januar 2008.

66. sednica Vlade Republike Srbije, 31. januar 2008. godine

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E …

66. sednica Vlade Republike Srbije, 31. januar 2008. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07 i 67/07-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »

Uredba o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07), Vlada donosi U R E D B U O DODELI POSEBNIH PRIZNANjA UMETNICIMA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI U REPUBLICI SRBIJI Član 1. Ovom uredbom uređuje se …

Uredba o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA …

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA …

Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu za 2008. godinu Pročitaj više »

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za podršku u sprovođenju poverenih poslova u poljoprivredi za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA PODRŠKU U SPROVOĐENjU …

Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za podršku u sprovođenju poverenih poslova u poljoprivredi za 2008. godinu Pročitaj više »

Strategija podsticanja rađanja

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi Rađanje dece kao pozitivna prirodna komponenta neposredno utiče na revitalizaciju obima stanovništva i njegove starosne strukture. Ono vrši ove dve važne demografske funkcije samo ako njegov nivo zadovoljava najmanje potrebe prostog obnavljanja stanovništva. Otuda, bilo koji …

Strategija podsticanja rađanja Pročitaj više »

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O EKONOMSKOJ SARADNjI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BUGARSKE Član 1. Potvrđuje se Sporazum o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, potpisan 30. novembra 2007. godine u Beogradu, u originalu na srpskom jeziku, bugarskom jeziku i engleskom jeziku. Član 2. Tekst Sporazuma o ekonomskoj …

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske Pročitaj više »

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom se uređuju uslovi za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštita prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, ograničenja zaštite podataka o ličnosti, postupak pred nadležnim organom za zaštitu podataka o ličnosti, obezbeđenje podataka, evidencija, …

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti Pročitaj više »

Strategija podsticanja rađanja

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi Rađanje dece kao pozitivna prirodna komponenta neposredno utiče na revitalizaciju obima stanovništva i njegove starosne strukture. Ono vrši ove dve važne demografske funkcije samo ako njegov nivo zadovoljava najmanje potrebe prostog obnavljanja stanovništva. Otuda, bilo koji …

Strategija podsticanja rađanja Pročitaj više »