Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije

Na osnovu člana 116. stav 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINSTVENIM METODOLOšKIM PRINCIPIMA ZA VOđENJE MATIčNE EVIDENCIJE

Član

U Uredbi o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije („Službeni glasnik RS”, br. 6/07 i 11/07 – u daljem tekstu: Uredba), posle člana 12. dodaje se član 12a koji glasi:

„Član 12a

U slučaju statusne promene, obveznik uplate doprinosa dužan je da podnese po jedan primerak Obrasca OPD iz člana 12. Uredbe o nastalim promenama, svakoj matičnoj filijali osiguranih lica za koje je ranije podneo prijavu na zdravstveno osiguranje, sa spiskom zaposlenih i članova porodice.

U slučaju statusne promene iz stava 1. ovog člana, obveznik uplate doprinosa ne podnosi pojedinačno za svakog osiguranika i člana porodice Obrazac M iz člana 11. Uredbe.

Spisak osiguranih lica iz stava 1. ovog člana, koji obveznik uplate doprinosa podnosi uz Obrazac OPD iz stava 1. ovog člana u slučaju statusnih promena, sadrži podatke koji se unose u matičnu evidenciju osiguranih lica, i to:

1) redni broj;

2) ime i prezime zaposlenog, odnosno člana porodice;

3) lični broj osiguranika – zaposlenog, odnosno člana porodice;

4) adresa zaposlenog, odnosno člana porodice, osnov osiguranja (zaposleni, odnosno srodstvo sa nosiocem osiguranja).”

Član

U Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju osiguranika i osiguranih lica Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje posle tačke 19) dodaje se tačka 20) koja glasi: „20) Osnov za plaćanje participacije”.

Pod rednim brojem 2. Osnov osiguranja posle alineje Državljani, odnosno osiguranici zemalja sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i članovi uže porodice (član 29. ZZO), dodaju se tri alineje koje glase:

„ Red.broj NAZIV OBELEŽJA PODATAK ŠIFRA ” – penzioner, osiguranik države sa kojom je zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, čije je prebivalište u Republici Srbiji (član 29. ZZO) 2011 – član porodice penzionera, osiguranika država sa kojom je zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, čije je prebivalište u Republici Srbiji (član 29. ZZO) 2012 – član porodice radnika, osiguranika država sa kojom je zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, čije je prebivalište u Republici Srbiji (član 29. ZZO) 2013

Pod rednim brojem 6. Ispostava, u koloni Podatak, reči: „Ispostava-Petrovaradin” zamenjuju se rečima: „Ispostava-Sremski Karlovci”.

Pod rednim brojem 19. u koloni Naziv obeležja, reči: „Osnov oslobađanja prema Pravilniku o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 1/07)” zamenjuju se rečima: „Osnov oslobađanja od participacije prema Pravilniku o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 14/08, i 20/08-ispravka)”.

U alineji Medicinsko-tehnička pomagala, implantati i sredstva iz člana 20. tačka 10) Pravilnika, reči: „tačka 10)” zamenjuju se rečima: „tač. 10) i 11)” i dodaje se alineja koja glasi:

„ Red.broj NAZIV OBELEŽJA PODATAK ŠIFRA ” – privremeno raseljenim licima sa teritorije AP Kosovo i Metohija kojima je to svojstvo utvrdio nadležni republički organ (član 21. Pravilnika) 501

Posle alineje Članovi uže porodice osiguranika iz stava 1. tač. 7) – 9), 11), i 12) Pravilnika kojima se obezbeđuje ostvarivanje zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu bez plaćanja participacije, pod uslovima propisanim Zakonom (član 23. stav 2. Pravilnika), dodaje se tekst koji glasi:

„ Red.broj NAZIV OBELEŽJA PODATAK ŠIFRA ” Osiguranici i osigurana lica kojima se zdravstvena zaštita obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu (član 24. Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2008. godinu) 001

Posle rednog broja 19. dodaje se redni broj 20. koji glasi:

„ Red.broj NAZIV OBELEŽJA PODATAK ŠIFRA ” 20 Osnov za plaćanje participacije 000

Član

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-426/2007-3

U Beogradu, 9. maja 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar