oktobar 2007.

34. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2007. godine

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILjA I ŽIVOTNU …

34. sednica Vlade Republike Srbije, 25. oktobar 2007. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe

Na osnovu čl. 5, 6, 16. i 17. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), Vlada donosi U R E D B U o izmeni i dopuni Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe Član …

Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2007. godinu Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke za sanaciju mosta Gazela

P R E D L O G Z A K O N A O POTVRĐIVANjU UGOVORA O GARANCIJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE „SANACIJA MOSTA GAZELA” Član 1. Potvrđuje se Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Sanacija mosta Gazela”, potpisan 16. jula 2007. godine u Beogradu. Član 2. Tekst …

Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke za sanaciju mosta Gazela Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENjA I. OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućih zračenja. Zaštita od profesionalnog izlaganja izvorima nejonizujućih zračenja nije predmet ovog zakona. Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu …

Predlog zakona o zaštiti od nejonizujućih zračenja Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom propisuju se mere zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva jonizujućih zračenja i mere nuklearne sigurnosti pri svim postupcima u vezi sa nuklearnim aktivnostima i uređuju se uslovi za obavljanje …

Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica oko Beograda“

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU UGOVORA O GARANCIJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE „OBILAZNICA OKO BEOGRADA” Član 1. Potvrđuje se Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica oko Beograda”, potpisan 19. oktobra 2007. godine u Beogradu. Član 2. Tekst Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica oko Beograda“ Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica oko Beograda“

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU UGOVORA O GARANCIJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE „OBILAZNICA OKO BEOGRADA” Član 1. Potvrđuje se Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica oko Beograda”, potpisan 19. oktobra 2007. godine u Beogradu. Član 2. Tekst Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica …

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Evropske investicione banke „Obilaznica oko Beograda“ Pročitaj više »