Akcioni plan za sprovođenje Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA SMANjENjE PREOPTEREĆENOSTI SMEŠTAJNIH KAPACITETA U ZAVODIMA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI U PERIODU OD 2010. DO 2015. GODINE

1. UVOD

Vlada je 22. jula 2010. godine donela Strategiju za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 53/10). Odluku o izmenama Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine Vlada je donela 25. avgusta 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 65/11).

Navedenom strategijom daju se preporuke za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i to na zakonodavnom, strukturnom i organizacionom planu.

Strategija za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine (u daljem tekstu: Strategija) će kroz implementaciju Akcionog plana omogućiti primenu mera i aktivnosti koje će nadležni državni organi sprovoditi kako bi doprineli smanjenju preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.

Akcioni plan predstavlja skup precizno definisanih aktivnosti usmerenih na sprovođenje mera iz Strategije koje se odnose na: alternativne sankcije i mere; uslovni otpust i prevremeno otpuštanje; sudiju za izvršenje krivičnih sankcija; povereničku i probacionu službu; povećenje smeštajnih kapaciteta i uslova u zavodima; poboljšanje stručnih kapaciteta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; amnestiju; kao i na jedinstveni informacioni sistem.

Ostvarenje osnovnog cilja Akcionog plana je jasno definisano Strategijom, a njeno sprovođenje predviđeno je kroz utvrđene aktivnosti, nosioce aktivnosti, rokove, sagledavanje mogućih problema, indikatora i potrebnih resursa za svaku pojedinačnu meru iz Strategije.

Skupom aktivnosti koje su predviđene Akcionim planom, kroz ostvarenje osnovnog cilja Strategije da se smanji preopterećenost smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, stvoriće se uslovi za poboljšanje položaja osuđenika, pritvorenika i drugih lica lišenih slobode i bolje ostvarivanje njihovih prava, humanizaciju sistema izvršenja krivičnih sankcija i potpuniju primenu međunarodnih standarda u toj oblasti, delotvorniji rad nadležnih organa, kao i smanjenje i preraspodelu izdvajanja sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Akcionim planom je određeno da predviđene mere preduzimaju nadležni državni organi.

U predviđenom normativnom i organizacionom delu, Akcioni plan će omogućiti izmenu krivičnog zakonodavstva u cilju stvaranja savremenijeg, pravičnijeg i humanijeg sistema izvršenja krivičnih sankcija i omogućiti delotvornije ostvarenje svrhe izricanja krivičnih sankcija, a u okviru nje i svrhe kažnjavanja.

U odnosu na obaveze koje je Republika Srbija preuzela potvrđivanjem međunarodnih konvencija, pre svega Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Konvencije o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja, ciljevi definisani u Strategiji, koji će biti sprovedeni u okviru Akcionog plana, doprineće ispunjenju obaveza koje je Republika Srbija preuzela potvrđivanjem navedenih konvencija.

Predviđeni ljudski resursi i njihova inicijalna i stalna obuka omogućiće stvaranje kadrova sposobnih da kroz Akcioni plan sprovedu Strategiju i predstavljaće veliki ulog za buduće delovanje u stalnom unapređenju sistema izvršenja krivičnih sankcija.

2. PROCES IZRADE AKCIONOG PLANA

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, kao organ uprave u sastavu Ministarstva pravde, bila je nosilac aktivnosti u izradi Akcionog plana za sprovođenje Strategije.

Proces izrade Akcionog plana podržala je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Ministarstvo pravde je obrazovalo radnu grupu. Navedena radna grupa je održala više radnih sastanaka i pripremila tekst Akcionog plana. Tabela Akcionog plana je sistematizovana u odnosu na svaku pojedinačnu meru predviđenu Strategijom, koju je potrebno sprovesti na normativnom i organizacionom planu.

3. TABELARNI PRIKAZ AKCIONOG PLANA

ALTERNATIVNE SANKCIJE I MERE Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka Normativne mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi 2. Preciziranje zakonskih uslova za određivanje mere zabrane napuštanja stana ili mesta boravišta Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja Vlada kao predlagač zakonika; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika;sudovi i javna tužilaštva u postupku primene zakonika Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme za primenu zakonika i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja Donet Zakonik o krivičnom postupku Nisu potrebna dodatna novčana sredstva 3. Uređenje sistema elektronskog nadzora okrivljenog kome je određena mera zabrane napuštanja stana ili mesta boravišta ili druga obaveza Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja Vlada kao predlagač zakonika; Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; sudovi u postupku primene zakonika Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene Tehnički problemi uizvršenju elektronskog nadzora Donet Zakonik o krivičnom postupku Nisu potrebna dodatna novčana sredstva Organizacione mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi 2. Probaciona služba preuzima sprovođenje elekronskog nadzora okrivljenog od povereničke službe Jačanje resursa povereničke službe Ministarstvo pravde –Uprava za izvršenje krivičnih sankcija 2013. godina Kašnjenje ili neusvajanje zakona Probaciona služba sprovodi elekronskinadzor okrivljenog Prostor i oprema za rad 3. Stručno usavršavanje sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Pravosudna akademija Odmah nakon donošenja Zakonika o krivičnom postupku Nema Sudije, javni tužioci i zamenici javnih tužilaca su upoznati sa izmenama zakonika u pogledu mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije

Izvršenje krivičnih sankcija koje se ne izvršavaju u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija Normativne mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi 2. Povećanje broja časova rada u javnom interesu, tako da broj časova maksimalno iznosi 450 časova, s tim da poverenik određuje rok u kojem će rad u javnom interesu biti obavljen Izmene i dopune Krivičnog zakonika; izmene postojećih odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koje se odnose na kaznu rada u javnom interesu Vlada kao predlagač izmena zakona;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona; sud i poverenička služba u postupku primene zakona Kraj 2011. godine, početak 2012. godine Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja, obuku poverenika i kadrovsko jačanje povereničke službe Krivični zakonik i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija su izmenjeni Nisu potrebna dodatna sredstva 3. Preciznije definisanje obaveza u okviru uslovne osude sa zaštitnim nadzorom Izmene i dopune Krivičnog zakonika; izmene postojećih odredbi Zakona o izvršenju krivičnih sankcija koje se odnose na izvršenje uslovne osude sa zaštitnim nadzorom Vlada kao predlagač izmena zakona;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona; sud i poverenička služba u postupku primene zakona Kraj 2011. godine, početak 2012. godine Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja, obuku poverenika i kadrovsko jačanje povereničke službe Krivični zakonik i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija su izmenjeni Nisu potrebna dodatna sredstva 4. Proširenje zakonskih osnova za primenu mogućnosti odlaganja, odnosno odustanka od krivičnog gonjenja u radu javnog tužioca Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja Vlada kao predlagač zakonika;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; javno tužilaštvo u postupku primene zakonika Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja Donet Zakonik o krivičnom postupku Nisu potrebna dodatna novčana sredstva 5. Propisivanje pojednostavljenih formi krivičnog postupka u kojima se izriču alternativne sankcije Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja Vlada kao predlagač zakonika;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika;sud u postupku primene zakonika Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja Donet Zakonik o krivičnom postupku Nisu potrebna dodatna novčana sredstva

6. Poverenička, a kasnije probaciona služba dostavlja sudu izveštaj o ličnosti okrivljenog, porodičnim i ličnim prilikama i drugim okolnostima koje su od značaja za izricanje alternativnih sankcija Jačanje resursa povereničke, a kasnije probacione službe; izmena Zakonika o krivičnom postupku; donošenje Zakona o probaciji Vlada kao predlagač zakonika;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija;poverenička, a kasnije probaciona služba u postupku primene zakonika 2013. godina Vremenska usklađenost donošenja zakona Izmenjen Zakonik o krivičnom postupku; usvojen Predlog zakona o probaciji;poverenička, a kasnije probaciona služba raspolaže adekvatnim resursima;sudije će raspolagati većim brojem objektivnih informacija dobijenih od povereničke, odnosno probacione službe (kroz broj izrečenih presuda) Nisu potrebna dodatna novčana sredstva 7. Sud koji je doneo prvostepenu odluku odlučuje o ispunjenosti uslova za privremeni izlazak iz prostorija u kojima osuđeni stanuje, a poverenička, kasnije probaciona služba, prati ovaj postupak, ali ne odlučuje o njemu Izmene i dopune Zakona o izvršenju krivičnih sankcija i donošenje podzakonskog akta kojim se bliže uređuje način izvršenja kazne Vlada kao predlagač zakona;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona;poverenička, a kasnije probaciona služba u postupku primene podzakonskog akta U skladu sa unapređenjem normativnog okvira Nema Zakon o izvršenju krivičnih sankcija je izmenjen i donet je podzakonski akt Sredstva predviđena u budžetu Republike Srbije

Organizacione mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi

USLOVNI OTPUST I PREVREMENO OTPUŠTANjE Uslovni otpust Normativne mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi 2. Preciziranje obaveza u sklopu zaštitnog nadzora izrečenog uz uslovni otpust Izmene postojećih odredbi Krivičnog zakonika koje se odnose na zaštitni nadzor izrečen uz uslovni otpust Vlada kao predlagač izmena zakona;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona Kraj 2011. godine, početak 2012. godine Prelazni period u kome je neophodno izvršiti tehničke pripreme i obuku nosilaca pravosudnih funkcija za nova zakonska rešenja Krivični zakonik je izmenjen Nisu potrebna dodatna sredstva 3. Predviđanje mogućnosti da se uslovni otpust izvršava uz elektronski nadzor Izmene zakona Vlada kao predlagač izmena zakona;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona Kraj 2011. godine, početak 2012. godine Tehnički problemi u izvršenju elektronskog nadzora Krivični zakonik je izmenjen Nisu potrebna dodatna sredstva 4. Sud koji je doneo prvostepenu odluku odlučuje o molbi osuđenog za uslovni otpust, pri čemu uzima u obzir izveštaj službe za tretman i povereničke, a kasnije probacione službe Sačinjavanje odgovarajućih predloga, radi izrade novih zakonskih rešenja Vlada kao predlagač zakonika;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakonika; sud u postupku primene zakonika Kraj 2011. godine, sa odloženim rokom početka primene Nema Donet Zakonik o krivičnom postupku Nisu potrebna dodatna sredstva Organizacione mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi Prevremeno otpuštanje Normativne mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi SUDIJA ZA IZVRŠENjE KRIVIČNIH SANKCIJA Normativne mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi

Organizacione mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi 2. Početak rada sudije za izvršenje krivičnih sankcija Obezbeđenje tehničko-organizacionih uslova za početak rada sudije za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstvo pravde 2012. godina Kašnjenje usled nedostatka tehničko-organizacionih uslova za početak rada sudije za izvršenje krivičnih sankcija Sudije za izvršenje krivičnih sankcija počele sa radom Sredstva predviđena u budžetu Republike Srbije

POVERENIČKA I PROBACIONA SLUŽBA Normativne mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi

2. Probaciona služba nadzire i dostavlja javnom tužiocu izveštaj o ispunjenju obaveza koje je osumnjičeni prihvatio kao uslov za odlaganje, odnosno odustanak od krivičnog gonjenja Izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija;Izmena Pravilnika o izvršenju kazne rada u javnom interesu i Pravilnika o izvršenju uslovne osude sa zaštitnim nadzorom Vlada kao predlagač izmena zakona;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona;Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2013. godine Neblagovremeno doneti zakoni i pravilnici Donete izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o izvršenju krivičnih sankcija; donete izmene pravilnika Nisu potrebni dodatni troškovi 3. Probaciona služba na zahtev javnog tužioca ili suda dostavlja izveštaj o riziku, sposobnostima i potrebama okrivljenog Izmena Zakonika o krivičnom postupku; izrada podzakonskih akata Vlada kao predlagač izmena zakona;Ministarstvo pravde kao nadležno ministarstvo za pripremu zakona;Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2013. godine Neblagovremeno donet zakon i podzakonski akti Doneta izmena Zakonika o krivičnom postupku i podzakonskih akata Nisu potrebni dodatni troškovi 4. Probaciona služba u saradnji sa službom za tretman u zavodu dostavlja sudu izveštaj o riziku, sposobnostima i potrebama osuđenog u postupku u kojem se odlučuje o uslovnom otpustu Izrada Predloga zakona o probaciji i podzakonskih akata Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2012. godine Nedostatak vremena;Neblagovremeno donet zakon i podzakonski akti Usvojen Predlog zakona o probaciji i izrađeni podzakonski akti Nisu potrebni dodatni troškovi 5. Probaciona služba vrši nadzor nad uslovno otpuštenim licem i dostavlja izveštaj sudu Izrada Predloga zakona o probaciji i podzakonskih akata Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2012. godine Neblagovremeno donet zakon i podzakonski akti Usvojen Predlog zakona o probaciji i izrađeni podzakonski akti Nisu potrebni dodatni troškovi 6. Probaciona služba u saradnji sa službom za tretman u zavodu izrađuje plan postpenalnog prihvata i stara se o postpenalnom prihvatu lica nakon izdržane krivične sankcije Izrada Predloga zakona o probaciji i podzakonskih akata; Izrada Strategije za razvoj postpenalnog prihvata Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija; Kraj 2011. godine i 2012. godina Neblagovremeno doneti zakoni i podzakonski akti;Nedostatak saradnje sa nadležnim organima Usvojen Predlog zakonao probaciji; izrađeni podzakonski akti i doneta Strategija za razvoj postpenalnog prihvata Sredstva za angažovanje stručnjaka upoznatog sa iskustvima probacionog sistema u izradi Strategije za razvoj postpenalnog prihvata.Troškovi angažovanja stručnjaka iznose 200.000 dinara Organizacione mere Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi 2. Izbor i obuka poverenika koji će raditi u kancelarijama povereničke službe Izbor poverenika iz zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i drugih organizacija sa stručnjacima potrebnog profila Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija –Centar za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2011. godine Nedostatak saradnje sa nadležnim organima Obavljena obuka poverenika Nisu potrebni dodatni troškovi 3. Stručno usavršavanje sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa teritorija u kojima će biti otvorene kancelarije povereničke službe Obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca sa teritorija u kojima će biti otvorene kancelarije povereničke službe Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija;Pravosudna akademija Kraj 2011. godine Nedostatak saradnje sa pravosudnim organima Obavljena obuka sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Nisu potrebni dodatni troškovi 4. Poverenička služba prerasta u probacionu službu, odnosno probaciona služba postaje posebna unutrašnja organizaciona jedinica u okviru Uprave Izrada Predloga zakona o probaciji i podzakonskih akata; Izrada Strategije za razvoj postpenalnog prihvata Ministarstvo pravde –Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2011. godine i 2012. godina Neblagovremeno donet zakon i podzakonski akti;Nedostatak saradnje sa nadležnim organima Osnovana unutrašnja organizaciona jedinica nadležna za probaciju Ukupni troškovi iskazani u prethodnim aktivnostima, kao i dodatni troškovi od 500.000 dinara

POVEĆANjE SMEŠTAJNIH KAPACITETA I USLOVA U ZAVODIMA Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi 2. Rekonstrukcija, odnosno adaptacija postojećih smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija Izrada plana rekonstrukcije postojećih smeštajnih kapaciteta zavoda Ministarstvo pravde –Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2012. godine Nedostatak vremena;Nedostatak sredstava Izrađen plan rekonstrukcije zavoda Finansiranje iz budžeta Republike Srbije 3. Izgradnja novih zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Izgradnja novih smeštajnih kapaciteta u Pančevu, Kragujevcu i Medveđi Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2014. godine Nedostatak sredstava;Organizacioni problemi Izgrađeni novi kapaciteti Finansiranje iz budžeta Republike Srbije;Kredit Razvojne banke Saveta Evrope POBOLjŠANjE STRUČNIH KAPACITETA U UPRAVI Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi

2. Izmena strukture zaposlenih u Upravi Izmena Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija;Uvođenje potrebnih profila stručnjaka Ministarstvo pravde –Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2011. godine Saradnja sa drugim državnim organima koji daju saglasnost na tekst Pravilnika o sistematizaciji;Nedostatak sredstava;Nedostatak stručnjaka Donet Pravilnik o sistematizaciji;Raspisani konkursi za prijem u radni odnos Sredstva iz budžeta Republike Srbije 3. Uspostavljenje kadrovske osposobljenosti Uprave za optimalno izvršenje krivičnih sankcija Izmena Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija;Uvođenje potrebnih profila stručnjaka Ministarstvo pravde – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Kraj 2011. godine Saradnja sa drugim državnim organima koji daju saglasnost na tekst Pravilnika o sistematizaciji;Nedostatak sredstava;Nedostatak stručnjaka Donet Pravilnik o sistematizaciji;Raspisani konkursi za prijem u radni odnos Sredstva iz budžeta Republike Srbije

AMNESTIJA Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi

JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM Mere izStrategije Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Mogući problemi Indikatori Potrebni resursi

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), na predlog Ministarstva pravde,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji u periodu od 2010. do 2015. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 02-8564/2011

U Beogradu, 24. novembra 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar