Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

PREDLOG ZAKONA

O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

I. UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član

Ovim zakonom uređuju se plata, uvećana plata, naknada plate, naknada troškova i druga primanja službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno zaposlenih na koje se shodno primenjuju propisi kojima se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Isplata plate

Član

Plata za tekući mesec isplaćuje se najkasnije do kraja narednog meseca.

Ako se plata isplaćuje u jednom delu ili u više delova, puna plata odnosno poslednji deo plate se isplaćuje u narednom mesecu za prethodni mesec.

Bliži rokovi za isplatu plate utvrđuju se kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu.

Član

Službenik i nameštenik ostvaruje zaštitu prava na platu, naknade i druga primanja prema propisima kojima se uređuju prava i dužnosti zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Član

Sredstva za plate, naknade i druga primanja zaposlenih obezbeđuju se u budzetu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa budzetskim ograničenjima za tekuću i naredne dve budzetske godine, u procesu planiranja budzeta autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

II. PLATA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Osnovna plata i minimalna zarada

Član

Osnovna plata službenika i nameštenika određuje se množenjem osnovice sa koeficijentom.

Službenik i nameštenik ostvaruje pravo na isplatu minimalne zarade obračunate u skladu sa opštim propisima o radu.

Osnovica

Član

Osnovica za obračun i isplatu osnovne plate jedinstvena je za sve službenike i nameštenike u istoj autonomnoj pokrajini ili jedinici lokalne samouprave kojima se plata isplaćuje iz budzeta autonomne pokrajine, odnosno iz budzeta jedinice lokalne samouprave i ne može biti veća od osnovice koja je utvrđena zakonom o budzetu Republike Srbije za svaku budzetsku godinu.

Nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave razmatra osnovicu samo u toku procesa pripreme budzeta za narednu budzetsku godinu i utvrđuje je odlukom o budzetu u skladu sa masom sredstava opredeljenom za obračun i isplatu plata, na način kojim se planira smanjenje ukupnih rashoda i čime se obezbeđuje dugoročna finansijska održivost i za šta se daje detaljno obrazloženje.

U toku pripreme odluke o budzetu o predlogu visine osnovice nadležni organ pribavlja mišljenje socijalno–ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju autonomne pokrajine – za autonomnu pokrajinu, odnosno socijalno–ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju jedinice lokalne samouprave – za jedinicu lokalne samouprave.

Ako nije osnovan socijalno–ekonomski savet za odgovarajuću teritoriju, nadležni organ autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave dužan je da o predlogu osnovice pribavi mišljenje Socijalno–ekonomskog saveta Republike Srbije, osim nadležnog organa jedinice lokalne samouprave na teritoriji autonomne pokrajine koji je dužan da pribavi mišljenje socijalno–ekonomskog saveta autonomne pokrajine, ako je navedeni savet osnovan.

Ako nadležni socijalno–ekonomski savet ne dostavi mišljenje u roku od 15 dana od dana prijema predloga osnovice, nadležni organ može da utvrdi osnovicu bez prethodno pribavljenog mišljenja.

Bliža merila za primenu kriterijuma za svrstavanje zvanja, položaja i radnih mesta u platne grupe i platne razrede

Član

Radna mesta vrednuju se na osnovu kriterijuma složenosti poslova koji se na njima obavljaju, potrebne kompetentnosti za rad na tim poslovima, odgovornosti za rad i donošenje odluka u obavljanju poslova, autonomije u radu, zahtevane poslovne komunikacije i uslova rada i svrstavaju u odgovarajuće platne grupe i platne razrede.

Kriterijum složenosti poslova izražava se kroz merila: rešavanje problema, kreativnost i uticaj na organizacioni učinak, kriterijum kompetentnost kroz merila: obrazovanje, radno iskustvo, sposobnost i zahtevana dodatna znanja za rad na odgovarajućem radnom mestu, kriterijum odgovornosti kroz merila: odgovornosti za donošenje odluka, rukovođenje, finansijske odgovornosti, davanje saveta i mišljenja, kriterijum autonomija u radu se izražava kroz stepen samostalnosti, kriterijum poslovne komunikacije se izražava kroz zahtevani nivo kontakata za rad na odgovarajućem radnom mestu, dok rad noću i u smenama, okruženje i fizički napor određuju uslove rada.

Primena kriterijuma i merila vrši se ocenom njihove zastupljenosti u opisima poslova određenog radnog mesta i to tako što svaki kriterijum ostvaruje određeno procentualno učešće u ukupnoj vrednosti radnog mesta, i to: složenost poslova predstavlja 25% vrednosti, kompetentnost 23% vrednosti, odgovornost 20% vrednosti, autonomija u radu 15% vrednosti, poslovna komunikacija 8% vrednosti i uslovi rada 9% vrednosti.

U vrednovanju odgovornosti poslova koji se obavljaju na radnim mestima koja su razvrstana u zvanja ne uzima se u obzir merilo rukovođenja.

Platne grupe, platni razredi i početni koeficijent zvanja

Član

Početnim koeficijentom zvanja izražava se vrednost svih zahteva za obavljanje poslova izvršilačkih radnih mesta koja su razvrstana u odgovarajuće zvanje. Početni koeficijent zvanja određuje se u rasponu vrednosti platnog razreda one platne grupe iz zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru, u koja su primenom kriterijuma iz člana 7. ovog zakona svrstana radna mesta razvrstana u odgovarajuće zvanje i iznosi:

ZVANjA SLUŽBENIKA Platna grupa Platni razred Koeficijent Viši savetnik X 1. 4.63 Samostalni savetnik IX 2. 4.13 Savetnik VIII 3. 3.84 Mlađi savetnik VII 3. 3.34 Saradnik VI 1. 2.43 Mlađi saradnik V 1. 2.11 Viši referent IV 1. 1.87 Referent III 1. 1.47 Mlađi referent II 1. 1.28

Platne grupe, platni razredi i koeficijent položaja

Član

Koeficijentom položaja izražava se vrednost svih zahteva za obavljanje poslova radnog mesta koje je određeno kao položaj.

Koeficijent položaja određuje se u rasponu vrednosti platnog razreda one platne grupe iz zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru, u koji je primenom kriterijuma i merila iz člana 7. ovog zakona svrstan odgovarajući položaj i iznosi:

POLOŽAJ Platna grupa Platni razred Koeficijent Podsekretar pokrajinskog sekretarijata XII 3. 6.96 Pomoćnik sekretara u pokrajinskom sekretarijatu XII 2. 6.73 Pomoćnik sekretara Pokrajinske vlade XII 2. 6.73 Pomoćnik direktora pokrajinske posebne upravne organizacije XI 3. 6.47 Direktor službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada XI 3. 6.47 Pomoćnik direktora službe i uprave koju osniva Pokrajinska vlada XI 1. 5.55 Načelnik gradske uprave grada Beograda XII 3. 6.96 Načelnik gradske uprave XII 1. 6.50 Načelnik opštinske uprave XI 2. 5.99 Načelnik uprave gradske opštine XI 2. 5.99 Zamenik načelnika gradske uprave grada Beograda – Sekretar sekretarijata gradske uprave grada Beograda XII 2. 6.73 Podsekretar sekretarijata gradske uprave grada Beograda XII 2. 6.73 Zamenik načelnika gradske uprave XI 3. 6.47 Zamenik načelnika opštinske uprave XI 1. 5.55 Zamenik načelnika uprave gradske opštine XI 1. 5.55

Koeficijente položaja iz stava 2. ovog člana ostvaruju i službenici koji su postavljeni za vršioca dužnosti službenika na položaju.

Platne grupe, platni razredi i početni koeficijent radnih mesta nameštenika

Član

Početni koeficijent radnih mesta nameštenika određuje se u rasponu vrednosti platnog razreda one platne grupe iz zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru, u koja su primenom kriterijuma iz člana 7. ovog zakona svrstana radna mesta.

Svrstavanje radnih mesta nameštenika u platne grupe i platne razrede i određivanje početnog koeficijenta radnih mesta nameštenika utvrđuje se aktom Vlade.

Određivanje koeficijenta pri zasnivanju radnog odnosa

Član

Rešenjem, odnosno ugovorom o radu za nameštenike, licu koje zasniva radni odnos određuje se početni koeficijent zvanja u koje je razvrstano radno mesto čije poslove službenik obavlja, koeficijent položaja na koje je službenik na položaju postavljen ili početni koeficijent radnog mesta čije poslove nameštenik obavlja, a koji su određeni ovim zakonom, odnosno aktom Vlade.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice koje ima radno iskustvo na poslovima radnog mesta na kojima zasniva radni odnos u trajanju od najmanje deset godina i posebna znanja kojima može da doprinese unapređenju rada i kvalitetu obavljanja poslova na svom radnom mestu, može da se odredi veći koeficijent u rasponu do dva platna razreda u odnosu na platni razred početnog koeficijenta.

Prilikom određivanja visine uvećanja koeficijenta iz stava 2. ovog člana vodi se računa o kvalifikacijama i stručnosti zaposlenog u odnosu na poslove radnog mesta koje obavlja.

Rešenje o određivanju koeficijenta za službenike obavezno sadrži i obrazložene razloge za određivanje većeg koeficijenta iz stava 2. ovog člana.

Veći koeficijent iz stava 2. ovog člana ne može da se odredi službeniku na položaju.

Koeficijent službenika prilikom preuzimanja

Član

Ako se službenik preuzima na radno mesto koje je razvrstano u isto zvanje, određuje mu se koeficijent platnog razreda platne grupe koji je imao pre preuzimanja.

Ako se službenik preuzima na radno mesto koje je razvrstano u neposredno više zvanje, određuje mu se početni koeficijent zvanja u koju je svrstano to radno mesto.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako je početni koeficijent zvanja niži od koeficijenta koji je službenik imao pre preuzimanja, određuje mu se, u platnoj grupi u koju je svrstano više zvanje, koeficijent koji je imao do preuzimanja.

Ako se službenik preuzima na radno mesto koje je razvrstano u neposredno niže zvanje, određuje mu se početni koeficijent platnog razreda koji odgovara rednom broju platnog razreda koji je službenik imao pre preuzimanja, u platnoj grupi u koju je svrstano niže zvanje, odnosno najveći koeficijent u toj platnoj grupi, ako nema po rednom broju odgovarajućeg platnog razreda.

Član

Službeniku koji je trajno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto određuje se koeficijent koji je imao do premeštaja.

Službenik koji je privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto zadržava koeficijent koji je imao do premeštaja.

Koeficijent službenika koji je premešten na drugo radno mesto sa napredovanjem

Član

Službeniku koji je premešten na radno mesto u neposredno višem zvanju određuje se platna grupa, platni razred i početni koeficijent zvanja u koje je razvrstano radno mesto na koje je premešten.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je početni koeficijent zvanja niži od koeficijenta koji je službenik imao pre premeštaja, određuje mu se, u platnoj grupi u koju je svrstano neposredno više zvanje, koeficijent koji je imao do premeštaja.

Član

Službeniku koji je, zbog donošenja novog ili promene pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, uz svoju saglasnost, raspoređen, odnosno premešten na radno mesto koje je razvrstano u niže zvanje, određuje se početni koeficijent platnog razreda koji odgovara rednom broju platnog razreda koji je službenik imao pre raspoređivanja, odnosno premeštaja, u platnoj grupi u koju je svrstano niže zvanje, odnosno najveći koeficijent u toj platnoj grupi, ako nema po rednom broju odgovarajućeg platnog razreda.

Prve godine posle raspoređivanja, odnosno premeštaja iz stava 1. ovog člana, koeficijent službenika uvećava se za 80% razlike između koeficijenta na radnom mestu s koga je raspoređen, odnosno premešten i koeficijenta na radnom mestu na koje je raspoređen odnosno premešten, u drugoj godini uvećava se za 50% te razlike, a u trećoj godini za 20% te razlike. Posle proteka treće godine od raspoređivanja, odnosno premeštaja službeniku prestaje pravo na uvećanje koeficijenta.

Službenik koji je na svoj zahtev premešten, odnosno raspoređen na radno mesto koje je razvrstano u niže zvanje, nema pravo na uvećanje iz stava 2. ovog člana.

Koeficijent službenika koji je sa položaja raspoređen

na izvršilačko radno mesto

Član

Službeniku koji je sa položaja raspoređen na izvršilačko radno mesto zbog toga što je proteklo vreme na koje je postavljen, što je podneo ostavku na radno mesto službenika na položaju ili zato što je položaj ukinut određuje se krajnji koeficijent petog platnog razreda u platnoj grupi u koju je razvrstano izvršilačko radno mesto na koje je raspoređen.

Službenik iz stava 1. ovog člana ima pravo i na uvećanje koeficijenta prema pravilima određenim u članu 15. stav 2. ovog zakona.

Vršilac dužnosti službenika na položaju nema pravo na uvećanje koeficijenta iz stava 1. ovog člana nakon prestanka statusa vršioca dužnosti.

Član

Namešteniku koji je trajno premešten, odnosno raspoređen na drugo radno mesto određuje se platna grupa, platni razred i početni koeficijent radnog mesta na koje je premešten, odnosno raspoređen.

O promeni platne grupe, platnog razreda i koeficijenta donosi se rešenje koje po sili zakona zamenjuje odgovarajuće odredbe ugovora o radu.

Nameštenik koji je privremeno premešten na drugo radno mesto u skladu sa zakonom, zadržava koeficijent koji je imao do premeštaja.

Član

Pripravniku se određuje koeficijent koji iznosi 80% koeficijenta zvanja u kojem se nalazi radno mesto na koje bi bio raspoređen posle pripravničkog staža, odnosno 80% koeficijenta radnog mesta za koje je zaključio ugovor o radu.

Član 19.

Službenicima koji rade na poslovima inspekcijskog i drugog nadzora ili kontrole rada, može se uvećati koeficijent do 20% svoje vrednosti, ako obavljaju poslove terenskog nadzora ili kontrole u neposrednom kontaktu sa subjektima nadzora ili kontrole, u zavisnosti od odgovornost za stanje u oblasti u kojoj se vrši nadzor ili kontrola.

Službenicima koji rade na poslovima pripremi budzeta i sastavljanju završnog računa može se uvećati koeficijent do 20% svoje vrednosti, u zavisnosti od odgovornosti za izvršenje navedenih poslova.

Visina korektivnog koeficijenta za poslove koji ispunjavaju uslove iz st. 1. i 2. ovog člana, u zavisnosti od stepena odgovornosti, određuju se aktom rukovodioca organa.

Član 20.

Službeniku na položaju koeficijent određuje organ ili telo koje je nadležno za njegovo postavljenje.

Član 21.

III. UVEĆANA PLATA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Uvećana plata za rukovođenje

Član 22.

Službenik ostvaruje pravo na uvećanu platu za rukovođenje unutrašnjom organizacionom jedinicom, u visini od 10% svoje osnovne plate, ako neposredno rukovodi radom do 20 zaposlenih, odnosno u visini od 15% svoje osnovne plate ako neposredno rukovodi radom najmanje 20 zaposlenih.

Nameštenik ostvaruje pravo na uvećanu platu za rukovođenje unutrašnjom organizacionom jedinicom u skladu sa stavom 1. ovog člana, ako rukovođenje nije vrednovano prilikom određivanja početnog koeficijenta.

Uvećanu platu iz stava 1. ovog člana ne ostvaruje službenik, odnosno nameštenik koji je privremeno premešten na drugo radno mesto čiji opis ne sadrži rukovođenje unutrašnjom organizacionom jedinicom.

Član 23.

Uvećana plata nameštenika po osnovu postignutih rezultata

rada i ostvarenog učinka

Član 24.

Član 25.

Službenik, odnosno nameštenik ostvaruje pravo na uvećanu platu za rad noću, rad na dan praznika koji nije radni dan, prekovremeni rad, pripravnost i minuli rad primenom zakona kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru.

Član 26.

Pravo na uvećanu platu i visina uvećane plate, izuzev uvećane plate za vreme provedeno u radnom odnosu, određuje se rešenjem koje donosi rukovodilac organa, odnosno lice ili telo koje je određeno posebnim propisom.

Uvećana plata za vreme provedeno u radnom odnosu je sastavni deo rešenja o koeficijentu.

IV. NAKNADA PLATE SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

Pravo na naknadu plate

Član 27.

Službenik, odnosno nameštenik ostvaruje pravo na naknadu plate u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, službenik na položaju koji je neraspoređen ostvaruje pravo na naknadu plate na način, u visini i za vreme utvrđeno propisima kojima se uređuju prava i dužnosti zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Član 28.

Službenik, odnosno nameštenik ostvaruje pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada (u daljem tekstu: naknada za prevoz) u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Ako od mesta stanovanja do mesta rada ne postoji javni saobraćaj službenik, odnosno nameštenik ima pravo na naknadu troškova prevoza u visini cene mesečne pretplatne karte u javnom saobraćaju za sličnu najbližu relaciju za koju postoji javni prevoz, a na osnovu potvrde javnog prevoznika.

U slučaju promene mesta stanovanja službenika, odnosno nameštenika nakon zasnivanja radnog odnosa, poslodavac nije u obavezi da naknadi uvećane troškove prevoza nastale promenom mesta stanovanja, osim ako navedena promena nije posledica premeštaja, odnosno raspoređivanja službenika, odnosno nameštenika na zahtev poslodavca zbog potrebe službe ili organizacije rada ili ako poslodavac prihvati naknadu uvećanih troškova.

Bliži uslovi za ostvarivanje prava na troškove prevoza uređuju se kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu.

Pravo na naknadu drugih troškova

Član 29.

Službenik, odnosno nameštenik ostvaruje pravo na naknadu troškova za vreme provedeno na službenom putu u zemlji ili inostranstvu, za smeštaj i ishranu dok radi i boravi na terenu i na naknadu troškova koji su izazvani privremenim ili trajnim premeštajem u drugo mesto rada u skladu sa aktom Vlade, ako ostvarivanje navedenih prava nije obezbeđeno na drugačiji način.

Kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu može se, u skladu sa aktom Vlade, bliže urediti način ostvarivanja naknade troškove iz stava 1. ovog člana, kao i naknade drugih troškova koji proizilaze iz obavljanja poslova službenika, odnosno nameštenika u skladu sa obezbeđenim finansijskim sredstvima za te namene.

Službenik, odnosno nameštenik ima pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada i regres za korišćenje godišnjeg odmora u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru.

Član 30.

Službenik, odnosno nameštenik ostvaruje pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju i otpremninu zbog toga što je utvrđen kao višak zaposlenih ili zbog prestanka radnog odnosa usled proteka roka u kojem je bio neraspoređen u skladu sa zakonom, u skladu sa aktom Vlade.

Kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu mogu da se utvrde i druga primanja službenika i nameštenika prema opštim propisima o radu.

Član 31.

Utvrđivanje osnovice u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu

Član 32.

Osnovica za obračun i isplatu plate zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu mora biti utvrđena u iznosu koji, po mišljenju ministarstva nadležnog za finansije, odgovara utvrđenoj masi sredstava za plate i budzetskom ograničenju za 2019. godinu i naredne dve budzetske godine.

Do donošenja akta Vlade kojim se uređuju troškovi iz člana 29. stav 1. ovog zakona i otpremnina iz člana 30. stav 1. ovog zakona, na službenike i nameštenike shodno se primenjuju propisi koji se odnose na naknade troškova državnih službenika i nameštenika.

Član 34.

Rešenja o platnoj grupi, platnom razredu i koeficijentu u skladu sa ovim zakonom doneće se do početka primene ovog zakona.

Rukovodilac organa može za najviše 10% ukupnog broja zaposlenih, odnosno najviše jednog zaposlenog u organima koji imaju manje od 10 zaposlenih, koji imaju značajno iskustvo u obavljanju poslova svog radnog mesta i koji posebnim znanjima doprinose unapređenju rada i kvalitetu obavljanja poslova na svom radnom mestu, da odredi koeficijent u rasponu do kraja četvrtog platnog razreda platne grupe u kojoj se nalazi njihovo radno mesto.

Određivanje koeficijenta iz stava 2. ovog člana ne odnosi se na službenike na položaju.

Koeficijenti postavljenih lica

Član 35.

Službenicima na izvršilačkom radnom mestu koji su imali status postavljenih lica do početka primene propisa kojima se uređuju prava i dužnosti zaposlenih u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, rukovodilac organa može da odredi koeficijent u rasponu do kraja platne grupe u kojoj se nalazi početni koeficijent zvanja u koje je razvrstano njihovo radno mesto.

Službenik iz stava 1. ovog člana ima pravo na uvećanje plate prema pravilima određenim u članu 15. stav 2. ovog zakona u odnosu na osnovnu platu koju je imao kao postavljeno lice.

Položaj postavljenih lica

Član 36.

Ako postavljena lica, koja su nastavila rad na radnom mestu koje postaje položaj do proteka vremena na koje su postavljeni, rukovodilac organa rasporedi na izvršilačko radno mesto zbog toga što nisu postavljena na položaj posle okončanja javnog konkursa imaju ista prava kao službenik kome je prestao rad na položaju zbog toga što je proteklo vreme na koje je postavljen ili zbog toga što je podneo ostavku ili zbog toga što je položaj ukinut.

Privremeno zadržavanje postojeće plate

Član 37.

Službeniku, odnosno namešteniku čija bi osnovna plata primenom ovog zakona bila manja od zatečene plate na radnom mestu na koje je bio raspoređen, odnosno čije poslove obavlja na dan početka primene ovog zakona, utvrđene u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem plata u javnom sektoru na dan početka primene ovog zakona, zadržava pravo na platu koju je imao do početka primene ovog zakona dok njegova osnovna plata, primenom odredaba ovog zakona ne dostigne platu koju je imao.

Ako službenik, odnosno nameštenik koji je bio u radnom odnosu na dan početka primene ovog zakona, bude premešten, odnosno raspoređen na drugo radno mesto, zadržava zatečenu platu radnog mesta na koje je premešten, odnosno raspoređen na dan početka primene ovog zakona, sve dok njegova osnovna plata primenom odredaba ovog zakona ne dostigne zatečenu platu tog radnog mesta.

Privremeni režim napredovanja

Član 38.

Napredovanje službenika po osnovu ostvarenih rezultata rada u viši platni razred platne grupe u koju je razvrstano zvanje u kojem se obavljaju poslovi njegovog radnog mesta, počeće da se primenjuje od 2020. godine, na osnovu vrednovanja njegovog rada u 2018. i 2019. godini.

Član 39.

Član 40.

Član 41.

Od dana početka primene ovog zakona na službenike i nameštenike prestaju da se primenjuju:

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakoni, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13 i 99/14);

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 44/08 – prečišćen tekst i 2/12).

Danom početka primene ovog zakona prestaju da važe:

član 185. st. 1. i 2. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 21/16);

Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 88/16);

član 7. Uredbe o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 88/16).

Stupanje na snagu

Član 42.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od 1. januara 2019. godine, izuzev odredaba čl. 34. i 39. ovog zakona koje se primenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona i čl. 21. i 24. ovog zakona koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

Ostavite komentar