Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje Uverenja o zdravstvenom stanju životinja

Na osnovu člana 140. stav 4. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA IZDAVANjE I PRODUŽAVANjE UVERENjA O ZDRAVSTVENOM STANjU ŽIVOTINjA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja.

Član 2.

Visina naknade iz člana 1. ove uredbe iznosi za:

1) konja, goveče, bivola, mazgu i mulu, po životinji 114,00 dinara

2) ždrebe, tele, bivolče i magarca, po životinji 69,00 dinara

3) svinju, preko 30 kg težine, po životinji 23,00 dinara

4) prase i nazime do 30 kg težine, po životinji 9,00 dinara

5) ovcu i kozu, po životinji 23,00 dinara

6) jagnje i jare, po životinji 9,00 dinara

7) pernatu živinu:

– do 30 komada, po komadu 1,40 dinara

– od 31 do 100 komada, po komadu 0,90 dinara

– od 101 do 1000 komada, po komadu 0,70 dinara

– preko 1000 komada, po komadu 0,50 dinara

– jednodnevnu živinu, po komadu 0,20 dinara

8) kuniće za priplod, po životinji 3,40 dinara

9) kuniće za klanje, po životinji 2,30 dinara

10) krupnu divljač, po životinji 114,00 dinara

11) sitnu divljač, po životinji 23,00 dinara

12) pernatu divljač, do 10 dana starosti, po komadu 2,30 dinara

13) ostalu pernatu divljač, po komadu 3,40 dinara

14) ribe za uzgajališta i puževe, po kg težine 1,10 dinara

15) psa, po životinji 69,00 dinara

16) mačku, po životinji 69,00 dinara

17) pčelinju zajednicu, po zajednici 11,00 dinara.

Član 3.

Sredstva na ime naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja uplaćuju se na poseban račun budžeta Republike Srbije broj: 840-742222843-64.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini naknade za izdavanje i produžavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja („Službeni glasnik RS”, br. 35/01, 38/01 i 39/01).

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, aprila 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar