Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2002. godinu

Razdeo 1 – Predsednik Republike

Ustavom Republike Srbije utvrđene su dužnosti predsednika Republike u kojima je utvrđeno i da obrazuje stručne i druge službe za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti predsednika Republike, utrošeno je 8,65 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 1,17 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,3 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za: nabavku kancelarijskog materijala, službene odeće, cvetne dekoracije, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijal za održavanje čistoće, nabavku hrane i pića za potrebe rezidencije u ul. Užičkoj br. 23, u iznosu od 3,6 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,3 mil. dinara.

Razdeo 2 – Narodna skupština Republike Srbije

– Rashodi za plate narodnih poslanika izvršeni su u iznosu od 82,66 mil. dinara.

– Za naknade u naturi – prevoz poslanika, utrošeno je 0,57 mil. dinara.

– Sredstva za troškove putovanja izvršena su za: dnevnice narodnih poslanika, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 72,97 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 1,70 mil. dinara.

Glava 2.1 – Narodna skupština Republike Srbije – Stručne službe

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Narodne skupštine Republike Srbije, utrošeno je 41,84 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 4,06 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 23,48 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,17 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 715,12 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 5,57 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijal za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 9,43 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 2,98 mil. dinara.

Razdeo 3 – Ustavni sud Srbije

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ustavnog suda Srbije, utrošeno je 9,81 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,001 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 0,32 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,15 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,003 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostaliog materijala, u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Za prateće troškove zaduživanja utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,29 mil. dinara.

Razdeo 4 – Pravosudni organi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti, Pravosudnih organa, utrošeno je 410,43 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 4,03 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 113,00 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 5,23 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 299,89 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su iznosu od 50,00 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 2,89 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 3,25 mil. dinara.

– Izdaci za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 62,32 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,89 mil. dinara

Glava 4.1 – Vrhovni sud Srbije

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Vrhovnog suda Srbije, utrošeno je 69,58 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,003 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,92 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 1,20 mil. dinara.

– Troškovi putovanja ralizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 4,59 mil. dinara, i to najvećim delom iz sopstvenih prihoda ( namenski dobijenih stranih donacija za projekat Vrnjačka banja). Godišnje savetovanje sudija održano je u Vrnjačkoj banji u novembru 2002. godine, na kojem je uzelo učešće preko 600 sudija, zaposlenih u pravosuđu, donatora i stranih gostiju (3,42 mil. dinara za smeštaj i 0,22 mil. dinara).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,85 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge reprezentacije, autorske honorare za 45 predavača i ugovora o delu za prevodioca za engleski, nemački i francuski i organizacioni odbor za gore pomenuto savetovanje i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje opreme – popravka administrativne opreme, izvršeni su u iznosu od 0,51 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 1,51 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 2,07 mil. dinara.

– Izdaci za novčane kazne po rešenjima sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

Glava 4.2 – Viši trgovinski sud

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti Višeg trgovinskog suda, utrošeno je 24,05 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje zaposlenih, izvršeni su u isnosu 0,21 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,45 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

Glava 4.3 – Republičko javno tužilaštvo

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičkog javnog pravobranilaštva, utrošeno je 19,70 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,20 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate bolovanja i za lečenje zaposlenih u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, kao i osiguranje opreme, izvršeni su u isnosu 1,55 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 4,55 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,45 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje vozila izvršeni su u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, benzin, mazivo i materijal za prevozna sredstva , stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 1,58 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

Glava 4.4 – Republičko javno pravobranilaštvo

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog javnog pravobranilaštva, utrošeno je 7,60 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,001 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 0,68 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 0,27 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,37 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Izdaci za kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Izdaci za naknadu štete za povrede ili štetu od strane jedinica Vlade izvršeni su u iznosu od 0,26 mil. dinara.

Glava 4.5 – Okružni sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti 30 Okružnih sudova, utrošeno je 551,47 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 13,71 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 85,77 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 2,53 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 110,14 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 9,75 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 17,99 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 12,23 mil. dinara.

Glava 4.6 – Opštinski sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti 138 Opštinskih sudova, utrošeno je 1.841,42 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 66,12 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 243,14 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 2,78 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 265,74 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 18,07 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 67,93 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 55,25 mil. dinara.

Glava 4.7 – Trgovinski sudovi

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti 17 Trgovinskih sudova, utrošeno je 226,81 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 6,98 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 34,83 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 1,24 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,78 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,30 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 8,14 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 6,97 mil. dinara.

Glava 4.8 – Okružna juavna tužilaštva

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti 30 Okružnih javnih tužilaštava, utrošeno je 133,46 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 3,52 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 5,97 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,18 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,89 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 5,56 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 4,09 mil. dinara.

Glava 4.9 – Opštinska javna tužilaštva

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti 109 Opštinskih javnih tužilaštva, utrošeno je 275,80 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 7,48 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 52,64 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,06 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 1,66 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 9,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 8,52 mil. dinara.

Razdeo 5 – Vlada Republike Srbije

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Vlade Republike Srbije, utrošeno je 37,43 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,18 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 13,88 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 2,53 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,15 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su uiznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 3,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 1,12 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,98 mil. dinara, za nabavku kompjutera za potrebe Vlade.

Glava 5.1 – Biro za komunikacije

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Biroa za komunikacije, utrošeno je 8,24 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 2,55 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 0,002 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,74 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijalia, u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,25 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva pravde, utrošeno je 30,88 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,16 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 16,78 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza, u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 13,70 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa, i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 3,22 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 1,25 mil. dinara.

– Izdaci za kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosi od 0,10 mil. dinara.

– Izdaci za naknadu štete za povrede ili štete od strane jedinica Vlade izvršeni su u iznosu od 27,66 mil. dinara.

Glava 6.1 – Veća za prekršaje

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti 11 Veća za prekršaje, utrošeno je 33,13 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,99 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 13,66 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 0,98 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,90 mil. dinara.

Glava 6.2 – Opštinski organi za prekršaje

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti 173 Organa za prekršaje, utrošeno je 525,11 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 30,63 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 120,71 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za: dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 24,64 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 23,59 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 16,18 mil. dinara.

Glava 6.3 – Uprava za izvršenje zavodskih sankcija

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnim službama za obavljanje poslova iz nadležnosti, 28 Ustanova za izvršenje zavodskih sankcija, utrošeno je 796,29 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 20,54 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: bankarske usluge i platni promet, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 120,50 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,19 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za održavanje prostorija i računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 2,56 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 74,95 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službene odeće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za održavanje čistoće i ostalog materijala, u iznosu od 212,15 mil. dinara.

– Izdaci za naknade za socijalna davanja izvršeni su u iznosu od 87,37 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 24,93 mil. dinara.

– Izdaci za građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1,55 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,29 mil. dinara

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 1,30 mil. dinara.

Razdeo 7 – Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, utrošeno je 7,27 mil. dinara.

– Socijalna davanja na teret zaposlenih su izdaci za isplatu otpremnina pri prestanku radnog odnosa zaposlenih u republičkim organima, pravosudnim organima i ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija, koji je izvršen u iznosu od 32,51 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 0,43 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,46 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,20 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje službenog vozila izvršeni su iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 0,95 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara

Glava 7.1 – Agencija za unapređenje državne uprave

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije za unapređenje državne uprave, utrošeno je 2,35 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 0,69 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,42 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala, u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

Razdeo 8 – Ministarstvo finansija i ekonomije

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva finansija i ekonomije, utrošeno je 29,34 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,89 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 81,56 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za službena putovanja u zemlji i inostransvu (dnevnice, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza), u iznosu od 50,30 mil. dinara (do rebalansa Zakona o budzetu Republike srbije za 2002. godinu u okviru ovog ministarstva finasirana su službena putovanja za sve organe – direktnih budzetskih korisnika).

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 127,50 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 1.461,90 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po inostranim kreditima izvršeni su sa 5.660,85 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 168,78 mil. dinara.

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 3.693,11 mil. dinara, i to kako je i planirano za: JP Radio televiziji Srbije u iznosu od 2.550,11 mil. dinara i Fondu za razvoj Republike Srbije, u iznosu od 1.143,00 mil. dinara.

– Subvencije finasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 9.760,83 mil. dinara, i to za: staru deviznu štednju iznos od 5.568,52 mil. dinara; depozite banaka iznos od 4.167,51 mil. dinara; Beogradsoj berzi iznos od 14,50 mil. dinara i KBC Dedinje – AIK banka po sudskom rešenju u iznosu od 10,30 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 3.033,47 mil. dinara, i to: dopunska sredstva opštinama u iznosu od 1.468,36 mil. dinara (po osnovu dopunskih sredstava i deo sredstava od privatizacije); transferi gradovima u iznosu od 11,40 mil. dinara; deo sredstava od privatizacije AP Bojvodini u iznosu od 319,06 mil. dinara; Saveznoj carini iznos od 0,22 mil. dinar i tekući transferi za jug Srbije u iznosu od 1.234,43 mil. dinara.

Programom Vlade Republike Srbije, od 1. februara 2002. godine, planirana sredstva za jug Srbije, u kojima učestvuju i sredstva saveznog budzeta, opredeljena su za realizaciju programa i projekata Koordinacionog tela Savezne vlade i Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i Koordinacionog centra Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju, u cilju stvaranja uslova za život i rad stanovništva na ovim prostorima. Planirana sredstva ralizovana su:

1) preko projekata Koordinacionog tela Savezne vlade i Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa za:

(1) pomoć privrednim subjektima za aktivitanje procesa proizvodnje, nabavku repromaterijala, organizovanje plasmana, kao i za pomoć za isplatu zaostalih zarada u preduzećima koja zbog terorističkih dejstava nisu mogla da organizuju proces proizvodnje u iznosu od 32,70 mil. dinara,

(2) projekte iz oblasti infrastrukture (izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih putnih pravaca, rekonstrukcija mostova) u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, u iznosu od 378,40 mil. dinara,

(3) bolje vodosnabdevanje stanovništva, sanaciju elektropostrojenja i mreže, rekonstrukciju sanitarnog čvora objekta SUP preševo, kao i postvljanje telekomunokacione mreže, u iznosu od 128,35 mil. dinara,

(4) oblast društvenih delatnosti (rekonstrukcija osam postojećih i izgradnja četiri nova školska objekta, nabavka literature za matičnu biblioteku u Preševu, investiranje u domove kulture, izgradnja 42 stana za potrebe MUP-a i VSCG, stipendiranje 80 studenata i dr.) u iznosu od 193,34 mil. dinara,

(5) sportske klubove (održavanje turnira, takmičenja i kulturnih manifestacija) u iznosu od 0,07 mil. dinara,

(6) izgradnju naselja za povratnike u Preševu i Medveđi u iznosu od 15,08 mil. dinara,

(7) nabavku laboratorijske opreme, sanitetsko vozilo i kombi vozilo za Preševo i uvođenje grejanja u dom zdravlja u Bujanovcu u iznosu od 5,76 mil. dinara,

(8) lokalne izbore (medijska kampanja, štampanje izbornog materijala, popis i prateći poslovi) na području opština Bujanovac, Preševo i Medveđa u iznosu od 15,11 mil. dinara,

(9) projekte u saradnji sa UNDP (iz oblasi komunalne infrastrukture: čišđenje rečnih tokova, kanala, odvoda, nasipa obala, regulacija i uklanjanje divljih deponija i dr.) na kojima je zaposlen veći broj lokalnog stanovništva u periodu od nekoliko meseci u iznosu od 73,50 mil. dinara,

(10) potrebe verskih zajednica u iznosu od 3,54 mil. dinara, arheološka ispitivanja na lokalitetu Kale u iznosu od 1,40 mil. dinara, nadoknadu štete od posledica podmetanja eksplozivnih naprava i bombardovanja u iznosu od 3,91 mil. dinara, rad kancelarije Koordinacionog tela u iznosu od 21,66 mil. dinara i ostale pomoći u iznosu od 6,02 mil. dinara,

(11) izgradnju puteva, radi povezivanja drugih opština na jugu Srbije sa opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa, izgradnju izbegličkih naselja za 120 porodica u Rasadnici, izgradnju sistema vodosnabdevanja u opštini Lebane, realizaciju kompleksa deponije u Leskovcu, nabavka građevinskih mašina za potrebe opštine Trgovište, kao i za vodovod opštine Bojnik u iznosu od 73,44 mil. dinara,

(12) nadoknadu štete građanima nastale usled sukoba na prostoru opština Preševo, Bujanovac i Medveđa, u iznosu od 15,89 mil. dinara;

2) preko projekata Koordinacionog centra Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju za:

(1) ekonomski razvoj i pomoć malobrojnim privrednim subjektima (fabrike u Leposaviću, Zubinom potoku i formiranje JP “Ibar“ za upravljanje vodosistemom Gazivode) u iznosu od 14, 11 mil. dinara,

(2) sanaciju elektropostrojenja u Sočanici, TS u Gračanici, izmeštanje trafo stanice u Obiliću, sanaciju elektromreže na teritoriji opštine Zubin potok u iznosu od 40,27 mil. dinara,

(3) društvene delatnosti finasirana je izgradnja novog objekta Zavoda za zaštitu zdravlja u Kosovskoj Mitrovici, nabavka medicinske i laboratorijake opreme za Veliku Hoču, Osojane, Pasjane, Kusce, Vrbovac, za bolnicu i apotekarsku ustanovu u Kosovskoj Mitrovici, u iznosu od 47,87 mil. dinara,

(4) program povratka univerziteta na prostore Kosova i Metohije, izgradnju objekata za potrebe održavanja nastave i smeštaj studenata i nastavnog osoblja, popravku i izgradnju škola, za nabavku udzbenika za raseljenu decu sa Kosova i Metohije u saradnji sa Zavodom za udzbenike, pružanje pomoći za organizovanje ekskurzija, zimovanja i letovanja dece sa Kosova i Metohije, učešće studenata na takmičenjima, susretima i drugim manifestacijama, adaptiranje zgrade biblioteke u Osojanu, Domorovcu, izgradnju doma kulture u Dobrotinu u iznosu od 154,66 mil. dinara,

(5) pružanje pomoći za organizovanje brojnih kulturnih manifestacija, susreta, tribina, slikarskih kolonija u iznosu od 9,96 mil. dinara,

(6) nabavku opreme za potrebe medijskih centara u Kosovsko-pomoravskom okrugu, štampanje časopisa za decu, zbornika, monografija, knjiga i drugih vidova kulturnih programa u iznosu od 15,58 mil. dinara,

(7) podršku brojnim sportskim manifestacijama i susretima u iznosu od 1,57 mil. dinara,

(8) oblast humanitarne pomoći i socijalnih programa (pomoć udrženjima kidnapovanih i nestalih lica, posebno prilikom eskumacije i primopredaje posmrtnih ostataka, jednokratne pomoći porodicama kidnapovanih, pomoć udruženjima interno raseljenih lica) u iznosu od 36,83 mil. dinara,

(9) aktivnosti registracije i doregistracije interno raseljenih lica za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji, u iznosu od 7,55 mil. dinara,

(10) otkup imanja i pomoći u izgradnji objekata u iznosu od 46,16 mil. dinara,

(11) pomoć organizacijama lokalne samouprave u iznosu od 7,60 mil. dinara,

(12) organizovanu prolećnu setvu i nabavku poljoprivredne mehanizacije na Kosovu i Metohiji, u iznosu od 24,99 mil. dinara,

(13) pomoć interno raseljeniim licima u iznosu od 4,69 mil. dinara,

(14) transport robe i ostale vidovi pomoći, u iznosu od 15,71 mil. dinara,

(15) program povratka (izgradnja kuća za povratnike, nabavku neophodne mehanizacije, hrane, obnovu stočnog fonda, nabavku osnovnih tehničkih aparata i nameštaja za svako domaćinstvo, opremanje škola, ambulanti, biblioteka) u iznosu od 93,81 mil. dinara,

(16) izgradnju, sanaciju i obnovu spomenika kulture i verskih objekata Srpske pravoslavne crkve u iznosu od 46,76 mil. dinara,

(17) program izgradnje objekata i pomoći stanovništvu pogođenog zemljotresom (područje Kosovsko-pomoravskog okruga pogodio je zemljotres aprila 2002. godine) u iznosu od 391,50 mil. dinara,

(18) rad Koordinacionog centra i Koordinacionog tela, članova ekspertskih timova, otpremnine za zaposlene radnike ukinutog PIV-a AP Kosova i Metohije, za troškove koalicije “Povratak“, za troškove putovanja, smeštaja, nabavke i održavanje opreme i vozila, proviziju Zavoda za obračun i plaćanje u iznosu od 119,19 mil. dinara.

– Tranferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja izvršeni su u iznosu od 58.395,72 mil. dinara, i to: Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje u iznosu od 3.825,12 mil. dinara; Republičkom fondu za penziono i invalidsko osiguranje zaposlenih u iznosu od 49.340,60 mil. dinara; Republičkom fondu za tržište rada u iznosu od 2.729,00 mil. dinara i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zemljoradnika u iznosu od 2.501,00 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 102,94 mil. dinara, i to: za donacije političkim strankama, u iznosu od 40,77 mil. dinara; za finansiranje predsedničkih izbora, u iznosu od 10,77 mil. dinara; Savezu rezervnih vojnih starešina, u iznosu od 1,90 mil. dinara i Crnenom krstu Srbije, u iznosu od 49,50 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 372,96 mil. dinara.

