Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća i za popunu mladih višegodišnjih proizvodnih zasada voća za period januar-jun 2007. godine

Na osnovu čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, br. 31/07 i 48/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA I ZA POPUNU MLADIH VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA ZA PERIOD JANUAR – JUN 2007. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća i za popunu mladih višegodišnjih proizvodnih zasada voća (u daljem tekstu: proizvodni zasadi) u periodu januar-jun 2007. godine.

Član 2.

Pravna i fizička lica, kao i preduzetnici, koji su podigli i popunili proizvodne zasade u jesen 2006. godine (u daljem tekstu: korisnici sredstava) i upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci gazdinstva u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05), imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje, odnosno za popunu proizvodnih zasada jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća.

Član 3.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako podižu, odnosno popune proizvodne zasade jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća, na površini od 0,1 do 50 hektara po voćnoj vrsti pojedinačno, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, i to:

Red.br. Voćna vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po sadnici standardne kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici sertifikovane kategorije (din/kom) 1. Jabuka 1.600 50 200 2. Kruška 1.200 75 360 3. Kruška na sejancu 1.000 70 300 4. Šljiva-na generativnoj podlozi 500 80 300 5. Šljiva-na vegetativnoj podlozi 1.200 85 320 6. Breskva 800 50 200 7. Nektarina 800 50 200 8. Kajsija 550 75 360 9. Trešnja 500 75 360 10. Višnja-kalemljena 800 60 240 11. Višnja-oblačinska 1.600 40 160 12. Dunja 900 55 300 13. Orah-kalemljeni 120 450 1.800 14. Leska-kalemljena 600 250 1.000 15. Leska-izdanak 500 70 300 16. Badem 500 75 300 17. Ostale voćne vrste 500 40 160

Član 4.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako podižu, odnosno popunjavaju proizvodne zasade jagodastog voća na površini od 0,1 do 10 hektara po voćnoj vrsti, sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, i to:

Red.br. Voćna vrsta Minimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po sadnici standardne kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici sertifikovane kategorije (din/kom) 1. Malina (remontantna) 10.000 7 25 2. Malina (jednorodna) 20.000 7 25 3. Kupina 2.000 25 100 4. Borovnica 2.000 90 350 5. Ribizla/ogrozd 1.600 35 125 6. Jagoda 40.000 4 15

Član 5.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iz člana 2. ove uredbe imaju korisnici sredstava koji vrše popunu zasada starosti do tri godine, ako broj praznih mesta nije veći od 50% od ukupnog broja biljaka u postojećim mladim proizvodnim zasadima i ako ispunjavaju uslove o minimalnom broju sadnica po hektaru iz čl. 3. i 4. ove uredbe.

Član 6.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje, odnosno popunu proizvodnih zasada, ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica i ako su zdravstveno i sortno ispravne.

Član 7.

Korisnici sredstava su dužni da inspektoru nadležnom za poslove poljoprivrede daju na uvid dokumentaciju koja se odnosi na poreklo i kategoriju sadnica sa kojima se podižu, odnosno popunjavaju proizvodni zasadi.

Član 8.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se u sedištu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Nemanjina br. 22-26, Beograd, do 8. juna 2007. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu br.1. Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada voća za period januar – jun 2007. godine i Obrascu br.2. Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za popunu mladih proizvodnih zasada voća za period januar – jun 2007. godine, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 9.

Zahtev koji je podnet u roku iz člana 8. stav 1. ove uredbe dostavlja se područnim jedinicama Ministarstva nadležnim prema mestu podizanja, odnosno popune proizvodnog zasada.

Član 10.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da najkasnije do 18. juna 2007. godine izvrši kontrolu podnetog zahteva i pregled proizvodnih zasada i sačini zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih zasada i pratećoj dokumentaciji koja se odnosi na poreklo, kategoriju i zdravstveno stanje sadnica.

Član 11.

Po prijemu zahteva iz člana 8. stav 1. ove uredbe i zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu proizvodnih zasada iz člana 10. ove uredbe, Ministarstvo isplaćuje podsticajna sredstva na namenski račun korisnika sredstava.

Član 12.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava zaključuju sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada do stupanja u period plodonošenja.

Član 13.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik sredstava ako pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ostvari na osnovu netačnih podataka.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – korisnik sredstava.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice – korisnik sredstava.

Član 14.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 31. maja 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Obrazac br.1

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

BEOGRAD Nemanjina 22-26

ZAHTEV

ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2007. GODINE

Redni broj Podaci o parcelama Podaci o sadnji Katast.opština Katast. broj parcele

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

BEOGRAD Nemanjina 22-26

ZAHTEV

ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POPUNU MLADIH PROIZVODNIH ZASADA VOĆA ZA PERIOD JANUAR-JUN 2007. GODINE

Redni broj Podaci o parcelama Podaci o popuni zasada

|

Katast.

opština |

Katast. broj parcele |

Naziv potesa |

Ukupna povr. parcele (ha) |

Zasađena površina (ha) |

Br. postojećih biljaka pre popunjavanja mladog zasada

(kom)

|

Br. sadnica kojima je popunjen zasad

(kom)

|

Voćna vrsta |

Sorta,klon/podloga

| |1. | | | | | | | | | | |2. | | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | | | |4. | | | | | | | | | | |5. | | | | | | | | | | |UKUPNO: | | | | | | | |

____________________ ________________________

datum podnošenja zahteva potpis podnosioca zahteva

Ostavite komentar