oktobar 2004.

36. sednica Vlade Republike Srbije, 7. oktobar 2004. godine

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donela je O D L U K U O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU SAVETA ZA SPROVOĐENjE STRATEŠKE KONSOLIDACIJE RTB BOR 1. U Odluci o obrazovanju Saveta za sprovođenje strateške konsolidacije RTB Bor («Službeni glasnik …

36. sednica Vlade Republike Srbije, 7. oktobar 2004. godine Pročitaj više »

Predlog zakona o izvršnom postupku

P R E D L O G ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU PREDLOG ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU Ovim zakonom uređuje se postupak po kome sudovi sprovode prinudno ostvarenje potraživanja na osnovu izvršne ili verodostojne isprave (u daljem tekstu: postupak izvršenja) i sprovode obezbeđenje potraživanja (postupak obezbeđenja), ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Ovim zakonom uređuje se …

Predlog zakona o izvršnom postupku Pročitaj više »

Predlog zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

PREDLOG ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA D e o p r v i Član 1. Ovaj zakon sadrži odredbe koje se primenjuju prema maloletnim učiniocima krivičnih dela (u daljem tekstu: maloletnici). Odredbe zakona odnose se na materijalno krivično pravo, organe koji ga primenjuju, krivični postupak i izvršenje krivičnih sankcija prema ovim učiniocima krivičnih dela. Odredbe ovog …

Predlog zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja

Na osnovu člana 30. stav 2. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 i 44/99), člana 29. i člana 30. stav 1. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O SREDSTVIMA REPREZENTACIJE I NAČINU …

Uredba o izmenama Uredbe o sredstvima reprezentacije i načinu njihovog korišćenja i održavanja Pročitaj više »

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finasiranje Projekta gradskog vodovoda – Srbija

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO ZAJMU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANSIRANjE PROJEKTA GRADSKOG VODOVODA – SRBIJA Kontragarancija Republike Srbije Član 1. Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore po zajmu Evropske investicione banke, u iznosu od 25 miliona evra, po osnovu Ugovora …

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po zajmu Evropske investicione banke za finasiranje Projekta gradskog vodovoda – Srbija Pročitaj više »