Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2004. godinu

Obrazac 3

POPUNjAVA UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANjA – FILIJALA Prethodna godina Tekuća godina 1 2 3 4 5 IZVORI FINANSIRANjA (3002 + 3027) 45.548.232 32.821.298 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020) 241.685 28.349 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008) 241.685 28.341 811000 PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (3005) 241.685 25.540 811100 Primanja od prodaje nepokretnosti 241.685 25.540 812000 PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007) 2.801 812100 Primanja od prodaje pokretne imovine 2.801 813000 PRIMANjA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009) 813100 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 820000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015) 7 821000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012) 821100 Primanja od prodaje robnih rezervi 822000 PRIMANjA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNjE (3014) 822100 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje 823000 PRIMANjA OD PRODAJE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3016) 7 823100 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju 7 830000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3018) 831000 PRIMANjA OD PRODAJE DRAGOCENOSTI (3019) 831100 Primanja od prodaje dragocenosti 840000 PRIMANjA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025) 1 841000 PRIMANjA OD PRODAJE ZEMLjIŠTA (3022) 1 841100 Primanja od prodaje zemljišta 1 842000 PRIMANjA OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024) 842100 Primanja od prodaje podzemnih blaga 843000 PRIMANjA OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026) 843100 Primanja od prodaje šuma i voda 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3028 + 3049) 45.306.547 32.792.949 910000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA (3029 + 3039 + 3047) 9.212.535 20.945.427 911000 PRIMANjA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANjA (od 3030 do 3038) 2.032.914 7.911.858 911100 Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 2.032.914 5.911.858 911200 Primanja od zaduživanja od ostalih nivoa vlasti 911300 Primanja od zaduživanja od javnih finansijskih institucija u zemlji 911400 Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji 911500 Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji 911600 Primanja od zaduživanja od domaćinstava u zemlji 911700 Primanja od domaćih finansijskih derivata 911800 Primanja od domaćih menica 2.000.000 911900 Ispravka unutrašnjeg duga 912000 PRIMANjA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANjA (od 3040 do 3046) 7.179.621 13.033.569 912100 Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 912200 Primanja od zaduživanja od inostranih država 2.332.486 912300 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija 4.354.919 912400 Primanja od zaduživanja od inostranih poslovnih banaka 912500 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca 4.847.135 8.678.650 912600 Primanja od inostranih finansijskih derivata 912900 Ispravka spoljnog duga 913000 PRIMANjA PO OSNOVU GARANCIJA (3048) 913100 Primanja po osnovu garancija 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (3050 + 3060) 36.094.012 11.847.522 921000 PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3051 do 3059) 36.094.012 11.847.522 921100 Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 921200 Primanja od otplate kredita datih ostalim nivoima vlasti 921300 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim finansijskim institucijama 921400 Primanja od otplate kredita datih domaćim privatnim poslovnim bankama 921500 Primanja od otplate kredita datih domaćim javnim nefinansijskim institucijama 921600 Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 921700 Primanja od otplate kredita datih udruženjima građana u zemlji 921800 Primanja od otplate kredita datih nefinansijskim privatnim preduzećima u zemlji 921900 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala 36.094.012 11.847.522 922000 PRIMANjA OD PRODAJE STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3061 do 3067) 922100 Primanja od prodaje stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 922200 Primanja od otplate kredita datih stranim vladama 922300 Primanja od otplate kredita datih međunarodnim organizacijama 922400 Primanja od otplate kredita datih stranim poslovnim bankama 922500 Primanja od otplate kredita datih stranim nefinansijskim institucijama 922600 Primanja od otplate kredita datih stranim nevladinim organizacijama 922700 Primanja od prodaje stranih akcija i ostalog kapitala IZDACI (3069 + 3109) 40.652.493 47.245.837 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (3070 + 3089 + 3098 + 3101) 12.290.635 23.689.026 510000 OSNOVNA SREDSTVA (3071 + 3076 + 3086) 11.430.635 23.315.876 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3072 do 3075) 6.788.774 14.149.208 511100 Kupovina zgrada i objekata 521.992 74.953 511200 Izgradnja zgrada i objekata 3.678.147 4.930.799 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 2.185.497 7.989.692 511400 Projektno planiranje 403.138 1.153.764 512000 MAŠINE I OPREMA (od 3077 do 3085) 4.625.004 9.099.651 512100 Oprema za saobraćaj 531.127 770.218 512200 Administrativna oprema 2.270.645 1.523.946 512300 Oprema za poljoprivredu 159.466 4.063.901 512400 Oprema za očuvanje životne sredine i nauku 8.280 29.543 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 1.133.161 932.610 512600 Oprema za obrazovanje, kulturu i sport 78.991 29.864 512700 Oprema za vojsku 92 512800 Oprema za javnu bezbednost 396.307 1.042.870 512900 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema 47.027 706.607 513000 OSTALA OSNOVNA SREDSTVA (3087 + 3088) 16.857 67.017 513100 Kultivisana imovina 3.750 513200 Nematerijalna osnovna sredstva 13.107 67.017 520000 ZALIHE (3090 + 3092 + 3096) 800.000 316.910 521000 ROBNE REZERVE (3091) 800.000 316.910 521100 Robne rezerve 800.000 316.910 522000 ZALIHE PROIZVODNjE (od 3093 do 3095) 522100 Zalihe materijala 522200 Zalihe nedovršene proizvodnje 522300 Zalihe gotovih proizvoda 523000 ZALIHE ROBE ZA DALjU PRODAJU (3097) 523100 Zalihe robe za dalju prodaju 530000 DRAGOCENOSTI (3099) 531000 DRAGOCENOSTI (3100) 531100 Dragocenosti 540000 PRIRODNA IMOVINA (3102 + 3104 + 3106) 60.000 56.240 541000 ZEMLjIŠTE (3103) 60.000 56.240 541100 Zemljište 60.000 56.240 542000 RUDNA BOGATSTVA (3105) 542100 Kopovi 543000 ŠUME I VODE (3107 + 3108) 543100 Šume 543200 Vode 600000 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (3110 + 3131) 28.361.858 23.556.811 610000 OTPLATA GLAVNICE (3111 + 3121 + 3129) 19.262.275 21.773.478 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 3112 do 3120) 18.923.040 21.370.588 611100 Otplata glavnice na domaće hartije od vrednosti, izuzev akcija 14.023.264 17.870.491 611200 Otplata glavnice ostalim nivoima vlasti 86.539 611300 Otplata glavnice domaćim javnim finansijskim institucijama 136.848 68.424 611400 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 1.847.635 314.050 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 2.915.293 894.562 611600 Otplata glavnice domaćinstvima u zemlji 80.000 611700 Otplata glavnice na domaće finansijske derivate 611800 Otplata domaćih menica 2.056.522 611900 Ispravka unutrašnjeg duga 612000 OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA (od 3122 do 3128) 339.235 323.193 612100 Otplata glavnice na strane hartije od vrednosti, izuzev akcija 612200 Otplata glavnice stranim vladama 612300 Otplata glavnice multilateralnim institucijama 292.500 323.193 612400 Otplata glavnice stranim poslovnim bankama 612500 Otplata glavnice ostalim stranim kreditorima 46.735 612600 Otplata glavnice na strane finansijske derivate 612900 Ispravka spoljnog duga 613000 OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3130) 79.697 613100 Otplata glavnice po garancijama 79.697 620000 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (3132 + 3142) 9.099.583 1.783.333 621000 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3133 do 3141) 9.099.583 1.783.333 621100 Nabavka domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija 4.000 86 621200 Krediti ostalim nivoima vlasti 621300 Krediti domaćim javnim finansijskim institucijama 621400 Krediti domaćim privatnim poslovnim bankama 621500 Krediti domaćim nefinansijskim javnim institucijama 8.525.000 621600 Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji 406.706 766.206 621700 Krediti nevladinim organizacijama u zemlji 621800 Krediti domaćim nefinansijskim privatnim preduzećima 621900 Nabavka domaćih akcija i ostalog kapitala 163.877 1.017.041 622000 NABAVKA STRANE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3143 do 3149) 622100 Nabavka stranih hartija od vrednosti, izuzev akcija 622200 Krediti stranim vladama 622300 Krediti međunarodnim organizacijama 622400 Krediti stranim poslovnim bankama 622500 Krediti stranim nefinansijskim institucijama 622600 Krediti stranim nevladinim organizacijama 622700 Nabavka stranih akcija i ostalog kapitala VIŠAK PRIMANjA (3001 – 3068) 4.895.739 MANjAK PRIMANjA (3068 – 3001) 14.424.539

Datum, ________200__. Lice odgovorno za Naredbodavac

popunjavanje obrasca

Ostavite komentar