Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

IZVEŠTAJ O PRIMLjENIM DONACIJAMA

U TOKU 2002. GODINE

Na sednici održanoj 16. novembra 2000. godine, Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim se “ovlašćuje Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom da koordinira sve poslove u vezi sa inostranim donacijama i humanitarnom pomoći i zadužuje se da: (a) obezbedi evidentiranje i upravljanje finansijskog toka inodonacija i humanitarne pomoći i to tako da se obezbedi usmeravanje sredstava na odgovarajuće posebne račune otvorene po nalogu Vlade Republike Srbije; (b) donacije i humanitarnu pomoć u robi usmeri ka Republičkoj direkciji za robne rezerve “.

U vezi sa tim zaključkom, sve donacije evidentirane su na posebnom prolaznom evidencionom računu “Prihodi po osnovu donacije“ br. 40802-840-16-62618 i to dinarska protivvrednost uplaćena na ovaj račun, od donacija prispelih u stranoj valuti.

U 2002. godini, korisnici donacija su:

Ministarstvo za socijalna pitanja, iznos od 1.729.926.386,16 dinara (donatori: Svetska banka, vlade: Japana, Velike Britanije, Holandije, Švedske, Austrije, UNHCR, UNICEF, EPS i Crveni krst Francuske);

Ministarstvo prosvete i sporta, iznos od 131.301.996,34 dinara (donatori: vlada Grčke-srednje škole, UNICEF, Fond za otvoreno društvo, Švajcarska agencija za razvoj, Komuna-ITP Budva, Japanska ambasada, CIDA, Apoterska ustanova “Beograd“, Swiss cooperation office, Savet Evrope, Kultur Kontakt, Švedska, DEZA, UNESKO, GTZ, Švajcarska, Neomedika i Mondorama);

Beogradska berza, iznos od 32.731.776,00 dinara (sporazum Beogradske i Atinske berze, donator vlada Grčke)

Agencija za unapređenje državne uprave, iznos od 11.607.969,51 dinara (donatori: Kraljevina Norveška, Američki institut i USIP);

Nacionalna opservatorija, iznos od 10.182.101,92 dinara (donator ETF);

Komesarijat za izbeglice, iznos od 3.449.323,43 dinara (donatori: Telekom Srbije, Komercijalna banka, Beopetrol, Humanitarni koncert u Japanu i fizička lica);

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, iznos od 2.847.088,48 dinara (donatori: GTC, Raiffesen bank, societe generale bank, HVB bank, Deliotte Touche, Business pro d.o.o. Eki transfers, OMB-Jugoslavija i Centroproizvod);

Ministarstvo pravde iznos od 2.450.490,00 dinara (donator Fond za otvoreno društvo);

Ministarstvo finansija i ekonomije, iznos od 1.903.304,39 dinara (donator Britanska ambasada);

Vrhovni sud iznos od 1.713.737,92 dinara (donator CIDA);

Udruženje za tehnologiju vode, iznos od 1.188.428,00 dinara (donator UNEP);

Ministarstvo saobraćaja, iznos od 604.871,00 dinara (donator Evropska komisija);

Ministarstvo urbanizma i građevine, iznos od 597.724,94 dinara (donator International fund-Budapest);

Ministarstvo zdravlja, iznos od 334.890,70 dinara (donator Internacionalni crveni krst).

Kroz prolazni donatorski račun prošla su i sredstva koja je Republička direkcija za robne rezerve uplatila po realizaciji robne donacije vlade Japana i Evropske agencije za rekonstrukciju. U 2002. godini Republička direkcija za robne rezerve uplatila je ukupno 758.993.347,86 dinara. Ukalkulisana je donacija za Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom CIDA koja je utrošena u iznosu od 949.820,13 dinara. Sredstva su na osnovu Zaključka vlade broj 320-2422/2002 preneta na račune:

– Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom – donacija EAP;

– Ministarstva finasija i ekonomije – donacija C-market.

Zaključno sa 31. decembrom 2002. godine, na prolaznom donatorskom računu evidentirane su i donacije koje su kao neraspoređena sredstva ukalkulisana u konačnu cifru izvršenja na kontu 463 i to sledeže donacije:

– Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom – donacija CIDA iznos od 628.766,92 dinara (otvoren račun za ovu donaciju u 2003. godini. Iznos predstavlja neutrošeni deo donacije koja je uplaćena u budzet u ukupnom iznosu od 1.578.587,05 dinara);

– Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu – donacija Nemačke ambasade u iznosu od 127.522,00 dinara (nisu otvorili donatorski račun i donacija još nije preneta) i

– Ministarstvo prosvete i sporta – donator Savet Evrope u iznosu od 4.406,31 dinara. Ministarstvo prosvete i sporta nije očekivalo ovu uplatu i nisu poslali dopis za prenos ovih sredstava.

Od 1. januara do 31. decembra 2002. godine, kroz ekonomsku klasifikaciju – Transferi ostalim nivoima vlasti, evidentirano je ukupno 2.690.817.919,65 dinara.

Ostavite komentar