Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH

VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, broj 86/14) u Prilogu 1. „Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozija i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje”, deo tabele koji se odnosi na Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”, menja se i glasi:

„Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”

Rednibroj VODOTOK SEKTOR/deonica BROJ OBJEKTA iz Operativnog plana za odbranu od poplava za 2014. B.1. 1. faza/1: PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA HITNE RADOVE U 2014. GODINI 0 28.860.000 B.2. 1. faza/2: EKSPERTIZE POPLAVNIH DOGAĐAJA I PREDLOG HITNIH AKTIVNOSTI (hitni radovi u 2014. godini i unapređenje sistema zaštite od poplava) 1.199.258 0 B.3. 2. faza: HITNI TERENSKI ISTRAŽNI RADOVI I REKONSTRUKCIJE POPLAVNIH TALASA U 2014. GODINI 2. faza/1: Hitni terenski istražni radovi (geodetski i geomehanički radovi) 0 8.500.000 . 2. faza/2: Studija rekonstrukcije poplavnih talasa iz 2014. godine 0 9.200.000 B.4. 3. faza: Tehnička dokumentacija za hitne radove u 2015. godini(Izgradnja i rekonstrukcija zaštitnih sistema: Mačva: Desni nasip Save Drenovac – Čevrntija, desni nasip Drine u zoni Bogatića; Kolubara kroz Valjevo, Likodra kroz Krupanj; Jasenica i Kubršnica kod Smederevske Palanke; Crnica kroz Paraćin; Moravica kroz Aleksinac, sistem Ub-Gračica-Tamnava kod Uba, Tamnava kod Koceljeve), 0 63.775.548 B.5. NADZOR I UPRAVLJANJE HITNIM ISTRAŽNIM I STUDIJSKIM RADOVIMA 0 4.888.533 UKUPNO B (B.1.+B.2.+B.3.+B.4.+B.5.): 1.199.258 115.224.081 C. ODBRANA OD POPLAVA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINEODBRANA OD POPLAVA I HITNE INTERVENCIJE (NABAVKA ALATA, MATERIJALA I OPREME ZA POPUNU MAGACINA, HITNE INTERVENCIJE DO KRAJA 2014. GODINE) 68.316.665 0 D. POTREBNA DOPUNSKA SREDSTVA ZA HITNE INTERVENCIJE I ODBRANU OD POPLAVA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE 160.054.359 160.054.359 REKAPITULACIJA A. HITNE INTERVENCIJE I SANACIONI RADOVI A.1. VODNO PODRUČJE „DONJI DUNAV”, „SAVA”SPOLJNE VODE 50.482.544 552.027.978 A.2. VODNO PODRUČJE „MORAVA”SPOLJNE VODE 37.912.916 765.896.504 UKUPNO SPOLJNE VODE (A.1.+A.2.) 88.395.462 1.317.924.482 A.3. UNUTRAŠNJE VODE 2.142.974 13.939.588 UKUPNO HITNE INTERVENCIJE I HITNI RADOVI NA SANACIJI (A.1.+A.2.+A.3.) 90.538.436 1.331.864.070 A.4. NADZOR I UPRAVLJANJE HITNIM RADOVIMA NA SANACIJI 0 79.911.849 UKUPNO A (A.1.+A.2.+A.3.+A.4.): 90.538.436 1.411.775.919 B. HITNI ISTRAŽNI I STUDIJSKI RADOVI U 2014. GODINI B.1. 1. faza/1: PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA HITNE RADOVE U 2014. GODINI 0 28.860.000 B.2. 1. faza/2: EKSPERTIZE POPLAVNIH DOGAĐAJA I PREDLOG HITNIH AKTIVNOSTI 1.199.258 0 B.3. 2. faza: HITNI TERENSKI ISTRAŽNI RADOVI I REKONSTRUKCIJE POPLAVNIH TALASA U 2014. GODINI 0 17.700.000 B.4. 3. faza:TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA HITNE RADOVE U 2015. GODINI 0 63.775.548 B.5. NADZOR I UPRAVLJANJE HITNIM ISTRAŽNIM I STUDIJSKIM RADOVIMA 0 4.888.533 UKUPNO B: (B.1.+B.2.+B.3.+B.4.+B.5.): 1.199.258 115.224.081 C. ODBRANA OD POPLAVA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINEODBRANA OD POPLAVA I HITNE INTERVENCIJE (NABAVKA ALATA, MATERIJALA I OPREME ZA POPUNU MAGACINA, HITNE INTERVENCIJE DO KRAJA 2014. GODINE) 68.316.665 0 D. POTREBNA DOPUNSKA SREDSTVA ZA HITNE INTERVENCIJE I ODBRANU OD POPLAVA DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE 160.054.359 160.054.359 UKUPNO A+B+C+D 1.687.054.359

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, septembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar