Uredba o sadržini Registra prijava i Registra žigova, sadržini zahteva i predloga koji se podnose u postupku za priznanje i zaštitu žiga i podacima koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa

Na osnovu člana 8. stav 4, člana 12. stav 7, člana 18. stav 6, člana 25. stav 7, člana 30. stav 4, člana 31. stav 3, člana 33. stav 4, člana 37. stav 4, člana 45. stav 3, člana 47. stav 7, člana 48. stav 8, člana 49. stav 7, člana 53. stav 10, člana 54. stav 6, člana 61. stav 3. i člana 67. stav 3. Zakona o žigovima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA ŽIGOVA, SADRŽINI ZAHTEVA I PREDLOGA KOJI SE PODNOSE U POSTUPKU ZA PRIZNANjE I ZAŠTITU ŽIGA I PODACIMA KOJI SE OBJAVLjUJU U SLUŽBENOM GLASILU NADLEŽNOG ORGANA

I. OSNOVNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuje sadržina: Registra prijava i Registra žigova, zahteva za priznanje žiga, zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva i uverenja o pravu prvenstva, zahteva za razdvajanje prijave žiga, isprave o žigu, podataka o priznatom pravu koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa, zahteva za međunarodno registrovanje žiga, zahteva za teritorijalno proširenje međunarodno registrovanog žiga, zahteva za produženje važenja žiga, zahteva za razdvajanje žiga, zahteva za upis promene imena i adrese, zahteva sa ograničenje spiska robe, podataka o zalozi na žigu koji se upisuju u registar nadležnog organa, zahteva za upis prenosa prava, licence i zaloge, predloga za oglašavanje žiga ništavim i zahteva za prestanak žiga, određuju prilozi koji se podnose uz navedene zahteve i propisuje njihova sadržina u postupku za pravnu zaštitu žiga koji se vodi pred organom državne uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ).

II. SADRŽINA REGISTARA

1. Sadržina Registra prijava

Član 2.

U Registar prijava upisuju se:

broj prijave (u daljem tekstu: Ž-broj);

datum podnošenja prijave;

poslovno ime i sedište podnosioca prijave, odnosno, ime i adresa fizičkog lica;

podaci o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

podaci o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca prijave;

podaci o zatraženom pravu prvenstva;

podatak o vrsti žiga za koji se podnosi prijava (individualni žig, kolektivni žig, žig garancije, trodimenzionalni žig ili muzički žig);

znak za koji se traži zaštita, a ako se zaštita traži za znak u boji – i navođenje boje, odnosno kombinacije boja;

podatak o tome da se na nedistinktivnom delu znaka ne uspostavlja isključivo pravo, ako je takva izjava dobijena od podnosioca prijave prilikom podnošenja prijave ili u toku postupka za priznanje žiga;

podatak o klasama u koje je svrstana roba, odnosno usluge prema Ničanskom aranžmanu o međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga radi registrovanja žigova (u daljem tekstu: Međunarodna klasifikacija robe i usluga);

podatak o načinu okončanja upravnog postupka;

registarski broj žiga;

podaci o promenama koje se odnose na prijavu: prenos prava, licenca, zaloga; statusne promene nastale kod podnosioca prijave, korisnika licence, odnosno zalogoprimca; ograničenje spiska roba, odnosno usluga i drugi podaci značajni za pravni status prijave;

podaci o razdvajanju prijave.

Pored podataka navedenih u stavu 1. ovog člana, ako je podnet zahtev za međunarodno registrovanje žiga, u Registar prijava se upisuju broj i datum podnošenja tog zahteva.

2. Sadržina Registra žigova

Član 3.

U Registar žigova upisuju se:

registarski broj žiga i datum upisa priznatog prava u Registar žigova;

poslovno ime i sedište nosioca žiga, odnosno, ime i adresa fizičkog lica;

podaci o punomoćniku, ako nosilac žiga ima punomoćnika;

datum podnošenja prijave i Ž-broj;

podaci o priznatom pravu prvenstva: datum izložbenog ili sajamskog prava prvenstva, datum i broj prijave koja je poslužila kao osnov za priznanje ranijeg prava prvenstva i naziv zemlje u kojoj je ta prijava podnesena;

podatak o vrsti žiga (individualni žig, kolektivni žig, žig garancije, trodimenzionalni žig ili muzički žig);

izgled zaštićenog znaka;

podatak o klasama u koje su svrstani figurativni elementi znaka prema Međunarodnoj klasifikaciji utvrđenoj Sporazumom o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova (u daljem tekstu: Međunarodna klasifikacija figurativnih elemenata žigova);

podatak da je znak u boji uz navođenje boja u kojima se štiti znak, ako je znak u boji;

podatak da se na nedistinktivnom delu znaka ne uspostavlja isključivo pravo, ako je takva izjava dobijena od podnosioca prijave prilikom podnošenja prijave ili u toku postupka za priznanje žiga;

podatak o klasama u koje su svrstane robe, odnosno usluge prema Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga;

spisak robe, odnosno usluga na koje se zaštićeni znak odnosi;

datum do kog žig važi, kao i podaci o produženju važenja žiga;

podaci o promenama koje se odnose na žig: prenos prava, licenca i zaloga; statusne promene nastale kod nosioca žiga, korisnika licence, odnosno zalogoprimca; ograničenje spiska robe, odnosno usluga i drugi podaci značajni za pravni status žiga;

podaci o razdvajanju žiga;

podaci o prestanku žiga, kao i osnov prestanka žiga;

podaci o međunarodnoj registraciji žiga;

16) datum objave žiga.

III. ZAHTEV ZA PRIZNANjE ŽIGA

1. Sadržina zahteva za priznanje žiga

Član 4.

Zahtev za priznanje žiga (u daljem tekstu: zahtev) podnosi se u dva primerka i sadrži:

podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca prijave, odnosno imenu i adresi fizičkog lica;

podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

podatke o zajedničkom predstavniku, ako postoji više podnosilaca prijave;

podatak o vrsti žiga za koji se podnosi prijava (individualni žig, kolektivni žig, žig garancije, trodimenzionalni žig ili muzički žig);

izgled znaka;

podatak o boji i kombinaciji boja, ako se zaštita traži za znak u boji;

transliteraciju znaka;

opis znaka, ako podnosilac prijave želi da dodatno pojasni izgled znaka, odnosno njegovo značenje;

podatak o davanju izjave da se ne traže isključiva prava na nedistinktivnom delu znaka, ako se takva izjava daje;

podatak o klasama u koje je svrstana roba, odnosno usluge, prema Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga;

podatke o zatraženom pravu prvenstva iz čl. 18. i 19. Zakona;

podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

potpis i pečat podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika.

Kao potvrdu o primljenoj prijavi, nadležni organ podnosiocu prijave dostavlja primerak zahteva iz stava 1. ovog člana, na kome mora biti naveden datum prijema.

1.1. Prilozi koji se podnose uz zahtev

Član 5.

Uz zahtev se podnosi:

izgled znaka;

spisak robe, odnosno usluga na koje se znak odnosi, u dva primerka, označen i svrstan prema Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga;

punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

opšti akt o kolektivnom žigu, ako se traži zaštita kolektivnog žiga, odnosno, opšti akt o žigu garancije, ako se traži zaštita žiga garancije;

overeni prepis prijave, ako je zatraženo pravo prvenstva iz člana 18. Zakona (međunarodno pravo prvenstva);

potvrda, odnosno uverenje, ako je zatraženo pravo prvenstva iz člana 19. Zakona (sajamsko pravo prvenstva);

izjava podnosioca prijave da ne traži isključivo pravo na nedistinktivnom delu znaka, ako podnosilac prijave smatra da je takva izjava potrebna;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

1.2. Sadržina priloga koji se podnose uz zahtev

Izgled znaka

Član 6.

Ako se prijavljeni znak sastoji samo od reči, slova ili brojeva ispisanih standardnim fontovima ili njihovih kombinacija (verbalni znak), te reči, slova ili brojevi, odnosno njihove kombinacije, upisuju se računarom ili pisaćom mašinom na odgovarajuće mesto na zahtevu.

Muzički znak mora da bude zapisan notnim pismom.

Ako prijavljeni znak sadrži grafičke elemente (crteže, slike i slično), boju ili kombinaciju boja, ili ako je verbalni znak predstavljen u posebnom grafizmu (logotipu) ili boji, odnosno kombinaciji boja, uz zahtev se podnose tri primerka izgleda znaka. Jedan primerak znaka treba da bude unet uz pomoć računara ili zalepljen na odgovarajuće mesto na zahtevu, a druga dva primerka se podnose u prilogu.

Izgled znaka mora biti urađen tako da može da stane u kvadrat čija je stranica 80 mm, s tim što razdaljina između dve najudaljenije tačke na znaku (horizontalno, vertikalno ili u prečniku) ne može biti manja od 15 mm.

Izgled znaka mora da bude jasan, urađen na kvalitetnom papiru i pogodan za reprodukovanje.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, ako se prijava podnosi za zaštitu muzičkog znaka čije je trajanje predugačko da bi stao u dimenzije kvadrata na zahtevu, uz prijavu se podnose dve kopije muzičkog znaka zapisanog notnim pismom, na notnom papiru.

Ako se prijavom traži registracija trodimenzionalnog znaka, uz prijavu se mora priložiti izgled znaka u vidu grafičkog prikaza ili fotografije. U izgledu znaka moraju da budu jasno predstavljeni detalji iz kojih se vidi da se radi o trodimenzionalnom znaku.

Izgled znaka može biti dostavljen i u elektronskoj formi.

U slučaju spora u vezi sa nijansama ili tonovima boja u kojima je znak reprodukovan u registru žigova, prilikom objave u službenom glasilu nadležnog organa ili u ispravi o žigu, prikazom znaka će se smatrati izvorni prikaz znaka na zahtevu za priznanje žiga.

1.3.Spisak robe, odnosno usluga

Član 7.

Roba, odnosno usluge moraju se označiti i svrstati prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga tako što se prvo navede broj klase, a zatim roba, odnosno usluge obuhvaćene tom klasom.

Roba, odnosno usluge označavaju se njihovim stvarnim nazivom. Roba, odnosno usluge koje mogu da budu svrstane u dve ili više klasa moraju se navesti tako da se na osnovu formulacije može zaključiti kojoj klasi pripadaju (po mogućnosti, terminima korišćenim u Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga).

Spisak mora da bude urađen računarom ili pisaćom mašinom na kvalitetnom papiru.

1.4. Transliteracija znaka

Član 8.

Ako se znak ili deo znaka sastoji iz slova koja nisu latinična ili ćirilična ili iz brojeva koji nisu arapski ili rimski, na odgovarajuće mesto na zahtevu upisuje se transliteracija znaka ili njegovog dela, ćirilinim ili latiničnim slovima ili arapskim brojevima.

IV. SADRŽINA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE UVERENjA O PRAVU PRVENSTVA I UVERENjA O PRAVU PRVENSTVA

1. Sadržina zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva

Član 9.

Zahtev za izdavanje uverenja o pravu prvenstva sadrži:

izgled znaka istovetan znaku u prijavi;

spisak robe, odnosno usluga istovetan spisku u prijavi;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

2. Sadržina uverenja o pravu prvenstva

Član 10.

Uverenje o pravu prvenstva sadrži:

poslovno ime i sedište podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

Ž-broj i datum podnošenja prijave;

izgled znaka;

podatak o boji i kombinaciji boja ako se zaštita traži za znak u boji;

podatak o klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga u koje je svrstana roba, odnosno usluge;

spisak robe, odnosno usluga;

napomenu da su podaci u uverenju istovetni podacima u prijavi za priznanje žiga.

V. SADRŽINA ZAHTEVA ZA RAZDVAJANjE PRIJAVE

Član 11.

Zahtev za razdvajanje prijave sadrži:

Ž-broj i datum podnošenja prvobitne prijave za priznanje žiga čije se razdvajanje traži;

podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca prijave, odnosno imenu i adresi fizičkog lica;

podatke o punomoćniku, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;

izgled znaka;

podatak o klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga koje ostaju u prvobitnoj prijavi;

podatak o klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se odnosi izdvojena prijava, odnosno, izdvojene prijave, ako ih ima više;

podatak o klasi, odnosno klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga koje se razdvajaju, ako se razdvajanje prijave vrši u okviru određene klase, odnosno klasa;

podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za zahtev za razdvajanje prijave;

podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za izdvojenu prijavu, odnosno prijave, ako ih ima više;

potpis i pečat podnosioca prijave žiga ili njegovog punomoćnika.

Ako se razdvajanje prijave vrši u okviru određene klase, odnosno više klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga, podnosilac zahteva za razdvajanje prijave dužan je da uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavi spisak robe, odnosno usluga na koje se odnosi izdvojena prijava, kao i spisak robe, odnosno usluga koje ostaju u prvobitnoj prijavi.

Spiskovi robe, odnosno usluga iz stava 2. ovog člana podnose se u dva primerka.

Uz zahtev za razdvajanje prijave dostavlja se i dokaz o uplati republičke administrativne takse za rešenje po zahtevu.

VI. SADRŽINA ISPRAVE O ŽIGU

Član 12.

Isprava o žigu sadrži:

registarski broj žiga i Ž-broj;

datum podnošenja prijave;

podatke o nosiocu žiga: poslovno ime i sedište nosioca žiga, odnosno, ime i adresu fizičkog lica;

podatke o priznatom pravu prvenstva: datum izložbenog ili sajamskog prava prvenstva, datum i broj prijave koja je poslužila kao osnov za priznanje ranijeg prava prvenstva i naziv zemlje u kojoj je ta prijava podneta;

podatak o vrsti žiga (individualni žig, kolektivni žig, žig garancije, trodimenzionalni žig ili muzički žig);

izgled zaštićenog znaka;

podatak da je znak u boji uz navođenje boja u kojima se štiti znak, ako je znak u boji;

podatak o klasama figurativnih elemenata prema Međunarodnoj klasifikaciji figurativnih elemenata žigova;

podatak da se na nedistinktivnom delu znaka ne uspostavlja isključivo pravo, ako je takva izjava dobijena od podnosioca prijave u toku postupka za priznanje žiga;

podatak o klasama u koje je svrstana roba, odnosno usluge prema Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga;

spisak robe, odnosno usluga na koje se znak odnosi;

datum upisa žiga u Registar žigova;

podatak do kada žig važi.

VII. PODACI O ŽIGU KOJI SE OBJAVLjUJU U SLUŽBENOM GLASILU

NADLEŽNOG ORGANA

Član 13.

U službenom glasilu nadležnog organa objavljuju se sledeći podaci o žigu:

registarski broj žiga;

datum upisa u Registar žigova;

Ž-broj i datum podnošenja prijave;

poslovno ime i sedište nosioca žiga, odnosno ime i adresa fizičkog lica;

podaci o priznatom pravu prvenstva;

izgled znaka;

podaci o klasama figurativnih elemenata znaka prema Međunarodnoj klasifikaciji figurativnih elemenata žigova;

podatak da je znak u boji i navođenje boja u kojima se štiti znak, ako je znak u boji;

podatak o klasama u koje je svrstana roba, odnosno usluge prema Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga;

spisak robe, odnosno usluga;

podatak da se na nedistinktivnom delu znaka ne uspostavlja isključivo pravo ako je takva izjava stranke dobijena u toku postupka priznanja;

datum do kog važi žig;

podaci o promenama koje se odnose na žig: promena imena i adrese; ograničenje spiska robe, odnosno usluga; prenos prava, licenca i zaloga; statusne promene nastale kod nosioca žiga, korisnika licence, odnosno zalogoprimca;

podaci o oglašavanju žiga ništavim: broj i datum donošenja rešenja o oglašavanju žiga ništavim, registarski broj žiga i podaci o nosiocu žiga, kao i podatak o tome da li se rešenje oglašava ništavim u celini ili delimično;

podaci o prestanku žiga: broj i datum donošenja rešenja o prestanku žiga, pravni osnov prestanka žiga, datum od kada je žig prestao da važi, registarski broj žiga i podaci o nosiocu žiga, kao i podatak o tome da li je žig prestao u celini ili delimično.

Podaci iz stava 1. ovog člana označavaju se INID kodovima za identifikaciju bibliografskih podataka o robnim i uslužnim žigovima, koje je ustanovila Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: Svetska organizacija).

VIII. SADRŽINA ZAHTEVA ZA MEĐUNARODNO REGISTROVANjE ŽIGA I ZAHTEVA ZA TERITORIJALNO PROŠIRENjE MEĐUNARODNO REGISTROVANOG ŽIGA

1. Sadržina zahteva za međunarodno registrovanje žiga

Član 14.

Zahtev za međunarodno registrovanje žiga sadrži:

poslovno ime i sedište podnosioca zahteva za međunarodno registrovanje žiga, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

adresu za korespondenciju, ako je ima;

podatke o punomoćniku ako se zahtev za međunarodno registrovanje žiga podnosi preko punomoćnika;

broj i datum prijave ili registarski broj žiga koji služi kao osnov za međunarodno registrovanje;

podatak o zatraženom pravu prvenstva (zemlja, datum i broj prve prijave prema članu 4. Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine);

izgled znaka, unet uz pomoć računara ili zalepljen na zahtevu, istovetan izgledu znaka u domaćoj prijavi za priznanje žiga koja služi kao osnov za međunarodno registrovanje ili u ispravi žiga kada je registrovan žig osnov za međunarodno registrovanje;

podatak o boji i kombinaciji boja na francuskom jeziku, ako se međunarodno registrovanje traži za znak u boji;

podatak o vrsti žiga za koji se podnosi zahtev (individualni žig, kolektivni žig, žig garancije, trodimenzionalni žig ili muzički žig);

transliteraciju znaka;

prevod znaka na francuski jezik, ako je znak moguće prevesti, po izboru podnosioca zahteva za međunarodno registrovanje žiga;

spisak robe, odnosno usluga na francuskom jeziku, svrstanih prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga;

podatak za koje se zemlje zaštita traži;

popis svih priloga koji se podnose uz zahtev za međunarodno registrovanje žiga;

potpis i pečat podnosioca zahteva za međunarodno registrovanje žiga.

2. Prilozi koji se podnose uz zahtev za međunarodno registrovanje žiga

Član 15.

Uz zahtev za međunarodno registrovanje žiga podnosi se:

izgled znaka;

uredno sastavljen i klasifikovan spisak roba, odnosno usluga na francuskom jeziku;

punomoćje, ako se zahtev za međunarodno registrovanje žiga podnosi preko punomoćnika;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

2.1. Izgled znaka

Član 16.

Ako prijavljeni znak sadrži figurativne elemente ili ako podnosilac prijave želi da verbalni znak bude registrovan kod Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u posebnom grafizmu, uz zahtev za međunarodno registrovanje žiga se podnose još dve reprodukcije znaka istovetne reprodukcijama na zahtevu za međunarodno registrovanje žiga.

2.2. Spisak robe, odnosno usluga

Član 17.

Spisak robe, odnosno usluga u zahtevu za međunarodno registrovanje žiga istovetan je spisku robe, odnosno usluga iz nacionalne prijave, odnosno nacionalne registracije koja služi kao osnov za međunarodno registrovanje žiga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, spisak robe, odnosno usluga može da bude uži od spiska robe, odnosno usluga iz prijave koja služi kao osnov za međunarodno registrovanje žiga.

Spisak robe, odnosno usluga podnosi se kao prilog uz zahtev za međunarodno registrovanje žiga, ako je isuviše dugačak da bi bio naveden na zahtevu za međunarodno registrovanje žiga.

Podnosilac zahteva za međunarodno registrovanje žiga može posebno naznačiti da odustaje od zaštite pojedine robe, odnosno usluga u jednoj ili više zemalja.

3. Sadržina zahteva za teritorijalno proširenje međunarodnog žiga

Član 18.

Zahtev za teritorijalno proširenje međunarodno registrovanog žiga sadrži:

podatke o poslovnom imenu i sedištu podnosioca zahteva za teritorijalno proširenje međunarodno registrovanog žiga, odnosno imenu i adresi fizičkog lica;

podatke o punomoćniku, ako se zahtev za teritorijalno proširenje međunarodno registrovanog žiga podnosi preko punomoćnika;

broj međunarodnog žiga;

podatak da li se proširenje odnosi na sve registrovane robe, odnosno usluge ili na samo neke robe, odnosno usluge, odnosno u slučaju da se proširenje odnosi na deo roba, odnosno usluga treba dostaviti spisak roba, odnosno usluga na koje se proširenje odnosi;

podatak na koje se zemlje proširenje odnosi.

IX. SADRŽINA ZAHTEVA ZA PRODUŽENjE VAŽENjA ŽIGA

Član 19.

Zahtev za produženje važenja žiga sadrži:

registarski broj žiga i Ž-broj;

datum do kog žig važi;

poslovno ime i sedište nosioca žiga, odnosno, ime i adresu fizičkog lica;

podatke o punomoćniku ako se zahtev za produženje važenja žiga podnosi preko punomoćnika;

podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

potpis i pečat podnosioca zahteva za produženje važenja žiga.

Uz zahtev za produženje važenja žiga prilaže se i dokaz o uplati takse i punomoćje ako se zahtev podnosi preko punomoćnika.

X. SADRŽINA ZAHTEVA ZA RAZDVAJANjE ŽIGA

Član 20.

Zahtev za razdvajanje žiga sadrži:

registarski broj žiga i Ž-broj;

podatke o poslovnom imenu i sedištu nosioca žiga, odnosno imenu i adresi fizičkog lica;

podatke o punomoćniku, ako se zahtev za razdvajanje žiga podnosi preko punomoćnika;

izgled znaka;

podatak o klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga koje ostaju u prvobitnoj registraciji;

podatak o klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se odnosi izdvojeni žig, odnosno izdvojeni žigovi, ako ih ima više;

podatak o klasi, odnosno klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga koje se razdvajaju, ako se razdvajanje žiga vrši u okviru određene klase, odnosno klasa;

podatak o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi;

potpis i pečat nosioca žiga ili njegovog punomoćnika.

Ako se razdvajanje žiga vrši u okviru određene klase, odnosno više klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga, podnosilac zahteva za razdvajanje žiga dužan je da uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavi spisak robe, odnosno usluga na koje se odnosi izdvojeni žig, kao i spisak robe, odnosno usluga koji ostaje u prvobitnoj registraciji.

Spiskovi robe, odnosno usluga iz stava 2. ovog člana podnose se u dva primerka.

XI. SADRŽINA ZAHTEVA ZA UPIS PROMENA U REGISTRE

1. Sadržina zahteva za upis promene imena i adrese

Član 21.

Zahtev za upis promene imena i adrese nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave sadrži:

registarski broj žiga, odnosno Ž-broj;

poslovno ime i sedište nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

podatke o punomoćniku, ako se zahtev za upis promene podnosi preko punomoćnika;

podatak o vrsti promene koja se traži;

potpis i pečat podnosioca zahteva za upis promene, odnosno punomoćnika.

Uz zahtev za upis promene imena i adrese dostavlja se:

punomoćje, ako se postupak za upis promene pokreće preko punomoćnika;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

2. Sadržina zahteva za upis ograničenja spiska robe, odnosno usluga

Član 22.

Zahtev za upis ograničenja spiska robe, odnosno usluga sadrži:

registarski broj žiga, odnosno Ž-broj;

poslovno ime i sedište nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

podatke o punomoćniku, ako se zahtev za upis ograničenja spiska robe, odnosno usluga podnosi preko punomoćnika;

podatak o klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se odnosi ograničeni spisak roba, odnosno usluga;

potpis i pečat podnosioca zahteva za upis ograničenja spiska robe, odnosno usluga, odnosno njegovog punomoćnika.

Uz zahtev za upis ograničenja spiska robe, odnosno usluga dostavlja se:

ograničeni spisak roba i usluga označen i svrstan prema Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga;

punomoćje ako se postupak za upis pokreće preko punomoćnika;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

3. Sadržina zahteva za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave

Član 23.

Zahtev za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave sadrži:

registarski broj žiga, odnosno Ž-broj;

poslovno ime i sedište nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

ime i adresu punomoćnika, ako nosilac žiga, odnosno podnosilac prijave ima punomoćnika;

poslovno ime i sedište pravnog lica na koje se prenosi žig, odnosno pravo iz prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica na koje se prenosi žig odnosno pravo iz prijave;

ime i adresu punomoćnika, ako fizičko ili pravno lice na koje se prenosi žig, odnosno pravo iz prijave ima punomoćnika;

podatak o klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se odnosi zahtev za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave, ako se zahtev za upis prenosa odnosi samo na neke robe, odnosno usluge;

poslovno ime i sedište podnosioca zahteva za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

podatke o punomoćniku, ako se zahtev za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave podnosi preko punomoćnika;

potpis i pečat podnosioca zahteva za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave, odnosno njegovog punomoćnika.

Uz zahtev za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave dostavlja se:

dokaz o pravnom osnovu prenosa žiga, odnosno prava iz prijave;

punomoćje ako se postupak za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave pokreće preko punomoćnika;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Ako se prenos žiga, odnosno prava iz prijave vrši samo za određene vrste robe, odnosno usluga iz određene klase, odnosno iz više klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga, podnosilac zahteva za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave dužan je da uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavi spisak robe, odnosno usluga na koje se odnosi zahtev za upis prenosa.

3.1. Pravni osnov prenosa žiga, odnosno prava iz prijave

Član 24.

Kada je prenos žiga, odnosno prava iz prijave posledica ugovora o prenosu, uz zahtev iz člana 23. stav 1. ove uredbe, kao dokaz o pravnom osnovu prenosa žiga, odnosno prava iz prijave čiji se upis traži, dostavlja se:

original ugovora o prenosu žiga, odnosno prava iz prijave, potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tih dokumenata, ili

original izvoda iz ugovora o prenosu, potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta, ili

original izjave o prenosu potpisane od ugovornih strana, ili overena fotokopija tog dokumenta.

Ako je prenos žiga, odnosno prava iz prijave rezultat spajanja preduzeća, uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se original ili overena fotokopija dokumenta izdatog od strane nadležnog organa koji potvrđuje spajanje preduzeća.

Ako je do prenosa žiga, odnosno prava iz prijave došlo na osnovu zakona ili sudske, odnosno administrativne odluke, uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se original ili overena fotokopija sudske odluke, odnosno drugog dokumenta koji potvrđuje tu promenu.

Ako su dokumenti iz st. 1. do 3. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prevod overen od strane sudskog tumača.

4. Sadržina zahteva za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave

Član 25.

Zahtev za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave sadrži:

registarski broj žiga, odnosno Ž-broj;

poslovno ime i sedište nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

ime i adresu punomoćnika nosioca žiga odnosno podnosioca prijave, ako nosilac žiga odnosno podnosilac prijave ima punomoćnika;

poslovno ime i sedište sticaoca licence, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

ime i adresu punomoćnika sticaoca licence, ako sticalac licence ima punomoćnika;

podatak o klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se odnosi zahtev za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave, ako se zahtev za upis licence odnosi samo na neke robe, odnosno usluge;

podatak o vrsti licence (isključiva ili neisključiva licenca);

vreme trajanja licence;

poslovno ime i sedište podnosioca zahteva za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

podatke o punomoćniku ako se zahtev za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave podnosi preko punomoćnika;

potpis i pečat podnosioca zahteva za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave, odnosno njegovog punomoćnika.

Uz zahtev za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave se dostavlja:

dokaz o pravnom osnovu upisa licence na žigu, odnosno pravu iz prijave;

punomoćje ako se postupak za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave pokreće preko punomoćnika;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Ako se zahtev za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave odnosi samo na neke robe, odnosno usluge iz određene klase, odnosno iz više klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga, podnosilac zahteva za upis licence na žigu, odnosno pravu iz prijave dužan je da uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavi spisak robe, odnosno usluga na koje se odnosi zahtev za upis licence označen i svrstan prema Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga.

4.1. Pravni osnov upisa licence na žigu, odnosno pravu iz prijave

Član 26.

Uz zahtev iz člana 25. stav 1. ove uredbe, kao dokaz o pravnom osnovu upisa licence na žigu, odnosno pravu iz prijave dostavlja se:

izvod iz ugovora o licenci sa podatkom o stranama u ugovoru i pravima koja su predmet licence, sa potvrdom nadležnog javnog organa da se radi o autentičnom izvodu iz ugovora, ili overena fotokopija tog dokumenata, ili

original izjave o licenci potpisan od strane ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta.

Original izjave o licenci iz stava 1. tačka 2) ove uredbe mora da sadrži: registarski broj žiga, odnosno Ž-broj; ime i prezime ili poslovno ime, prebivalište ili boravište, odnosno sedište ugovornih strana; podatke o punomoćnicima ugovornih strana; robe i usluge na koje se odnosi licenca; vrstu licence i vreme trajanja licence.

Ako su dokumenti iz stava 1. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prevod overen od strane sudskog tumača.

5. Sadržina zahteva za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave

Član 27.

Zahtev za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave sadrži:

registarski broj žiga, odnosno Ž-broj;

poslovno ime i sedište nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

ime i adresu punomoćnika nosioca žiga, odnosno podnosioca prijave, kada nosilac žiga odnosno podnosilac prijave ima punomoćnika;

poslovno ime i sedište založnog poverioca, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

poslovno ime i sedište podnosioca zahteva za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

podatke o punomoćniku, ako se zahtev za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave podnosi preko punomoćnika;

podatak o klasama Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se odnosi zahtev za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave, ako se zahtev za upis zaloge odnosi samo na neke robe, odnosno usluge;

potpis i pečat podnosioca zahteva za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave, odnosno njegovog punomoćnika.

Uz zahtev za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave dostavlja se:

dokaz o pravnom osnovu upisa zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave;

punomoćje ako se postupak za upis zaloge pokreće preko punomoćnika;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Ako se zahtev za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave odnosi samo na neke robe, odnosno usluge iz određene klase, odnosno iz više klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga, podnosilac zahteva na žigu, odnosno pravu iz prijave je dužan da uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavi spisak robe, odnosno usluga na koje se odnosi zahtev za upis zaloge označen i svrstan prema Međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga.

5.1. Pravni osnov upisa zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave

Član 28.

Uz zahtev iz člana 27. stav 1. ove uredbe, kao dokaz o pravnom osnovu upisa zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave dostavlja se:

original ugovora o zalozi potpisan od ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenata, ili

original izvoda iz ugovora o zalozi potpisan od strane ugovornih strana ili overena fotokopija tog dokumenta.

Ako su dokumenti iz stava 1. ovog člana sastavljeni na stranom jeziku, dostavlja se njihov prevod koji je overen od strane sudskog tumača.

5.2. Podaci o zalozi koji se upisuju u odgovarajući registar nadležnog organa

Član 29.

U registar nadležnog organa upisuju se sledeći podaci o zalozi:

1) podaci o zalogodavcu i dužniku, kada nisu ista lica;

2) podaci o založnom poveriocu;

3) podaci o potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom uz naznačenje osnovnog i maksimalnog iznosa;

4) podatak da je započet postupak namirenja;

5) zabeležba zabrane otuđenja, ukoliko je predviđena ugovorom o zalozi.

XII. SADRŽINA PREDLOGA ZA OGLAŠAVANjE ŽIGA NIŠTAVIM

Član 30.

Predlog za oglašavanje žiga ništavim podnosi se u dva primerka i sadrži:

registarski broj žiga čije se oglašavanje ništavim traži;

poslovno ime i sedište podnosioca predloga, odnosno, ime i adresu fizičkog lica;

podatke o punomoćniku ako se predlog za oglašavanje žiga ništavim podnosi preko punomoćnika;

poslovno ime i sedište nosioca žiga čije se oglašavanje ništavim traži, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

ime i adresu punomoćnika, ako nosilac žiga ima punomoćnika;

podatak da li se traži oglašavanje žiga ništavim u celini ili samo za određene robe, odnosno usluge;

razloge zbog kojih se traži oglašavanje žiga ništavim.

Uz predlog za oglašavanje žiga ništavim dostavlja se:

punomoćje ako se postupak pokreće preko punomoćnika;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

XIII. SADRŽINA ZAHTEVA ZA PRESTANAK ŽIGA

Član 31.

Zahtev za prestanak žiga iz razloga predviđenih u čl. 64. i 66. Zakona podnosi se u dva primerka i sadrži:

registarski broj žiga čiji se prestanak traži;

poslovno ime i sedište podnosioca zahteva za prestanak žiga, odnosno, ime i adresu fizičkog lica;

podatke o punomoćniku, ako se zahtev za prestanak žiga podnosi preko punomoćnika;

poslovno ime i sedište nosioca žiga čiji se prestanak traži, odnosno ime i adresu fizičkog lica;

kada nosilac žiga ima punomoćnika, ime i adresu punomoćnika;

podatak da li se traži prestanak žiga u celini ili samo za određene robe, odnosno usluge;

razloge zbog kojih se traži prestanak žiga.

Uz zahtev za prestanak žiga dostavlja se:

punomoćje ako se postupak pokreće preko punomoćnika;

dokaz o uplati republičke administrativne takse.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 32.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku za priznanje žiga („Službeni list SCG“, broj 28/05).

Član 33.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

U Beogradu

V L A D A

PREDSEDNIK VLADE

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 8. stav 4, članu 12. stav 7, članu 18. stav 6, članu 25. stav 7, članu 30. stav 4, članu 31. stav 3, članu 33. stav 4, članu 37. stav 4, članu 45. stav 3, članu 47. stav 7, članu 48. stav 8, članu 49. stav 7, članu 53. stav 10, članu 54. stav 6, članu 61. stav 3. i članu 67. stav 3. Zakona o žigovima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) kao i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, broj 55/05, 71/05 – ispravka 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE I CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

Usvajanje novog Zakona o žigovima („Službeni glasnik RS“, br. 104/09), koji uređuje pravnu zaštitu znaka namenjenog razlikovanju proizvoda i usluga u privrednom prometu, uslovilo je donošenje novog podzakonskog propisa – uredbe, koja treba da obezbedi sprovođenje ovog zakona.

Ovom uredbom bliže se propisuje sadržina: Registra prijava i Registra žigova, zahteva za priznanje žiga, zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva i uverenja o pravu prvenstva, zahteva za razdvajanje prijave žiga, isprave o žigu, podataka o priznatom pravu koji se objavljuju u službenom glasilu nadležnog organa, zahteva za međunarodno registrovanje žiga, zahteva za teritorijalno proširenje međunarodno registrovanog žiga, zahteva za produženje važenja žiga, zahteva za razdvajanje žiga, zahteva za upis promene imena i adrese, zahteva sa ograničenje spiska robe, podataka o zalozi na žigu koji se upisuju u registar nadležnog organa, zahteva za upis prenosa prava, licence i zaloge, predloga za oglašavanje žiga ništavim i zahteva za prestanak žiga; određuju prilozi koji se podnose uz navedene zahteve i propisuje njihova sadržina u postupku za pravnu zaštitu žiga koji se vodi pred organom državne uprave nadležnim za poslove intelektualne svojine (u daljem tekstu: nadležni organ).

Predložena rešenja rezultat su provere odgovarajućih ranijih rešenja u praksi, kao i neophodnosti da se određena rešenja usklade sa odredbama Sporazuma o ustanovljenju Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova koji je ratifikovan 2009 godine i sa odredbama Singapurskog ugovora o žigovnom pravu od 27. marta 2006. godine, čiji je postupak ratifikacije u toku.

III. OBJAšNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I OSNOVNIH PRAVNIH REšENJA

Član 1.

Ovim članom predviđeno je šta je predmet regulisanja Uredbe.

Član 2-3.

Članom 2. precizira se sadržina Registra prijava za priznanje žiga, a članom 3. precizira se sadržina Registra žigova. Imajući u vidu da su registri nadležnog organa javni i dostupni svim zainteresovanim licima, to se u ove registre moraju upisivati svi podaci koji su relevantni za status prijave žiga, odnosno za status priznatog žiga.

U pogledu podataka koji se upisuju u Registar prijava za priznanje žiga, novinu predstavlja naznačenje da se radi o prijavi za priznanje individualnog žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, trodimenzionalnog žiga ili muzičkog žiga.

U pogledu podataka koji se upisuju u Registar žigova, novinu predstavljaju sledeći podaci: naznačenje da se radi o prijavi za priznanje individualnog žiga, kolektivnog žiga, žiga garancije, trodimenzionalnog žiga ili muzičkog žiga; ukoliko je znak u boji, napomena da je znak u boji i navođenje boja; napomena da se na nedistinktivnom delu znaka ne uspostavlja isključivo pravo ako je takva izjava dobijena od podnosioca prijave u toku postupka za priznanje žiga. Budući da je Republika Srbija 2009. godine ratifikovala Sporazum o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova sačinjen u Beču 12. juna 1973. godine Predlogom uredbe je propisano da se u Registar žigova upisuje i naznačenje klasa Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova utvrđene Sporazumom o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova sačinjenim u Beču 12. juna 1973. godine (u daljem tekstu: Međunarodna klasifikacija figurativnih elemenata žigova).

Član 4.

Ovim članom uređuje se sadržina zahteva za priznanje žiga.

Član 5.

Ovim članom, predviđeno je koji se prilozi podnose uz zahtev za priznanje žiga.

Član 6.

Ovim članom predviđeni su uslovi koje izgled znaka koji se dostavlja uz zahtev mora da ispuni. Novinu u odnosu na važeću Uredbu o postupku za priznanje žiga iz 2005. godine, predstavlja odredba stava 7. ovog člana kojom su propisani uslovi koje mora da ispunjava izgled trodimenzionalnog znaka. Ukoliko se traži registracija trodimenzionalnog znaka, uz prijavu se mora priložiti izgled znaka u vidu grafičkog prikaza ili fotografije sa jasno predstavljenim detaljima iz kojih se vidi da se radi o trodimenzionalnom znaku. Novinu predstavlja i odredba stava 8. kojom se omogućava dostavljanje izgleda znaka i u elektronskoj formi. Dostavljanje znaka u elektronskoj formi nije obaveza već mogućnost a na taj način se ubrzava proces unošenja izgleda znaka u elektronsku bazu podataka žigova i obezbeđuje bolji kvalitet reprodukcije znaka u registrima nadležnog organa, prilikom njegove objave u Službenom glasilu nadležnog organa i u ispravi o žigu.

Član 7.

Članom 7. predviđeni su uslovi koje mora da ispunjava spisak roba i usluga na koje se znak odnosi, a koji se dostavlja uz zahtev za priznanje žiga. Ovaj spisak mora da bude urađen računarom ili pisaćom mašinom na kvalitetnom papiru, robe i usluge moraju biti označene i svrstane u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom roba i usluga. U slučaju kada se određene robe, odnosno usluge mogu svrstati u dve ili više klasa, nazivi tih roba i usluga moraju biti navedeni tako da se na osnovu formulacije može zaključiti kojoj klasi pripadaju. Spisak roba i usluga mora da bude precizno i jasno formulisan iz razloga što pojedine robe mogu imati različite namene i u zavisnosti od toga svrstavaju se u različite klase Međunarodne klasifikacije roba i usluga. Tako na primer, sanitarni preparati za ličnu higijenu i za medicinske svrhe su svrstani u klasu 5, dok su sanitarni preparati za toalete svrstani u klasu 3. Isto tako, noževi kao hladno oružje su svrstani u klasu 8, ali su hirurški noževi svrstani u klasu 10, a noževi za papir u klasu 16.

Član 8.

Ovim članom se uređuje transliteracija znaka, kao sastavni deo zahteva za priznanje žiga.

Čl. 9-10.

Odredbama ovih članova propisana je sadržina zahteva za izdavanje uverenja o pravu prvenstva i sadržina uverenja o pravu prvenstva.

Član 11.

Ovim članom uređuje se sadržina zahteva za razdvajanje prijave za priznanje žiga u skladu sa članom 25. Zakona o žigovima. Ukoliko je u prijavi za priznanje žiga navedeno više vrsta roba, odnosno usluga, takva prijava se može po zahtevu podnosioca prijave razdvojiti na dve ili više prijava tako što će se razdvojiti spisak robe, odnosno usluga. Pri tome, moguće je da se izvrši podela spiska roba odnosno usluga unutar klase ili unutar više klasa, a moguća je i podela spiska proizvoda i usluga po klasama. Predlogom uredbe je predviđeno da je podnosilac zahteva za razdvajanje dužan da dostavi nove spiskove roba i usluga samo u slučaju razdvajanja spiska roba, odnosno usluga unutar jedne klase ili unutar više klasa.

Član 12.

Ovim članom detaljno se uređuje sadržaj isprave o žigu. Novina je da se kao jedan od elemenata isprave pojavljuje i podatak da je znak u boji i navođenje boja u kojima se štiti znak, ako je znak u boji. Isto tako, saglasno ratifikovanom Sporazumu o ustanovljenju Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova sačinjenom u Beču 12. juna 1973. godine (Bečka klasifikacija), predviđeno je da isprava o žigu mora da sadrži i naznačenje klasa Međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova.

Član 13.

Ovim članom preciziraju se podaci o pravu na žig koji se objavljuju u Službenom glasilu Zavoda.

Čl. 14-15.

Republika Srbija je članica Madridskog aranžmana o međunarodnom registrovanju žigova, kao i Madridskog protokola uz Madridski aranžman, koji predviđaju da se međunarodna prijava žiga podnosi preko Zavoda države članice u kojoj je sedište ili prebivalište prijavioca. Navedenim članovima detaljno je regulisan sadržaj zahteva za međunarodno registrovanje žiga i prilozi koji se uz zahtev dostavljaju.

Član 16.

Ovim članom predviđeno je da se uz prijavljeni znak koji sadrži figurativne elemente dostavljaju još dve reprodukcije tog znaka istovetne onoj koja je na zahtevu za međunarodno registrovanje žiga.

Član 17.

Ovaj član predviđa da spisak proizvoda i usluga u zahtevu za međunarodno registrovanje žiga treba da bude istovetan onom u domaćoj prijavi. Posebno je predviđeno da spisak robe i usluga u zahtevu za međunarodno registrovanje može da bude i uži od onog u domaćoj prijavi, odnosno domaćoj registraciji.

Član 18.

Ovim odredbom se, u skladu sa članom 37. Zakona o žigovima koji uređuje mogućnost teritorijalnog proširenja međunarodno registrovanog žiga, propisuje sadržina zahteva za teritorijalno proširenje.

Član 19.

Ovim članom propisana je sadržina zahteva za produženje važenja žiga.

Član 20.

Ovim članom se propisuje sadržina zahteva za razdvajanje žiga u skladu sa članom 47. Zakona o žigovima. Ukoliko je žig registrovan za više vrsta roba, odnosno usluga, takav žig se može po zahtevu nosioca žiga razdvojiti na dva ili više žigova tako što će se razdvojiti spisak robe, odnosno usluga. Pri tome, moguće je da se izvrši podela spiska roba odnosno usluga unutar klase ili unutar više klasa, a moguća je i podela spiska proizvoda i usluga po klasama. Predlogom uredbe je predviđeno da je podnosilac zahteva za razdvajanje žiga dužan da dostavi nove spiskove roba i usluga samo u slučaju razdvajanja spiska roba, odnosno usluga unutar jedne klase ili unutar više klasa.

Čl. 21-29.

Navedenim odredbama detaljno je regulisana sadržina zahteva kojima se pokreće postupak za upis promena (prenos prava, licenca, zaloga) u odgovarajuće registre nadležnog organa, kao i vrsta i sadržina priloga kojima se dokazuje pravni osnov za upis odgovarajuće promene.

Članom 21. propisana je sadržina zahteva za upis promene imena i adrese i prilozi koji se uz zahtev dostavljaju.

Članom 22. uređuje se sadržaj zahteva za upis ograničenja spiska robe, odnosno usluga u skladu sa članom 49. Zakona o žigovima.

Članom 23. uređuje se sadržina zahteva za upis prenosa žiga, odnosno prava iz prijave. Imajući u vidu da je članom 51. Zakona o žigovima propisano da se žig, odnosno pravo iz prijave može preneti za sve ili samo za neke robe, odnosno usluge, Predlogom uredbe je predviđeno da, ukoliko se zahtev za upis prenosa odnosi samo na neke robe, odnosno usluge, u zahtevu moraju biti naznačeni brojeva klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se zahtev za upis prenosa odnosi. Takođe, budući da se ugovorom o prenosu žiga može predvideti prenos žiga u odnosu na pojedine robe, odnosno usluge unutar jedne ili unutar više klasa, uredbom je predviđeno da je u tom slučaju podnosilac zahteva za upis prenosa dužan da dostavi spisak roba, odnosno usluga na koje se prenos odnosi.

Član 24.

Imajući u vidu da prenos žiga, odnosno prava iz prijave može biti posledica bilo ugovora o prenosu, ili rezultat spajanja preduzeća, kao i da do prenosa žiga, odnosno prava iz prijave može doći na osnovu zakona ili sudske, odnosno administrativne odluke, članom 24. propisano je koji se dokumenti smatraju pravnim osnovom prenosa žiga u svakom od navedenih slučajeva.

Članom 25. uređuje se sadržina zahteva za upis licence žiga, odnosno prava iz prijave. Budući da se kao i u slučaju prenosa žiga, i licenca može odnositi na sve ili samo na neke robe, odnosno usluge, ovim članom je predviđeno da ukoliko se licencom ustupa pravo korišćenja žiga samo u odnosu na pojedine robe, odnosno usluge, u zahtevu za upis licence moraju biti naznačeni brojevi klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se zahtev za upis licence odnosi. Takođe, budući da se licenca žiga, odnosno prava iz prijave može odnositi na pojedine robe, odnosno usluge unutar jedne ili unutar više klasa, uredbom se propisuje da je u tom slučaju podnosilac zahteva za upis licence dužan da dostavi spisak roba, odnosno usluga na koje se licenca odnosi.

Članom 26. je propisano šta se smatra pravnim osnovom upisa licence. Za razliku od važeće uredbe, kao pravni osnov predviđen je izvod iz ugovora o licenci, ili neoverena izjava o licenci. Shodno navedenom, za dokazivanje pravnog osnova prema Predlogu uredbe ne zahteva se dostavljanje samog ugovora o licenci. Ova odredba je u skladu sa rešenjem sadržanim u Singapurskom ugovoru o žigovnom pravu prema kome države članice ovog ugovora ne mogu kao dokaz o pravnom osnovu upisa licence zahtevati dostavljanje ugovora o licenci, već samo dostavljanje izvoda iz ugovora o licenci ili neoverene izjave o licenci. Singapurskim ugovorom je takođe propisano koje elemente mora da sadrži neoverena izjava o licenci, pa su u skladu sa time u stavu 2. taksativno navedeni elementi koje ta izjava mora da sadrži.

Članom 27. uređuje se sadržina zahteva za upis zaloge na žigu, odnosno pravu iz prijave. Budući da se kao i u slučaju prenosa žiga i licence, i zaloga može odnositi na sve ili samo na neke robe, odnosno usluge, ovim članom je predviđeno da ukoliko se zahtev za upis zaloge odnosi samo na pojedine robe, odnosno usluge, u zahtevu za upis zaloge moraju biti naznačeni brojevi klasa Međunarodne klasifikacije roba i usluga na koje se zahtev za upis zaloge odnosi. Takođe, budući da se zaloga na žigu, odnosno pravu iz prijave može odnositi na pojedine robe, odnosno usluge unutar jedne ili unutar više klasa, Predlogom uredbe je predviđeno da je u tom slučaju podnosilac zahteva za upis zaloge dužan da dostavi spisak roba, odnosno usluga na koje se zaloga odnosi.

Članom 28. propisano je šta se smatra pravnim osnovom upisa zaloge, a članom 29. uređeno koji se podaci o zalozi upisuju u odgovarajući registar nadležnog organa.

Članom 30. propisano je šta sve mora da sadrži predlog za oglašavanje žiga ništavim i koji se prilozi dostavljaju uz predlog

Članom 31. uređuje se sadržina zahteva za prestanak žiga, kao i prilozi koji se uz zahtev dostavljaju.

Čl. 32-33.

Navedenim članovima propisan je prestanak važenja predhodne uredbe o priznanju žiga i kada uredba stupa na snagu.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar