Uredba o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za januar-mart 2007. godine

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA

ZA PERIOD JANUAR-MART 2007. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar-mart 2007. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta vodoprivrednih objekata i radova, kao i obim potrebnih finansijskih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata i izvođenje radova utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj /2007

U Beogradu, ___februara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

PROGRAM

IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA PERIOD JANUAR-MART 2007. GODINE

U periodu januar-mart 2007. godine obaviće se radovi na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju sledećih vodoprivrednih objekata: višenamenskih brana i akumulacija, regionalnih sistema za vodosnabdevanje, objekata za odbranu od poplava.

Takođe, u periodu januar-mart 2007. godine izvodiće se radovi na sprovođenju odbrane od poplava i leda, antierozioni radovi, radovi na utvrđivanju izvađenih količina materijala iz vodotoka, na otklanjanju havarijskih zagađenja, kao i poslovi na izradi studija i projekata i poslovi koji proizlaze iz međunarodne saradnje.

Sva sredstva utvrđena ovim programom raspoređuju se po ravnomernoj dinamici.

Navedeni objekti i radovi i iznos sredstava za te objekte i radove, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Objekti i radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din.) 1. Višenamenske brane i akumulacije 246.000.000 2. Vodosnabdevanje 98.263.420 3. Zaštita voda 4.500.019 4. Zaštita od voda 389.007.668 5. Studije i projekti 77.877.512 6. Međunarodna saradnja 18.601.381 UKUPNO: 834.250.000

Raspodela sredstava po grupama objekata i radova, uključujući i neizmirene obaveze za izvedene radove, odnosno izvršene poslove iz Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu, vršiće se na sledeći način:

Višenamenske brane i akumulacije Učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din.) 1.1. Izgradnja brana-Selova-Rovni-Prvonek 246.000.000

U periodu januar-mart 2007. godini obaviće se radovi na:

– injektiranju galerije i radovi na pribranskim objektima brane i akumulacije „Selova” čija je namena vodosnabdevanje stanovništva i industrije u opštinama Kuršumlije, Prokuplja, Blaca, Merošine i Niša, zaštita od poplava i nanosa, navodnjavanje, proizvodnja električne energije i dr.;

– izgradnji tela brane i akumulacije „Rovni” čija je namena vodosnabdevanje stanovništva i industrije, odbrana od poplava u opštinama Valjevo, Mionica, Lajkovac, Lazarevac i Ub, kao i za potrebe JP „Elektroprivreda Srbije”;

– finalizaciji hidrotehničke konstrukcije brane i akumulacije „Prvonek”, probno punjenje, uspostavljanje službe obaveštavanja i uzbunjivanja na brani, kao i radovi po nalogu Komisije za tehnički pregled brane.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju izgradnje brane i akumulacije Selova, Rovni i Prvonek je 100%.

Za finansiranje izgradnje višenamenskih brana i akumulacija za period januar-mart 2007. godine planirano je 246.000.000 dinara.

2. Vodosnabdevanje

Naziv objekta Učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din.) 2.1. Izgradnja sistema za vodosnabdevanje 98.263.420

U periodu januar-mart 2007. godine obaviće se radovi na izgradnji cevovoda, rezervoara i nabavka opreme za fabriku za prečišćavanje pitke vode RVS „Barje” Leskovac.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju RVS „Barje” Leskovac iznosi 50%.

Za finansiranje izgradnje RVS „Barje” Leskovac za period januar-mart 2007. godine, kao i za realizaciju preuzetih, a neizmirenih obaveza na izgradnji regionalnih sistema za vodosnabdevanje iz 2006. godine planirano je ukupno 98.263.420 dinara.

3. Zaštita voda

Objekti-radovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din.) 3.1. Aktivnosti pri havarijskim zagađenjima 4.500.019

U periodu januar-mart 2007. godine, u oblasti zaštite voda, obaviće se radovi na otklanjanju havarijskih zagađenja.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju radova na otklanjanju havarijskih zagađenja iznosi do visine predračunske vrednosti radova na otklanjanju zagađenja.

Za finansiranje radova na otklanjanju havarijskih zagađenja, kao i za realizaciju preuzetih, a neizmirenih obaveza na rekonstrukciji i izgradnji objekata za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda iz 2006. godine planirano je ukupno 4.500.019 dinara.

4. Zaštita od voda

Vrsta radova Učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din.) 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava 115.000.000 – redovno 100.000.000 – investiciono 15.000.000 4.2. Dogradnja, rekonstrukcije i sanacije objekata za odbranu od poplava 110.000.000 4.3. Odbrana od poplava i leda 107.007.668 4.4. Izvođenje protiverozionih radova 55.000.000 4.5. Kontrola eksploatacije peska i šljunka 2.000.000 Ukupno: 389.007.668

Redovno održavanje objekata za odbranu od poplava obuhvata radove na sledećim objektima:

1) nasipi;

2) regulisani vodotoci i regulacione građevine;

3) objekti za zaštitu od erozije i bujica;

4) brane, retenzije i akumulacije (za zaštitu od poplava);

5) višenamenski hidrosistemi;

6) oprema za odbranu od poplava.

Za redovno održavanje objekata za odbranu od poplava u periodu januar-mart 2007. godine planiran je iznos od 100.000.000 dinara.

Investiciono održavanje objekata obuhvata:

1) investiciono održavanje visokih brana;

2) investiciono održavanje malih brana;

3) održavanje regionalnih hidrosistema.

Za investiciono održavanje objekata u periodu januar-mart 2007. godine planiran je iznos od 15.000.000 dinara.

Ukupna finansijska sredstva za održavanje objekata za odbranu od poplava u periodu januar-mart 2007. godine iznose 115.000.000 dinara. Dogradnja, rekonstrukcije i sanacije postojećih objekata za odbranu od poplava radi stvaranja funkcionalne celine – kasete sa ujednačenim stepenom zaštite od poplava, finansiraće se iz sredstava koja su planirana u periodu januar-mart 2007. godine u iznosu od 110.000.000 dinara.

Odbrana od poplava i leda obuhvata:

1) sprovođenje odbrane od poplava sa hitnim intervencijama;

2) odbrana od leda;

3) nabavka opreme, alata i materijala;

4) pravilnici za sprovođenje odbrane od poplava.

Ukupna finansijska sredstva za odbranu od poplava i leda u periodu januar-mart 2007. godine iznose 107.007.668, uključujući i prenete obaveze iz 2006. godine.

Protiverozioni radovi na erozionim područjima obuhvataju:

1) investiciono održavanje protiverozionih radova;

2) građevinske radove;

3) biotehničke radove;

4) biološke radove.

Za izvođenje protiverozionih radova u periodu januar-mart 2007. godine planirana su  finansijska sredstva od 55.000.000 dinara.

Za finansiranje radova na utvrđivanju tačnih količina izvađenog materijala iz vodotoka od strane pravnih i fizičkih lica planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju radova iz oblasti zaštite od voda iznosi i to za:

1) izgradnju i rekonstrukciju

-velikih zaštitnih sistema kojima se brani od poplava područje više opština do visine ukupne predračunske vrednosti radova,

-ostalih regulacija i nasipa za odbranu od poplava do visine predračunske vrednosti građevinskih radova,

-odbrambenih sistema u urbanim područjima do visine predračunske vrednosti radova koji se odnose na zaštitnu funkciju;

2) radova na održavanju i sanaciji objekata za zaštitu od poplava do visine ukupne predračunske vrednosti radova;

3) sprovođenje mera za odbranu od poplava i leda do 100 %;

4) radove koji se odnose na kontrolu eksploatacije izvađenog materijala iz vodotoka 100%;

5) izgradnju i rekonstrukciju bujičarskih objekata gde se ne može obezbediti učešće drugih investitora do visine predračunske vrednosti radova,

6) protiverozione mere (pošumljavanje i biotehnički radovi) do visine predračunske vrednosti radova.

5. Studije i projekti

Poslovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din.) Studije i projekti 77.877.512

U periodu januar-mart 2007. godine finansiraće se izrada sledećih studija-projekata: studija vezanih za bilans voda; izrada tehničke dokumentacije za pripremu podzakonskih akata i drugih propisa o vodama i drugih projekata od značaja za izradu plana upravljanja vodama; nastavak izrade studija započetih u 2006. godini; inoviranje Vodoprivredne osnove Republike Srbije; studija razvoja vodoprivrednog informacionog sistema; učešće u finansiranju obrazovnih projekata i stručnih časopisa od značaja za vodoprivredu, kao i stručnih savetovanja iz oblasti korišćenja voda, zaštite voda, zaštite od voda i dr.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju izrade studija i projekata iznosi 100%.

Za finansiranje poslova na izradi studija i projekata, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirano je 77.877.512 dinara.

6. Međunarodna saradnja

Poslovi Učešće sredstava budžeta Republike Srbije(din.) Međunarodna saradnja 18.601.381

Međunarodna saradnja u oblasti vodoprivrede obuhvata dve osnovne kategorije: bilateralnu i multilateralnu saradnju.

U okviru bilateralne saradnje, u periodu januar-mart 2007. godine nastaviće se dosadašnja saradnja sa Mađarskom i Rumunijom, a planira se i uspostavljanje saradnje sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom, kao i obnavljanje saradnje sa Bugarskom. Iz tih razloga izrađene su neophodne bazne dokumentacije (tehničke/pravne) za pripreme, pregovore i sklapanje novih sporazuma za realizaciju bilateralne saradnje sa Rumunijom, Bugarskom, Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, čime su se stekli preduslovi za uspostavljanje bilateralne saradnje.

Planirana multilateralna saradnja zahteva nastavak aktivnog učešća na: sprovođenju Konvencije o zaštiti reke Dunav – obaveze prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav (ICPDR), izradi plana upravljanja u slivu reke Tise kao podrška održivog razvoja u regionu-obaveze proistekle iz Memoranduma o razumevanju zemalja u slivu reke Tise, sprovođenju Okvirnog sporazuma za sliv reke Save-obaveze prema Savskoj komisiji, realizaciji regionalnih projekata za sliv reke Save (EC CARDS i UNDP-GEF DRP), kao i u drugim aktivnostima međunarodne saradnje u oblasti voda na navedenim slivovima i učešće u realizaciji međunarodnih projekata.

Sredstva namenjena za međunarodnu saradnju za ostvarenje uspešnog rada komisija, potkomisija, ekspertskih grupa, izradu neophodnih tehničkih dokumentacija, monitoring kvantiteta i kvaliteta voda i za kontrolu radioaktivnosti reke Dunav, za studijsko istraživačke radove u oblasti međunarodne saradnje, ili za aktivnosti koje prethodno nisu pomenute, a za koje nalog izda nadležni državni organ.

Učešće sredstava budžeta Republike Srbije u finansiranju poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje iznosi 100%.

Za finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirano je ukupno 18.601.381 dinara.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu sadržan je u odredbama člana 99a Zakona o vodama kojima je utvrđeno da su poslovi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata poslovi od opšteg interesa i da se prema godišnjem programu, koji donosi Vlada, isti finansiraju iz sredstava naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za te namene.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Vodoprivreda predstavlja temelj razvoja privrede i društva u celini i ukoliko se ne bude vodilo računa o gazdovanju vodama može biti ugrožena perspektiva Republike Srbije u narednim decenijama. Vodoprivredna osnova Republike Srbije, koju je usvojila Vlada, predstavlja stručno utemeljenu viziju vodoprivrednog razvoja Republike Srbije u narednim decenijama.

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 21. decembra 2006. godine donela je Uredbu o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06). Tom Uredbom ukupna sredstva za finansiranje vodoprivrednih aktivnosti u tom periodu utvrđena su u iznosu od 834.250.000 dinara, i to: 109.250.000 dinara iz budžeta Republike i 725.000.000 dinara iz sopstvenih prihoda vodoprivrede i to od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka.

Da bi se finansiranje izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata nastavilo u periodu januar-mart 2007. godine potrebno je doneti Uredbu o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar-mart 2007. godine.

Kod sačinjavanja Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar-mart 2007. godine vodilo se računa da se u okviru navedenih pozicija finansiraju oni vodoprivredni objekti i radovi, odnosno poslovi, koji zbog svog značaja i stanja u kom se nalaze i s obzirom na period važenja ove uredbe mogu izvoditi u tom periodu, a takođe imalo se u vidu i neizmirene obaveze za izvedene radove i izvršene poslove iz Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu.

III Sadržaj uredbe

Ovom uredbom utvrđuje se kako vrsta vodoprivrednih objekata i radova, tako i potrebna finansijska sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje vodoprivrednih objekata za period januar-mart 2007. godine.

U periodu januar-mart 2007. godine planira se finansiranje radova na izgradnji brane i akumulacije Selova, Rovni i Prvonek. Za izgradnju ovih kapitalnih vodoprivrednih objekata planirana su sredstva u iznosu od 246.000.000 dinara. U periodu januar-mart 2007. godine obaviće se radovi na izgradnji cevovoda, rezervoara i nabavka opreme za fabriku za prečišćavanje pitke vode RVS „Barje” Leskovac. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 80.000.000 dinara. U oblasti zaštite voda, u periodu januar-mart 2007. godine obaviće se radovi na otklanjanju havarijskih zagađenja. Za navedene radove planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara.

Za radove na održavanju objekata za odbranu od poplava, dogradnju, rekonstrukcije i sanacije objekata za odbranu od poplava, odbranu od poplava i leda, izvođenje protiverozionih radova i za kontrolu eksploatacije peska i šljunka planirana su sredstva u iznosu od 389.007.668 dinara. Ova suma obuhvata i neizmirene obaveze iu 2006. godine na sprovođenju odbrane od poplava.

Zbog neredovnog održavanja u prethodnom periodu, umanjena je funkcionalnost postojećih objekata za odbranu od poplava. Otuda je neophodno održavanje (redovno,investiciono) tih objekata, a takođe potrebna je i dogradnja (zatvaranje branjenih mesta), rekonstrukcije ili sanacije ugroženih ili oštećenih delova sistema za odbranu od poplava na vodnim područjima Dunava, Save i Velike Morave kako bi se dobile funkcionalne celine – kasete sa ujednačenim stepenom zaštite od poplava. Radi utvrđivanja tačnih količina izvađenog materijala iz vodotoka od strane pravnih i fizičkih lica neophodno je angažovati preduzeća koja su stručno i tehnički osposobljena da utvrde tačne količine izvađenog materijala iz vodotoka. Utvrđivanjem tačnih količina izvađenog materijala iz vodotoka stvorili bi se uslovi da se povećaju sredstva od naknade za izvađeni materijal iz vodotoka, jer bi se obveznicima plaćanja tih naknada ista obračunala za stvarno izvađene količine.

Za finansiranje studija i projekata navedenih u Programu, kao i za finansiranje preuzetih,a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirana su sredstva u iznosu od 77.877.512 dinara.

Za izvršenje bilateralne i multilateralne saradnje u periodu januar-mart 2007. godine, kao i za finansiranje preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine planirana su sredstva u iznosu od 18.601.381 dinara.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe potrebno je obezbediti finansijska sredstva u iznosu od 834.250.000 dinara i to 109.250.000 dinara iz budžeta Republike Srbije, a 725.000.000 dinara iz sopstvenih prihoda vodoprivrede i to od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka. Sredstva za sprovođenje ove uredbe su obezbeđena Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06).

V. Analiza efekata akta

Predloženom Uredbom o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za period januar-mart 2007. godine godinu omogućuje se nastavak finansiranja radova na izgradnji brane i akumulacije Selova, Rovni i Prvonek.

Pošto su postrojenja za prečišćavanje vode i cevovod sirove vode od brane Prvonek do postrojenja već izgrađeni, izgradnjom brane „Prvonek“ veoma loše stanje vodosnabdevanja u prednje opštini Vranje odmah će se značajno poboljšati. Osim vodoprivrednog i ekološkog značaja, pozitivni efekti usled završetka vodoprivrednog sistema “Prvonek” su i zdravstveni efekti, socijalni efekti, ekonomski efekti. Nastavak radova na izgradnji brane i akumulacije “Rovni” je veoma značajno, jer je Regionalni vodoprivredni sistem “Rovni” ključni objekat za rešavanje problema vodosnabdevanja u Kolubarskom regionu i to snabdevanje vodom gradova: Valjevo, Lazarevac, Lajkovac, Mionica, Ub i drugih naselja sa 1800 l/s; obezbeđenje biološkog minimuma u Kolubari nizvodno od brane; obezbeđenje protoka na zahvatu TE “Kolubara”, 1500 l/s; ublažavanje poplavnog talasa; eventualna proizvodnja električne energije i zadržavanje nanosa. Završetkom izgradnje ovog vodoprivrednog sistema obezbedilo bi se trajno vodosnabdevanje gradova u slivu Kolubare koje trenutno oskudeva u vodi za piće. Takođe, nastavak radova na izgradnji brane i akumulacije Selova je značajno, jer je Regionalni vodoprivredni sistem Selova ključni objekat za rešavanje problema vodosnabdevanja u dolini Toplice i služiće za potrebe snabdevanja vodom stanovništva opština: Kuršumlija, Blace, Prokuplje, Žitorađa, Merošina i Niš u ukupnoj količini od 2,7 m3/s; odbrane od poplava nizvodnog područja; proizvodnje električne energije; poljoprivredne proizvodnje; ribarstva; oplemenjavanje malih voda i turizma. Izgradnjom ovog regionalnog vodoprivrednog sistema postiče se ekonomski, zdravstveni i socijalni efekti.

Predložena Uredba će omogućiti da se u periodu januar-mart 2007. godine obave radovi na izgradnji cevovoda, rezervoara i nabavka opreme za fabriku za prečišćavanje pitke vode RVS „Barje” Leskovac, kao i hitne aktivnosti na otklanjanju havarijskih zagađenja, kao i da se isplate preuzete, a neizmirene obaveze na rekonstrukciji i izgradnji objekata za prikupljanje, transport i prečišćavanje otpadnih voda iz 2006. godine u iznosu od 3.500.019 dinara.

Obezbeđivanjem sredstava za izvođenje radova na održavanju, sanaciji, rekonstrukciji i dogradnji objekata za odbranu od poplava, za antieroziono uređenje slivova, za kontrolu eksploatacije peska i šljunka i za sprovođenje odbrane od poplava stvaraju se preduslovi za očuvanje celovitosti i funkcionalnosti linija i objekata za odbranu od poplava i za održavanje uspostavljenog sistema zaštite od poplava za imovinu i stanovništvo u branjenim područjima, upravljanje vodnim režimom na način da se spreče veće poplave i za nastavak izgradnje sistema za zaštitu od štetnog dejstva voda, kao i da se isplate preuzete, a neizmirene obaveze na sprovođenju odbrane od poplava iz 2006. godine u iznosu od 94.007.668 dinara.

Obezbeđivanjem sredstava za finansiranjem studija i projekata iz Programa omogućiće se izrada dokumentacije koja je od značaja za oblast vodoprivrede, kao i tehničke dokumentacije koja će omogućiti realizaciju investicija u oblasti vodoprivrede, kao i isplata preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine.

Planirana sredstva za poziciju međunarodna saradnja omogućiće da se intenzivira dosadašnja međunarodna saradnja sa Mađarskom i Rumunijom, uspostavi saradnja sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom, obnovi saradnja sa Bugarskom, kao i da se nastavi aktivno učešće na implementaciji Konvencije o zaštiti reke Dunav – obaveze prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu reke Dunav (ICPDR), na slivu reke Tise, implementaciji Okvirnog sporazuma za sliv reke Save kao i u drugim aktivnostima međunarodne saradnje u oblasti voda na navedenim slivovima, kao i isplatu preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2006. godine.

Ostavite komentar