Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Član 1.

U Zakonu o lokalnoj samoupravi – „Službeni glasnik RS“, br. 9/2002 i 33/2002 (u daljem tekstu: Zakon) u članu 12. stav 3. posle reči: „zakonom“ stavlja se tačka, a reči do kraja ovog stava brišu se.

Član 2.

U članu 40. stav 5. posle tačke dodaje se nova rečenica koja glasi: „Zamenik predsednika opštine ne može biti odbornik skupštine opštine.“

Član 3.

U članu 43. stav 2. posle tačke dodaje se nova rečenica koja glasi: „Član opštinskog veća ne može biti odbornik skupštine opštine.“

Član 4.

Posle člana 86. dodaje se novi član 86a koji glasi:

„Član 86a

U pogledu načina utvrđivanja lokalnih komunalnih taksa, obračunavanja, zastarelosti, naplate, rokova za plaćanje, obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak.“.

Član 5.

U članu 93. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Prava i obaveze građana koje su utvrđene odlukama o uvođenju samodoprinosa u skladu sa odredbama člana 73. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 49/99 i 27/2001), do dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršavaće se u skladu sa tim odlukama.“.

Član 6.

U članu 96. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: ″odnosno poreski postupak i poreska administracija.″.

Član 7.

U članu 98. tačka 1) podtačka (5) reči: „dobitke od igara na sreću;“ brišu se.

Podtač. (6) – (8) postaju podtač. (5) – (7).

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a, koja glasi:

„1a Deo poreza na dobitke od igara na sreću.“.

Tačka 2) briše se.

U tački 6( podtač. (1) – (4) reči( „određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici“ brišu se.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim člana 7. st. 1. – 4. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. jula 2004. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, prema kojoj Republika Srbija uređuje i obezbeđuje „ostvarivanje i zaštitu sloboda i prava čoveka i građanina“, kao i u odredbi člana 113. stav 2. Ustava Republike Srbije, u kome je predviđeno da se „sistem lokalne samouprave uređuje zakonom“.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za predlaganje izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi je predlog da se od 1. jula 2004. godine ukine jedan od značajnijih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave – porez na fond zarada, što se automatski odražava na planiranje prihoda budžeta Republike i budžeta jedinica lokalne samouprave za 2004. godinu, tako da je njegovo donošenje neophodno pre donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu i Zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini. Razlog za ukidanje navedenog poreza je rasterećenje privrede, odnosno rasterećenje troškova radne snage i veće zapošljavanje.

Ostali razlozi za izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi su sledeći:

U članu 12. stav 3. Zakona određeno je da jedinice lokalne samouprave mogu sarađivati i udruživati se u međunarodne organizacije lokalnih vlasti i sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, u skladu sa Ustavom i zakonom, uz saglasnost Vlade Republike Srbije.

Polazeći od ove odredbe Zakona, sve veći broj jedinica lokalne samouprave uspostavlja različite oblike saradnje, kako sa međunarodnim organizacijama lokalnih vlasti, tako i sa lokalnim vlastima drugih država. Ova saradnja treba da se zasniva na sposobnosti i odgovornosti organa lokalne samouprave da u skladu sa svojim interesima, uz uvažavanje opštih interesa, biraju odgovarajuće oblike saradnje. Imajući u vidu da Vlada i ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave, imaju ovlašćenja predviđena u čl. 108. i 109. Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se obezbeđuje zaštita ustavnosti i zakonitosti u radu organa jedinica lokalne samouprave, predstavnici opština i gradova smatraju da je davanje saglasnosti Vlade na međunarodnu saradnju opština i gradova suvišno i da samo dovodi do nepotrebnog administriranja.

Na osnovu svega ovoga, ocenjuje se da bi trebalo pojednostaviti postupak uspostavljanja saradnje jedinica lokalne samouprave sa međunarodnim organizacijama lokalne vlasti i jedinicama lokalne samouprave drugih država.

U primeni pojedinih odredbi Zakona postoje određene nedoumice koje se negativno odražavaju na ostvarivanje položaja i uloge pojedinih organa u sistemu podele vlasti, koji je jedna od osnovnih novina Zakona. To se pre svega odnosi na to ko može biti zamenik predsednika opštine, odnosno član opštinskog veća. S obzirom na to da Zakon ne sadrži izričite odredbe da odbornik skupštine opštine ne može biti zamenik predsednika opštine, odnosno član opštinskog veća, u praksi se dešava da se i odbornici imenuju na te funkcije. Imajući to u vidu, potrebno je u Zakon uneti odgovarajuće odredbe koje će onemogućiti takvu praksu.

Zbog izmene odredbi o obveznicima samodoprinosa, odnosno rešenja po kome se, za razliku od ranijeg Zakona o lokalnoj samoupravi, ne može uvesti samodoprinos na primanja i imovinu koji su zakonom izuzeti od oporezivanja, što znači i na penzije u zemlji i inostranstvu, postavlja se pitanje ranije donetih odluka o uvođenju samodoprinosa, odnosno realizacije započetih investicija na bazi tih odluka.

S obzirom na to da je broj odluka koji je donet u skladu sa odredbama ranijeg Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je dozvoljavao uvođenje obaveze plaćanja doprinosa i na penzije u zemlji i inostranstvu, dosta veliki, potrebno je dopuniti odredbu člana 93. stav 3. Zakona, kako se ne bi dovela u pitanje realizacija tih odluka, odnosno izgradnja započetih objekata, mahom u oblasti komunalne infrastrukture.

Imajući sve to u vidu, ocenjuje se da je u opštem interesu da se izvrše dopune zakonskih odredbi o samodoprinosu, na taj način što bi se utvrdilo da će se prava i obaveze građana, koje su ustanovljene odlukama o uvođenju samodoprinosa u skladu sa odredbama člana 73. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 49/99 i 27/2001), do dana stupanja na snagu važećeg Zakona o lokalnoj samoupravi, izvršavati u skladu sa tim odlukama. Ovakvo rešenje je u skladu sa odredbom člana 121. stav 2. Ustava Republike Srbije.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

1. U članu 1. predlaže se da se u članu 12. stav 3. Zakona izostavi davanje saglasnosti Vlade Republike Srbije na saradnju jedinica lokalne samouprave sa međunarodnim organizacijama lokalnih vlasti i jedinicama lokalne samouprave drugih država.

2. U članu 2. predlaže se dopuna člana 40. stav 5. Zakona tako što se unosi odredba kojom se reguliše da zamenik predsednika opštine ne može biti odbornik skupštine opštine.

3. U članu 3. predlaže se dopuna člana 43. stav 2. Zakona na taj način što se unosi odredba kojom se reguliše da član opštinskog veća ne može biti odbornik skupštine opštine.

4. Članom 4. predlaže se novi član 86a, kojim bi se stvorio pravni osnov za kontrolu obračuna, uplate i prinudne naplate lokalnih komunalnih taksi od strane Poreske uprave.

5. U članu 5. predlaže se dopuna člana 93. Zakona, tako što će se posle stava 3. dodati stav 4. prema kome će se prava i obaveze građana koje su utvrđene odlukama o uvođenju samodoprinosa u skladu sa odredbama člana 73. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 49/99 i 27/2001) do dana stupanja na snagu važećeg Zakona („Službeni glasnik RS“, br. 9/2002 i 33/2002), izvršavati u skladu sa tim odlukama.

6. Predložena izmena u članu 6. predstavlja usaglašavanje Zakona sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

7. U članu 7. predlaže se ukidanje poreza na fond zarada kao javnog prihoda koji Republika ustupa jedinici lokalne samouprave i taj porez se od 1. jula 2004. godine ne bi obračunavao na isplaćene zarade i druge prihode (prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine, prihodi od samostalne delatnosti, prihodi od poljoprivrede i šumarstva). S obzirom da porez na fond zarada čini značajan deo ukupnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave (oko 20%), od 1. jula 2004. godine taj prihod bi im se nadomestio kroz povećanje njihovog učešća u porezu na zarade sa 5% na 30%, a opštinama kojima to nije dovoljno, od 1. jula 2004. godine povećala bi se stopa učešća u porezu na promet proizvoda i usluga, što je predloženo u Zakonu o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini.

Osim toga, u ovom članu se predlaže da Republika od 1. jula 2004. godine, umesto u celini, jedinicama lokalne samouprave ustupa deo poreza na dobitke od igara na sreću, obzirom da je u pripremi novi Zakon o igrama na sreću, koji će u poreskom smislu šire obuhvatiti ovu oblast, tako da se očekuje značajno povećanje prihoda po ovom osnovu.

S obzirom da u deobi poreza na promet proizvoda i usluga više ne učestvuje savezni budžet, porez na promet u celini ostvaren na teritoriji opštine, odnosno grada deli se samo između budžeta Republike i budžeta jedinice lokalne samouprave, tako da se brišu reči( „određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici“.

8. Članom 8. predviđeno je da Zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, osim odredbi kojim se reguliše ukidanje poreza na fond zarada i promena učešća budžeta lokalne samouprave u porezu na dobitke od igara na sreću, koje stupaju na snagu 1. jula 2004. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA

ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku, u skladu sa članom 158. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, s obzirom da je njegovo donošenje neophodno pre donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu i Zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini, koji moraju da stupe na snagu najkasnije 1. aprila 2004. godine, kada prestaje privremeno finansiranje.

P R E G L E D

ODREDABA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

KOJE SE MENjAJU

Član 12.

Jedinice lokalne samouprave sarađuju i udružuju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, planova i programa razvoja, kao i drugih potreba od zajedničkog interesa.

Jedinice lokalne samouprave mogu osnivati svoja udruženja, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Jedinice lokalne samouprave mogu sarađivati i udruživati se u međunarodne organizacije lokalnih vlasti i sarađivati sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, u skladu sa Ustavom i zakonom. uz saglasnost Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Organi jedinica lokalne samouprave mogu sarađivati sa nevladinim organizacijama, humanitarnim organizacijama i drugim organizacijama, u interesu jedinica lokalne samouprave i stanovnika sa svog područja.

Član 40.

Izvršnu funkciju u opštini vrši predsednik opštine.

Predsednik opštine bira se na vreme od četiri godine, neposrednim i tajnim glasanjem.

Način izbora i prestanka mandata predsednika opštine pre isteka vremena na koje je izabran uređuje se zakonom.

Predsednik opštine ne može biti odbornik skupštine opštine.

Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik predsednika opštine ne može biti odbornik skupštine opštine.

Predsednik opštine imenuje i razrešava zamenika uz saglasnost skupštine opštine.

Predsednik opštine predsedava opštinskim većem.

Član 43.

Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i skupštine opštine i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom opštinske uprave.

Opštinsko veće čini do 11 članova, koje, na predlog predsednika opštine, bira skupština opštine, većinom glasova od ukupnog broja odbornika, na period od četiri godine. Član opštinskog veća ne može biti odbornik skupštine opštine.

Zamenik predsednika opštine je član opštinskog veća po funkciji.

Član opštinskog veća može biti razrešen na isti način na koji se bira, na predlog predsednika opštine ili najmanje jedne trećine odbornika.

Ukoliko predlog predsednika opštine za izbor istog člana opštinskog veća bude dva puta odbijen, skupština opštine može doneti odluku o izboru člana opštinskog veća bez tog predloga.

Član 86a

U pogledu načina utvrđivanja lokalnih komunalnih taksa, obračunavanja, zastarelosti, naplate, rokova za plaćanje, obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak.

Član 93.

Osnovica samodoprinosa uređuje se odlukom o uvođenju samodoprinosa.

Ako odlukom nije drukčije određeno, osnovicu samodoprinosa čine zarade (plate) zaposlenih, prihodi od poljoprivrede i šumarstva i prihodi od samostalne delatnosti, na koje se plaća porez na dohodak građana u skladu sa zakonom koji uređuje porez na dohodak građana, kao i vrednost imovine na koju se plaća porez na imovinu, u skladu sa zakonom koji uređuje porez na imovinu.

Samodoprinos se ne može uvoditi na primanja i imovinu koji su zakonom izuzeti od oporezivanja.

Prava i obaveze građana koje su utvrđene odlukama o uvođenju samodoprinosa u skladu sa odredbama člana 73. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 49/99 i 27/2001), do dana stupanja na snagu ovog zakona, izvršavaće se u skladu sa tim odlukama.

Član 96.

U pogledu načina utvrđivanja samodoprinosa, obračunavanja, zastarelosti, naplate, rokova za plaćanja, obračuna kamate i ostalog što nije posebno propisano ovim zakonom, shodno se primenjuju odredbe kojima se uređuje porez na dohodak građana, odnosno poreski postupak i poreska administracija.

Član 98.

Republika ustupa jedinici lokalne samouprave sledeće javne prihode koji se ostvare na njenoj teritoriji, i to:

1) Porez na dohodak građana, i to na:

(1) prihode od poljoprivrede i šumarstva;

(2) prihode od samostalne delatnosti;

(3) prihode od nepokretnosti;

(4) prihode od davanja u zakup pokretnih stvari;

(5) dobitke od igara na sreću;

(6) prihode od osiguranja lica;

(7) ostale prihode u skladu sa zakonom, i

(8) deo poreza na zarade.

1a Deo poreza na dobitke od igara na sreću.

2) Porez na fond zarada po stopi do 3,5%.

3) Porez na imovinu.

4) Porez na nasleđe i poklon.

5) Porez na prenos apsolutnih prava.

6) Deo poreza na promet proizvoda i usluga, i to:

(1) deo poreza na promet proizvoda i usluga određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji jedinice lokalne samouprave, osim poreza na promet proizvoda ostvarenog pri uvozu;

(2) 8% poreza na promet proizvoda i usluga određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji opštine;

(3) 10% poreza na promet proizvoda i usluga određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji grada;

(4) 15% poreza na promet proizvoda i usluga određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji grada Beograda.

7) Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, i to:

(1) deo naknade za korišćenje mineralnih sirovina;

(2) deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka;

(3) deo naknade za korišćenje šuma;

(4) deo naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta;

(5) naknada za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih puteva.

8) Naknade za zahvate u životnoj sredini;

(1) deo naknade za zagađivanje životne sredine;

(2) deo naknade za investicije.

9) Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije, i to:

(1) deo sredstva od uplata po osnovu prodaje kapitala prema sedištu subjekta privatizacije.

MN-N18003.001/36

NACRT

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNI

ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Član 1.

U Zakonu o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 9/2002 i 33/2002) u članu 98. tačka 1) podtačka (5) reči: „dobitke od igara na sreću;“ brišu se.

Podtač. (6) – (8) postaju podtač. (5) – (7).

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a, koja glasi:

„1a Deo poreza na dobitke od igara na sreću.“.

Tačka 2) briše se.

U tački 6( podtač. (1) – (4) reči( „određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici“ brišu se.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. jula 2004. godine.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika uređuje i obezbeđuje finansijski sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlog za predlaganje izmena i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi je predlog da se od 1. jula 2004. godine ukine jedan od značajnijih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave – porez na fond zarada, što je bitno za planiranje prihoda budžeta Republike i budžeta jedinica lokalne samouprave u 2004. godini, tako da je njegovo donošenje neophodno pre donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu i Zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini. Osnovni razlog za ukidanje navedenog poreza je rasterećenje privrede, odnosno rasterećenje troškova radne snage i veće zapošljavanje.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

1. U članu 1. ovog zakona predlaže se ukidanje poreza na fond zarada, kao javnog prihoda koji Republika ustupa jedinici lokalne samouprave i taj se porez od 1. jula 2004. godine ne bi obračunavao na isplaćene zarade i druge prihode (prihodi od autorskih prava i prava industrijske svojine, prihodi od samostalne delatnosti, prihodi od poljoprivrede i šumarstva). S obzirom da porez na fond zarada čini značajan deo ukupnih prihoda budžeta jedinica lokalne samouprave (oko 20%), od 1. jula 2004. godine taj prihod bi im se nadomestio kroz povećanje njihovog učešća u porezu na zarade sa 5% na 30%, a opštinama kojima to nije dovoljno, od 1. jula 2004. godine povećala bi se stopa učešća u porezu na promet proizvoda i usluga, što je predloženo Zakonom o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini.

Osim toga, u ovom članu se predlaže da Republika od 1. jula 2004. godine, umesto u celini, jedinicama lokalne samouprave ustupa deo poreza na dobitke od igara na sreću, obzirom da je u pripremi novi Zakon o igrama na sreću, koji će u poreskom smislu šire obuhvatiti ovu oblast, tako da se očekuje značajno povećanje prihoda po ovom osnovu.

S obzirom da u deobi poreza na promet proizvoda i usluga više ne učestvuje savezni budžet, porez na promet u celini ostvaren na teritoriji opštine, odnosno grada deli se samo između budžeta Republike i budžeta jedinice lokalne samouprave, tako da se brišu reči( „određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici“.

2. Članom 2. ovog zakona predviđeno je da Zakon stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, sa primenom od 1. jula 2004. godine.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA

ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se da se ovaj zakon razmatra i donese po hitnom postupku, u skladu sa članom 158. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, obzirom da je njegovo donošenje neophodno pre donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu i Zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini, koji moraju da stupe na snagu najkasnije 1. aprila 2004. godine, kada prestaje privremeno finansiranje.

P R E G L E D

ODREDABA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI

KOJE SE MENjAJU

Član 98.

Republika ustupa jedinici lokalne samouprave sledeće javne prihode koji se ostvare na njenoj teritoriji, i to:

1) Porez na dohodak građana, i to na:

(1) prihode od poljoprivrede i šumarstva;

(2) prihode od samostalne delatnosti;

(3) prihode od nepokretnosti;

(4) prihode od davanja u zakup pokretnih stvari;

(5) dobitke od igara na sreću;

(6) prihode od osiguranja lica;

(7) ostale prihode u skladu sa zakonom, i

(8) deo poreza na zarade.

1a Deo poreza na dobitke od igara na sreću.

2) Porez na fond zarada po stopi do 3,5%.

3) Porez na imovinu.

4) Porez na nasleđe i poklon.

5) Porez na prenos apsolutnih prava.

6) Deo poreza na promet proizvoda i usluga, i to:

(1) deo poreza na promet proizvoda i usluga određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji jedinice lokalne samouprave, osim poreza na promet proizvoda ostvarenog pri uvozu;

(2) 8% poreza na promet proizvoda i usluga određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji opštine;

(3) 10% poreza na promet proizvoda i usluga određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji grada;

(4) 15% poreza na promet proizvoda i usluga određenog za finansiranje javnih rashoda u Republici, ostvarenog na teritoriji grada Beograda.

7) Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa, i to:

(1) deo naknade za korišćenje mineralnih sirovina;

(2) deo naknade za izvađeni materijal iz vodotoka;

(3) deo naknade za korišćenje šuma;

(4) deo naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta;

(5) naknada za izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih puteva.

8) Naknade za zahvate u životnoj sredini;

(1) deo naknade za zagađivanje životne sredine;

(2) deo naknade za investicije.

9) Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije, i to:

(1) deo sredstva od uplata po osnovu prodaje kapitala prema sedištu subjekta privatizacije.

Republika Srbija MINISTARSTVO FINANSIJA 03 Broj( 15. 03. 2004. godine B e o g r a d

MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU

I LOKALNU SAMOUPRAVU

B E O G R A D

U prilogu se dostavlja tekst izmene Zakona o lokalnoj samoupravi, u delu koji je u nadležnosti Ministarstva finansija. U pitanju je izmena člana 98. kojim se regulišu prihodi koje Republika ustupa jedinicama lokalne samouprave.

S obzirom da je navedena izmena uslov da bi se Vladi Republike Srbije dostavio Nacrt zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu, kao i Nacrt zakona o obimu sredstava i učešću opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade i porezu na promet u 2004. godini, potrebno je da Vaše ministarstvo, kao predlagač Zakona o lokalnoj samoupravi, dostavi Vladi Republike Srbije na razmatranje i usvajanje za prvu narednu sednicu, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji bi sadržavao i eventualne predloge za izmene iz nadležnosti Vašeg ministarstva.

POMOĆNIK MINISTRA

Pavlović Miodrag

Republika Srbija MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU 03 Broj( 15. 03. 2004. godine B e o g r a d

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT

ZA ZAKONODAVSTVO

B E O G R A D

U prilogu se dostavlja Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, radi davanja mišljenja.

Ostavite komentar