Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru

PREDLOG ZAKONA O

IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA

ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Član 1.

U Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 108/16), u članu 6. stav 2. briše se.

Član 2.

U članu 7. stav 2. reči: „a čije se plate” zamenjuju se rečima: „kod kojih se plate pretežno”.

Posle stava 4. dodaju se st. 5. i 6. koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama iz člana 1. stav 3. tačka 7) ovog zakona, odnosno pravnim licima iz člana 1. stav 3. tač. 6) i 9) ovog zakona, koji nisu direktni ili indirektni korisnici budzeta, odnosno korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje budzetski sistem, utvrđuje se opštim aktom javne službe, odnosno pravnog lica u skladu sa masom sredstava opredeljenom za obračun i isplatu plata u okviru finasijskih planova tih pravnih lica.

Osnovica iz stava 5. ovog člana ne može biti veća od osnovice iz stava 1. ovog člana utvrđene za odgovarajuću budzetsku godinu.”

Član 3.

U članu 10. stav 6. posle reči: „u skladu sa članom 7. stav 1. ovog zakona” dodaju se zapeta i reči: „osim za radna mesta koja su aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji označena stepenom tajnosti”.

Stav 7. menja se i glasi:

„Opšti katalog sadrži i popis radnih mesta za zaposlene nameštenike iz člana 1. stav 3. tač. 1) i 4) ovog zakona i zaposlene iz člana 1. stav 3. tač. 6)–9) ovog zakona, njihove opšte/tipične opise i zahteve za njihovo obavljanje, kao i platne grupe i platne razrede u koje su svrstana ta radna mesta u skladu sa zakonom. Opšti katalog, u delu koji se odnosi na radna mesta nameštenika i radna mesta zaposlenih kod pravnih lica iz člana 1. stav 3. tač. 6)–9) ovog zakona koja su direktni i indirektni korisnici budzeta u skladu sa propisima o budzetskom sistemu, sačinjava se na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuju ta radna mesta, opisi tih radnih mesta i zahtevi za njihovo obavljanje. Opšti katalog, u delu koji se odnosi na radna mesta zaposlenih kod pravnih lica iz člana 1. stav 3. tač. 6)–9) ovog zakona koja nisu direktni i indirektni korisnici budzeta u skladu sa propisima o budzetskom sistemu, sačinjava se na osnovu radnih mesta sadržanih u aktu o sistematizaciji tih pravnih lica i drugih podataka potrebnih za objavljivanje Opšteg kataloga koje ministarstvu dostavljaju ta pravna lica radi objavljivanja.”

Član 4.

Član 15. menja se i glasi:

„Član 15.

Rasponi koeficijenata platnih grupa i platnih razreda su sledeći:

[pic]

Član 5.

U članu 39. stav 2. broj: „2018” zamenjuje se brojem: „2019”.

U stavu 3. broj: „2018” zamenjuje se brojem: „2019”.

Član 6.

U članu 40. broj: „2018” zamenjuje se brojem: „2019”.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar