maj 2008.

85. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2008. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O RAZREŠENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU ZA TELEKOMUNIKACIJE I …

85. sednica Vlade Republike Srbije, 29. maj 2008. godine Pročitaj više »

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENI UREDBE O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI ODREĐENIH PROIZVODA I PRUŽANjU USLUGA I O USLOVIMA DAVANjA NA PRIVREMENO KORIŠĆENjE SREDSTAVA …

Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća Pročitaj više »

83. sednica Vlade Republike Srbije, 22. maj 2008. godine

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, broj 61/06-prečišćen tekst) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi R E Š E Nj E O IMENOVANjU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE I …

83. sednica Vlade Republike Srbije, 22. maj 2008. godine Pročitaj više »

Strategija povećanja izvoza Republike Srbije za period od 2008. do 2011. godine

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br, 55/05, 71/05- ispravka i 101/07), Vlada donosi STRATEGIJU POVEĆANJA IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2008. DO 2011. GODINE Globalizacija svetske privrede, intenzivirana od 80-tih godina prošlog veka, nameće potrebu svim zemljama za veće uključenje u svetske …

Strategija povećanja izvoza Republike Srbije za period od 2008. do 2011. godine Pročitaj više »

Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju raka grlića materice

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi UREDBU O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU RAKA GRLIĆA MATERICE Član 1. Ovom uredbom utvrđuje se Nacionalni …

Uredba o Nacionalnom programu za prevenciju raka grlića materice Pročitaj više »

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), Vlada donosi U R E D B U O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA …

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama Pročitaj više »

81. sednica Vlade Republike Srbije, 9. maj 2008. godine

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 29/02) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. …

81. sednica Vlade Republike Srbije, 9. maj 2008. godine Pročitaj više »

Kadrovska rešenja

Na osnovu Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojima je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 10. stav 1. Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio-Jugoslavija („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 29/02) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. …

Kadrovska rešenja Pročitaj više »