeljku 1. Uređenje i korišćenje voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) 1.1. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” profil „Svračkovo” 5003 364.998.000 1.2. Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Stubo-Rovni” Valjevo 5002 130.000.000 1.3. Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralne cevovode i rezervoare sa uređajima koji im pripadaju, aktivnosti na unapređenju uređenja i korišćenja voda i redovno održavanje regionalnog sistema za navodnjavanje Mačva i Negotinska nizija 0002 125.400.000 Ukupno: 620.398.000”

U pododeljku a) Izgradnja višenamenske brane sa akumulacijom „Arilje” profil „Svračkovo”, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Ukupna vrednost projekta(dinara) 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, postrojenja za pripremu vode za piće, magistralnih cevovoda i rezervoara sa uređajima koji im pripadaju, istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom 100.000.000 2. Izrada tehničke dokumentacije 5.400.000 3. Redovno održavanje regionalnog sistema za navodnjavanje Mačva i Negotinska nizija 10.000.000 4. Aktivnosti na unapređenju uređenja i korišćenja voda (izrada modula vodosnabdevanja i modula brana sa akumulacijama i dr) 10.000.000 Ukupno: 125.400.000”

U stavu 5. tačka 1) broj: „76.000.000” zamenjuje se brojem: „75.400.000”.

U tački 2) broj: „44.000.000” zamenjuje se brojem: „40.000.000”, a zapeta i reči: „kao i izrada tehničke dokumentacije za te vodne objekte u slučaju kada je investitor tih vodnih objekata jedinica lokalne samouprave” brišu se.

U odeljku 2. Zaštita voda od zagađivanja, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 1. Izgradnja linije mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Šapca 5007 30.000.000 2. Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i aktivnosti na unapređenju zaštite voda od zagađivanja 0003 67.075.000 Ukupno: 97.075.000”

U pododeljku b) Izgradnja, rekonstrukcija i izrada tehničke dokumentacije za vodne objekte za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda, sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima, kontrola kvaliteta voda i aktivnosti na unapređenju zaštite voda od zagađivanja, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda 42.175.000 2. Izrada tehničke dokumentacije 9.400.000 3. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima 5.100.000 4. Kontrola kvaliteta voda 400.000 5. Aktivnosti na unapređenju zaštite voda od zagađivanja (izrada modula za zaštitu voda od zagađivanja i dr) 10.000.000 Ukupno: 67.075.000”

U stavu 4. tačka 1) broj: „34.383.000” zamenjuje se brojem: „30.945.000”.

U tački 3) broj: „22.922.000” zamenjuje se brojem: „20.630.000”.

U odeljku 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 0004 1.545.533.000 3.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 730.024.600 3.1.1. Redovno održavanje 719.424.600 3.1.2. Investiciono održavanje 10.600.000 3.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 334.818.620 3.2.1. Redovno održavanje 324.218.620 3.2.2. Investiciono održavanje 10.600.000 3.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 46.500.000 3.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 13.969.780 3.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 126.200.000 3.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 5.300.000 3.7. Izrada tehničke dokumentacije 65.000.000 3.8. Aktivnosti na unapređenju uređenja vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda 190.000.000 3.9. Vršenje investitorskih prava u vezi sa realizacijom projekta „Rekonstrukcija infrastrukture za zaštitu od poplava” na teritoriji grada Valjevo, opštine Paraćin i Svilajnac i gradskih opština Obrenovac i Surčin 33.720.000

U stavu 3. broj: „627.759.000” zamenjuje se brojem: „719.424.600”.

U stavu 6. broj: „281.884.200” zamenjuje se brojem: „324.218.620”.

U stavu 11. broj: „56.200.000” zamenjuje se brojem: „126.200.000”.

U stavu 14. broj: „180.000.000” zamenjuje se brojem: „255.000.000”.

U stavu 17. tačka 1) broj: „206.200.000” zamenjuje se brojem: „246.200.000”.

U tački 2) broj: „1.060.333.000” zamenjuje se brojem: „1.299.333.000”.

U odeljku 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Programska aktivnost/ Projekat Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 4. Planiranje i međunarodna saradnja u oblasti voda 0005 254.509.000 4.1. Planiranje u oblasti voda 155.109.000 4.2. Međunarodna saradnja u oblasti voda 99.400.000”

U pododeljku a) Planiranje u oblasti voda, u stavu 1. tačka 1) broj: „156.377.000” zamenjuje se brojem: „152.709.000”.

U stavu 3. broj: „158.777.000” zamenjuje se brojem: „155.109.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11929/2017

U Beogradu, 5. decembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar