Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 12/13 i 56/13), u Programu upravljanja vodama u 2013. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode(dinara) ukupno za 2013. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje neizmirenih obaveza 1 2 3 4 5 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 456.428.000 283.343.480 173.084.520 2. Uređenje i korišćenje voda 221.589.593 95.941.079 125.648.514 3. Zaštita voda od zagađivanja 143.010.000 56.881.173 86.128.827 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.380.677.500 1.058.726.797 321.950.703 5. Studije, planska dokumenta i projekti 387.694.469 220.933.102 166.761.367 6. Međunarodna saradnja 199.987.438 74.787.438 125.200.000 UKUPNO: 2.789.387.000 1.790.613.069 998.773.931”

U odeljku 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi – „Arilje” – profil Svračkovo” 7.366.265.000 2010 6.898.773.000 6,35%

U stavu 2. tačka 2) reči: „sanitarnoj zaštiti akumulacionog prostora, nabavci i montaži elektroopreme i montaži hidromašinske opreme u optočnom tunelu, nabavci i ugradnji dela sistema osmatranja i obaveštavanja, izgradnji dela saobraćajnica oko brane sa akumulacijom” zamenjuju se rečima: „izradi tehničke dokumentacije za preduzimanje mera zaštite i izvođenja radova na dugoročnoj zaštiti crkve Gračanica u selu Tubraviću od uticaja punjenja i pražnjenja akumulacije, izvršavanju mera zaštite i izvođenju radova na dugoročnoj zaštiti te crkve od uticaja punjenja i pražnjenja akumulacije, izvođenju istraživačkih i konzervatorskih radova na crkvi Gračanica u selu Tubraviću, vršenju tehničkog pregleda objekta, kao i”.

U stavu 4. iznos: „771.142.000” zamenjuje se iznosom: „456.428.000”.

U odeljku 2. Uređenje i korišćenje voda, tabelarni pregled, iznos: „400.000.000” zamenjuje se iznosom: „221.589.593”.

U stavu 4. reči: „i radovi na izgradnji objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno higijenske potrebe, magistralnih cevovoda i rezervoara, radi obezbeđivanja snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.),” brišu se.

U stavu 5. tačka 2) briše se.

U stavu 6. iznos: „400.000.000” zamenjuje se iznosom: „221.589.593”.

U odeljku 3. Zaštita voda od zagađivanja, tabelarni pregled, iznos: „300.000.000” zamenjuje se iznosom: „137.010.000”, a iznos: „306.000.000” zamenjuje se iznosom: „143.010.000”.

U stavu 3. reči: „izgradnji i rekonstrukciji glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda za potrebe dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), kao i na” brišu se.

U stavu 4. tačka 2) briše se.

U stavu 5. iznos: „306.000.000” zamenjuje se iznosom: „143.010.000”.

U odeljku 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled, tačka 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje iznos: „304.123.928” zamenjuje se iznosom: „302.011.661”, a iznos: „40.091.969” zamenjuje se iznosom: „42.204.236”.

U tački 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom iznos: „37.093.216” zamenjuje se iznosom: „101.858.216”.

U tački 4.8. reči: „izgradnji, rekonstrukciji,” brišu se.

Reči: „Ukupno: 1.315.273.000” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 1.380.677.500”.

U stavu 6. iznos: „304.123.928” zamenjuje se iznosom: „302.011.661”, a iznos: „40.091.969” zamenjuje se iznosom: „42.204.236”.

U stavu 10. iznos: „37.093.216” zamenjuje se iznosom: „101.858.216”.

U stavu 14. reči: „izgradnji, rekonstrukciji,” brišu se.

U odeljku 5. Studije, planska dokumenta i projekti, tabelarni pregled, iznos: „480.460.500” zamenjuje se iznosom: „387.694.469”.

U stavu 1. iznos: „155.290.331” zamenjuje se iznosom: „140.328.241”.

U stavu 2. iznos: „319.827.129” zamenjuje se iznosom: „242.176.228”, a reči: „izrada projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom, kao i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.). Takođe, iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama finansiraće se” brišu se.

U stavu 3. tačka 1) posle reči: „navodnjavanje” zapeta i reči: „projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.)” brišu se.

U stavu 4. iznos: „480.460.500” zamenjuje se iznosom: „387.694.469”.

U odeljku  6. Međunarodna saradnja, tabelarni pregled, iznos: „200.987.438” zamenjuje se iznosom: „199.987.438”.

U stavu 8. iznos: „115.282.679” zamenjuje se iznosom: „114.282.679”.

U stavu 10. iznos: „200.987.438” zamenjuje se iznosom: „199.987.438”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, ____. avgust 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini sadržan je u odredbi člana 42. stav 3. Zakona o vodama kojom je utvrđeno da Vlada donosi godišnji program upravljanja vodama.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Uredbom o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, br. 12/13 i 56/13) utvrđeni su poslovi od opšteg interesa u upravljanju vodama (izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama; uređenje i korišćenje voda; zaštita voda od zagađivanja; uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda; studije, planska dokumenta i projekti i međunarodna saradnja) koji će se finansirati u 2013. godini, kao i iznosi sredstava za obavljanje tih poslova, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz 2012. godine.

Prednje navedenom uredbom za finansiranje poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama predviđena su sredstva, i to za: izgradnju višenamenskih brana sa akumulacijama, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz 2012. godine, 771.142.000 dinara; uređenje i korišćenje voda, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz 2012. godine, 400.000.000 dinara; zaštitu voda od zagađivanja, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz 2012. godine, 306.000.000 dinara; uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz 2012. godine, 1.315.273.000 dinara; studije, planska dokumenta i projekte, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz 2012. godine, 480.460.500 i za međunarodnu saradnju, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz 2012. godine, 200.987.438 dinara.

Članom 67. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12) propisano je da se preuzimanje obaveza i plaćanja na teret budžetskog fonda vrši do nivoa sredstava odobrenih budžetskom fondu.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 59/13) Budžetskom fondu za vode Republike Srbije odobrene aproprijacije za finansiranje poslova od opšteg interesa u oblasti upravljanja vodama u toj kalendarskoj godini iznose 2.789.387.000 dinara.

Iz odredbi prednje navedenih zakona proizlazi da se preuzimanje obaveza i plaćanja na teret Budžetskog fonda za vode Republike Srbije u 2013. godini može da vrši samo do iznosa od 2.789.387.000 dinara, zbog čega je bilo potrebno iznose sredstava za finansiranje poslova od opšteg interesa u upravljanju vodama u 2013. godini uskladiti sa obimom sredstava odobrenih Budžetskom fondu za vode Republike Srbije Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.

III. Sadržaj uredbe

Članom 1. Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini, iz prednje iznetih razloga, u uvodnom delu, u tabelarnom pregledu, menjaju se iznosi sredstava za finasiranje radova, odnosno poslova na izgradnji višenamenskih brana sa akumulacijama, uređenju i korišćenju voda, zaštiti voda od zagađivanja, uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda, izradi studija, planskih dokumenata i projekata, kao i na izvršavanju poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje u oblasti voda utvrđeni Uredbom o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini. U odeljku 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama menja se iznos sredstava predviđen za finansiranje radova na izgradnji tih objekata, pa se iznos: „771.142.000” zamenjuje iznosom: „456.428.000”. U odeljku 2. Uređenje i korišćenje voda menja se iznos sredstava predviđen za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije tih objekata, pa se stoga iznos: „400.000.000” zamenjuje iznosom: „221.589.593”. U odeljku 3. Zaštita voda od zagađivanja menja se iznos sredstava predviđen za finansiranje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i sprovođenju mera pri havarijskim zagađenjima, kontroli kvaliteta voda, tako da se iznos: „306.000.000” zamenjuje iznosom: „143.010.000”, a iznos: „300.000.000” zamenjuje iznosom: „137.010.000”. U odeljku 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda menja se iznos sredstava za finansiranje određenih radova, pa se u tački 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje iznos: „304.123.928” zamenjuje iznosom: „302.011.661”, a iznos: „40.091.969” iznosom: „42.204.236”, u tački 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom iznos: „37.093.216” zamenjuje iznosom: „101.858.216”, a u tački 4.8. reči: „izgradanji, rekonstrukciji” se brišu. U odeljku 5. Studije, planska dokumenta i projekti menja se iznos sredstava predviđen za finansiranje tih poslova, pa se iznos: „480.460.500” zamenjuje iznosom: „387.694.469”. U odeljku 6. Međunarodna saradnja menja se iznos sredstava predviđen za finansiranje tih poslova, pa se iznos: „200.987.438” zamenjuje iznosom: „199.987.438”.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za realizaciju ove uredbe potrebno je obezbediti sredstva u iznosu od 2.789.387.000 dinara. Sredstva su obezbeđena Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.

Preostali deo sredstava u iznosu od 1.000 dinara do iznosa odobrene aproprijacije Budžetskom fondu za vode Republike Srbije od 2.789.388.000 dinara, je predviđen na ekonomskoj klasifikaciji 483 – Novčane kazne i penali po rešenju sudova.

Detaljniji prikaz plaćanja koja će se vršiti u 2013. godini na teret Budžetskog fonda za vode Republike Srbije, po ekonomskim klasifikacijama, dat je u sledećoj tabeli:

Ekonomska klasifikacija Opis Iznos sredstava(dinara) 1 2 3 424 Specijalizovane usluge 207.623.000 462 Dotacije međunarodnim organizacijama 24.710.000 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 4.163.000 465 Ostale donacije, dotacije i transfveri 180.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 2.847.000 511 Zgrade i građevinski objekti 2.549.864.000 UKUPNO: 2.789.387.000

V. Analiza efekata akta

Predloženim izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini vrši se usklađivanje preuzetih obaveza Budžetskog fonda za vode Republike Srbije sa obimom sredstava odobrenih Budžetskom fondu za vode Republike Srbije Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu. Zbog manjeg obima sredstava odobrenih Budžetskom fondu za vode Republike Srbije Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, u odnosu na obim sredstava odobren tom fondu Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, neće se u ovoj kalendarskoj godini realizovati svi planirani radovi na izgradnji višenamenskih brana sa akumulacijama, izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe, izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, kao ni planirani poslovi koji se odnose na izradu studija od značaja za oblast vodoprivrede i tehničke dokumentacije neophodne za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe i vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, kao ni određeni poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje u oblasti voda. Predloženim izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini obezbeđuju se sredstva potrebna za isplatu radova, odnosno poslova izvedenih na sprovođenju odbrane od poplava u maju i junu mesecu ove godine.

VI. Pregled odredaba koje se menjaju

Vrsta poslova od opšteg interesa, ukupan iznos sredstava Budžetskog fonda za vode u 2013. godini, iznos sredstava za finansiranje novih projekata, odnosno poslova, kao i iznos neizmirenih obaveza za izvršene poslove iz 2012. godine dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode(dinara) ukupno za 2013. godinu za finansiranje novih poslova za finaniranje neizmirenih obaveza 1 2 3 4 5 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 771.142.000 598.057.480 173.084.520 2. Uređenje i korišćenje voda 400.000.000 249.013.058 150.986.942 3. Zaštita voda od zagađivanja 306.000.000 198.949.656 107.050.344 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.315.912.500 993.961.797 321.950.703 5. Studije, planska dokumenta i projekti 480.460.500 238.537.250 241.923.250 6. Međunarodna saradnja 200.987.438 75.787.438 125.200.000 UKUPNO: 3.474.502.438 2.354.306.679 1.120.195.759

Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode(dinara) ukupno za 2013. godinu za finansiranje novih poslova za finansiranje neizmirenih obaveza 1 2 3 4 5 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 456.428.000 283.343.480 173.084.520 2. Uređenje i korišćenje voda 221.589.593 95.941.079 125.648.514 3. Zaštita voda od zagađivanja 143.010.000 56.881.173 86.128.827 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.380.677.500 1.058.726.797 321.950.703 5. Studije, planska dokumenta i projekti 387.694.469 220.933.102 166.761.367 6. Međunarodna saradnja 199.987.438 74.787.438 125.200.000 UKUPNO: 2.789.387.000 1.790.613.069 998.773.931 Raspodela sredstava po vrstama poslova, uključujući i neizmirene obaveze za izvršene poslove iz 2012. godine, vršiće se na sledeći način:

Poslovi – „Arilje” – profil Svračkovo” 7.366.265.000 2010 6.898.773.000 6,35%

Poslovi – „Arilje” – profil Svračkovo” 7.366.265.000 2010 6.898.773.000 6,35%

U 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji:

2) brane sa akumulacijom „Rovni”, čija je namena snabdevanje vodom za piće i sanitarno – higijenske potrebe stanovništva i industrije u opštinama Mionica, Lajkovac, Lazarevac, Ub i gradu Valjevo, obezbeđenje minimalnog održivog protoka u malovođu, poboljšanje kvaliteta voda, odbrana od poplava, obezbeđenje potrebnih količina vode za potrebe Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” i dr. U 2013. godini su planirani radovi, odnosno poslovi na sanitarnoj zaštiti akumulacionog prostora, nabavci i montaži elektroopreme i montaži hidromašinske opreme u optočnom tunelu, nabavci i ugradnji dela sistema osmatranja i obaveštavanja, izgradnji dela saobraćajnica oko brane sa akumulacijom, izradi tehničke dokumentacije za preduzimanje mera zaštite i izvođenja radova na dugoročnoj zaštiti crkve gračanica u selu tubraviću od uticaja punjenja i pražnjenja akumulacije, izvršavanju mera zaštite i izvođenju radova na dugoročnoj zaštiti te crkve od uticaja punjenja i pražnjenja akumulacije, izvođenju istraživačkih i konzervatorskih radova na crkvi gračanica u selu tubraviću, vršenju tehničkog pregleda objekta, kao i nastavak postupka eksproprijacije zemljišta za potrebe izgradnje brane sa akumulacijom i dr.;

Za finansiranje izgradnje višenamenskih brana sa akumulacijama, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po osnovu izgradnje višenamenskih brana sa akumulacijama iz 2012. godine, planirano je 771.142.000 456.428.000.dinara.

2. Uređenje i korišćenje voda

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) Uređenje i korišćenje voda 400.000.000221.589.593

Takođe, u 2013. godini izvodiće se i radovi na izgradnji objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno higijenske potrebe, magistralnih cevovoda i rezervoara, radi obezbeđivanja snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), istražni radovi na izvorištu, kao i radovi na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova uređenja i korišćenja voda je, i to:

1) 80% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz st. 1, 2. i 3. ovog odeljka, radi čije izgradnje, odnosno rekonstrukcije su već bila udružena sredstva Budžetskog fonda za vode i investitora tih radova u odnosu 80:20% i izabran izvođač radova, a za radove na izgradnji i rekonstrukciju ostalih vodnih objekata iz st. 2. i 3. ovog odeljka 50%;

2) 100% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 4. ovog odeljka radi obezbeđivanja snabdevanja vodom dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.);

32) 50% za istražne radove na izvorištu, kao i radove na zaštiti izvorišta za snabdevanje vodom.

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata i radova iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog odeljka, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine, planirano je ukupno 400.000.000 221.589.593 dinara.

3. Zaštita voda od zagađivanja

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda 300.000.000137.010.000 3.2. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima 5.700.000 3.3. Kontrola kvaliteta voda 300.000 Ukupno: 306.000.000143.010.000

Takođe, u 2013. godini izvodiće se radovi na izgradnji i rekonstrukciji glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektora prečišćenih voda za potrebe dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), kao i na otklanjanju havarijskih zagađenja voda i praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda u zoni izvorišta prvog ranga, izvorskih voda i podzemnih voda, koje se koriste ili su planirane da se koriste za snabdevanje vodom.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova zaštite voda od zagađivanja je, i to:

1) 80% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz st. 1. i 2. ovog odeljka, radi čije izgradnje, odnosno rekonstrukcije su već bila udružena sredstva Budžetskog fonda za vode i investitora tih radova u odnosu 80:20% i izabran izvođač radova, a za radove na izgradnji i rekonstrukciju ostalih vodnih objekata iz stava 2. ovog odeljka 50%;

2) 100% za radove na izgradnji, odnosno rekonstrukciji vodnih objekata iz stava 3. ovog odeljka za potrebe dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.);

32) 100% za radove na otklanjanju havarijskog zagađenja i na kontroli kvaliteta voda.

Za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije glavnih kolektora, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kolektora prečišćenih voda, sprovođenja mera pri havarijskim zagađenjima i praćenju talasa zagađenja, kontroli kvaliteta voda, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine, planirano je ukupno 306.000.000 143.010.000 dinara.

4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 671.181.717 4.1.1. Redovno održavanje 588.086.877 4.1.2. Investiciono održavanje 83.094.840 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 344.215.897 4.2.1. Redovno održavanje 304.123.928302.011.661 4.2.2. Investiciono održavanje 40.091.96942.204.236 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 150.929.232 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 91.678.323 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 37.093.216101.858.216 4.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 13.285.115 4.7. Kontrola količina izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta 5.000.000 4.8. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda 2.529.000 Ukupno: 1.315.912.5001.380.677.500

Za redovno održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje u 2013. godini kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine planirano je 304.123.928 302.011.661 dinara. Za investiciono održavanje tih objekata u 2013. godini, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine planirano je 40.091.969 42.204.236 dinara.

Ukupna sredstva za odbranu od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom iznose 37.093.216 101.858.216 dinara, uključujući i neizmirene obaveze iz 2012. godine.

Za finansiranje vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda planirano je 2.529.000 dinara.

5. Studije, planska dokumenta i projekti

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) Studije, planska dokumenta i projekti 480.460.500387.694.469

U 2013. godini iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 424 – Specijalizovane usluge u iznosu od 155.290.331 140.328.241 dinara finansiraće se izrada studija, planskih dokumenata za upravljanje vodama i projekata, i to: studija vezanih za bilans voda; nastavak izrade studija i planske dokumentacije čija je izrada finansirana u 2012. godini; tehničke dokumentacije i istraživanja potrebna za izradu i primenu Plana upravljanja vodama za sliv reke Dunav i za izradu i primenu Strategije upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije; tehničke dokumentacije i istraživanja potrebna za pripremu podzakonskih akata; vodnih katastara (katastra vodnih objekata, katastra korišćenja voda i katastra zagađivača); planova upravljanja rizicima od poplava i planova za odbranu od poplava; vodnog informacionog sistema; modeliranja kvaliteta vode reke Dunav; studije vezane za bilans otpadnih voda na neposrednom slivu reke Save i Drine; studije opravdanosti izgradnje regionalnih vodnih sistema; studije i druge dokumentacije o informacionom sistemu reke Drine; planskih dokumenata regionalnih izvorišta snabdevanja vodom; podloga potrebnih za projekte sistema za navodnjavanje; studija i tehničke dokumentacije potrebne za izradu studija i projekata koji se finansiraju iz sredstava međunarodne pomoći, kao i drugih studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama.

Iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti u 2013. godini u iznosu od 319.827.129 242.176.228 dinara sufinansiraće se sa javnim preduzećima izrada generalnih, idejnih i glavnih projekata za objekte iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja i zaštite od štetnog dejstva voda, a iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.000.000 dinara finansiraće se izrada projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom, kao i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.). Takođe, iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama finansiraće se obrazovni projekti, monografije i stručni časopisi od značaja za vodoprivredu, kao i konferencije i stručna savetovanja iz oblasti uređenja i korišćenja voda, zaštite voda od zagađivanja, zaštite od štetnog dejstva voda i dr. Iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti sufinansiraće se sa jedinicama lokalne samouprave izrada generalnih, idejnih i glavnih projekata za objekte iz oblasti uređenja i korišćenja voda i zaštite voda od zagađivanja u iznosu od 4.163.040 dinara, a iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 465 – Ostale donacije, dotacije i transferi u iznosu od 180.000 dinara finansiraće se završetak post produkcije dokumentarno ekološkog filma „Beogradska oaza”.

Učešće sredstava Budžetskog fonda za vode u finansiranju poslova na izradi studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, planskih dokumenata i tehničke dokumentacije je, i to za:

1) izradu studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, planskih dokumenata za upravljanje vodama, prostornih planova područja posebne namene, tehničke dokumentacije za vodne objekte za uređenje vodotoka, zaštitu od poplava, erozije i bujica, odvodnjavanje, navodnjavanje, projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.) 100%;

2) izradu generalnih, idejnih i glavnih projekata za potrebe izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata iz oblasti snabdevanja vodom i zaštite voda od zagađivanja na teritoriji jedinica lokalne samouprave, radi čije izrade su već bila udružena sredstva Budžetskog fonda za vode i investitora tih projekata u odnosu 80:20% i izabran pružalac usluga, a za izradu ostalih projekata iz oblasti snabdevanja vodom i zaštite voda od zagađivanja na teritoriji jedinica lokalne samouprave 50% .

Za finansiranje poslova na izradi studija i projekata od značaja za oblast upravljanja vodama, planskih dokumenata za upravljanje vodama, projekata, prostornih planova, poslova na izradi projekata koji imaju za cilj rešavanje problema sa snabdevanjem vodom i rešavanje problema otpadnih voda dobara od nacionalnog značaja (manastiri i dr.), kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine, planirano je 480.460.500 387.694.469 dinara.

6. Međunarodna saradnja

Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) Međunarodna saradnja 200.987.438199.987.438

Iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 462 – Dotacije međunarodnim organizacijama u 2013. godini predviđenim sredstvima od 24.710.000 dinara finansiraće se plaćanje finansijskih kontribucija Republike Srbije na ime članstva u međunarodnim organizacijama, telima i programima u oblasti voda i to u: Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav – ICPDR i Međunarodnoj komisiji za sliv reke Save. Poslovi upravljanja i vršenja stručnog nadzora nad radovima koji se finansiraju preko projekta Rehabilitacija sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje WB IDR – projekta finansiraće se iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti u iznosu od 115.282.679 114.282.679 dinara.

Za finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje, kao i za realizaciju neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2012. godine, planirano je ukupno 200.987.438 199.987.438 dinara.

Ostavite komentar