decembar 2007.

57. sednica Vlade Republike Srbije, 27. decembar 2007. godine

Na osnovu člana 12. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Sirijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 25/76) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA …

57. sednica Vlade Republike Srbije, 27. decembar 2007. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 12. Dugoročnog trgovinskog sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Sirijske Arapske Republike („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 25/76) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O OSNIVANjU KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE Sadržina Uredbe Član 1. Ovom uredbom osniva se Kancelarija za evropske integracije (u daljem tekstu: Kancelarija) i određuje se njen delokrug, uređenje …

Uredba o osnivanju Kancelarije za evropske integracije Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe

Na osnovu čl. 5, 6, 16. i 17. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U o izmeni Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe Član 1. …

Uredba o izmeni Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe Pročitaj više »

Uredba o izmenama Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Na osnovu člana 41v Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03 i 45/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i101/07), Vlada donosi O IZMENI UREDBE O NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANjA OBAVEZA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE PREMA POVERIOCIMA Član 1. U Uredbi o načinu i uslovima izmirivanja obaveza …

Uredba o izmenama Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom

Na osnovu člana 33. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03 i 45/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNIM TENDEROM Član 1. U Uredbi o prodaji kapitala i imovine …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom Pročitaj više »

Uredba o načinu informisanja i obaveštavanja o tehničkim propisima, standardima i ocenjivanju usaglašenosti

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda s propisanim zahtevima („Službeni list SCG”, broj 44/05), Zakonom o standardizaciji („Službeni list SCG”, broj 44/05) i Zakonom o potvrđivanju sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi …

Uredba o načinu informisanja i obaveštavanja o tehničkim propisima, standardima i ocenjivanju usaglašenosti Pročitaj više »

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv trgovine ljudima“

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „BORBA PROTIV TRGOVINE LjUDIMA” Član 1. Na …

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv trgovine ljudima“ Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju pojedinih statističkih istraživanja

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi s članom 16. stav 1. Zakona o statističkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, br. 83/92, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr.zakon i 101/05-dr. zakon), Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANjU POJEDINIH STATISTIČKIH ISTRAŽIVANjA Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se pojedina statistička istraživanja koja će se pripremiti …

Uredba o utvrđivanju pojedinih statističkih istraživanja Pročitaj više »

Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi STRATEGIJU RAZVOJA ŽELEZNIČKOG, DRUMSKOG, VODNOG, VAZDUŠNOG I INTERMODALNOG TRANSPORTA U REPUBLICI SRBIJI OD 2008. DO 2015. GODINE I. UVODNI DEO Strategijom razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. …

Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine Pročitaj više »