februar 2005.

60. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2005. godine

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E NJ E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE «STUDENTSKI GRAD» U BEOGRADU I Razrešava se IVKO ŠEŠIĆ dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma kulture «Studentski grad» …

60. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2005. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E NJ E O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA DOMA KULTURE «STUDENTSKI GRAD» U BEOGRADU I Razrešava se IVKO ŠEŠIĆ dužnosti vršioca dužnosti direktora Doma kulture «Studentski grad» …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova (05 Broj: 110-1013/2005)

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANjE CENE LEKOVA Član U Uredbi o kriterijumima za formiranje cene lekova („Službeni glasnik RS“, broj 117/04), u članu 2. reči: „proizvođače i nosioce dozvole …

Uredba o izmenama i dopunama uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova (05 Broj: 110-1013/2005) Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2005. godinu (05 Broj: 011-923/2005)

Na osnovu člana 61. Zakona o šumama (“Službeni glasnik RS“, br.46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 48/94 i 54/96), Vlada Republike Srbije donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU PROGRAMA ZAŠTITE I UNAPREĐIVANjA ŠUMA ZA 2005.GODINU Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Program zaštite i unapređivanja šuma za 2005.godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni …

Uredba o utvrđivanju programa zaštite i unapređivanja šuma za 2005. godinu (05 Broj: 011-923/2005) Pročitaj više »

Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (05 Broj: 011-989/2005)

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA Član 1. U Zakonu o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS“, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04 i 58/04) čl. 15đ i 15e, brišu se. Član 2. U članu 15k stav 3. tačka 1) …

Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala (05 Broj: 011-989/2005) Pročitaj više »

Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine (05 Broj: 011-1043/2005)

PREDLOG ZAKONA O PRIJAVLjIVANjU I EVIDENTIRANjU ODUZETE IMOVINE Član 1. Ovim zakonom uređuje se postupak prijavljivanja i evidentiranja imovine koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta bez naknade tržišne vrednosti ili pravične naknade, primenom propisa i akata o nacionalizaciji, agrarnoj reformi, konfiskaciji, sekvestraciji, eksproprijaciji i drugih propisa donetih i primenjivanih posle 9. marta 1945. godine. …

Predlog zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine (05 Broj: 011-1043/2005) Pročitaj više »

Prijava oduzete imovine (Obrazac POI)

Republička direkcija za imovinu Republike Srbijeul. Gračanička br. 811 000 B e o g r a d Obrazac POI PRIJAVA ODUZETE IMOVINE U skladu sa članom 3. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, podnosim prijavu oduzete imovine: ____________________________________________________________________ ime (ime roditelja) prezime JMBG (lični broj)     V) POKRETNE STVARI ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ (vrsta, …

Prijava oduzete imovine (Obrazac POI) Pročitaj više »

59. sednica Vlade Republike Srbije, 17. februar 2005 godine

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 47/03), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE I Razrešava se MILAN MILjEVIĆ dužnosti predsednika Nadzornog odbora Republičke agencije za prostorno planiranje, na lični …

59. sednica Vlade Republike Srbije, 17. februar 2005 godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 47/03), Vlada Republike Srbije donela je R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA REPUBLIČKE AGENCIJE ZA PROSTORNO PLANIRANjE I Razrešava se MILAN MILjEVIĆ dužnosti predsednika Nadzornog odbora Republičke agencije za prostorno planiranje, na lični …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa razvoja i unapređenja stočarstva u Republici Srbiji za period 2003-2007. godine (05 Broj 110 -855/ 2005)

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o merama za unapređenje stočarstva („Službeni glasnik RS“, br. 61/91, 53/93, 67/93 i 48/94), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RAZVOJA I UNAPREĐENjA STOČARSTVA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2003-2007. GODINE Član 1. U Uredbi o …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa razvoja i unapređenja stočarstva u Republici Srbiji za period 2003-2007. godine (05 Broj 110 -855/ 2005) Pročitaj više »