Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2003. godinu

P R E D L O G Z A K O N A

O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2003. GODINU

I. OPŠTI DEO

Član 1.

Budzetska primanja Republike Srbije za 2003. godinu, iznose 261.914.761.674,00 dinara.

Primanja iz dodatnih aktivnosti direktnih i indirektnih budzetskih korisnika za 2003. godinu, iznose 23.150.320.394,00 dinara

Član 2.

Izdaci budzeta Republike Srbije za 2003. godinu, iznose 304.805.489.616,00 dinara, a finansirani su iz sledećih izvora:

1) izdaci u iznosu od 261.914.761.674,00 dinara – iz budzetskih primanja;

2) izdaci u iznosu od 42.890.727.942,00 dinara – iz sledećih primanja:

(1) sredstava od privatizacije, u iznosu od 30.409.218.030,00 dinara,

(2) sredstava iz donacija, u iznosu od 2.041.735.213,00 dinara,

(3) sredstava kredita od međunarodnih finansijskih institucija, u iznosu od 7.179.621.107,00 dinara,

(4) sredstava od domaćeg zaduživanja – izdavanje hartija od vrednosti emitovanih od strane Republike Srbije, u iznosu od 2.032.914.351,00 dinara,

(5) neutrošenih sredstava, iz dodatnih aktivnosti, direktnih i indirektnih budzetskih korisnika na kraju 2003. godine, koja se prenose kao početno stanje u 2004. godinu, u iznosu od 1.227.239.241,00 dinara.

Izdaci direktnih i indirektnih budzetskih korisnika, koji su finasirani iz dodatnih aktivnosti za 2003. godinu, iznose 23.150.320.394,00 dinara.

Član 3.

Planirana i ostvarena primanja po vrstama i planirani i izvršeni izdaci po osnovnim namenama iznose:

PRIMANjA

Ostvarena ukupna primanja budzeta Republike Srbije za 2003. godinu, po vrstama:

u dinarima

Ekonomskaklasifi-kacija PRIMANjA P L A N O S T V A R E NjE 7111 Porez na dohodak građana 51.176.100.000 51.915.827.843 7112 Porez na dobit preduzeća 3.800.000.000 5.123.652.525 7121 Porez na fond zarada   131.769.302 7131 Periodični porezi na nepokretnosti   393.374 7133 Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon   19.791 7134 Porez na finansijske transakcije 3.500.000.000 4.021.316.689 7136 Drugi periodični porezi na imovinu   119.680 7141 Porez na promet 107.534.700.000 103.488.199.914 7142 Akcize 55.883.200.000 56.228.757.719 7144 Porezi na pojedinačne usluge   250.654.577 7145 Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju   3.919.610.917 7151 Carine i druge uvozne dažbine 22.675.800.000 23.266.639.253 7161 Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici   72.069 7162 Drugi porezi koje plaćaju ostala lica ili koji se ne mogu identifikovati   9.042.422 7192 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret preduzeća i ostalih pravnih lica   -2.394.468.186 7193 Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica   4 7194 Ostali jednokratni porezi na imovinu   -53.007.343 7196 Ostali porezi koje plaćaju druga ili neidentifikovana lica   42.689 7211 Doprinosi za socijalano osiguranje na teret zaposlenih   504.481 7212 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca   -306.790 7322 Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija   150 7331 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti   116.028.573 7332 Kapitalni transferi od drugih novoa vlasti   7.246 7411 Kamate   374.815.892 7412 Dividende   65 7415 Naknada za korišćenje vazduhoplovnog prostora 3.026.100.000 2.543.671.809 7421 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija   1.287.298 7422 Takse 7.884.900.000 5.048.406.852 7423 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice   1.073.975.530 7431 Prihodi od novčanih kazni za krivična dela   121.848.796 7432 Prihodi od novčanih kazni za privredne prestupe   33.083.298 7433 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje   1.753.806.889 7435 Prihodi od oduzete imovinske koristi   442.907.372 7439 Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi   112.454.401 7441 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica   33.685 7442 Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica   3.680 7451 Ostali prihodi 16.309.300.000 4.129.989.080 7711 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda   4.416.867 7721 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine   734.835 7811 Transferi između buđetskih korisnika na istom nivou   6.763.882 8111 Primanja od prodaje nepokretnosti   241.683.861 8431 Primanja od prodaje šuma i voda   683   Ukupno 271.790.100.000 261.914.761.674 Primanja iz dodatnih aktivnosti organa P L A N O S T V A R E NjE 7311 Tekuće donacije od inostranih država 1.766.824.303 Drugi prihodi 21.383.496.091 Ukupno 35.608.483.785 23.150.320.394 Ukupna primanja 307.398.548.785 285.065.082.068

2. IZDACI

Izvršeni ukupni izdaci budzeta Republike Srbije po osnovnim namenama:

u dinarima

  Tekuća aproprijacija 2003. I Z V R Š E Nj E Ekon. klas. O P I S Sredstva iz budzeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa Ukupna sredstva Sredstva iz budzeta Izdaci iz dodatnih prihoda organa Ukupna sredstva 1 2 3 4 5 6 7 8 41 rashodi za zaposlene 60.752.837.885 2.283.372.912 63.036.210.797 58.420.130.365 831.131.741 59.251.262.106 411 plate i dodaci zaposlenih 48.871.291.076 939.821.670 49.811.112.746 47.684.505.295 204.574.812 47.889.080.106 412 socijalni doprinosi na teret poslodavca 8.972.254.690 211.230.966 9.183.485.656 8.945.827.569 48.947.834 8.994.775.403 413 naknade u naturi 477.256.475 1.018.959.188 1.496.215.663 310.680.882 78.509.856 389.190.738 414 socijalna davanja zaposlenima 758.574.975 70.517.402 829.092.377 251.138.687 380.854.743 631.993.430 415 naknade za zaposlene 374.865.615 42.843.686 417.709.301 265.902.887 73.041.469 338.944.356 416 nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi 1.261.750.054 0 1.261.750.054 926.077.917 45.169.028 971.246.945 417 sudijski i poslanički dodatak 36.845.000 0 36.845.000 35.997.128 34.000 36.031.128 42 korišćenje usluga i roba 21.079.535.057 16.697.727.456 37.777.262.514 16.731.480.310 7.360.870.759 24.092.351.069 421 stalni troškovi 4.917.976.749 4.214.385.401 9.132.362.150 3.898.810.469 541.386.823 4.440.197.292 422 troškovi putovanja 1.331.990.344 254.617.704 1.586.608.048 933.243.778 210.411.669 1.143.655.447 423 usluge po ugovoru 2.845.974.240 1.656.970.417 4.502.944.657 1.819.910.535 671.159.195 2.491.069.730 424 specijalizovane usluge 5.655.768.778 7.253.800.004 12.909.568.782 4.947.460.519 4.613.615.024 9.561.075.543 425 tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali) 1.928.980.260 1.711.104.543 3.640.084.803 1.425.373.735 443.638.619 1.869.012.355 426 materijal 4.398.844.686 1.606.849.387 6.005.694.072 3.706.681.274 880.659.429 4.587.340.703 43 upotreba osnovnih sredstava 16.740.000 78.834.483 95.574.483 6.076.792 53.445.537 59.522.329 431 upotreba osnovnih sredstava 16.740.000 78.834.483 95.574.483 6.076.792 52.485.537 58.562.329 433 upotreba dragocenosti 0 0 0 0 1.000 1.000 434 upotreba zemljišta, šuma, vode i rudnih bogatstava 0 0 0 0 959.000 959.000 44 otplata kamata 11.821.203.000 18.837.000 11.840.040.000 10.995.289.133 12.930.600 11.008.219.732 441 otplate domaćih kamata 2.448.203.000 18.837.000 2.467.040.000 2.385.380.483 8.349.258 2.393.729.740 442 otplata stranih kamata 8.565.000.000 0 8.565.000.000 8.516.097.173 512.000 8.516.609.173 444 prateći troškovi zaduživanja 808.000.000 0 808.000.000 93.811.477 4.069.342 97.880.819 45 subvencije 31.812.476.829 1.925.225.000 33.737.701.829 29.746.995.196 1.053.555.949 30.800.551.145 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 31.235.509.329 1.915.175.000 33.150.684.329 29.540.547.540 1.053.536.890 30.594.084.430 452 subvencije privatnim finansijskim institucijama 0 0 0 0 17.059 17.059 453 subvencije javnim finansijskim institucijama 450.000.000 0 450.000.000 130.000.000 2.000 130.002.000 454 subvencije privatnim preduzećima 126.967.500 10.050.000 137.017.500 76.447.656 0 76.447.656 46 donacije i transferi 119.889.315.368 6.241.934.819 126.131.250.187 113.581.230.284 6.899.270.728 120.480.501.011 462 donacije međunarodnim organizacijama 7.800.000 0 7.800.000 858.650 1.038.000 1.896.650 463 donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 51.659.338.368 3.084.243.514 54.743.581.882 47.190.944.450 4.028.335.798 51.219.280.248 464 donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja 68.222.177.000 3.157.691.305 71.379.868.305 66.389.427.184 2.869.896.930 69.259.324.114 47 prava iz socijalnog osiguranja 35.749.040.931 836.900.000 36.585.940.931 31.773.040.855 397.851.942 32.170.892.797 471 prava iz socijalnog osiguranja (organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) 30.000.000 0 30.000.000 29.077.058 283.000 29.360.058 472 naknade za socijalnu zaštitu iz budzeta 35.719.040.931 836.900.000 36.555.940.931 31.743.963.797 397.568.942 32.141.532.739 48 ostali rashodi 3.811.312.388 405.730.729 4.217.043.117 3.768.478.147 645.402.488 4.413.880.635 481 dotacije nevladinim organizacijama 1.005.807.473 267.794.338 1.273.601.811 935.579.856 249.816.679 1.185.396.535 482 porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 1.836.630.078 130.341.023 1.966.971.101 1.730.307.430 389.802.107 2.120.109.537 483 novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 697.022.837 6.595.368 703.618.205 1.045.425.465 4.675.702 1.050.101.167 484 naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 175.500.000 0 175.500.000 42.850.000 527.000 43.377.000 485 naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa 96.352.000 1.000.000 97.352.000 14.315.397 581.000 14.896.397 49 rezerve 100.469.546 0 100.469.546 0 0 0 499 sredstva rezerve 100.469.546 0 100.469.546 0 0 0 51 osnovna sredstva 13.362.184.590 12.039.585.486 25.401.770.077 10.560.910.120 4.532.103.253 15.093.013.373 511 zgrade i građevinski objekti 8.125.970.327 9.855.884.012 17.981.854.339 6.412.237.451 3.749.912.376 10.162.149.827 512 mašine i oprema 5.236.214.263 2.072.753.757 7.308.968.020 4.148.672.669 751.380.910 4.900.053.579 513 ostala osnovna sredstva 0 110.947.717 110.947.717 0 30.809.968 30.809.968 52 zalihe 800.000.000 1.444.430.000 2.244.430.000 799.999.940 674.939.634 1.474.939.574 521 robne rezerve 800.000.000 1.444.430.000 2.244.430.000 799.999.940 571.115.246 1.371.115.186 522 zalihe proizvodnje 0 0 0 0 63.260.051 63.260.051 523 zalihe robe za dalju prodaju 0 0 0 0 40.564.337 40.564.337 54 prirodna imovina 60.000.000 0 60.000.000 60.000.000 16.888.000 76.888.000 541 zemljište 60.000.000 0 60.000.000 60.000.000 16.888.000 76.888.000 61 otplata glavnice 18.058.902.000 289.800.000 18.348.702.000 19.262.275.869 608.176.996 19.870.452.865 611 otplata glavnice domaćim kreditorima 17.719.402.000 289.800.000 18.009.202.000 18.923.040.796 584.690.996 19.507.731.792 612 otplata glavnice stranim kreditorima 339.500.000 0 339.500.000 339.235.073 23.486.000 362.721.073 62 nabavka domaće finansijske imovine 1.377.901.406 0 1.377.901.406 9.099.582.605 63.752.769 9.163.335.374 621 nabavka domaće finansijske imovine 1.377.901.406 0 1.377.901.406 9.099.582.605 63.752.769 9.163.335.374 622 nabavka strane finansijske imovine 0 0 0 0 0 0   U K U P N O: 318.691.919.000 42.262.377.885 360.954.296.886 304.805.489.616 23.150.320.394 327.955.810.010

Ostavite komentar