oktobar 2004.

40. sednica Vlade Republike Srbije, 28. oktobar 2004. godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS“, broj 108/04), Vlada Republike Srbije donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA I U Komisiju za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica imenuju se: – za predsednika: …

40. sednica Vlade Republike Srbije, 28. oktobar 2004. godine Pročitaj više »

Kadrovska pitanja

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica („Službeni glasnik RS“, broj 108/04), Vlada Republike Srbije donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA TRAJNE INTEGRACIJE IZBEGLICA I U Komisiju za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica imenuju se: – za predsednika: …

Kadrovska pitanja Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti konkurencije

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI KONKURENCIJE I. OSNOVNE ODREDBE Predmet i cilj Član 1. Ovim zakonom uređuje se zaštita konkurencije na tržištu i osniva Komisija za zaštitu konkurencije (u daljem tekstu: Komisija), radi podsticanja ekonomske efikasnosti, obezbeđivanja ravnopravnosti učesnika na tržištu i ostvarivanja ekonomskog blagostanja društva u celini, naročito potrošača. Povrede konkurencije Član 2. Povredom konkurencije …

Predlog zakona o zaštiti konkurencije Pročitaj više »

39. sednica Vlade Republike Srbije, 22. oktobar 2004. godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije ciljeva i planova iz Milenijumske deklaracije UN („Službeni glasnik RS“, broj 86/04), Vlada Republike Srbije donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRAĆENjE REALIZACIJE CILjEVA I PLANOVA IZ MILENIJUMSKE DEKLARACIJE UN I U Radnu grupu …

39. sednica Vlade Republike Srbije, 22. oktobar 2004. godine Pročitaj više »

Kadrovska pitanja

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije ciljeva i planova iz Milenijumske deklaracije UN („Službeni glasnik RS“, broj 86/04), Vlada Republike Srbije donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRAĆENjE REALIZACIJE CILjEVA I PLANOVA IZ MILENIJUMSKE DEKLARACIJE UN I U Radnu grupu …

Kadrovska pitanja Pročitaj više »

Predlog zakona o privrednim društvima

PREDLOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA D e o p r v i OSNOVNE ODREDBE Odeljak 1. Osnovna načela Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje privrednih društava i preduzetnika, upravljanje društvima, prava i obaveze osnivača, ortaka, članova i akcionara, povezivanje i reorganizacija (statusne promene i promene pravne forme privrednih društava, reorganizacija), prestanak preduzetnika …

Predlog zakona o privrednim društvima Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o cenama derivata nafte

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenju usluga u prometu roba i inspekcijskom nadzoru ( «Službeni glasnik RS», br. 39/96, 20/97, 46/98, 24/99, 25/99, 33/99, 34/99, 34/01 i 80/02), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o cenama derivata nafte Pročitaj više »

Uredba o kriterijumima za formiranje cene lekova

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima («Službeni glasnik RS», broj 84/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANjE CENE LEKOVA Predmet uredbe Član Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi za formiranje cene na veliko i cene na malo lekova za humanu upotrebu i …

Uredba o kriterijumima za formiranje cene lekova Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za izmirivanje obaveza određenih pravnih lica prema bankama u stečaju čiji je stečajni upravnik Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Na osnovu člana 41v stav 2. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01 i 18/03), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I USLOVIMA ZA IZMIRIVANjE OBAVEZA ODREĐENIH PRAVNIH LICA PREMA BANKAMA U STEČAJU ČIJI JE STEČAJNI UPRAVNIK AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ I LIKVIDACIJU …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za izmirivanje obaveza određenih pravnih lica prema bankama u stečaju čiji je stečajni upravnik Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka Pročitaj više »

38. sednica Vlade Republike Srbije, 14. oktobar 2004. godine

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU I Razrešava se dr TATJANA CVJETIĆANIN dužnosti vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Beogradu. II …

38. sednica Vlade Republike Srbije, 14. oktobar 2004. godine Pročitaj više »