Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

Obrazac 1

Popunjava Uprava za javna plaćanja – Filijala Bruto Ispravka vrednosti Neto(5 – 6) 1 2 3 4 5 6 7 1 AKTIVA 000000 NEFINANSIJSKA IMOVINA (1002 + 1016) 010000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1013) 011000 OSNOVNA SREDSTVA (od 1004 do 1006) 011100 Zgrade i građevinski objekti 011200 Oprema 011300 Ostala osnovna sredstva 013000 DRAGOCENOSTI (1008) 013100 Dragocenosti 014000 PRIRODNA IMOVINA (od 1010 do 1012) 014100 Zemljišta 014200 Podzemna blaga 014300 Šume i vode 015000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1014 + 1015) 015100 Nefinansijska imovina u pripremi 015200 Avansi za nefinansijsku imovinu 020000 NEFINANSIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1017 + 1021) 021000 ZALIHE (od 1018 do 1020) 021100 Robne rezerve 021200 Zalihe proizvodnje 021300 Roba za dalju prodaju 022000 ZALIHE SITNOG INVENTARA (1022 + 1023) 022100 Zalihe sitnog inventara u upotrebi 022200 Zalihe sitnog inventara van upotrebe 100000 FINANSIJSKA IMOVINA (1025 + 1044 + 1062) 18.572.111 18.572.111 110000 DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (1026 + 1036) 959.053 959.053 111000 DUGOROČNA DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1027 do 1035) 959.053 959.053 111100 Dugoročne domaće hartije od vrednosti izuzev akcija 111200 Krediti ostalim nivoima vlasti 111300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 111400 Krediti domaćim privatnim poslovnim bankama 111500 Krediti domaćim javnim nefinansijskim institucijama 111600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 668.759 668.759 111700 Krediti domaćim nevladinim organizacijama 111800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 111900 Domaće akcije i ostali kapital 290.294 290.294 112000 DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1037 do 1043) 112100 Dugoročne strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 112200 Krediti stranim vladama 112300 Krediti međunarodnim organizacijama 112400 Krediti stranim poslovnim bankama 112500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 112600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 112700 Strane akcije i ostali kapital 120000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI, POTRAŽIVANjA I KRATKOROČNI PLASMANI (1045 + 1055 + 1057) 16.728.857 16.728.857 121000 NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, HARTIJE OD VREDNOSTI (od 1046 do 1054) 3.258.983 3.258.983 121100 Žiro i tekući računi 276.262 276.262 121200 Izdvojena novčana sredstva i akreditivi 121300 Blagajna 121400 Devizni račun 2.968.424 2.968.424 121500 Devizni akreditivi 121600 Devizna blagajna 121700 Ostala novčana sredstva 14.297 14.297 121800 Plemeniti metali 121900 Hartije od vrednosti 122000 KRATKOROČNA POTRAŽIVANjA (1056) 13.469.874 13.469.874 122100 Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja 13.469.874 13.469.874 123000 KRATKOROČNI PLASMANI(od 1058 do 1061) 123100 Kratkoročni krediti 123200 Dati avansi, depoziti i kaucije 123300 Hartije od vrednosti namenjene prodaji 123900 Ostali kratkoročni plasmani 130000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1063) 884.201 884.201 131000 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1064 do 1066) 884.201 884.201 131100 Razgraničeni rashodi do jedne godine 131200 Obračunati neplaćeni rashodi 884.201 884.201 131300 Ostala aktivna vremenska razgraničenja UKUPNA AKTIVA (1001 + 1024) 18.572.111 18.572.111

Oznaka OP Broj konta Opis Iznos Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 PASIVA 200000 OBAVEZE (1069 + 1088 + 1107 + 1158 + 1183 + 1196) 41.745.051 210000 DUGOROČNE OBAVEZE (1070 + 1079 + 1086) 22.575.423 211000 DOMAĆE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1071 do 1078) 3.327.661 211100 Obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 2.032.914 211200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti 211300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija 410.546 211400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 884.201 211500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora 211600 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 211700 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata 211800 Dugoročne obaveze po osnovu domaćih menica 212000 STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1080 do 1085) 19.247.762 212100 Dugoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 212200 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih vlada 212300 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija 19.247.762 212400 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 212500 Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 212600 Dugoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 213000 DUGOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1087) 213100 Dugoročne obaveze po osnovu garancija 220000 KRATKOROČNE OBAVEZE (1089 + 1098 + 1105) 17.000.000 221000 KRATKOROČNE DOMAĆE OBAVEZE (od 1090 do 1097) 17.000.000 221100 Kratkoročne domaće obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 221200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih nivoa vlasti 221300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih javnih finansijskih institucija 17.000.000 221400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka 221500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora 221600 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od domaćinstava u zemlji 221700 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih finansijskih derivata 221800 Kratkoročne obaveze po osnovu domaćih menica 222000 KRATKOROČNE STRANE OBAVEZE (od 1099 do 1104) 222100 Kratkoročne strane obaveze po osnovu emitovanih hartija od vrednosti, izuzev akcija 222200 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih vlada 222300 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija 222400 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od stranih poslovnih banaka 222500 Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih stranih kreditora 222600 Kratkoročne obaveze po osnovu stranih finansijskih derivata 223000 KRATKOROČNE OBAVEZE PO OSNOVU GARANCIJA (1106) 223100 Kratkoročne obaveze po osnovu garancija 230000 OBAVEZE PO OSNOVU RASHODA ZA ZAPOSLENE (1108 + 1114 + 1120 + 1126 + 1130 + 1136 + 1142 + 1150 + 1156) 231000 OBAVEZE ZA PLATE (od 1109 do 1113) 231100 Obaveze za plate i dodatke 231200 Obaveze po osnovu poreza na plate i dodatke 231300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na plate i dodatke 231400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na plate i dodatke 231500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost na plate i dodatke 232000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1115 do 1119) 232100 Obaveze po osnovu neto naknada zaposlenima 232200 Obaveze po osnovu poreza na plate za naknade zaposlenima 232300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima 232400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima 232500 Obaveze po osnovu doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima 233000 OBAVEZE ZA NAGRADE, BONUSE I POSEBNE ISPLATE (od 1121 do 1125) 233100 Obaveze po osnovu neto isplata nagrada, bonusa i posebnih isplata 233200 Obaveze po osnovu poreza na nagrade, bonuse i posebne isplate 233300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate 233400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade, bonuse i posebne isplate 233500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade, bonuse i posebne isplate 234000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1127 do 1129) 234100 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca 234200 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca 234300 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca 235000 OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA U NATURI (od 1131 do 1135) 235100 Obaveze po osnovu neto naknada u naturi 235200 Obaveze po osnovu poreza na naknade u naturi 235300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi 235400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi 235500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi 236000 OBAVEZE PO OSNOVU SOCIJALNE POMOĆI ZAPOSLENIMA (od 1137 do 1141) 236100 Obaveze po osnovu neto isplata socijalne pomoći zaposlenima 236200 Obaveze po osnovu poreza na socijalnu pomoć zaposlenima 236300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima 236400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima 236500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima 237000 SLUŽBENA PUTOVANjA I USLUGE PO UGOVORU (od 1143 do 1149) 237100 Obaveze po osnovu neto isplata za službena putovanja 237200 Obaveze po osnovu poreza na isplate za službena putovanja 237300 Obaveze po osnovu neto isplata za usluge po ugovoru 237400 Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru 237500 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru 237600 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru 237700 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru 238000 OBAVEZE PO OSNOVU SUDIJSKIH I POSLANIČKIH DODATAKA (od 1151 do 1155) 238100 Obaveze za neto isplaćeni sudijski i poslanički dodatak 238200 Obaveze po osnovu poreza na isplaćeni sudijski i poslanički dodatak 238300 Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko osiguranje za sudijski i poslanički dodatak 238400 Obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudijski i poslanički dodatak 238500 Obaveze po osnovu doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudijski i poslanički dodatak 239000 OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA FOND ZARADA (1157) 239100 Obaveze po osnovu poreza na fond zarada 240000 OBAVEZE PO OSNOVU OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE(1159 + 1164 + 1169 + 1174 + 1177) 241000 OBAVEZE PO OSNOVU OTPLATE KAMATA (od 1160 do 1163) 241100 Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata 241200 Obaveze po osnovu otplate stranih kamata 241300 Obaveze po osnovu otplate kamata na aktivirane garancije 241400 Obaveze po osnovu pratećih troškova zaduživanja 242000 OBAVEZE PO OSNOVU SUBVENCIJA(od 1165 do 1168) 242100 Obaveze po osnovu subvencija nefinansijskim preduzećima 242200 Obaveze po osnovu subvencija privatnim finansijskim preduzećima 242300 Obaveze po osnovu subvencija javnim finansijskim ustanovama 242400 Obaveze po osnovu subvencija privatnim preduzećima 243000 OBAVEZE PO OSNOVU DONACIJA I TRANSFERA (od 1170 do 1173) 243100 Obaveze po osnovu donacija stranim vladama 243200 Obaveze po osnovu donacija međunarodnim organizacijama 243300 Obaveze po osnovu transfera ostalim nivoima vlasti 243400 Obaveze po osnovu transfera organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 244000 OBAVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANjE (od 1175 do 1176) 244100 Obaveze po osnovu prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 244200 Obaveze po osnovu socijalne pomoći iz budzeta 245000 OBAVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1178 do 1182) 245100 Obaveze po osnovu donacija nevladinim organizacijama 245200 Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne od jednog nivoa vlasti drugom 245300 Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova i sudskih tela 245400 Obaveze po osnovu naknade štete za povrede i štete usled elementarnih nepogoda 245500 Obaveze po osnovu naknade štete ili povreda nanetih od strane državnih organa 250000 OBAVEZE IZ POSLOVANjA (1184 + 1188 + 1191 + 1193) 715.789 251000 PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE (od 1185 do 1187) 251100 Primljeni avansi 251200 Primljeni depoziti 251300 Primljene kaucije 252000 OBAVEZE PREMA DOBAVLjAČIMA (1189 + 1190) 252100 Dobavljači u zemlji 252200 Dobavljači u inostranstvu 253000 OBAVEZE ZA IZDATE ČEKOVE I OBVEZNICE (1192) 253100 Obaveze za izdate čekove i obveznice 254000 OSTALE OBAVEZE (1194 + 1195) 715.789 254100 Obaveze iz odnosa budzeta i budzetskih korisnika 715.789 254900 Ostale obaveze 290000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (1197) 1.453.839 291000 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA (od 1198 do 1201) 1.453.839 291100 Razgraničeni prihodi 1.453.839 291200 Razgraničeni plaćeni rashodi 291300 Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja 291900 Ostala pasivna vremenska razgarničenja 300000 IZVORI KAPITALA I UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA (1203) 23.172.940 310000 IZVORI KAPITALA (1204 + 1207 – 1208 + 1209) 23.172.940 311000 IZVORI KAPITALA (1205 + 1206) 9.498.350 311100 Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 14.297 311900 Ostali izvori kapitala preneti iz prethodne godine 9.484.053 321121 Višak prihoda – suficit 321122 Manjak prihoda – deficit 32.671.290 321311 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina UKUPNA PASIVA (1068 + 1202) 18.572.111

Datum, 19.07.2004.godine Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar