Uredba o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2004. godinu

Na osnovu člana 61. Zakona o šumama (“Službeni glasnik RS“, br.46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 48/94 i 54/96),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZAŠTITE I

UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2004.GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program zaštite i unapređivanja šuma za 2004.godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se radovi pošumljavanja na državnom, društvenom i privatnom zemljištu, melioracije degradiranih šuma i šikara, podizanja vetro-poljozaštitnih pojaseva, okopavanja i prašenja šumskih zasada, zaštite šuma, zasada i kultura od biljnih bolesti i insekata, sanacije požarišta, kao i drugi radovi na zaštiti i unapređivanju šuma za 2004.godinu.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj:

U Beogradu, ______________ 2004.godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Potpredsednik,

Ostavite komentar