januar 1990.

Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku

PREGLED ODREDABA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU KOJE SE MENjAJU Član 204. Ako stranka otuđi stvar ili pravo o kome teče parnica, to ne sprečava da se parnica među istim strankama dovrši. Lice koje je pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica može da stupi u parnicu umesto tužioca, odnosno tuženog samo ako na to …

Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU Član 1. U Zakonu o parničnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 49/13 – US, 74/13 – US i 55/14), u članu 204. st. 2. i 3. menjaju se i glase: „Lice koje je od tuženog pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica, može da stupi …

Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku

| | IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministarstvo pravde 2. Naziv propisa Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku Draft Law on Amendments to the Civil Procedure Code 3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, …

Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

VI. ANALIZA EFEKATA ZAKONA Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu Ovaj zakon će imati uticaja na privredu, pružaoce i korisnike usluga, kao i na državne organe i organizacije koje imaju nadležnosti u oblasti transporta opasne robe. U pogledu državnih organa i organizacija, ovim se zakonom jasnije određuje i razgraničava njihova …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PREDLOGA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE 1. Ovlašćeni predlagač – Vlada Obrađivač propisa – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 2. Naziv propisa Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe Draft Law on Amendments on Law on the Transport …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

O B R A Z L O Ž E NJ E I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe sadržan je u članu 97. stav 1. tačka 13. Ustava Republike Srbije kojim je, pored ostalog, propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje sistem …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

VII. PREGLED ODREDABA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU ČLAN 2A NA POSTUPAK IZDAVANJA I UKIDANJA REŠENJA O ODOBRENJU ODSTUPANJA OD ODREDABA ADR/ RID/ ADN, POSTUPAK IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOZVOLE ZA TRANSPORT OPASNE ROBE, IZDAVANJE REŠENJA O PRIZNAVANJU INOSTRANE ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI, IZDAVANJE SERTIFIKATA O ODOBRENJU ZA TIP AMBALAŽE, POKRETNE OPREME POD PRITISKOM ILI CISTERNE …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRANSPORTU OPASNE ROBE Član 1. U Zakonu o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), posle člana 2. dodaje se član 2a koji glasi: „Član 2a Na postupak izdavanja i ukidanja rešenja o odobrenju odstupanja od odredaba ADR/RID/ADN, postupak izdavanja i oduzimanja dozvole za transport opasne …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva Saveta 2004/49/EZ od 29. aprila 2004. {0><}0{>o bezbednosti na železnicama Zajednice, kojom se menjaju i dopunjavaju Direktiva Saveta 95/18/EZ o izdavanju licenci preduzećima za železnički saobraćaj i Direktiva 2001/14/EZ o dodeli kapaciteta železničke infrastrukture i naplati naknada za korišćenje železničke infrastrukture i bezbednosnoj sertifikaciji (Direktiva o bezbednosti),OJ L …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Uredba (EU) br. 996/2010 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. oktobra 2010. godine koja se odnosi na istraživanje i prevenciju udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu, koja zamenjuje Uputstvo/Direktivu 94/56/EZRegulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation …

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju Pročitaj više »