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 209,55 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 84,50 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,89 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u iznosu od 136,85 mil dinara, i to za otplatu anuiteta za obaveze po dugoročnom kreditu kod Narodne banke Srbije.

– Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu realizovani su u iznosu od 79,73 mil. dinara, a odnose se na kupovinu akcija Nacionalne štedionice.

Glava 8.1. – Uprava za javne nabavke

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za javne nabavke, utrošeno je 0,06 mil. dinara. Izvršenje ovog rashoda, na ovako niskom nivou, je iz razloga što je Uprava za javne nabavke, popunila samo šest od 23 planiranih radnih mesta.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 0,02 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,005 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,83 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,004 mil. dinara.

Razdeo 9 – Ministarstvo unutrašnjih poslova

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, utrošeno je 11.508,58 mil. dinara.

Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 86,18 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 196,24 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 1.195,86 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 623,19 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 186,19 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, lerkarske preglede radnika, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima o autorskom honoraru, realizovane su u iznosu od 63,54 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme, izvršeni su u iznosu od 459,85 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: odeće i opreme (26.900 kompleta uniformi za potrebe: Uprave policije, Uprave saobraćajne policije, Uprave protivpožarne policije, SAJ-a, Helikopterske jedinice i 2.300 kompleta za potrebe Žandarmerije), kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 3.587,68 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 93,55 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 25,60 mil. dinara.

– Naknade za socijlnu zaštitu iz budzeta, izvršene su u iznosu od 13,66 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 2,64 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 392,43 mil. dinara.

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 22,72 mil. dinara.

– Naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 54,82 mil. dinara.

– Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica Vlade izvršene su u iznosu od 186,72 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 886,02 mil. dinara, i to 539,20 mil. dinara za obaveze za završenih 115 stanova, a ostali deo za: izgradnju objekta SUP-a Valjevo, objekta Žandarmerije u Kraljevu, radove na objektu Končulj i Muhovac u KZB, izradu instalacija voda, kanala, bunara i dodatnih radova na izmeštanju već postavljenih policijskih punktova u KZB, radove na zgradi vatrogasnog objekta u ul. Mije Kovačevića, objektu u ul. Trebevićka za Policijsku brigadu, kao i prioritetni radovi na saniranju najugroženijih objekata.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2.117,15 mil. dinara, i to: za plaćanje ugovorene opreme iz predhodne godine, u iznosu od 1.640,05 mil. dinara, a ostatak za nabavku najneophodnije opreme za nesmetano obavljanje poslova (spezijalizovana i zaštitna oprema i 50 kom. vozila “landovera“ za potrebe Žandarmerije, 147 kom. “ Lada-niva“, za potrbe službi, informatičku opremu za potrebe personalizacije ličnih dokumenata, opreme veze, laboratorijske opreme, foto opreme i kancelarijske opreme).

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 50,14 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u iznosu od 438,00 mil dinara.

Glava 9.1 – Bezbednosno informativna agencija

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Bezbednosno informativne agencije, utrošeno je 0,17 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i opreme, izvršeni su u isnosu 6,50 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,60 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge za izradu softvera, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2,00 mil. dinara, i to za održavanje: komunikacione opreme, računarske opreme, elektronske i fotografske opreme, opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvo, birotehničke, medicinske i ostale administrativne opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila, higijenskih proizvoda, hrane za životinje, medicinskog i laboratorijskog materijala, namirnica za pripremanje hrane i ostalog materijala, u iznosu od 7,74 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 0,95 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,34 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,94 mil. dinara, i to za nabavku administrativne opreme.

Razdeo 10 – Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede, utrošeno je 226,93 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 1,18 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih u iznosu od 2,05 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 5,68 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,34 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje službenog vozila izvršeni su u iznosu od 2,53 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 5,99 mil. dinara.

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 4.453,58 mil. dinara, na osnovu propisanih uslova i načina korišćenja od strane Vlade, za sledeće namene:

premija za mleko u iznosu od 2.794,47 mil. dinara;

regres za priplodnu stoku u iznosu od 154,33 mil. dinara;

premija za šećer i regres u iznosu od 417,51 mil. dinara;

premija za duvan u iznosu od 308,70 mil. dinara;

podsticanje ulaganja u podizanje zasade novih vinograda u iznosu od 3,68 mil. dinara;

podsticanje u podizanje novih zasada šljiva u iznosu od 15,14 mil. dinara;

unapređenje stočarstva u iznosu od 98,87 mil. dinara;

zdravstvena zaštita životinja u iznosu od 481,46 mil. dinara;

stručne poljoprivredne službe u iznosu od 86,54 mil. dinara;

šumarstvo i lovstvo u iznosu od 52,54 mil. dinara;

uređenje poljoprivrednog zrmšljištva u iznosu od 10,83 mil. dinara;

mere i akcije u poljoprivredi u iznosu od 14,34 mil. dinara;

ostali rashodi u poljoprivredi u iznosu od 15,17 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 10,90 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

Glava 10.1 – Republička direkcija za vode

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 791,3 mil. dinara, i to za: brane i akumulacije u iznosu od 375,44 mil. dinara; izgradnju regionalnih sistema za vodosnabdevanje u iznosu od 9,40 mil. dinara; redovno održavanje vodoprivrednih objekata u iznosu od 302,78 mil. dinara; odbranu od poplava i leda u iznosu od 31,48 mil. dinara; rekonstrukcije i sanacije objekata za odbranu od poplava u iznosu od 30,37 mil. dinara; protiverozione radove u iznosu od 18,44 mil. dinara; studije i projekte u iznosu od 16,00 mil. dinara; međunarodnu saradnju u iznosu od 6,28 mil. dinara i za kontrolu eksploatacije materijala iz vodotoka u iznosu od 1,11 mil. dinara.

Razdeo 11 – Ministarstvo za privredu i privatizaciju

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva za privredu i privatizaciju, utrošeno je 15,94 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,04 mil. dinara.

– Socijalna davanja na teret zaposlenih izvršena su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 3,58 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 16,55 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni službenog vozila izvršeni su u iznosu od 1,02 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 1,35 mil. dinara.

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 5.980,00 mil. dinara, i to:

u mil. dinara

Oblast – grana Odobreno korisnicima za 2002. godinu Broj korisnika 1. Proizvodnja saobraćajnih sredstava 1.658,80 5 2. Metalski kompleks 1.305,60 46 3. Metalurgija 1.210,00 2 4. Tekstilna i kožarsko-prerađivačka industrija 372,70 82 5. Hemijska industrija 397,70 13 6. Prerada nemetala 182,50 16 7. Proizvodnja električnih mašina i aparata 237,70 5 8. Građevinarstvo 127,50 24 9. Prehrambena industrija 137,50 31 10. Drvna industrija 132,00 13 11. Brodogradnja 5,00 1 12. Gumarska industrija 54,00 2 13. Ostalo 159,00 17 U K U P N O: 5.980,00 257

Struktura odobrenih sredstava po namenama, bila je sledeća:

– 5.605,50 mil. dinara, odnosno 93,7%, za trajna obrtna sredstava;

– 374,50 mil. dinara, odnosno 6,3%, za osnovna sredstva.

Od ukupno 5.980,00 mil. dinara subvencija, u vidu kredita preko Republičkog fonda za razvoj, odobrena su sredstva u iznosu od 4.431,20 mil. dinara, a sredstva u iznosu od 1.548,80 mil. dinara odobrena su pojedinim korisnicima pre usvajanja zaključka kojim je prihvaćeno da se sredstva iz ovog programa plasiraju korisnicima u vidu kredita, preko Republičkog fonda za razvoj, kao i pre potpisivanja ugovora između Ministarstva za privredu i privatizaciju i Republičkog fonda za razvoj.

Vlada Republike Srbije, Zaključkom 05 broj: 42-15250/2002-001 od 31. oktobra 2002. godine, saglasila se da se sredstva, u iznosu od 1.548,80 mil. dinara preneta korisnicima direktno iz budzeta, pretvore u trajni ulog Republike u kapitalu sledećih preduzeća: FAP – Priboj u iznosu od 15,00 mil. dinara, Sartid – Smederevo u iznosu od 40,00 mil. dinara, RTB – Bor u iznosu od 75,00 mil. dinara i Zastava automobili – Kragujevac u iznosu od 1.418,80 mil. dinara.

Krediti odobreni preko Republičkog fonda za razvoj, vraćaće se na poseban podračun fonda, koji će biti otvoren u okviru konsolidovanog računa trezora Republike za ovu namenu.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 0,78 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,59 mil. dinara.

– Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu realizovani su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

Glava 11.1 – Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, utrošeno je 2,57 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 1,17 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,02 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 6,36 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje službenog vozila izvršeni su u iznosu od 0,90 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 0,75 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

Glava 11.2 – Akcijski fond

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Akcijskog fonda, utrošeno je 3,17 mil. dinara.

– Socijalna davanja na teret zaposlenih izvršena su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 7,13 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 21,69 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje službenog vozila izvršeni su u iznosu od 1,07 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 0,83 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 0,08 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 5,82 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 2,98 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su sa 0,10 mil. dinara.

– Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu realizovani su u iznosu od 55,00 mil. dinara.

Glava 11.3 – Agencija za privatizaciju

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Agenciji za privatizaciju, utrošeno je 49,11 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,76 mil. dinara.

– Socijalna davanja na teret zaposlenih izvršena su u iznosu od 0,70 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 39,18 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 4,06 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 483,39 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje službenog vozila izvršeni su u iznosu od 10,42 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 13,25 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 2,42 mil. dinara.

– Izdaci za naknde za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su sa 0,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 3,03 mil. dinara.

– Izdaci za novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 70,86 mil. dinara.

Razdeo 12 – Ministarstvo rudarstva i energetike

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike, utrošeno je 17,32 mil. dinara.

– Socijalna davanja na teret zaposlenih izvršena su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 2,82 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,38 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 1,31 mil. dinara.

– Rashodi za specijalizovane usluge izvršeni su sa 10,33 mil. dinara.

– Rashodi za subvencije nefinansijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 4.897,86 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,52 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

Glava 12.1 – Agencija za energetsku efikasnost

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije za energetsku efikasnost, utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 2,77 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,48 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 0,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,13 mil. dinara.

Razdeo 13 – Ministarsvo saobraćaja i telekomunikacija

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva saobraćaja i telekomunikacija, utrošeno je 37,60 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,30 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,49 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 5,13 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove odeljenja upravne inspekcije.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,76 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge izrade softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, naknade za upravni i nadzorni odbor, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke elktričnih instalacija, računarske opreme, održavanje službenog vozila i sl. izvršene su u iznosu od 1,11 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala u iznosu od 4,11 mil. dinara.

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 9.874,48 mil. dinara, i to: ŽTP-u u iznosu od 6.301,83 mil. dinara za isplatu zarada i u iznosu od 3.572,64 mil. dinara za ostale tekuće subvencije.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 1,29 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,60 mil. dinara.

Glava 13.1 – Direkcija za puteve

– Subvencije nefinasijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 5.083,00 mil. dinara.

Razdeo 14 – Ministarsvo urbanizma i građevina

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva urbanizma i građevina, utrošeno je 18,19 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,24 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 1,41 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 23,83 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, kompjuterske usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 16,25 mil. dinara, i to za finansiranje izrade generalnih planova sa regulacionom razradom za nerazvijene opštine, kao i za rad u Komisiji za stručnu kontrolu generalnih planova.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara, i to za troškove popravke i održavanje zgrade (u ul. K. Milutina) i popravke i održavanje opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo, radne odeće i obuće za zaposlene i ostalog materijala, u iznosu od 2,93 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti – Vojvodini izvršeni su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,82 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,65 mil. dinara, i to za kupovinu dva putnička vozila i jedanaest mobilnih telefona.

Glava 14.1 – Zavod za prostorno planiranje i urbanizam

– Specializovane usluge izvršene su u iznosu od 0,44 mil. dinara, i to za izradu prostornog plana administrativnog područje Grada Beograda.

Glava 14.2 – Građevinska direkcija

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 655,00 mil. dinara, a u skladu sa Programom izgradnje, prodaje i kupovine stanova i poslovnog prostora za potrebe državnih organa za 2002. godinu, koji je usvojen i na koji je saglasnost dala Vlada Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“, broj 16/2002)

Glava 14.3 – Direkcija za obnovu kolubarskog okruga

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 765,63 mil. dinara.

Razdeo 15 – Ministarstvo trgovine, turizma i usluga

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i usluga, utrošeno je 216,49 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,68 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja, obezbeđenje stambenog prostora zaposlenima i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 1,84 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, zakup poslovnog prostora, za transport cigareta za spaljivanje i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 11,45 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 1,87 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 11,46 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za objavljivljnje tendera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 0,21 mil. dinara, i to za usluge utvrđivanja zaplenjene robe (nafta i benzin).

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 2,63 mil. dinara, i to za popravke i održavanje 202 putnička i teretna automobila.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo službene odeće za 680 tržišnih i turističkih inspektora i ostalog materijala, u iznosu od 31,56 mil. dinara.

– Rashodi za subvencije nefinansijskim korporacijama izvršene su u iznosu od 48,97 mil. dinara, i to za: izrade planova i programa razvoja turizma, promotivne aktivnosti, izradu turističke infrastrukture, izradu Opšteg prospekta Srbije, turističke karte, kataloga banjskih i klimatskih mesta, adresara hotela i motela u Srbiji i dr.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 6,77 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,22 mil. dinara, i to za nabavku automobila i telefonskih aparata.

Glava 15.1 – Republička direkcija za robne rezerve

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičke direkcije za robne rezerve, utrošeno je 17,92 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 591,22 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 381,35 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 38,16 mil. dinara.

– Tekuće popravke i održavanje izvršene su u iznosu od 19,21 mil. dinara i to za: mehaničke popravke, popravke birotehničke opreme i opreme za komunikaciju.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 4,08 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 423,09 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 6,10 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 1,08 mil. dinara.

– Troškovi naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prihodnih uzroka iznosili su 242,01 mil. dinara.

– Izdaci za robne rezerve iznosili su 10.120,25 mil. dinara.

Razdeo 16 – Ministarstvo za ekonomske veze sa inostranstvom

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva za ekonomske veze sa inostranstvom, utrošeno je 7,32 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za otpremninu u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi izvršeni su u isnosu 2,33 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 26,69 mil. dinara, i to iznos od 13,29 mil. dinara za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge, za rad Ministarstva, a iznos od 13,40 mil. dinara odnosi se na donacije koje su prenete korisnicima donacija.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 99,43 mil. dinara, i to iznos 0,20 mil. dinara za izdatke Ministarstva, a iznos od 99,23 mil. dinara odnosi se na donacije koje su prenete korisnicima donacija.

– Izdaci za materijale izvršeni su u iznosu od 367,95 mil. dinara, i to iznos od 0,65 mil. dinara za: za nabavku: kancelarijskog materijala, stručne publikacije, časopisa, i glasila, materijal za saobraćaj – gorivo i ostali materijali, za rad Ministarstva, a iznos od 367,30 mil. dinara odnosi se na donacije koje su prenete korisnicima donacija.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 1.240,41 mil. dinara i odnose se na donacije koje su prenete korisnicima donacija.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 970,48 mil. dinara i odnose se na donacije koje su prenete korisnicima donacija.

– Troškovi dotacija nevladinim organizacijama izvršeni su u iznosu od 1,89 mil. dinara, i to za Maticu Srba i iseljenika Srbije.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara, i to za kupovinu dva mobilna telefona i fotografsku opremu.

Glava 16.1 – Agecija za strana ulaganja i promociju izvoza

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, utrošeno je 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja, opreme, troškovi zakupa i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 1,34 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,78 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

Razdeo 17 – Ministarstvo za rad i zapošljavanje

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva za rad i zapošljavanje, utrošeno je 92,62 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,37 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 1,98 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 8,81 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,75 mil. dinar, i to za popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo uniformi i identifikacionih znački za rad inspektora rada i ostalog materijala, u iznosu od 7,04 mil. dinara.

– Troškovi subvenicija nefinansijskim korporacijama iznosili su 311,63 mil. dinara, i to:

Red. br. Naziv i sedište preduzeća Realizovano 1. SVETLOST, Zemun 1.785.215,50 2. BUDUĆNOST, Prokuplje 2.335.094,00 3. FIAZ ZAŠTITA, Prokuplje 8.083.139,00 4. DES, Valjevo 590.880,00 5. DP ELEMONT, Niš 1.136.952,60 6. PETIPAN, Ub 96.178,50 7. PIROTEKS TRIKO, Pirot 1.594.020,00 8. ŽELVOZ, Smederevo 4.845.603,00 9. PAK CENTAR 3.664.325,00 10. OPREMA, Jagodina 5.834.680,00 11. 9. OKTOBAR MONTAŽA, Prokuplje 761.395,00 12. JP SRBIJA ŠUME, Beograd 19.668.158,00 13. DES, Subotica 726.150,50 14. LOLA KORPORACIJA, Beograd 2.678.663,50 15. PETAR DRAPŠIN, Mladenovac 7.255.818,50 16. VUK KARADžIĆ, Niš 4.724.675,50 17. SOLKO, Smederevska Palanka 21.592.115,00 18. JUGODRVO, Smederevo 1.226.341,50 19. ELKA, Aranđelovac 4.203.641,00 20. BUDUĆNOST, Užice 4.672.874,00 21. POBEDA ZARA, Novi Sad 911.369,00 22. JAVOR-TEKS, Ivanjica 5.843.188,00 23. DIJANADES, Stara Pazova 1.523.107,00 24. STIL, Zrenjanin 4.192.100,50 25. ŽTP, Beograd 7.680.870,00 26. INTEKS, Prijepolje 4.737.586,50 27. SILOIN, Kovin 599.094,00 28. SAMOT TURIST, Aranđelovac 2.662.147,00 29. SARTID, Smederevo 35.032.858,00 30. CER, Šabac 2.106.061,50 31. ZORKA, Šabac 114.968,00 32. JUGOVO, Smederevo 1.315.093,00 33. VADESS, Vranje 261.890,00 34. LIRA, Kikinda 16.463.660,00 35. KOSMOS, Beograd 2.135.982,50 36. IRT, fabrika Dobanovci 1.016.914,50 37. ZASTAVA INPRO, Kragujevac 5.165.387,50 38. DES, Beograd 11.303.078,50 39. KOBEST, Mladenovac 6.553.339,50 40. ZC TOPLICA, Prokuplje 1.025.169,00 41. FIAZ ZAŠ TITA, Prokuplje 4.808.372,00 42. SILION, Kovin 1.010.980,00 43. ŠAMOT, Aranđelovac 1.325.712,00 44. SARTID SPIN, Smederevo 5.805.192,00 45. VADES, Beograd 619.396,00 46. MONTAŽA, Prokuplje 950.991,00 47. PETIPAN, Beograd 162.088,50 48. ZORKA, Šabac 194.872,50 49. DOO ŽELEZNIČAR, Subotica 750.244,50 50. ŠAMOT, Aranđelovac 1.443.996,50 51. SOLKO, Smederevska Palanka 2.552.400,00 52. DES, Novi Sad 2.353.945,00 53. FIAZ ZAŠTITA, Prokuplje 988.391,00 54. PIROTEKS TRIKO, Pirot 519.804,00 55. ZASTAVA NAMENSKI, Kragujevac 1.277.851,50 56. UNIVERZAL, Leskovac 765.267,00 57. SLOGA, Beograd 1.676.117,00 58. KERAMIKA, Mladenovac 6.957.179,00 59. ŽTP, Beogarad 2.870.742,00 60. ŠAMOT, Aranđelovac 2.979.627,00 61. UNIVERZAL, Leskovac 10.783.463,00 62. OLIVERA JANDRIĆ, Beograd 368.139,60 63. MEHANOGRAF, Zemun 321.570,00 64. ŽELEZNIČAR, Subotica 130.295,00 65. ZMAJ, Zemun 1.389.640,00 66. MAK- DI, Kraljevo 387.552,00 67. DES, Novi Sad 11.865.711,00 68. ŠUMADIJA, Beograd 5.086.334,00 69. GRAFOPROMET, Kragujevac 799.037,00 70. KOZARA, Subotica 1.833.622,00 71. LUJ BRAJ, Novi Sad 1.377.823,00 72. METALAC, Niš 1.767.147,00 73. PLAST METAL, Kraljevo 4.013.852,00 74. ČIKO ŠTAMPA, Subotica 308.174,00 75. SRBIJA ŠUME, Beograd 3.000.000,00 76. ZORKA, Šabac 218.984,50 77. DES, Zaječar 7.040.805,50 78. PTP DAČA, Smederevo 149.863,50 79. MILAN BLAGOJEVIĆ, Smederevo 3.854.638,00 80. BUDUĆNOST, Jagodina 1.900.426,00 81. ŽUPA VEZ, Aleksandrovac 1.937.221,50 82. NITEKS, Niš 4.418.790,00 UKUPNO REALIZOVANO: 311.627.503,70

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 6.019,57 mil. dinara, i to za: Zastava zapošljavanje i obrazovanje d.o.o. Kragujevac (1.261,48 mil. dinara), Viskoza Loznica (439,03 mil. dinara), Livnica Kikinda (221,01 mil. dinara), Borska banka Bor (423,25 mil. dinara), Prva petoletka Trstenik (250,00 mil. dinara), Robne kuće Beograd – u stečaju Beograd (215,00 mil. dinara), IRT fabrika Dobanovci (237,00 mil. dinara) i za 31 korisnika iznos od 2.972,80 mil. dinara. Navedena sredstva utrošena su za samozapošljavanje viškova zaposlenih, otpremnine viškova zaposlenih kod preduzeća koja se restruktuiraju, kao i za zarade radnika zaposlenih.

– Troškovi dotacija nevladinim organizacijama izvršeni su u iznosu od 412,09 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 2,88 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 32,32 mil. dinara, i to za nabavku automobila i računovodstvene opreme.

Razdeo 18 – Ministarstvo za socijalna pitanja

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva za socijalna pitanja, utrošeno je 27,96 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,90 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 268,30 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 12,48 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,08 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 1,09 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 18.308,94 mil. dinara, i to za: porodicu i decu u iznosu od 12.626,42 mil. dinara (715.220 korisnika i to: 24.491 porodilja dobilo je naknadu zarade; 36.154 majki dobilo je materinski dodatak; 2.834 novorođenčeta dobilo je opremu; 727 majki izbeglica dobilo je pomoć i 324.650 porodica dobilo je dečiji dodatak za 573.187 dece); socijalnu zaštitu u iznosu od 3.672,34 mil. dinara (smeštaj u ustanovama socijalne zaštite, program rada centara, usluge socijalnog rada, zarade za kosovske centre, porodični smeštaj i dr.) i boračku i invalidsku zaštitu u iznosu od 2.009,50 mil. dinara (boračko-invalidsaka zaštita za 76.564 korisnika, koja se isplaćuje mesečno; zaštita za 3.451 invalida rada, koja se isplaćuje mesečno i zdravstvena zaštitaza vojne invalide koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu).

– Troškovi dotacija nevladinim organizacijama izvršeni su u iznosu od 145,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 1,35 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 3,15 mil. dinara, i to za nabavku automobila i računovodstvene opreme.

Razdeo 19 – Ministarstvao za nauku, tehnologiju i razvoj

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj, utrošeno je 12,74 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,08 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 2,47 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,03 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 77,55 mil. dinara, i to za: obavezu po ugovoru sa Microsoft kompanijom, administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 2.025,90 mil. dinara, i to za finansiranje ugovora po projektu u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,29 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 1,07 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 24,49 mil. dinara, i to za isplatu stipendija naučno-umetničkog podmlatka i učešće u troškovima njihovog naučnog rada.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 420,00 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara, i to za nabavku automobila i računovodstvene opreme.

Glava 19.1 – Zavod za informatiku i internet

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Zavoda za informatiku i internet, utrošeno je 0,44 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 0,66 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,40 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,75 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 17,29 mil. dinara,.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 38,22 mil. dinara, i to za nabavku automobila i računovodstvene opreme.

Razdeo 20 – Ministarstvo prosvete i sporta

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva prosvete i sporta, utrošeno je 139,69 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 1,22 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja u iznosu od 1,28 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 7,61 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,30 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 61,37 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 28,74 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,56 mil. dinara. i to za popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 2,99 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 5,31 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 4,43 mil. dinara.

– Izdaci za novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela su u iznosu od 0,46 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 254,69 mil. dinara

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,34 mil. dinara.

Glava 20.1 – Osnovno obrazovanje

Prema Zakonu o osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 i 22/02) u budzetu Republike obezbeđuju se sredstva školama za: zarade, naknade i druga primanja radnika, kao i ostale troškove i izdatke.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u osnovnim školama utrošeno je 9.761,99 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 9,08 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 39,45 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 0,44 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,21 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,03 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 28,72 mil. dinara, i to za finansiranje projekata po Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 35,55 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 9,16 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 3.658,76 mil. dinara, i to za finansiranje osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 2,96 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 302,74 mil. dinara.

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 6,77 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 13,97 mil. dinara.

Glava 20.2 – Srednje obrzovanje

Prema Zakonu o srednjoj školi (“Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02 i 25/02) u budzetu Republike obezbeđuju se sredstva školama za: zarade, naknade i druga primanja radnika, kao i ostale troškove i izdatke.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u osnovnim školama, utrošeno je 4.903,30 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 13,29 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 13,17 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,61 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 29,98 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 1,61 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 1.678,49 mil. dinara, i to za finansiranje osnovnog obrazovanja u Vojvodini.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 4,89 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0.06 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 147,07 mil. dinara.

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 10,34 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,00 mil. dinara, i to za nabavku automobila i računovodstvene opreme.

Glava 20.3 – Učenički standard

Prema Zakonu o učeničkom i studentskom standardu (“Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94) u budzetu Republike obezbeđuju se sredstva za finansiranje učeničkog standarda. Sredstva se prenose ustnanovama učeničkog standarda koje pružaju usluge smeštaja i ishrane i to kroz cenu usluge. Cenom usluge obezbeđuje se naknada materijalnih troškova, u skladu sa utvrđenim normativima. U budzetu Republuke obezbeđuju se i sredstva za zarade, naknade i druga primanja radnika, kao i ostale troškove i izdatke.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u ustanovama učeničkog standarda, utrošeno je 203,47 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 76,33 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 71,69 mil. dinara, i to za finansiranje osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 300,50 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 6,13 mil. dinara.

– Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu realizovani su u iznosu od 0,86 mil. dinara, i to za učeničke kredite.

Glava 20.4 – Više i univerzitetsko obrazovanje

Prema Zakonu o univerzitetu (“Službeni glasnik RS“, br. 20/98 i 21/02) predviđeno je da se sredstva za obavljanje delatnosti univerzitetra, odnosno fakulteta obezbeđuju: iz sredstava osnivača, školarine, pružanjem usluga trećim licima, i iz ostalih izvora (poklon, donacije, sponzorstva i dr.).

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, na univerzitetima, fakultetima, univerzitetskim organizacijama i višim školama, utrošeno je 3.267,67 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 43,16 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 422,87 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 14,32 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 76,76 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 73,25 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 842,17 mil. dinara, i to za finansiranje osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 98,38 mil. dinara.

Glava 20.5 – Studentski standard

Prema Zakonu o učeničkom i studentskom standardu (“Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94) u budzetu Republike obezbeđuju se sredstva za finansiranje studentskog standarda. Sredstva se prenose ustanovama studentskog standarda, koje pružaju usluge smeštaja i ishrane i to kroz cenu usluge. Cenom usluge obezbeđuje se naknada materijalnih troškova, u skladu sa utvrđenim normativima. U budzetu Republike obezbeđuju se sredstva za zarade, naknade i druga primanja radnika, kao i za ostale troškove i izdatke.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u ustanovama studentskog standarda, utrošeno je 326,04 mil. dinara.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 9,70 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 60,00 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 71,42 mil. dinara, i to za finansiranje osnovnog obrazovanja u AP Vojvodini.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 900,44 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 9,80 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu realizovani su u iznosu od 261,19 mil. dinara, i to za studentske kredite.

Glava 20.6 – Fizička kultura

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, utrošeno je 27,67 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 1,18 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 5,34 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,32 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 56,14 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 157,99 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Donacije međunarodnim organizacijama izvršene su u iznosu od 1,49 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 25,30 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 161,47 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 2,07 mil. dinara.

Razdeo 21 – Ministarstvo kulture i javnog informisanja

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva kulture i javnog informisanja, utrošeno je 9,93 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, zakup imovine i opreme, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 3,40 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,82 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 5,33 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 71,58 mil. dinara. Sa ove stavke finasirane su obaveze Ministarstva na osnovu: Zakona o delatnostima od opšteg interesa u kulturi, Zakona o zaštiti kulturnih dobara, Zakona o bibliotečkoj delatnosti, Zakona o izdavačkoj delatnosti i drugih zakona i propisa za koje je nadležno Ministarstvo kulture i informisanja u realizaciji svojih aktivnosti i programa.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,95 mil. dinara, i to za popravku i održavanje zgrade i opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 2,31 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 31,74 mil. dinara, i to ustanovama kulture na teritoriji AP Vojvodine.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu realizovani su u iznosu od 44,36 mil. dinara, kao i prenos za Fond za domaću konomatografiju, koji će biti formiran u narednom periodu.

Glava 21.1 – Ustanove kulture

– Zakonom o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture (“Službeni glasnik RS“, broj 49/92), predviđeno je da se u budzetu Republike obezbeđuju sredstva za rad, održavanje i ostvarivanje programa: Narodne biblioteke Srbije, Arhiva Srbije, Narodnog muzeja u Beogradu, Istorijskog muzeja Srbije, Etnografskog muzeja, Muzeja savremene umetnosti, Muzeja primenjennje umetnosti, Prirodnjačkog muzeja, Muzeja Kosova i Metohije u Prištini, Vojvođanskog muzeja u Novom Sadu, Muzeja genocida, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Jugoslovenske kinoteke, Matice srpske sa bibliotekom i galerijom Matice srpske u Novom Sadu, Narodnog pozorišta u Beogradu, Narodnog pozorišta u Prištini, Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, Narodne i univerzitetske biblioteke u Prištini, Arhiva Vojvodine, Arhiva Kosova, Beogradske filharmonije, Ansambla narodnih igara “Kolo“ i programi koji doprinose razvoju kulture i umetnosti a ostvaruju ih ustanove kulture.

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u ustanovama kulture, utrošeno je 793,78 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 19,10 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u iznosu od 1,57 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 102,81 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 1,43 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 11,23 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 218,43 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 8,28 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 6,19 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 24,31 mil. dinara.

Glava 21.2 – Agencija za razvoj kulture

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi Agencije za razvoj kulture, utrošeno je 0,56 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranja opreme, i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 0,05 mil. dinara.

– Troškovi putovanja izvršeni su u iznosu od 0,004 mil. dinara, i to za: dnevnice, smeštaj i putne troškove zaposlenih.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,14 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala, u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara, i to za kupovinu mobilnih telefona.

Razdeo 22 – Ministarstvo zdravlja

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva zdravlja, utrošeno je 96,86 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,19 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za: porodiljska bolovanja, slučaj smrti i otpemnine za odlazak u penziju, u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup zgrada i poslovnog prostora, zakup skladištenog prostora, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 8,25 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,08 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 18,64 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 9,76 mil. dinara, i to za: zdravstvenu zaštitu po ugovoru (psihijatrijske usluge) i usluge atestiranja lekova iz humanitarne pomoći.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,95 mil. dinara, i to za: popravku i održavanje automobila i komjuterske opreme, opreme za komunikaciju, elektonske, fotografske i medicinske opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, službenu odeću, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo, i ostalog materijala, u iznosu od 9,80 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 963,19 mil. dinara, i to: zdravstvenim ustanovama za opšti interes u zdravstvu u iznosu od 289,15 mil. dinara; za investiciono održavanje zdravstvenih ustanova u iznosu od 111,98 mil. dinara; za onkološku opremu ustanova (Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinički centar Niš – Klinika za onkologiju, Kliničko bolnički centar Kragujevac – Institut za onkologoju, Institut za onkologiju i radiologiju Sremska Kamenica i Zvod za onkologiju Kladovo) u iznosu od 439,00 mil. dinara i za ostale zdravstvene ustanove koje su realizovale sredstva za investicije i opremu u 2002.godini u iznosu od 122,22 mil. dinara.

– Troškovi naknada za socijalnu zaštitu iz budzeta izvršeni su u iznosu od 2,85 mil. dinara, i nastali su po osnovu pružanja finansijske pomoći osiguranicima u delu zdravstvene zaštite.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 14,26 mil. dinara, i to: Crvenom krstu Srbije u iznosu od 6,00 mil. dinara i ostalim neprofitabilnim institucijama (Društvu za borbu protiv raka Srbije i Vojvodine, kao i ostalim neprofitabilnim institucijama , tj. udrženjima , koja ne stiču dohodak svojim radom, a obratili su se za finansijsku pomoć Ministarstvu) u iznosu od 8,26 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 6,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 6,06 mil. dinara, i to za nabavku automobila, računovodstvene opreme, mobilnih telefona i elektronske opreme.

Razdeo 23 – Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, utrošeno je 11,11 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, zakup zgrada i poslovnog prostora i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 8,25 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,16 mil. dinara

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,99 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, usluge za izradu softvera, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge izvršene su u iznosu od 122,55 mil. dinara, i to za: usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina (Ovčarsko-Kablarska klisura, Ludaško jezero, rezervat prirode “Zasavica“ i Tara) u iznosu od 1,63 mil. dinara; usluge očuvanja životne sredine ( usluge praćenja stanja kvaliteta činilaca životne sredine poverene su stručnim ovlašćenim kućama koje su odabrane od strane Ministarstva) u iznosu od 14,23 mil. dinara i ostale specijalizovane usluge (geološka istraživanja u cilju realizacije strateških dokumenata, planova i programa istraživanja u oblasti održivog korišženja prirodnih bogatstava) u iznosu od 106,68 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,18 mil. dinara, i to za: popravku i održavanje automobila i ostale opreme Ministarstva.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 2,05 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 11,70 mil. dinara, i to: AP Vojvodini, za materijalne troškove rada inspekcije na teritoriji AP Vojvodina, iznos od 0,71 mil. dinara; SO Majdanpek, na ime sanacije korita Mali Pek u cilju prevencije akcidenta zagađivanja životne sredine, u iznosu od 1,03 mil. dinara i za kapitalne transfere, za osposobljavanje Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja Beograd za reagovanje u slučaju udesa, odnosno opremanje mobilne ekotoksilkološke laboratorije za rad na terenu i identifikaciju i kvalifikaciju zagađujućih materijala i činioca životne sredine u Beogradu, u iznosu od 9,95 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 1,74 mil. dinara, i to za sufinasiranje projekata nevladinog sektora u oblasti zaštite životne sredine.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 1,05 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

Glava 23.1 – Uprava za šume

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za šume, utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i ostale troškove, izvršeni su u isnosu 0,06 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,002 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,10 mil. dinara, i to za popravku i održavanje automobila i ostale opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku materijala za saobraćaj – gorivo, i ostalog materijala, u iznosu od 0,50 mil. dinara.

– Izdaci za subvencije nefinansijskim korporacijama izvršeni su u iznosu od 77,38 mil. dinara, a sredstva je dobilo 42 korisnika.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,003 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,02 mil. dinara.

Razdeo 24 – Ministarstvo vera

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva vera, utrošeno je 1,65 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,01 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 0,23 mil. dinara.

-Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,83 mil. dinara, i to za: administrativne usluge, usluge informisanja, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, stručne usluge, reprezentacije i ostale opšte usluge.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, materijala za saobraćaj – gorivo i ostalog materijala, u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 77,61 mil. dinara, i to za: izgradnju Hrama sv. Save iznos od 53,00 mil. dinara (od čega je iznos od 23,00 mil. dinara finansiran iz doplatnih markica); izgradnju saborne crkve u Valjevu iznos od 5,00 mil. dinara; izgradnju saborne crkve u Nišu iznos od 5,00 mil. dinara; pomoć eparhijama, crkvenim opštinama i manastirima iznos od 4,95 mil. dinara kao i za ostale namene (pomoć centralnim crkvenim opštinama, “Bogoslovskom fakultetu SPC“, verskim zajednicama za izdavačku delatnost i dr.) iznos od 9,66 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

Razdeo 25 – Republički sekretarijat za zakonodavstvo

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, utrošeno je 0,06 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,05 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate, za obračunata bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, i ostali troškovi, izvršeni su u isnosu 0,29 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

– Troškovi za tekuće popravke i održavanje iznosili su 0,10 mil. dinara, i to za: popravku i održavanje automobila i ostale opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku materijala za saobraćaj – gorivo, i ostali materijali, u iznosu od 0,38 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,16 mil. dinara.

Razdeo 26 – Republička uprava javnih prihoda

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičke uprave javnih prihoda, utrošeno je 2.335,97 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 136,07 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja, zaposlenih u iznosu od 30,97 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i troškove platnog prometa izvršeni su u isnosu 259,29 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 15,81 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 165,99 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 11,53 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada, objekata i opreme, izvršeni su u iznosu od 78,23 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 105,46 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 0,99 mil. dinara.

– Naknade za socijlnu zaštitu iz budzeta izvršene su u iznosu od 0,66 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 81,72 mil. dinara.

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 35,80 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane jedinica vlade izvršene su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 32,70 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 262,51 mil. dinara.

– Otplata glavnice domaćim kreditorima izvršena je u iznosu od 0,02 mil dinara.

– Dati domaći krediti i investicije u finansijsku imovinu realizovani su u iznosu od 96,31 mil. dinara.

Razdeo 27– Republički zavod za razvoj

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog zavoda za razvoj, utrošeno je 8,97 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja, zaposlenih u iznosu od 0,02 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup objekata i troškovi platnog prometa izvršeni su u isnosu 0,35 mil. dinara.

-Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 4,57 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge za izradu softvera, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: opreme, izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,30 mil. dinara.

Razdeo 28 – Republički zavod za statistiku

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičkog zavoda za statistiku, utrošeno je 103,26 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, utrošeno je 0,33 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih kao i za slučaj smrti zaposlenog, u iznosu od 0,65 mil. dinara

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u isnosu 31,85 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 5,03 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,47 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 421,63 mil. dinara, i to za redovnu delatnost Zavoda (troškovi spoljnjih saradnika koji rade na anketiranju, prikupljanju i dostavi podataka za potrebe pojedinih istraživanja) u iznosu od 8,33 mil. dinara i za popis stanovništva u 2002. godini iznos od 413,30 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 3,89 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacije, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 12,93 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 3,82 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 74,22 mil. dinara, i to za nabavku administrativne opreme, računarske opreme, mobilnih telefona, elektronske opreme i fotografske opreme.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara, za kupovinu stručnih knjiga za biblioteku Zavoda.

Razdeo 29 – Republički hidrometeorološki zavod

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao i za naknade za rad strelaca na protivgradnim stanicama i za naknade za rad osmatrača na hidrološkim i meteorološkim stanicama, utrošeno je 175,68 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz, hranarinu za protivgradnu zaštitu i obezbeđenje stambenog prostora zaposlenih, utrošeno je 6,36 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 2,13 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u isnosu 24,62 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 5,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 9,92 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge održavanja računara, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara, organizovanja kurseva i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 5,10 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina, laboratorijskog materijala, materijala za meteorološka merenja, zaštitnih odela, i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 24,76 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 16,80 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 37,54 mil. dinara, i to za: izgradnju radarskog centra Bukulja-Aranđelovac, adaptaciju radarskog centra 17 protivgradnih stanica, radarski centar Niš, radarski centar Sjenica, radarski centar Kukavica, izgradnju 77 novih hidroloških reonskih stanica i izgradnju vodovoda na RC Kraljeva Stolica.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 294,75 mil. dinara, i to za: nabavku protivgradnih raketa, ugradnju opreme radar III, računarsku opremu, telefonsku centralu, elektronsku opremu, opremanje RC fruška gora i merne i kontrolne instrumente.

Razdeo 30 – Republički geodetski zavod

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičkog geodetskog zavoda, utrošeno je 640,29 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz zaposlenih, utrošeno je 6,51 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 7,27 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih, zakup programa i troškovi platnog prometa izvršeni su u isnosu 74,94 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 19,08 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 82,70 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare, organizovanje kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 2,63 mil. dinara

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 37,55 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina, laboratorijskog materijala i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 82,97 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 21,67 mil. dinara.

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 13,06 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 28,95 mil. dinara.

Razdeo 31 – Republička direkcija za imovinu Republike Srbije

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije, utrošeno je 10,76 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz zaposlenih, utrošeno je 0,03 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, izvršeni su u isnosu 2,44 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,59 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, kompjuterskie usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare, organizovanje kurseva i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje izvršeni su u iznosu od 0,001 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršene su u iznosu od 1,59 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 581,74 mil. dinara i to za: rekonstrukciju dela zgrade Vlade Republike Srbije u ul. Nemanjina br. 11 u iznosu od 49,00 mil. dinara; potrebe školstva (kupovina, izgradnja i kapitalno održavanje objekata) u iznosu od 322,27 mil. dinara; potrbe u fizičkoj kulturi u iznosu od 14,53 mil. dinara; izgradnju objekata u zdravstvu u iznosu od 41,90 mil. dinara; investicije u kulturi u iznosu od 13,90 mil. dinara, i za kupovinu poslovnih zgrada (prema Zaključku Vlade Republike Srbije br. 43-2780-2002-1 od 28. februara 2002. godine) u iznosu od 140,14 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara, za nabavku opreme za potrebe direkcije.

Razdeo 32 – Srpska akademija nauka i umetnosti

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Srpske akademije nauka i umetnosti, utrošeno je 27,13 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz zaposlenih, utrošeno je 0,83 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja zaposlenih, u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih i troškovi platnog prometa izvršeni su u isnosu 10,04 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 3,25 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 10,86 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare, organizovanje kurseva i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge po ugovorima, realizovane su u iznosu od 2,22 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršene su u iznosu od 1,69 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala u iznosu od 2,73 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 0,01 mil. dinara.

– Naknade za socijlnu zaštitu iz budzeta, izvršene su u iznosu od 10,35 mil. dinara, i to za isplatu akademskih nagrada u skladu sa Zakonom o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 2,19 mil. dinara.

Razdeo 33 – Republički seizmološki zavod

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Republičkog seizmološkog zavoda, utrošeno je 5,17 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih izvršeni su u isnosu 0,68 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,55 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršene su u iznosu od 2,42 mil. dinara, i to na rekonstrukciji zgrade Zavoda, kao i za popravke i održavanje seizmološke opreme.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,40 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 0,18 mil. dinara za nabavku i instaliranje gromobrana na zgradi Zavoda.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,82 mil. dinara, i to za nabavku pet komada GPS prijemnika, tri mobilna telefona, devet računara i jednog putničkog vozila.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara, i to za nabavku licencnog softvera za izradu seizmoloških karata i interaktivnu obradu podataka.

Razdeo 34 – Agencija za reciklažu

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije za reciklažu, utrošeno je 2,71 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz zaposlenih, utrošeno je 0,003 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 0,51 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,86 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 3,15 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,10 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,20 mil. dinara, i to za nabavku pet komada GPS prijemnika, tri mobilna telefona, devet računara i jednog putničkog vozila.

Razdeo 35 – Komesarijat za izbeglice

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Komesarijata za izbeglice, utrošeno je 11,56 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz zaposlenih, utrošeno je 0,004 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenih izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave i zaposlenih izvršeni su u isnosu 8,59 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 7,26 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje, izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila i ostalog materijala u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Naknade za socijlnu zaštitu iz budzeta, izvršene su u iznosu od 714,81 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,41 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 105,54 mil. dinara.

Razdeo 36 – Zavod za zaštitu prirode

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Zavoda za zaštitu prirode, utrošeno je 18,81 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz zaposlenih, utrošeno je 0,25 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 0,29 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 6,86 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 2,82 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,84 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,67 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,61 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 4,33 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 0,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 14,40 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

Razdeo 37 –Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

– Za plate, dodatke i naknade zaposlenih, kao i doprinose za iste koji terete poslodavca, u stručnoj službi za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, utrošeno je 197,03 mil. dinara.

– Za naknade zaposlenih u naturi – prevoz zaposlenih, utrošeno je 0,27 mil. dinara.

– U okviru izdataka za socijalna davanja zaposlenima izvršene su isplate za bolovanja i otpremnine i pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih, u iznosu od 1,92 mil. dinara.

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave, osiguranje imovine i zaposlenih izvršeni su u isnosu 136,72 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 39,98 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, kompjuterske usluge, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 165,47 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila, materijala za domaćinstvo i u ugostiteljstvo i ostalog materijala, u iznosu od 174,50 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 8,95 mil. dinara.

– Izdaci za zgrade i građevinske objekte izvršeni su u iznosu od 135,93 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 262,27 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 2,07 mil. dinara.

Razdeo 38 – Okruzi

Glava 38.1 – Severno-bački okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,18 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,28 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,48 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,72 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,27 mil. dinara.

Glava 38.2 – Srednje-banatski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 3,50 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,26 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,03 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,52 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,45 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

Glava 38.3 – Severno-banatski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,22 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,52 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,76 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,50 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 0,001 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,21 mil. dinara.

Glava 38.4 – Južno-banatski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,39 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,32 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,88 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 1,16 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,63 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,80 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

Glava 38.5 – Zapadno-bački okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,68 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,73 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,79 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,81 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 2,04 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 0,02 mil. dinara.

– Izdaci za prateće troškove zaduživanja izvršeni su sa 0,001 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

Glava 38.6 – Južno-bački okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 3,72 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 1,87 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,33 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 1,38 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 5,32 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 1,13 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

Glava 38.7 – Sremski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,88 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,42 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,75 mil. dinara.

– Izdaci za otplatu kamata po domaćim kreditima izvršeni su sa 0,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,12 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 1,99 mil. dinara.

Glava 38.8 – Mačvanski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telfone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,05 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,48 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 1,11 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,58 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 2,02 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,11 mil. dinara.

Glava 38.9 – Kolubarski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,50 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknada za hotelski smeštaj i troškove prevoza) u iznosu od 0,68 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,62 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršeni su u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,82 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

Glava 38.10 – Podunavski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,50 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,13 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,33 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršeni su u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

Glava 38.11 – Braničevski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,11 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,43 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,03 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,88 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

Glava 38.12 – Šumadijski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 2,77 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,37 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,66 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,48 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,47 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,09 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za ostala osnovna sredstva izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. Dinara.

Glava 38.13 – Pomoravski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,92 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 2,03 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,86 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,23 mil. dinara.

Glava 38.14 – Borski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,64 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,69 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,36 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,93 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za novčane kazne po rešenju sudova i sudskih tela izvršeni su u iznosu od 0,46 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 0,34 mil.

Glava 38.15 – Zaječarski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,29 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,95 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,46 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

Glava 38.16 – Zlatiborski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 4,91 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,63 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 3,30 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,90 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 2,65 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,05 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

Glava 38.17 – Moravički okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,79 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,33 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,79 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,03 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,65 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijali, u iznosu od 2,20 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,08 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

Glava 38.18 – Raški okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 3,57 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,99 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,39 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,001 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,64 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 2,28 mil. dinara.

Glava 38.19 – Rasinski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,76 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,30 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,07 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme, izvršeni su u iznosu od 0,54 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,08 mil. dinara.

Glava 38.20 – Nišavski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 3,94 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 1,66 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,85 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršeni su u iznosu od 3,06 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 3,20 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,14 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 0,42 mil.

Glava 38.21 – Toplički okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 0,62 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,11 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,25 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršeni su u iznosu od 0,35 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,57 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,24 mil. dinara.

Glava 38.22 – Pirotski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,34 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,48 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,46 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,04 mil. dinara.

Glava 38.23 – Jablanički okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,78 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 1,09 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminara i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršeni su u iznosu od 0,42 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,69 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 19,62 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

Glava 38.24 – Pčinjski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 0,93 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,24 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,98 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršeni su u iznosu od 1,33 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 1,20 mil. dinara.

– Transferi ostalim nivoima vlasti izvršeni su u iznosu od 1,99 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,72 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 0,07 mil.

Glava 38.25 – Kosovski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 0,46 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,31 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,88 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršeni su u iznosu od 0,19 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,55 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,47 mil. dinara.

– Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka izvršene su u iznosu od 0,67 mil.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,67 mil. dinara.

Glava 38.26 – Pećki okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,63 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje: zgrada i opreme, izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,04 mil. dinara.

– Dotacije nevladinim organizacijama izvršene su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,002 mil. dinara.

Glava 38.27 – Prizrenski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,59 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,02 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,07 mil. dinara.

– Izdaci za mašine i opremu izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

Glava 38.28 – Kosovsko-mitrovački okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 0,30 mil. dinara.

– Troškovi putovanja realizovani su za poslovna putovanja zaposlenih u zemlji (dnevnice zaposlenih, naknade za hotelski smeštaj i troškovi prevoza) u iznosu od 0,15 mil. dinara.

– Usluge po ugovoru izvršene su u iznosu od 0,41 mil. dinara, i to za: ugovore o delu, usluge informisanja, usluge reprezentacije, kotizacije i seminare i ostale opšte usluge.

– Specijalizovane usluge, po ugovorima, realizovane su u iznosu od 0,17 mil. dinara.

– Izdaci za tekuće popravke i održavanje zgrada i opreme izvršeni su u iznosu od 0,85 mil. dinara.

– Izdaci za materijale izvršeni su za nabavku: kancelarijskog materijala, radne odeće i obuće, stručnih publikacija, časopisa i glasila, benzina i ostalog materijala za potrebe službenih vozila i ostalog materijala, u iznosu od 0,62 mil. dinara.

– Rashodi za socijalna davanja na teret budzeta izvršena su u iznosu od 0,06 mil. dinara.

– Rashodi na ime poreza na fond zarada i poreza na finansijske transakcije, kao i ostalih poreza, izvršeni su u iznosu od 0,01 mil. dinara.

Glava 38.29 – Kosovsko-pomoravski okrug

– Stalni troškovi, u okviru kojih su rashodi za: energetske i komunalne usluge, telefone i mobilne telefone, poštanske usluge i usluge dostave izvršeni su u isnosu 1,45 mil. dinara.

Ostavite komentar