Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu

Na osnovu člana 99a stav 4. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU

PROGRAMA IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2006. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 3/06 i 91/06), u Programu izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu, u uvodnom delu, stav 3. tabelarni pregled, u tački 1. iznos: „1.048.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.064.000.000”.

U tački 2. iznos: „588.000.000” zamenjuje se iznosom: „601.500.000”.

U tački 3. iznos: „265.000.000” zamenjuje se iznosom: „271.500.000”.

U tački 4. iznos: „2.463.689.447” zamenjuje se iznosom: „2.401.645.758”.

U tački 5. iznos: „340.500.000” zamenjuje se iznosom: „373.508.578”.

U tački 6. iznos: „87.000.000” zamenjuje se iznosom: „80.500.000”.

U tački 7. iznos: „800.000” zamenjuje se iznosom: „335.111”.

Član 2.

U odeljku 1. Višenamenske brane i akumulacije, tabelarni pregled, u tački 1.1. Izgradnja brana iznos: „1.048.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.064.000.000”.

U stavu 3. iznos: „1.048.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.064.000.000”.

Član 3.

U odeljku 2. Vodosnabdevanje i navodnjavanje, tabelarni pregled, u tački 2.1. Izgradnja sistema za vodosnabdevanje iznos: „580.000.000” zamenjuje se iznosom: „593.500.000”.

Reči: „Ukupno: 588.000.000” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 601.500.000”.

U stavu 6. iznos: „588.000.000” zamenjuje se iznosom: „601.500.000”.

Član 4.

U odeljku 3. Zaštita voda, tabelarni pregled, u tački 3.2. Izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje iznos: „260.000.000” zamenjuje se iznosom: „266.500.000”.

Reči: „Ukupno: 265.000.000” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 271.500.000”.

U stavu 4. iznos: „265.000.000” zamenjuje se iznosom: „271.500.000”.

Član 5.

U odeljku 4. Zaštita od voda, tabelarni pregled, u tački 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava iznos: „757.000.000” zamenjuje se iznosom: „777.300.000”.

U alineji prvoj iznos: „ (657.000.000)” zamenjuje se iznosom: „(697.300.000)”.

U alineji drugoj iznos: „ (100.000.000)” zamenjuje se iznosom: „(80.000.000)”.

U tački 4.3. Odbrana od poplava i leda iznos: „1.018.689.447” zamenjuje se iznosom: „946.345.758”.

Tačka 4.5. Kontrola eksploatacije peska i šljunka briše se.

Reči: „Ukupno: 2.463.689.447” zamenjuju se rečima: „Ukupno: 2.401.645.758”.

U stavu 2. iznos: „657.000.000” zamenjuje se iznosom: „697.300.000”.

U stavu 4. iznos:„100.000.000” zamenjuje se iznosom: „80.000.000”.

U stavu 5. iznos: „757.000.000” zamenjuje se iznosom: „777.300.000”.

U stavu 8. iznos: „1.018.689.447” zamenjuje se iznosom: „946.345.758”.

Stav 11. briše se.

U dosadašnjem stavu 12. koji postaje stav 11. tačka 4) briše se.

Dosadašnje tač. 5) i 6) postaju tač. 4) i 5).

Član 6.

U odeljku 5. Studije, projekti i priprema investicija, tabelarni pregled, iznos: „340.500.000” zamenjuje se iznosom: „373.508.578”.

U stavu 5. iznos: „340.500.000” zamenjuje se iznosom: „373.508.578”.

Član 7.

U odeljku 6. Međunarodna saradnja, tabelarni pregled, iznos: „87.000.000” zamenjuje se iznosom: „80.500.000”.

U stavu 7. iznos: „87.000.000” zamenjuje se iznosom: „80.500.000”.

Član 8.

U odeljku 7. Izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora, tabelarni pregled, iznos: „800.000” zamenjuje se iznosom: „335.111”.

U stavu 3. iznos: „800.000” zamenjuje se iznosom: „335.111”.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Čačku, _______ 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu sadržan je u odredbama člana 99a Zakona o vodama kojima je utvrđeno da su poslovi izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata poslovi od opšteg interesa i da se prema godišnjem programu, koji donosi Vlada, isti finansiraju iz sredstava naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda, naknade za izvađeni materijal iz vodotoka i iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za te namene.

II. Razlozi za donošenje uredbe

Uredbom o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 3/06 i 91/06) utvrđeni su radovi i objekti (višenamenske brane i akumulacije; vodosnabdevanje i navodnjavanje; zaštita voda; zaštita od voda; studije, projekti i priprema investicija; međunarodna saradnja i izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora) koji će se finansirati u 2006. godini, iznosi sredstava za te radove i objekte, raspodela sredstava po grupama radova, odnosno objekata, a takođe utvrđen je i procenat učešće sredstava Republike u finansiranju višenamenskih brana i akumulacija; vodosnabdevanja i navodnjavanja; zaštite voda; zaštite od voda; studija, projekata i priprema investicija; međunarodne saradnje i izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora.

Prednje navedenom uredbom za radove na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju vodoprivrednih objekata za 2006. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.792.989.447 dinara i to za: višenamenske brane i akumulacije (Selova, Prvonek, Rovni) sredstva u iznosu od 1.048.000.000 dinara; vodosnabdevanje i navodnjavanje sredstva u iznosu od 588.000.000 dinara (izgradnju regionalnih sistema za vodosnabdevanje 580.000.000 dinara, a za izgradnju regionalnih sistema za navodnjavanje 8.000.000 dinara); zaštitu voda sredstva u iznosu od 265.000.000 dinara (za aktivnosti pri havarijskim zagađenjima 5.000.000 dinara i za izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 260.000.000 dinara); zaštitu od voda sredstva u iznosu od 2.463.689.447 dinara (za finansiranje radova na održavanju objekata za odbranu od poplava sredstva u iznosu od 757.000.000, za dogradnju, rekonstrukciju i sanaciju objekata za odbranu od poplava sredstva u iznosu od 563.000.000, za radove na odbrani od poplava i leda sredstva u iznosu od 1.018.689.447, za izvođenje protiverozionih radova planirana su sredstva u iznosu od 115.000.000 i za kontrolu eksploatacije peska i šljunka 10.000.000 dinara); studije, projekte i pripremu investicija sredstva u iznosu od 340.500.000 dinara; međunarodnu saradnju sredstva u iznosu 87.000.000 dinara i za izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora sredstva u iznosu od 800.000 dinara.

Za finansiranje izgradnje višenamenskih brana i akumulacija, regionalnih sistema za vodosnabdevanje, izgradnje i rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 2006. godini od strane opština i javnih preduzeća traženo je više sredstava nego što je za te radove predviđeno Uredbom o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu. Takođe, u realizaciji Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu utvrđeno je da je za radove na redovnom održavanju objekata za odbranu od poplava potrebno obezbediti više sredstava nego što je za te radove predviđeno Uredbom o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu, kao i da je potrebno da se ugovori izrada još nekih studija i projekata, značajnih za oblast vodoprivrede, u funkciji pripreme dokumentacije za inoviranje Vodoprivredne osnove Republike Srbije i pripreme investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju vodoprivrednih objekata.

Očigledno je da sredstva koja su Uredbom o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu planirana za izgradnju višenamenskih brana i akumulacija, regionalnih sistema za vodosnabdevanje, izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, za radove na redovnom održavanju objekata za odbranu od poplava, kao i za izradu studija i projekata u 2006. godini nisu dovoljna za finansiranje svih radova, odnosno usluga na izgradnji višenamenskih brana i akumulacija, regionalnih sistema za vodosnabdevanje, izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na redovnom održavanju objekata za odbranu od poplava i na izradi studija i projekata, te je stoga za iste potrebno obezbediti dodatna sredstva.

Iz navedenih razloga bilo je potrebno da se sredstva, koja nisu ugovorena, za radove koji se odnose na investiciono održavanje objekata za odbranu od poplava, na odbranu od poplava i leda, kontrolu eksploatacije peska i šljunka, finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje i izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora usmere za radove, odnosno usluge koji će u 2006. godini biti izvedeni na izgradnji višenamenskih brana i akumulacija, regionalnih sistema za vodosnabdevanje, izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, za radove na redovnom održavanju objekata za odbranu od poplava, kao i za izradu potrebnih studija i projekata iz oblasti vodoprivrede.

Obzirom na navedeno bilo je potrebno izmeniti Uredbu o utvrđivanju Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu i time omogućiti da se sredstva koja su Uredbom planirana, a nisu ugovorena za radove koji se odnose na investiciono održavanje objekata za odbranu od poplava (20.000.000 dinara), na odbranu od poplava i leda (72.343.689 dinara), kontrolu eksploatacije peska i šljunka (10.000.000 dinara), finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje (6.500.000 dinara) i izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora (464.889 dinara) u ovoj godini upotrebe za finansiranje neophodnih radova, odnosno usluga na izgradnji višenamenskih brana i akumulacija, regionalnih sistema za vodosnabdevanje, izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, za radove na redovnom održavanju objekata za odbranu od poplava, kao i za izradu potrebnih studija i projekata iz oblasti vodoprivrede.

III. Sadržaj uredbe

Članom 1. Uredbe o izmenama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu, iz prednje iznetih razloga, u tabelarnom pregledu menjaju se iznosi sredstava za finasiranje radova na višenamenskim branama i akumulacijama, vodosnabdevanju i navodnjavanju, zaštiti voda, zaštiti od voda, izradi studija, projekata i pripremi investicija, međunarodnoj saradnji i izvršenju rešenja vodoprivrednih inspektora utvrđeni Uredbom o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu. Članom 2. ove uredbe, na poziciji Višenamenske brane i akumulacije, menja se iznos sredstava za finansiranje radova na izgradnji tih brana, pa se iznos: „1.048.000.000” zamenjuje se iznosom: „1.064.000.000”. Članom 3. ove uredbe, na poziciji Vodosnabdevanje i navodnjavanje, menja se iznos sredstava za finansiranje radova na izgradnji regionalnih sistema za vodosnabdevanje, pa se iznos: „580.000.000” zamenjuje se iznosom: „593.500.000”. Članom 4. ove uredbe, na poziciji Zaštita voda, menja se iznos sredstava za finansiranje radova na izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, pa se iznos: „260.000.000” zamenjuje se iznosom: „266.500.000”.

U članu 5. ove uredbe u tački 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava iznos: „757.000.000” zamenjuje se iznosom: „773.300.000”, u tački 4.3. Odbrana od poplava i leda iznos: „1.018.689.447” zamenjuje se iznosom: „946.345.758”, a tačka 4.5. Kontrola eksploatacije peska i šljunka briše se. Članom 6. ove uredbe menja se iznos sredstava za finansiranje Studija, projekata i priprema investicija, pa se iznos: „340.500.000” zamenjuje iznosom: „373.508.578”. Članom 7. ove uredbe menja se iznos sredstava za finansiranje poslova međunarodne saradnje pa se iznos: „87.000.000” zamenjuje iznosom: „80.500.000”. Članom 8. ove uredbe smanjuje se iznos sredstava za izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora, pa se iznos: „800.000” zamenjuje iznosom: „335.111”.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe potrebno je obezbediti finansijska sredstva u iznosu od 4.792.989.447 dinara i to 1.900.000.000 dinara iz budžeta Republike Srbije, a 2.892.989.447 dinara iz sopstvenih prihoda vodoprivrede i to od naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka. Sredstva za sprovođenje ove uredbe su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 85/06).

V. Analiza efekata akta

Predloženim izmenama Uredbe o utvrđivanju programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata za 2006. godinu omogućuje se da se određeni iznosi sredstava koji nisu ugovoreni za radove koji se odnose na investiciono održavanje objekata za odbranu od poplava, odbranu od poplava i leda, kontrolu eksploatacije peska i šljunka, finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje i izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora upotrebe za isplatu radova, odnosno usluga koji će do kraja 2006. godine biti izvedeni na izgradnji višenamenskih brana i akumulacija, regionalnih sistema za vodosnabdevanje, izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na redovnom održavanju objekata za odbranu od poplava, kao i na izradi potrebnih studija i projekata iz oblasti vodoprivrede.

VI. Razlog za stupanje na snagu uredbe narednog dana od dana objavljivanja

Prema članu 196. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdanii razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Članom 9. Uredbe je predviđeno da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, kako bi se što pre omogućilo da se isplate radovi, odnosno usluge koji će do kraja 2006. godine biti izvedeni na izgradnji višenamenskih brana i akumulacija, regionalnih sistema za vodosnabdevanje, izgradnji i rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, na redovnom održavanju objekata za odbranu od poplava, kao i na izradi potrebnih studija i projekata iz oblasti vodoprivrede, pa se iz tih razloga predlaže da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

IZGRADNjE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANjA

VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA 2006. GODINU

Navedeni objekti i radovi i iznos sredstava za te objekte i radove, dati su u sledećoj tabeli:

Redni broj Objekti i radovi Učešće Republike (din.) 1. Višenamenske brane i akumulacije 1.048.000.0001.064.000.000 2. Vodosnabdevanje i navodnjavanje 588.000.000601.500.000 3. Zaštita voda 265.000.000271.500.000 4. Zaštita od voda 2.463.689.4472.401.645.758 5. Studije, projekti i priprema investicija 340.500.000373.508.578 6. Međunarodna saradnja 87.000.00080.500.000 7. Izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora 800.000335.111 UKUPNO: 4.792.989.447

Raspodela sredstava po grupama objekata i radova vršiće se na sledeći način:

1. Višenamenske brane i akumulacije

Višenamenske brane i akumulacije Učešće Republike (din.) 1.1. Izgradnja brana- Selova- Rovni- Prvonek 1.048.000.0001.064.000.000

Za finansiranje izgradnje višenamenskih brana i akumulacija planirano je 1.048.000.000 1.064.000.000 dinara. Ova suma obuhvata i neizmirene obaveze iz 2005. godine.

2. Vodosnabdevanje i navodnjavanje

Naziv objekta Učešće Republike (din.) 2.1. Izgradnja sistema za vodosnabdevanje 580.000.000593.500.000 2.2. Izgradnja regionalnih sistema za navodnjavanje 8.000.000 Ukupno: 588.000.000601.500.000

Za finansiranje izgradnje regionalnih sistema za vodosnabdevanje, sistema koji ne pripadaju regionalnim sistemima za vodosnabdevanje i regionalnih sistema za navodnjavanje, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2005. godine planirano je ukupno 588.000.000 601.500.000 dinara.

3.Zaštita voda

Objekti-radovi Učešće Republike (din.) 3.1. Aktivnosti pri havarijskim zagađenjenjima 5.000.000 3.2. Izgradnja i rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje 260.000.000266.500.000 Ukupno: 265.000.000271.500.000

Za finansiranje sprovođenja mera pri havarijskim zagađenjima i izgradnju i rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za realizaciju preuzetih, a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2005. godine planirano je ukupno 265.000.000 271.500.000 dinara.

4.Zaštita od voda

Vrsta radova Učešće Republike (din.) 4.1. Održavanje objekata za odbranu od poplava 757 000 000777.300.000 – redovno (657 000 000)(697.300.000) – investiciono (100 000 000)(80 000 000) 4.2. Dogradnja, rekonstrukcije i sanacije objekata za odbranu od poplava 563.000.000 4.3. Odbrana od poplava i leda 1.018.689.447946.345.758 4.4. Izvođenje protiverozionih radova 115.000.000 4.5. Kontrola eksploatacije peska i šljunka 10 000 000 Ukupno: 2.463.689.4472.401.645.758

Za redovno održavanje objekata za odbranu od poplava u 2006. godini planiran je iznos od 657.000.000 697.300.000 dinara.Ova suma obuhvata i neizmirene obaveze iz 2005. godine.

Za investiciono održavanje objekata u 2006 godini planiran je iznos od 100.000.000 80.000.000 dinara.

Ukupna finansijska sredstva za održavanje objekata za odbranu od poplava u 2006. godini iznose 757.000.000 777.300.000 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2005. godine.

Ukupna finansijska sredstva za odbranu od poplava i leda u 2006. godini iznose 1.018.689.447 946.345.758 dinara, uključujući i prenete obaveze iz 2005. godine.

Za finansiranje radova na utvrđivanju tačnih količina (m) izvađenog materijala iz vodotoka od strane pravnih i fizičkih lica putem geodetskog snimanja i merenja planirana su sredstva u iznosu od 10.000.000 dinara.

Učešće sredstava Republike u finansiranju radova iz oblasti zaštite od voda iznosi i to:

4) radove koji se odnose na kontrolu eksploatacije izvađenog materijala iz vodotoka 100%;

5) 4) izgradnju i rekonstrukciju bujičarskih objekata gde se ne može obezbediti učešće drugih investitora do visine predračunske vrednosti radova,

6)  5)  protiverozione mere (pošumljavanje i biotehnički radovi) do visine predračunske vrednosti radova.

5. Studije, projekti i priprema investicija

Radovi Učešće Republike (din.) Studije, projekti i priprema investicija 340.500.000373.508.578

Za finansiranje radova na izradi studija, projekata i za pripremu investicija, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2005. godine planirano je ukupno 340.500.000 373.508.578 dinara.

6. Međunarodna saradnja

Poslovi Učešće Republike (din.) Međunarodna saradnja 87.000.00080.500.000

Za finansiranje poslova koji proizlaze iz međunarodne saradnje, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2005. godine planirano je ukupno 87.000.000 80.500.000 dinara.

7. Izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora

Poslovi Učešće Republike (din.) Izvršenje rešenja vodoprivrednih inspektora 800.000335.111

Za finansiranje izvršenja rešenja vodoprivrednih inspektora, kao i za realizaciju preuzetih a neizmirenih obaveza po tom osnovu iz 2005. godine planirano je 800.000 335.111 dinara.

Ostavite komentar