februar 2006.

Uredba o regresu za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisanje pčelinje matice za 2006. godinu

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O REGRESU ZA KVALITETNU PRIPLODNU STOKU I SELEKCIONISANE PČELINjE MATICE ZA 2006. GODINU Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja regresa …

Uredba o regresu za kvalitetnu priplodnu stoku i selekcionisanje pčelinje matice za 2006. godinu Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2006. godini

Na osnovu člana 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA SISTEMATSKU KONTROLU PLODNOSTI OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do …

Uredba o korišćenju sredstava za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2006. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2006. godini

Na osnovu čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA OBRADIVO POLjOPRIVREDNO ZEMLjIŠTE DATO U ZAKUP U 2006. GODINI Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi, način korišćenja i visina …

Uredba o korišćenju sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2006. godini Pročitaj više »

Uredba o korišćenju sredstava za sitematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05 i 108/05-ispravka), Vlada donosi UREDBU O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA SISTEMATSKU KONTROLU PLODNOSTI OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA Član 1. Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za sistematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta od I do …

Uredba o korišćenju sredstava za sitematsku kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta za 2006. godinu

Na osnovu člana 53b stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 49/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 46/95, 54/96, 14/00 i 101/05 – dr. zakon) i čl. 6. i 18. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu («Službeni glasnik RS», br. 106/05 i 108/05-ispravka), …

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, korišćenju i uređenju poljoprivrednog zemljišta za 2006. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije)

P R E D L O G Z A K O N A O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENjA ZA RAZVOJ (PROJEKAT REVITALIZACIJE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE I ODVODNjAVANjE SRBIJE) Član 1. Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u iznosu od 16.600.000 …

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije) Pročitaj više »

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat konsolidacije naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji)

P R E D L O G Z A K O N A O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENjA ZA RAZVOJ (PROJEKAT KONSOLIDACIJE NAPLATE I REFORME PENZIJSKE ADMINISTRACIJE U SRBIJI) Član 1. Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u iznosu od …

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Projekat konsolidacije naplate i reforme penzijske administracije u Srbiji) Pročitaj više »

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora Projekat za Srbiju)

P R E D L O G Z A K O N A O DAVANjU KONTRAGARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE SRBIJI I CRNOJ GORI PO KREDITU MEĐUNARODNOG UDRUŽENjA ZA RAZVOJ (KOMPONENTA SRBIJA I CRNA GORA – PROJEKAT ZA SRBIJU) Član 1. Republika Srbija preuzima obavezu da kao kontragarant izmiri obaveze Srbije i Crne Gore, u iznosu od …

Predlog zakona o davanju kontragarancije Republike Srbije Srbiji i Crnoj Gori po kreditu Međunarodnog udruženja za razvoj (Komponenta Srbija i Crna Gora Projekat za Srbiju) Pročitaj više »

Predlog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti

P R E D L O G Z A K O N A O BORAČKO-INVALIDSKOJ ZAŠTITI Glava I UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava boraca, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, članova porodica palih i umrlih boraca i umrlih vojnih invalida, članova porodica vojnih invalida, članova porodica umrlih civilnih invalida …

Predlog zakona o boračko-invalidskoj zaštiti Pročitaj više »

122. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2006. godine

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA «PRIŠTINA» SA SEDIŠTEM U KOSOVSKOJ MITROVICI I Razrešavaju se dužnosti u …

122. sednica Vlade Republike Srbije, 24. februar 2006. godine Pročitaj više »